Hlavní navigace

Seisin, a.s.

Firma Seisin, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6410, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 11 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26159279

Sídlo:

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 2. 2000

DIČ:

CZ26159279

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6410, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Seisin, a.s. od 28. 2. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 28. 2. 2000

adresa

Mlýnská 22/4
Praha 16000 od 9. 12. 2013

adresa

Petrská čp.2051/5
Praha 1 11000 do 9. 12. 2013 od 13. 8. 2005

adresa

Pod Havránkou 657/10B
Praha 7 17000 do 13. 8. 2005 od 29. 7. 2003

adresa

Za Císařským mlýnem 33
Praha 7 do 29. 7. 2003 od 15. 11. 2000

adresa

Táboritská 23
Praha 3 13087 do 15. 11. 2000 od 28. 2. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 7. 2020

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 7. 2020

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 30. 7. 2020 od 20. 11. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 30. 7. 2020 od 29. 7. 2003

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných služeb než základních spojených s pronájmem do 29. 7. 2003 od 28. 2. 2000

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 7. 2020

Ostatní skutečnosti

Na společnost Seisin, a.s., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, IČ: 261 59 279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6410, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Hotel Opera Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, IČ: 068 62 811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290317. od 1. 5. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 9. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Valná hromada společnosti Seisin, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., o částku 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) na částku 460.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých) upisováním nových akcií peněž itými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 8 (slovy: osmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodní m věstníku a v deníku Sport. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho měsíce poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoh o měsíce poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části „Ostatní skutečnosti“ toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0,8 (slovy: žádná celá osm desetin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) a 0,2 (žádná celá dvě desetiny) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude vlastník pohledávky za společností Seisin, a.s., z titulu smlouvy o smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008, která byla uzavřena mezi spole čností NLB Factoring, a.s., identifikační číslo: 476 77 881, jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem, dne 30.9.2008 (dále také jen „určitý zájemce“); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci: 1. budou upsány v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, 2. budou upsány ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 3. s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu aktuálního vlastníka pohledávky za společností Seisin, a.s., uvedené shora pod písm. d), který bude společno sti Seisin, a.s., v okamžiku učinění této nabídky znám na základě oznámení o postoupení předmětné pohledávky; f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., je roven její jmenovité hodnotě, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na účet č. 69817000/2700, zřízený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., vyjma případu, kdy emisní kurs akcií ups aných určitým zájemcem bude splacen započtením pohledávky určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., proti pohledávce společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem (blíže specifikováno pod písm. h) a i); h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky určitého zájemce ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Seisin, a.s. vůči určitému zájemci na splacení celého emisního kursu ve výši 4 59.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; i) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem uvedeným shora pod písm. b) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00 ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že poč átek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti Seisin, a.s., vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti níže uvedené pohledávce určitého zájemce vůči spole čnosti Seisin, a.s., vyplývající z níže uvedené smlouvy o úvěru a následných smluv o postoupení pohledávky. V důsledku započtení zanikne celá pohledávka společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií a část pohledávky určitého zájemce vyplývající z níže uvedené smlouvy o postoupení pohledávky. Uvedená pohledávka určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., je pohledávkou na splacení peněžních prostředků činící ke dni 15.10.2013 celkem částku 460.715.231,44 (slovy: čtyři sta šedesát milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet jedna korun če ských čtyřicet čtyři haléřů), a to na základě smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008 uzavřené mezi společností NLB Factoring, a.s., jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem dne 30.9.2008. Společnost NLB FACTORING, a.s., „v likv idaci“, jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti Gomanold, a.s., identifikační číslo: 279 31 536, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013. Společnost Gomanold, a. s., jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti QI investiční společnost, a.s., identifikační číslo: 279 11 497, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013 (fotokopie shora u vedených smluv jsou založeny v notářském spisu). do 11. 3. 2014 od 30. 12. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 11 500 000 Kč

od 1. 5. 2020

Základní kapitál

vklad 460 000 000 Kč

do 1. 5. 2020 od 11. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 3. 2014 od 28. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 Kč, počet: 10 od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 250 000 Kč, počet: 8 od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 737 500 Kč, počet: 2 od 1. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 1. 5. 2020 od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 8 do 1. 5. 2020 od 11. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 29 500 000 Kč, počet: 2 do 1. 5. 2020 od 11. 3. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 7. 2014 od 28. 2. 2000

Statutární orgán

Historické vztahy

Martin Šetina

statutární ředitel

První vztah: 19. 3. 2020 - Poslední vztah: 19. 3. 2020

vznik funkce: 9. 7. 2019

zánik funkce: 19. 3. 2020

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Šetina

statutární ředitel

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2020

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 9. 7. 2019

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Šetina

statutární ředitel

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik funkce: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Šetina

statutární ředitel

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

Radovan Cejpek

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 9. 7. 2014

Červené domky 104/24, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Martin Šetina

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

Radovan Cejpek

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 9. 7. 2014

Červené domky 104/24, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Radovan Cejpek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 9. 7. 2014

Červené Domky 24, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Havlas

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 30. 1. 2013

Kryštofovo Údolí 179, 460 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Šetina

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2005

zánik funkce: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Milada Svobodová

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 21. 9. 2007

Hlavatého 623/11, Praha 4, Česká republika

Pavel Krunt

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

vznik funkce: 18. 3. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2005

Pod Havránkou 657/10B, Praha 7, Česká republika

Milan Haas

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 14. 4. 2007

Harrachov 482, Česká republika

Karel Jílek

člen

První vztah: 29. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 14. 2. 2005

Dobratická 524, Praha 9, Česká republika

Jiří Krampera

člen

První vztah: 29. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 14. 2. 2005

Libušín 822, Česká republika

Martin Mašek

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2003

zánik členství: 21. 3. 2002

V Prokopě 1324, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Josef Horečný

předseda

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2003

zánik členství: 21. 3. 2002

Eliášova 21, Praha 6, Česká republika

Pavel Krunt

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

zánik členství: 14. 2. 2005

Kamenická 17, Praha 7, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, Česká republika

Blanka Dvořáková

člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Dolnokubínská 1438, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Lucie Glučová

předseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Vinořská 78, Jenštejn, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

od 9. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, pak k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 9. 7. 2014 od 8. 6. 2006

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představesntva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.

do 8. 6. 2006 od 15. 11. 2000

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.

do 15. 11. 2000 od 28. 2. 2000

Dozorčí rada

Historické vztahy

Petra Zimová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2009 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik funkce: 16. 12. 2009

Okořská 343/2, Praha 8, 181 00, Česká republika

Patrik Kravec

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 29. 12. 2009

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik funkce: 15. 12. 2009

Čingovská 1379/9, Košice, Slovenská republika

Robert Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 30. 10. 2007

zánik členství: 30. 1. 2013

Tusarova 20, Praha 7, Česká republika

Ing. Milada Svobodová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 4. 11. 2007

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2007

zánik funkce: 4. 2. 2013

Frostova 337, Praha 10, Česká republika

Pavel Šich

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 1. 12. 2005

zánik členství: 29. 10. 2007

Vavřinec 11, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Jan Bauer

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 29. 10. 2007

Šafaříkova 279, Liberec II, Česká republika

Jiří Havlas

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 29. 10. 2007

vznik funkce: 18. 3. 2005

Kryštofovo Údolí 179, Česká republika

Martin Šetina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik členství: 9. 3. 2005

zánik členství: 30. 11. 2005

Geologická 993/5, Praha 5, Česká republika

Stanislav Suchánek

člen

První vztah: 29. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 9. 3. 2005

Bulharská 31, Praha 10, Česká republika

Svatava Kruntová

člen

První vztah: 29. 7. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

vznik členství: 21. 3. 2002

zánik členství: 9. 3. 2005

Zlešická 1848, Praha 4, Česká republika

Miroslav Mašek

člen

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2003

zánik členství: 21. 3. 2002

V prokopě 1324, Čelákovice, Česká republika

Alžběta Kruntová

předseda

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2005

zánik funkce: 9. 3. 2005

Kamenická 17, Praha 7, Česká republika

Julie Horečná

člen

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2003

zánik členství: 21. 3. 2002

Velvarská 7/1632, Praha 6, Česká republika

Julie Horečná

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Velvarská 7/1632, Praha 6, Česká republika

Alžběta Kruntová

předseda

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Kamenická 17, Praha 7, Česká republika

Miroslav Mašek

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

V prokopě 1324, Čelákovice, Česká republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy Seisin, a.s.

1 fyzická osoba

Martin Šetina

člen správní rady

První vztah: 19. 3. 2020

vznik členství: 19. 3. 2020

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Šetina

První vztah: 19. 3. 2020 - Poslední vztah: 30. 7. 2020

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Šetina

člen správní rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2020

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 9. 7. 2019

Mlýnská 22/4, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Šetina

člen správní rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Šetina

člen správní rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 9. 7. 2014

Geologická 993/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

FERRO BUILDING, a.s.

První vztah: 13. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

Petrská 2051/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Havlas

  předseda představenstva

  Kryštofovo Údolí 179, 460 01, Česká republika

Akcionáři

MARTIN ŠETINA

Mlýnská 22/4, Česká republika, Praha, 160 00

do 30. 7. 2020 od 19. 3. 2020

FERONASTAV, a.s., IČ: 25108531

Havlíčkova, Česká republika, Praha 1

do 8. 6. 2006 od 13. 8. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 11. 2009

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 10. 2020
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 6. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 11. 2009

Insolvenční rejstřík

Seisin a.s.

spisová značka: INS 861/2014

stav řízení: pravomocně skončená věc

poslední záznam: 2017-06-30 10:38:46.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).