Hlavní navigace

Property Klárov a.s.

Firma Property Klárov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13541, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 179 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28217241

Sídlo:

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 2007

DIČ:

CZ28217241

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13541, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Property Klárov a.s. od 2. 4. 2015

Obchodní firma

Property Klárov a.s. od 19. 5. 2015

Obchodní firma

Property Klárov a.s. do 19. 5. 2015 od 5. 5. 2015

Obchodní firma

MARVIKVEN a.s. do 5. 5. 2015 od 19. 12. 2007

Obchodní firma

Property Klárov a.s. do 2. 4. 2015 od 10. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 2007

adresa

Evropská 2758/11
Praha 16000 od 5. 5. 2015

adresa

Badeniho 290/1
Praha 6 16000 do 5. 5. 2015 od 14. 9. 2010

adresa

Plaská 622/3
Praha 5 15000 do 14. 9. 2010 od 6. 8. 2008

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 6. 8. 2008 od 19. 12. 2007

adresa

Plzeňská 622/3
Praha 5 15000 do 6. 8. 2008 od 6. 8. 2008

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 5. 2015

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 5. 5. 2015 od 19. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Dne 1. 8. 2019 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých) ze současné výše 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) na novou výši 179.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých) se nepřipouští. Nově bude upisován celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých). Tato akcie bude vydána jako cenný papír. Novou akcii upíše v souladu s § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jediný akcionář Společnosti, jímž je Nadace The Pudil Family Foundation, se sídlem Evropská 2758/11, Dejv ice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 031 37 660, nadace, která je zapsána v oddílu N, ve vložce 1144 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen Upisovatel). S využitím přednostního práva bude tedy upisován 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých), která bude vydána jako cenný papír. Emisní kurs nově upisované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet s edm milionů korun českých) bude činit 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých); celkový emisní kurs nově upisované akcie bude činit 137.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů korun českých). Místem pro vykonání pře dnostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 (slovy: dva) týdny od přijetí tohoto rozhodnutí. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 1/210 (s lovy: jedna dvěstědesetina) na nové akcii a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) připadá podíl ve výši 5/21 (slovy: pět jednadvacetin) na nové akcii, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, ani nebudou nabídnuty určenému zájemc i nebo zájemcům. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí Upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet Společnosti číslo 117628563/0300 vedený u Československé obcho dní banky, a. s., ledaže bude uzavřena dohoda o započtení a emisní kurs nebo jeho část bude splacena započtením. Připouští se možnost započtení pohledávky Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných Upisovatelem, konkrétně započtení pohledávky Upisovatele z písemné smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Upisovatelem a Společností dne 12. 2. 2015, a to pohledávky na vrácení finančních prostředků poskytnutých Upisovatelem Společnosti na základě zmíněné smlouvy s příslušenstvím. Výše této pohledávky Upisovatele za Společností činí včetně přísl ušenství 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů). Započtením se zruší pohledávka Společnosti za Upisovatelem v části 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto tři cet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů) a pohledávka Upisovatele za Společností v části 136.998.515,48 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů devět set devadesát osm tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet osm haléřů), a to jistina v části 135.627.125,01 Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů šest set dvacet sedm tisíc jedno sto dvacet pět korun českých a jeden haléř) a příslušenství (úrok) v části 1.371.390,47 Kč (slovy: jeden milion t ři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát korun českých a čtyřicet sedm haléřů). Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Upisovatelem; text tohoto návrhu smlouvy je přílohou tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí Společnost Upisovateli do 3 (slovy: tří) dnů ode dne úpisu akcií a tato smlouva musí být uzavřena ve výše stanovené lhůtě pro splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena v písemné formě. do 5. 8. 2019 od 5. 8. 2019

Dne 26. 4. 2017 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 42 000 000 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) se nepřipouští. Nově budou upisovány celkem 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Tyto akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nové akcie upíše v souladu s § 484 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář Společnosti, jímž je Nadace The Pudil Family Foundation, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 03137660, nadace, která je zapsána v oddílu N, ve vložce 1144 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále též jen Upisovatel). S využitím přednostního práva budou tedy upisovány 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs každé nově upisované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude činit 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých); celko vý emisní kurs všech (4 kusů) nově upisovaných akcií tudíž bude činit 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 (slovy: dva) týdny od přij etí tohoto rozhodnutí. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 4/10 (slovy: čtyři desetiny) na jedné nové akcii, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí Upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet Společnosti číslo 117628563/0300 vedený u Československé obcho dní banky, a. s., ledaže bude uzavřena dohoda o započtení a emisní kurs nebo jeho část bude splacena započtením. Připouští se možnost započtení pohledávky Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných Upisovatelem, konkrétně započtení pohledávky Upisovatele z písemné smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Upisovatelem a Společností dne 12. 2. 2015, a to pohledávky na vrácení finančních prostředků poskytnutých Upisovatelem Společnosti na základě zmíněné smlouvy s příslušenstvím. Výše této pohledávky Upisovatele za Společností činí včetně přísl ušenství 91 365 633,03 Kč (slovy: devadesát jedna milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set třicet tři korun českých a tři haléře). Započtením se zruší pohledávka Společnosti za Upisovatelem v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a p ohledávka Upisovatele za Společností v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a to příslušenství (úrok) v části 0 Kč (slovy: nula korun českých) a jistina v části 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Upisovatelem; text tohoto návrhu smlouvy je přílohou tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí Společnost Upisovateli do 3 (slovy: tří) dnů ode dne úpisu akcií a tato smlouva musí být uzavřena ve výše stanovené lhůtě pro splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena v písemné formě. do 5. 8. 2019 od 2. 5. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 5. 2015 od 15. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 5. 2015 od 15. 8. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 179 000 000 Kč

od 5. 8. 2019

Základní kapitál

vklad 42 000 000 Kč

do 5. 8. 2019 od 2. 5. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 5. 2017 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 137 000 000 Kč, počet: 1 od 5. 8. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 10. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 od 10. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 10. 11. 2017 od 2. 5. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 10. 11. 2017 od 15. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 15. 8. 2014 od 19. 12. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ivana Goossen

předseda správní rady

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2016

K rukavičkárně 817, Praha, 190 14, Česká republika

Historické vztahy

Ivana Goossen

statutární ředitel

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2016

K rukavičkárně 817, Praha, 190 14, Česká republika

Michal Drmola

předseda správní rady

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2016

Svitákova 2729/10, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Michal Drmola

Statutární ředitel

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

zánik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2016

Svitákova 2729/10, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Lenka Šídlová

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

Randova 3205/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Josef Petržík

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

Na Truhlářce 2079/30, Praha 8, 180 00, Česká republika

Radomír Johanna

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 16. 2. 2015

zánik funkce: 10. 3. 2015

Pod Ořechovkou 918/9, Praha 6, 162 00, Česká republika

Petra Linková

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 10. 4. 2014

zánik členství: 11. 2. 2015

Herbenova 724/23, Praha 10, 102 00, Česká republika

prof.Ing.arch. Martin Rajniš

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 11. 2. 2015

vznik funkce: 20. 9. 2013

zánik funkce: 11. 2. 2015

Úvoz 228/5, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Kamil Hošták

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 17. 7. 2014

zánik členství: 11. 2. 2015

Nad lesním divadlem 1215/6, Praha 4, 142 00, Česká republika

Prof.Ing.Arch. Martin Rajniš

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2008

zánik funkce: 24. 6. 2013

Úvoz 228/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petra Linková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 9. 3. 2014

zánik funkce: 9. 3. 2014

Herbenova 724/23, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ivana Havránková

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 17. 7. 2014

Mcely 211, 289 36, Česká republika

Prof.Ing.Arch. Martin Rajniš

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 5. 2012

vznik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2008

U lužického semináře 91/10, Praha 1, 118 00, Česká republika

Petr Holík

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2009

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 23. 12. 2008

Na Doubkové 1281/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ingrid Stirberová

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

Pod lázní 745/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 5. 5. 2015

Společnost zastupují všichni členové představenstva společně.

do 5. 5. 2015 od 2. 4. 2015

Společnost zastupují všichni členové představenstva společně.

do 2. 4. 2015 od 28. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.

do 28. 8. 2014 od 6. 8. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 6. 8. 2008 od 19. 12. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Martin Houda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

Augustinova 2061/20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Petr Pudil

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 16. 2. 2015

zánik funkce: 10. 3. 2015

Jaselská 311/25, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Drmola

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 11. 2. 2015

zánik členství: 10. 3. 2015

Svitákova 2729/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Radka Linková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 11. 2. 2015

zánik funkce: 11. 2. 2015

Herbenova 724/23, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ivana Poncová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

zánik členství: 11. 2. 2015

vznik funkce: 10. 8. 2011

Na Bečvářce 742/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alexandra Hoštáková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 11. 2. 2015

Puškinovo náměstí 692/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ivana Poncová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik funkce: 10. 8. 2011

Husova 2373, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Radka Linková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2008

zánik funkce: 24. 6. 2013

Herbenova 724/23, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing.Dr. Josef Veselý PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2013

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 22. 6. 2012

Osadní 1474/2, Praha 7, 170 00, Česká republika

MgA. Kamila Amblerová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 10. 8. 2011

Čermákova 1290/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Žaneta Biľová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

Varnsdorfská 334/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Peter Herich

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

Netlucká 635, Praha 10, 107 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  EUROMATER, SE

  Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Jana Mertlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2008

Lodhéřov 214, 378 26, Česká republika

Další vztahy firmy Property Klárov a.s.

1 fyzická osoba

Ivana Goossen

předseda správní rady

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2016

K rukavičkárně 817, Praha, 190 14, Česká republika

Historické vztahy

Michal Drmola

předseda správní rady

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 12. 1. 2016

vznik funkce: 11. 3. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2016

Svitákova 2729/10, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Alan Gütl

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

U Invalidovny 549/5, Praha 8, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

člen správní rady

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavel Brůžek

  Člen dozorčí rady

  Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

 • Martin Houda

  Předseda dozorčí rady

  Augustinova 2061/20, Praha, 148 00, Česká republika

 • Petr Pudil

  předseda správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radek Pokorný

  člen dozorčí rady

  Na Hanspaulce 2747/23, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pavlína Pudil

  člen správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radomír Johanna

  člen správní rady

  Ke Kačáku 326, Družec, 273 62, Česká republika

 • Pudil Petr

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pudilová Pavlína

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavel Brůžek

  Člen dozorčí rady

  Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

 • Martin Houda

  Předseda dozorčí rady

  Augustinova 2061/20, Praha, 148 00, Česká republika

 • Petr Pudil

  předseda správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radek Pokorný

  člen dozorčí rady

  Na Hanspaulce 2747/23, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pavlína Pudil

  člen správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radomír Johanna

  člen správní rady

  Ke Kačáku 326, Družec, 273 62, Česká republika

 • Pudil Petr

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pudilová Pavlína

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

člen správní rady

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavel Brůžek

  Člen dozorčí rady

  Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

 • Martin Houda

  Předseda dozorčí rady

  Augustinova 2061/20, Praha, 148 00, Česká republika

 • Petr Pudil

  předseda správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radek Pokorný

  člen dozorčí rady

  Na Hanspaulce 2747/23, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pavlína Pudil

  člen správní rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Radomír Johanna

  člen správní rady

  Ke Kačáku 326, Družec, 273 62, Česká republika

 • Pudil Petr

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Pudilová Pavlína

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

člen správní rady

bpd partners a.s.

První vztah: 5. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jan Dobrovský

  člen dozorčí rady

  U laboratoře 1102/2, Praha, 162 00, Česká republika

 • Pavel Brůžek

  předseda představenstva

  Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

 • Radomír Johanna

  člen představenstva

  Ke Kačáku 326, Družec, 273 62, Česká republika

 • Martin Houda

  místopředseda představenstva

  Augustinova 2061/20, Praha, 148 00, Česká republika

 • Miroslav Tvrzník

  člen představenstva

  Odlehlá 318/19, Praha, 190 00, Česká republika

 • Michal Drmola

  člen představenstva

  Svitákova 2729/10, Praha, 155 00, Česká republika

 • Petr Pudil

  předseda dozorčí rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Vasil Bobela

  člen dozorčí rady

  Vladislava Vančury 2249/4, Most, 434 01, Česká republika

člen správní rady

bpd partners a.s.

První vztah: 5. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jan Dobrovský

  člen dozorčí rady

  U laboratoře 1102/2, Praha, 162 00, Česká republika

 • Pavel Brůžek

  předseda představenstva

  Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

 • Radomír Johanna

  člen představenstva

  Ke Kačáku 326, Družec, 273 62, Česká republika

 • Martin Houda

  místopředseda představenstva

  Augustinova 2061/20, Praha, 148 00, Česká republika

 • Miroslav Tvrzník

  člen představenstva

  Odlehlá 318/19, Praha, 190 00, Česká republika

 • Michal Drmola

  člen představenstva

  Svitákova 2729/10, Praha, 155 00, Česká republika

 • Petr Pudil

  předseda dozorčí rady

  Jaselská 311/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Vasil Bobela

  člen dozorčí rady

  Vladislava Vančury 2249/4, Most, 434 01, Česká republika

člen správní rady

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

člen správní rady

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Nadace The Pudil Family Foundation

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2015

Evropská 2758/11, Praha, 160 00

Akcionáři

Nadace The Pudil Family Foundation, IČ: 03137660

Evropská 2758/11, Česká republika, Praha, 160 00

od 15. 5. 2015

Nadace The Pudil Family Foundation, IČ: 03137660

Radlická 3201/14, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 15. 5. 2015 od 2. 4. 2015

Ing. ALAN GÜTL

U invalidovny 549/5, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 2. 4. 2015 od 10. 2. 2015

BRAXTON INVEST s.r.o., IČ: 27159591

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 6. 8. 2008 od 19. 12. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).