Hlavní navigace

PROMET TOOLS a.s.

Firma PROMET TOOLS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4375, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 3 510 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28642279

Sídlo:

28. října 3138/41, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 11. 2010

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4375, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PROMET TOOLS a.s. od 25. 11. 2010

Obchodní firma

PROMET TOOLS a.s. od 11. 12. 2014

Obchodní firma

PROMET TOOLS a.s. do 11. 12. 2014 od 10. 11. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 25. 11. 2010

adresa

28. října 3138/41
Ostrava 70200 od 5. 11. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

U společnosti jako rozdělované společnosti došlo na základě projektu rozdělení vyhotoveného dne 1.11.2021 k rozdělení kombinující formu odštěpení sloučením a formu odštěpení se vznikem nové společnosti, v jehož důsledku část jmění rozdělované společnosti přešla na obchodní společnost PROMET GROUP a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 92 975, a část jmění rozdělované společnosti přešla na nově vznikající obchodní společnost PROMET INDUSTRIAL PROPERTY a .s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. od 20. 12. 2021

Usnesení valné hromady ze dne 27.5.2015 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, PSČ 702 00, identifikační číslo: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375 (dále též jen Společnost) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: -47 (slovy: čtyřicet sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále též jen Kmenové akcie); -73 (slovy: sedmdesát tři) kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále též jen Prioritní akcie) (Kmenové akcie a Prioritní akcie společné dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat Akcie Společnosti upisované na zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je: společnost PROMET HOLDING S.A. se sídlem 75 Parc d´Activités, Le Vega Center, L-8308 Capellen, Grand Duché de Luxemburg, Trade and Companies Register Number: B 149261, které bude nabídnuto k úpisu celkem 47 (slovy: čtyřicet sedm) Kmenových akcií a 73 (slo vy: sedmdesát tři) Prioritních akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základ ního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit přede m určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných Akcií nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií na účet Společnosti č. 117262653/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s . do 14. 9. 2015 od 27. 5. 2015

Valná hromada obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, PSČ 702 00, identifikační číslo: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375 (dále též jen Společnost) konaná dne 3.12.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 109 (slovy: jedno sto devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je: -obchodní společnost PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava-Mar.Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2528, které bude nabídnuto k úpisu celke m 109 (slovy: jedno sto devět) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základ ního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit přede m určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných Akcií takto: - určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET GROUP a.s., ve výši 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým po hledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 96.956.683,33 Kč (slovy: devadesát šest milionů devět set padesát šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých třicet tři haléřů českých) vzniklá z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 28.8.2012 (slovy: dvacátéhoosmého srpna roku d vatisícedvanáct) mezi obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a obchodní společností PROMET GROUP a.s., přičemž část této pohledávky ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) představuje část jistiny úvěru a část této pohledávky ve vý ši 16.956.683,33 Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých třicet tři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a2) pohledávka ve výši 388.166,85 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát šest korun českých osmdesát pět haléřů českých) vzniklá z titulu smlouvy o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěrování č. 2012/KFZ/06/PGR uzavřené dne 9.7.2012 (slovy: devátého července roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a obchodní společností PROMET GROUP a.s., přičemž tato pohledávka ve výši 388.166,85 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát šest korun českých osmdesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a3) pohledávka ve výši 11.655.149,82 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set padesát pět tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých osmdesát dva haléřů českých) vzniklá z titulu smlouvy o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěrování č. 2013/1 1/PGR uzavřené dne 1.1.2013 (slovy: prvního ledna roku dvatisícetřináct) mezi obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a obchodní společností PROMET GROUP a.s., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 28.6.2013 (slovy: dvacátéhoosmého června roku dvatisícetřináct), přičemž tato pohledávka ve výši 11.655.149,82 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set padesát pět tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých osmdesát dva haléřů českých) představuje část příslušenství jistiny, - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost Společností; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek. od 11. 12. 2014

V důsledku rozdělení došlo k zániku společnosti Composite Com a.s., se sídlem Čepí 101, PSČ 533 32, IČ 27528928, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2688, rozštěpením sloučením s nástupnickými společnost mi NIKA Development a.s., se sídlem Tovární 1112, 537 36 Chrudim IV, IČ 27528910, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2691 a PROMET TOOLS a.s., se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostra va, IČ 28642279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4375, na které tím přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení vyhotovením dne 29. září 2014. od 7. 11. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.6.2011: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun česk ých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaný ch akcií je splacen v plné výši; b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního práv ního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře ( dále též jen "Akcie" ); c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti a to obchodní společností PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava, Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav ě v oddíle B, vložka 2528, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování Akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: lhůta pro upisování Akcií činí šedesát dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkové ho soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že Akcie tedy budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. K úpisu Akcií však může dojít již před zápisem toho to rozhodnutí Jediného akcionáře, bude-li toto upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii; h) Jediný akcionář prohlašuje, že dne dvacátéhodevátého března roku dvatisícejedenáct (:29.3.2011:) byla mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které Jediný akcionář poskytl Společnosti p ůjčku peněz ve výši 63,000.000 (slovy: šedesát tři milionů korun českých) (dále také jen jako "Smlouva o půjčce"); dne prvního dubna roku dvatisícejedenáct (:1.4.2011:) byl uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě o půjčce, ve kterém byla, mimo jiné, půjčka pe něz specifikována jako účelová s tím, že část této půjčky peněz ve výši 33,500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) je vázána na účel úhrady ceny za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu obchodní spol ečnosti Tawesco s.r.o. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, PSČ 742 21, identifikační číslo: 619 46 389, uzavřené mezi Společností jako kupujícím a obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační č íslo: 451 93 444, jako prodávajícím (dále také jen jako "Dodatek č. 1"); i) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. dále vyslovuje souhlas s tím, že na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s., resp. pohledávku společnosti PROMET TOOLS a.s. za Jediný m akcionářem na splacení převzatého závazku ke zvýšení jeho vkladu dle tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, lze započíst nárok Jediného akcionáře jako věřitele vůči obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. jako dlužníkovi z ti tulu uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne dvacátéhodevátého března roku dvatisícejedenáct (:29.3.2011:), ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne prvního dubna roku dvatisícejedenáct (:1.4.2011:) s tím, že se započítává část pohledávky Jediného akcionáře v ůči Společnosti ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ve znění jejího Dodatku č. 1. Tato část pohledávky Jediného akcionáře vůči společnosti se započítává z té části pohledávky vyplývající ze Smlouvy o půj čce ve znění jejího Dodatku č. 1, vztahující se k půjčce peněz účelově vázanou na úhradu ceny za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu obchodní společnosti Tawesco s.r.o. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, PSČ 742 21, ide ntifikační číslo: 619 46 389, uzavřené mezi Společností jako kupujícím a obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační číslo: 451 93 444, jako prodávajícím. Jediný akcionář schvaluje, aby tato část té to jeho peněžité pohledávky vůči Společnosti byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení vkladu ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) Jediným akcionářem při tomto zvýšení základního kapitálu. j) Jediný akcionář tedy výslovně připouští možnost započtení své výše specifikované pohledávky, resp. její části, za Společností a emisní kurs Akcií upsaných Předem určeným zájemcem tak bude Předem určeným zájemcem splacen výhradně započtením. Jediný ak cionář svým rozhodnutím dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře vykonávajícím působnost valné hromady Společnosti; - peněžitá pohledávka Předem určeného zájemce bude započtena v celkové výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých ) na splacení emisního kursu Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, resp. její č ásti, specifikované v tomto rozhodnutí Jediného akcionáře, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých ) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna p ovinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií. - k) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. do 27. 6. 2011 od 21. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 510 000 Kč

od 20. 12. 2021

Základní kapitál

vklad 351 000 000 Kč

do 20. 12. 2021 od 14. 9. 2015

Základní kapitál

vklad 231 000 000 Kč

do 14. 9. 2015 od 11. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 122 000 000 Kč

do 11. 12. 2014 od 7. 11. 2014

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 7. 11. 2014 od 27. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 6. 2011 od 25. 11. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 220 od 20. 12. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 20. 12. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 229 od 20. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 156 do 20. 12. 2021 od 14. 9. 2015
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 73 do 20. 12. 2021 od 14. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 109 do 14. 9. 2015 od 11. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 220 do 20. 12. 2021 od 7. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 20. 12. 2021 od 7. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 220 do 7. 11. 2014 od 27. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 6. 2011 od 25. 11. 2010

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. René Matera

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 31. 12. 2019

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Martin Krupa

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 12. 2019

Ženklava 215, 742 67, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Margita Rejchrtová

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 31. 12. 2019

Na nivách 986, Příbor, 742 58, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Margita Rejchrtová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 5. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 31. 5. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Na nivách 986, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 23. 11. 2015

zánik členství: 31. 5. 2019

vznik funkce: 3. 8. 2018

zánik funkce: 31. 5. 2019

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. René Matera

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 23. 11. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 23. 11. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2019

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Ing. Martin Krupa

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 23. 11. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

Ženklava 215, 742 67, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 23. 11. 2015

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 23. 11. 2015

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. Martin Krupa

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 23. 11. 2015

Ženklava 215, 742 67, Česká republika

Ing. Martin Krupa

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 23. 11. 2015

Ženklava 215, 742 67, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 23. 11. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2015

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. René Matera

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 23. 11. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2015

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 23. 11. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2015

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. René Matera

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 23. 11. 2015

vznik funkce: 26. 4. 2012

zánik funkce: 23. 11. 2015

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Ing. René Matera

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

vznik funkce: 26. 4. 2012

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Ing. Martin Krupa

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

Ženklava 215, 742 67, Česká republika

Ing. Pavel Lazar

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 26. 4. 2012

K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Ing. René Matera

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2012

vznik členství: 25. 11. 2010

Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

od 10. 11. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně.

do 10. 11. 2014 od 17. 5. 2012

Jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva v plném rozsahu samostatně.

do 17. 5. 2012 od 25. 11. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Radim Matera

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 14. 8. 2018

Nad Školou 651, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Kamarád

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

Počítky 75, 591 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Bednář

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2020

Jičínská 286/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Bednář

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 31. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 31. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2019

Jičínská 286/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jiří Kaiser

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 15. 9. 2017

Malenovice 279, 739 11, Česká republika

Ing. Jiří Kaiser

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 15. 9. 2017

Malenovice 279, 739 11, Česká republika

Ing. Radek Strouhal

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2014

Koroptví 1340/30, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Strouhal

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2014

Koroptví 1340/30, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Eva Manderlová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 14. 8. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Záhumenní 470, Dolní Benešov, 747 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eva Manderlová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 14. 8. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Záhumenní 470, Dolní Benešov, 747 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radim Matera

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 7. 12. 2021

vznik členství: 14. 8. 2013

zánik členství: 14. 8. 2018

zánik funkce: 14. 8. 2018

Nad Školou 651, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Ing. Radek Strouhal

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2010

vznik funkce: 25. 11. 2010

Jičínská 286/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Radek Strouhal

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 25. 11. 2010

vznik funkce: 25. 11. 2010

Jičínská 286/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Lukáš Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 14. 8. 2013

Prokešovo náměstí 564/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 14. 8. 2013

Mendělejevova 193/7, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Radek Strouhal

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

vznik funkce: 25. 11. 2010

Jičínská 286/21, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Radim Cvikl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2012

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 26. 4. 2012

Výstavní 2640/2a, Ostrava, 709 00, Česká republika

Další vztahy firmy PROMET TOOLS a.s.

PROMET GROUP a.s.

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

28. října 3138/41, Ostrava, 702 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Martin Kamarád

  člen představenstva

  Počítky 75, 591 01, Česká republika

 • Radim Matera

  člen dozorčí rady

  Nad Školou 651, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

 • Denisa Materová

  člen představenstva

  Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

 • JUDr. Martin Skyba

  předseda dozorčí rady

  Vítězná 2737/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

 • Ing. René Matera

  předseda představenstva

  Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

 • Hana Materová

  člen dozorčí rady

  Nad Školou 542, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Akcionáři

PROMET GROUP a.s., IČ: 25892975

Václavská 2027/11, Česká republika, Ostrava, 709 00

do 10. 11. 2014 od 25. 11. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 11. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 11. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).