Hlavní navigace

Trikaya CRE a.s.

Firma Trikaya CRE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8361, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 200 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

09021345

Sídlo:

Šumavská 519/35, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 3. 2020

DIČ:

CZ09021345

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8361, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Trikaya CRE a.s. od 6. 3. 2020

Právní forma

Akciová společnost od 6. 3. 2020

adresa

Šumavská 519/35
Brno 60200 od 12. 12. 2020

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 12. 12. 2020 od 6. 3. 2020

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 6. 3. 2020

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář obchodní společnosti Trikaya CRE a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 50.000.000 Kč (padesát milionů korun českých) o částku 150.000.000 Kč (jedno sto padesát milionů korun česk ých) na částku v celkové výši 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se ne připouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1 500 (jednoho tisíce pěti set) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie A", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 100. 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), bez hlasovacího práva s omezenou převoditelností (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie A" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulované mu trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.00 0 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) s Novými akciemi budou spojena následující zvláštní práva: (a) přednostní právo na podíl na zisku společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku"); (b) přednostní právo na vrácení celkového poskytnutého plnění do vlastního kapitálu společnosti poskytnutého ze strany daného Akcionáře A (a pro případ převodu Akcií A na nového Akcionáře A, včetně případného plnění poskytnutého ze strany předchozího Akci onáře A do vlastního kapitálu společnosti), (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"); a (c) přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti snížený o součet všech do dne vstupu společnosti do likvidace vyplacených částek jednotlivému Akcionáři A z titulu Přednostního podílu na zisku a/nebo Přednostního podílu na jiných vlastníc h zdrojích (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"), to vše však vždy v souhrnu nejvýše do Maximální částky (jak je tento pojem definován níže) ve vztahu k jednotlivému Akcionáři A, přičemž Maximální částka se ve vztahu k jednotlivému Akcionáři A (dále jen "Maximální částka") určí následovně: Maximální částka =Celkový emisní kurs + Celkové plnění do VK + Výnos, přičemž Celkový emisní kurs znamená částku vypočtenou jako součin (i) jmenovité hodnoty jedné Akcie A, a (ii) počtu Akcií A, které vlastní příslušný Akcionář A; Celkové plnění do VK znamená celkové plnění poskytnuté do vlastního kapitálu společnosti ze strany jednotlivého Akcionáře A (zejména příplatek mimo základní kapitál společnosti a/nebo emisní ážio), avšak s výjimkou plnění na Celkový emisní kurs; Výnos znamená takovou částku, která bude při zohlednění všech částek poskytnutých Akcionářem A (včetně zejména Celkového emisního kursu a/nebo Celkového plnění do VK) a vyplacených částek z titulu Přednostního podíl na zisku a/nebo Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích a/nebo Přednostního podílu na likvidačním zůstatku Akcionáři A odpovídat výnosnosti ve výši 5,50 % p.a. (pět celých a pět desetin procenta) z Celkového emisního kursu a Celkového plnění do VK. Pro účely kalkulace Výnosu platí, že tento bude nabíhat denně a bude se počítat podle skutečného počtu uplynulých kalendářních dnů a na základě roku o 365 (tři sta šedesáti pěti) dnech. (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávněný akcionář Společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdal přednostního práva na upisování. Všechny Nové akcie budou nabídnuty určenému zájem ci, kterým je obchodní společnost Trikaya Asset Management a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29202078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027 (dále jen "společnost Trikaya Asset Managem ent a.s.", "Zájemce" nebo "upisovatel"), přičemž takto společnosti Trikaya Asset Management a.s. bude nabídnuto upsání 1 500 (jednoho tisíce pěti set) kusů Nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie A", ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), bez hlasovacího práva s omezenou převoditelností; (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovatelem musí být splacen peněžitými vklady na účet Společnosti č. 123-1486800247/0100, vedený u banky Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) pracovní ch dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. od 13. 3. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

od 13. 3. 2020

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 13. 3. 2020 od 6. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 od 13. 3. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 800 od 13. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 13. 3. 2020 od 6. 3. 2020

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jan Kolařík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2021

vznik členství: 6. 3. 2020

Střední 616/67, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Kolařík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2020 - Poslední vztah: 24. 1. 2021

vznik členství: 6. 3. 2020

Rumunská 4046/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztahy firmy Trikaya CRE a.s.

člen představenstva

Trikaya Asset Management a.s.

První vztah: 21. 11. 2020

Šumavská 519/35, Brno, 602 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Jan Kolařík

  člen dozorčí rady

  Střední 616/67, Brno, 602 00, Česká republika

 • Ing. Alexej Veselý

  místopředseda představenstva

  Klatovská 606/3, Brno, 602 00, Česká republika

 • Ing. Dalibor Lamka

  předseda představenstva

  Solniční 630/3, Brno, 602 00, Česká republika

Trikaya Asset Management a.s.

První vztah: 21. 11. 2020

Šumavská 519/35, Brno, 602 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Jan Kolařík

  člen dozorčí rady

  Střední 616/67, Brno, 602 00, Česká republika

 • Ing. Alexej Veselý

  místopředseda představenstva

  Klatovská 606/3, Brno, 602 00, Česká republika

 • Ing. Dalibor Lamka

  předseda představenstva

  Solniční 630/3, Brno, 602 00, Česká republika

člen představenstva

Trikaya Asset Management a.s.

První vztah: 6. 3. 2020 - Poslední vztah: 21. 11. 2020

Šumavská 519/35, Brno, 602 00

Trikaya Asset Management a.s.

První vztah: 6. 3. 2020 - Poslední vztah: 21. 11. 2020

Šumavská 519/35, Brno, 602 00

Akcionáři

Trikaya Asset Management a.s., IČ: 29202078

Šumavská 519/35, Česká republika, Brno, 602 00

od 21. 11. 2020

Trikaya Asset Management a.s., IČ: 29202078

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 21. 11. 2020 od 6. 3. 2020

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).