Hlavní navigace

RenoFarma Záhoran, a.s.

Firma RenoFarma Záhoran, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2696, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 39 411 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26810948

Sídlo:

Všechovice 50, 753 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 7. 2003

DIČ:

CZ26810948

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2696, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Záhoran, a.s. od 23. 7. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 23. 7. 2003

adresa

50
Všechovice 75353 od 18. 10. 2016

adresa

Všechovice 50
Všechovice 75353 do 18. 10. 2016 od 23. 7. 2003

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 8. 2014

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje od 23. 7. 2003

opravy silničních vozidel od 23. 7. 2003

hostinská činnost od 23. 7. 2003

velkoobchod do 14. 8. 2014 od 23. 7. 2003

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 14. 8. 2014 od 23. 7. 2003

přípravné práce pro stavby do 14. 8. 2014 od 23. 7. 2003

Ostatní skutečnosti

Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k převodu akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti od 1. 1. 2020

Ve společnosti Záhoran, a.s. se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice Identifikační číslo: 268 10 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2696, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou s polečnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení slouče ním, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018. od 1. 1. 2019

Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (dále též jen Hlavní a kcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů S polečnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenný ch papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši: 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů) za jednu kmenovou akcii Sp olečnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti zněj ící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen společně Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 537-7-2018, vyhotoveným dne 19.2.20 18 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: d eset tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnot ě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněný m osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne opráv něným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcion áři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. od 18. 4. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 5. 2016 od 14. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 26. 5. 2016 od 14. 8. 2014

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 23.4.2004 Jediný akcionář společnosti Záhoran, a.s. tj. Zemědělské družstvo Záhoran se sídlem ve Všechovicích IČ : 00 14 98 53 jednající členy představenstva ing. Jaroslavem Tomášem, předsedou představenstva a ing. Vladimírem Helískem, členem představenstva činí v  souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

1. zvyšuje základní kapitál o částku 35 976 000 Kč (třicetpětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisíc korun) upsáním nových akcií podle ust. § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

2. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 936 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 1 454 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč 390 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč všechny akcie mají listinnou podobu, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

3. všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí) do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

4. bere na vědomí, že v souladu s ust. § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu (nemovitosti) dne 14.12.2003 vypracován znalecký posudek znalce Vladimíry Kubišové, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nem ovitostí pod poř. číslem 1084/2003. Znalec byl za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.9.2003 čj. Nc 5149/2003-7. O hodnotě nepeněžitého vkladu (věcí movitých) byl vypracován dne 10.1.2004 p osudek znalce Ing. Miroslava Štěpána, znalce pro základní obor ekonomika, odvětví specializace ceny a odhady motorových vozidel a zemědělských strojů a to pod číslem 01/21/03. O hodnotě nepeněžitého vkladu (zásob, nedokončené výroby, pohledávek) byl vypra cován dne 14.1.2004 znalecký posudek znalce Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., znalce z oboru ekonomiky, odvětví a specializace ceny a odhady zemědělských podniků pod poř. č. P 021/2003. Oba znalci za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu byli jmeno váni usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2003 č.j. Nc 5238/2003-6. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Hospodářská hodnota majetku, který je předmětem nepeněžitého vkladu je zjistitelná, vyplývá ze znaleckých posudků. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu akcií. do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydán y, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to Zemědělskému družstvu Záhoran, se sídlem Všechovice okres Přerov, IČ 00149853, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

7. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

8. ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovice 50, PSČ 753 53 ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doruče ní návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci. Tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá prot i písemnému potvrzení o jeho převzetí a to do deseti dnů ode dne, kdy bude Krajským soudem v Ostravě doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií a sdělení představenstva, že lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

9. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. h obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou a) nemovitosti a to: hala - sklad na pozemku p.č. st. 127/2 budova - ubytovna na pozemku p.č. st. 128 hala - ocelokůlna na pozemku p.č. st. 290/1 a p.č. st. 268 hala - garáže na pozemku p.č. st. 361 mostní váha na pozemku p.č. st. 289 vodárna na pozemku p.č. st. 368 trafostanice na pozemku p.č. st. 153/5 studna na pozemku p.č. 221/1 venkovní úpravy - rampa na pozemku p.č. st. 321 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 625 pro katastrální území Všechovice u KÚ v Přerově budova - mostní váha na pozemku p.č. st. 195 hala - sklad na pozemku p.č. st. 223 hala - posklizňová linka na pozemku p.č. st. 192/1, 192/2, 192/3 a 192/4 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 335 pro katastrální území Malhotice u KÚ v Přerově hala porodna na pozemku p.č. st. 121/1, 121/2 a 121/3 hala opravářské dílny na pozemku p.č. st. 122/1, 122/2, 122/3 a 122/4 čerpací stanice na pozemku p.č. st. 150 a 151 sklad zeleniny na pozemku p.č. st. 146 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 248 pro katastrální území Rouské u KÚ v Přerově. Hodnota nemovitosti pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena na částku 9 341 000 Kč (slovy: devětmilionůtřistačtyřicetjedentisíckorun českých). b) dopravní prostředky, stroje, zařízení, technologie zemědělských objektů a to: - zemědělské traktory v počtu 30 kusů, jejiž přesná specifikace je vymezena ve znaleckém posudku č. 01/21/03 str. 3 až 8. - osobní a nákladní automobily v počtu 15 kusů, rovněž jejich přesná identifikace je uvedena ve shora označeném posudku na straně 8 až 11. - Vleky a přívěsy v počtu 15 kusů, přesně vymezeny na straně 11 až 13 znaleckého posudku 01/21/03. - Stroje a zařízení, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu jsou položkově vymezeny na straně 14 až 21 znaleckého posudku č. 01/21/03. Hodnota těchto věcí movitých pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena částkou 5 542 000 Kč (slovy: petmilionůpětsetčtyřicetdvatisíckorun českých). c)- zemědělská zvířata, základní stádo v počtu 214 dojnic a mladá zvířata, které jsou specifikovány v příloze č. 1 (obratová soupiska zvířat), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - zásoby, které jsou specifikovány v příloze č. 2 (výpis stavu zásob), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - nedokončená výroba, pohledávky, cenné papíry, které jsou specifikovány v příloze č. 3 (hlavní kniha, účet 121, účty 311001-311500 a účet 063), jež tvoří nedílnou součást rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem částkou 21 093 274 Kč (slovy: dvacetjedenmiliondevadesáttřitisícdvěstěsedmdesátčtyřikorun). Za nepeněžitý vklad popsaný v tomto bodě pod písm. a) b) a c) bude vydáno 1936 ks akcií na jméno ve jmenovtié hodnotě 1000 Kč, 1454 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 390 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč. Nově vydané akcie jsou v listinné podobě. do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

10. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

11. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovic e 50, PSČ 753 53 takto: - nemovitosti formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí, - movité věci : předáním těchto věcí společnosti - pohledávky: smlouvou o postoupení pohledávky do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

12. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 39 411 000 Kč (slovytřicetdevětmilionůčtyřistajedenácttisíckorun českých) do 7. 9. 2004 od 28. 6. 2004

Převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. do 1. 1. 2020 od 23. 7. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 39 411 000 Kč

od 7. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 3 435 000 Kč

do 7. 9. 2004 od 23. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 494 od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 971 od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 390 od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 23. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 40 do 7. 9. 2004 od 23. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 do 7. 9. 2004 od 23. 7. 2003

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Philippe Marc Moreels

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Hriňovská 11, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Vlasák

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

Na Hřebenkách 815/126, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Na lysině 1181/6, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Vlasák

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 11. 5. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2020

Na Hřebenkách 815/126, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Philippe Marc Moreels

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

Hriňovská 11, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Miroslav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

Na lysině 1181/6, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Januška

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 11. 5. 2016

Hálkova 286, Otrokovice, 765 02, Česká republika

František Dobiáš

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 11. 5. 2016

Valašské Meziříčí 93, 757 01, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Roman Staněk

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 7. 7. 2014

zánik funkce: 11. 5. 2016

Žerotínova 992, Vsetín, 755 01, Česká republika

Roman Staněk

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 7. 7. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 7. 7. 2014

Žerotínova 992, Vsetín, 755 01, Česká republika

František Dobiáš

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 28. 9. 2012

zánik členství: 7. 7. 2014

Valašské Meziříčí 93, 757 01, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Josef Hub

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 10. 2012

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 31. 7. 2012

Zahradní 362, Šenov u Nového Jičína, 742 42, Česká republika

Roman Staněk

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 7. 7. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 7. 7. 2014

Zámecká 133/78, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Josef Pokusa

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 28. 6. 2010

Hulín 20, 768 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Rovina, a.s.

  Kroměřížská 134, Hulín, 768 24

Roman Staněk

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 24. 6. 2009

Zámecká 133/78, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Januška

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 27. 9. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 27. 9. 2013

Hálkova 286, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Ing. Josef Pokusa

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

Hulín 20, 768 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Rovina, a.s.

  Kroměřížská 134, Hulín, 768 24

Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 14. 8. 2009

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 31. 1. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Gottfried

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 31. 1. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2008

Slavičín 229, 763 21, Česká republika

Ing. Alena Němcová

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 19. 6. 2007

Horní Újezd 104, 753 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Tomáš

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2006

Všechovice 254, Všechovice, 753 53, Česká republika

Jan Šrámek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2006

Malhotice 107, Všechovice, 753 53, Česká republika

Ing. Alena Němcová

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

Všechovice 64, Všechovice, 753 53, Česká republika

Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně

od 1. 1. 2020

Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je pověřen samostatně předseda představenstva.

do 1. 1. 2020 od 26. 5. 2016

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

do 26. 5. 2016 od 14. 8. 2014

J e d n á n í : Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 14. 8. 2014 od 23. 7. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Josef Rubáš

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Pod Záhorskem 669/29, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Valeš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

Na Drahách 680/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Jakub Helus

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Do Zámostí 1292/50b, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jakub Helus

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 12. 10. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

Do Zámostí 1292/50b, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Rubáš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

Pod Záhorskem 669/29, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Valeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 11. 5. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2020

Na Drahách 680/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 11. 5. 2016

zánik členství: 8. 6. 2016

Žerotínova 992, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jiří Kašparovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 11. 5. 2016

vznik funkce: 7. 7. 2014

zánik funkce: 11. 5. 2016

Bratří Hlaviců 99, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jiří Kašparovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 7. 7. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 7. 7. 2014

Bratří Hlaviců 99, Vsetín, 755 01, Česká republika

Jolana Andrýsková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 7. 7. 2014

Nová 98, Opatovice, 753 56, Česká republika

Františka Trlifajová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 7. 7. 2014

Všechovice 41, 753 53, Česká republika

Jiří Kašparovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 7. 7. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 7. 7. 2014

Bratří Hlaviců 99, Vsetín, 755 01, Česká republika

Ing. Stanislav Gottfried

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2010

Hrádek na Vlárské dráze 229, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Alena Němcová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 19. 6. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2008

Horní Újezd 104, 753 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Januška

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 27. 6. 2008

Hálkova 286, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Ing. Mária Zapletalová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 28. 6. 2010

Rakov 88, 753 54, Česká republika

Ing. Alena Němcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 19. 6. 2007

Horní Újezd 104, 753 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Mrocek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2008

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 1. 2008

Studénka 71, 742 13, Česká republika

Michal Mrocek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 16. 10. 2006

zánik členství: 19. 6. 2007

Studénka 71, 742 13, Česká republika

Ing. Mária Zapletalová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 25. 7. 2006

zánik členství: 19. 6. 2007

Rakov 88, 753 54, Česká republika

Ing. Josef Tomáš

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 31. 1. 2006

zánik funkce: 19. 6. 2007

Všechovice 254, 753 53, Česká republika

Ing. Stanislav Skála

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2006

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 16. 10. 2006

Holešov 4, 769 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Kreuzman

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 31. 1. 2006

zánik členství: 25. 7. 2006

Dnešice 240, 334 43, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Tvrdoň

předseda

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2006

Rouské 12, Všechovice, 753 53, Česká republika

Alena Kubešová

člen

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

Malhotice 66, Všechovice, 753 53, Česká republika

Zdenka Stáhalová

člen

První vztah: 23. 7. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 31. 1. 2006

Všechovice 178, Všechovice, 753 53, Česká republika

Další vztahy firmy RenoFarma Záhoran, a.s.

RenoDevelopment, a.s.

První vztah: 21. 2. 2019

Lagnovská 669, Klimkovice, 742 83

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Philippe Marc Moreels

  Člen představenstva

  Hriňovská 11, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

 • Ing. Miroslav Dvořák

  Předseda představenstva

  Na lysině 1181/6, Praha, 147 00, Česká republika

 • JUDr. Josef Rubáš

  Člen dozorčí rady

  Pod Záhorskem 669/29, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Ing. Jakub Helus

  Člen dozorčí rady

  Do Zámostí 1292/50b, Plzeň, 326 00, Česká republika

 • Mgr. Petr Vlasák

  Člen představenstva

  Na Hřebenkách 815/126, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Valeš

  Předseda dozorčí rady

  Na Drahách 680/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

RenoDevelopment, a.s.

První vztah: 25. 5. 2018 - Poslední vztah: 21. 2. 2019

Lagnovská 669, Klimkovice, 742 83

Akcionáři

RenoDevelopment, a.s., IČ: 04744861

Lagnovská 669, Česká republika, Klimkovice, 742 83

od 21. 2. 2019

RenoDevelopment, a.s., IČ: 04744861

Na lysině 1181/6, Česká republika, Praha, 147 00

do 21. 2. 2019 od 25. 5. 2018

Zemědělské družstvo " Záhoran", IČ: 00149853

Česká republika, Všechovice

do 5. 9. 2006 od 23. 7. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 7. 2003

Živnosti

Mlékárenství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 4. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 7. 2003
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 7. 2003
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 7. 2003
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 7. 2003
Přerušeno od 17. 7. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).