Hlavní navigace

VERT holding, a.s.

Firma VERT holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8385, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

09195203

Sídlo:

Sychrov 573, Křižanov, 594 51

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 6. 2020

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8385, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

VERT holding, a.s. od 2. 6. 2020

Právní forma

Akciová společnost od 2. 6. 2020

adresa

Sychrov 573
Křižanov 59451 od 2. 6. 2020

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 6. 2020

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 2. 6. 2020

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář VERT holding, a.s. r o z h o d l o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na jeho novou výši 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a zároveň určil, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; celkový počet nově upisovaných akcií činí 16 (slovy: šestnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a každá z nich s jmenovitou hodnotou 500.000,00 Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "nově upsané akcie"); žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu §485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal práva ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem; všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to pan Jan Sedláček, nar. 21.03.1985, bydlištěm a taktéž trvalým pobytem Velké Meziříčí, Ško lní 2153/7, PSČ 594 01, tedy akcie ve jmenovité hodnotě v celkové výši 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých) a budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti VERT holding, a.s. tedy na adrese Křižanov, Sychrov 573, PSČ 594 51;e m i s n í k u r z všech nově upisovaných akcie bude následující: emisní kurz akcií upisovaných panem Janem Sedláčkem bude činit 8.000.000,00Kč (slovy: osm milionů korun českých), z toho emisní ážio činí 0Kč ( slovy: nula korun českých ), upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými pod pisy, kterou určený zájemce uzavře se společností VERT holding, a.s. a musí být upsány nejpozději do 07.12.2020 (slovy: sedmého prosince roku dva tisíce dvacet) a emisní kurz splacen nejpozději do 18.12.2020 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tis íce dvacet); návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři do tří dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy jediný akcionář doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 07.12.2020 (slovy: sedmého prosince roku dva tisíce dvacet). Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou z a p o č t e n í, tedy připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o pen ěžité pohledávky vzniklé z titulu: smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 13.07.2020 (slovy: třináctého července roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.000.000,00 Kč ( slovy: jeden milion korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjči telem dne 16.07.2020 (slovy: šestnáctého července roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), sm louvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 20.07.2020 (slovy: dvacátého července roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.500.000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc koru n českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 27.07.2020 (slo vy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 07.08.2020 (slovy: sedmého srpna roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 ( slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 07.08.2020 (slovy: sedmého srpna roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 600.000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Jan em Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 09.10.2020 (slovy: devátého října roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 300.000,00 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna) , smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností VERT holding, a.s. jako vydlužitelem a panem Janem Sedláčkem jako zapůjčitelem dne 18.11.2020 (slovy: osmnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet), výše dluhu 1.100.000,00 Kč (slovy: jeden milion sto tisíc k orun českých), splatnost zápůjčky dne 31.12.2021 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), kdy celková výše pohledávek činí 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií ve výše 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy akcie ve jmenovité hodnotě v celkové výši 8.000.000,00 Kč (slovy: osm miliónů korun českých) a budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti Křižanov, Sychrov 573, PSČ 594 51, Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností VERT holding, a.s. byla potvrzena prohlášením statutárního orgánu společnosti , že tyto pohledávky nejsou sporné ani pochybné, na tyto pohledávky k dnešnímu dni nebylo plněno, a že závazek společnosti VERT holding, a.s. z těchto pohledávek trvá v plné výši, doručeno mně dnešního dne t.j 02.12.2020 (slovy: druhého prosince roku d va tisíce dvacet), Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním žádosti o sepis notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn v obchodním rejstříku notářem v důsledku zvýšení základního kapitálu nejpozději do 18.12.2020 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet), musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost VERT holding, a.s. předem určenému zájemci, kterým je pan Jan Sedláček nejpozději do 2 (slovy: dvo u) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost VERT holding, a.s. poskytnout předem určenému zájemci panu Janu Sedláčkovi lhůtu alespoň 2 (slovy: dva) dny od doručení návrhu na uzavření smlo uvy. Před podání žádosti o sepis notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn v obchodním rejstříku notářem v důsledku zvýšení základního kapitálu musí taktéž nastat účinnost shora uvedené smlouvy, tedy musí dojít ke střetu pohled ávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. do 1. 1. 2021 od 18. 12. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 1. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2021 od 2. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 16 od 1. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 1. 1. 2021 od 2. 6. 2020

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jan Sedláček

člen správní rady

První vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Sedláček

člen správní rady

První vztah: 12. 1. 2021 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 2. 6. 2020

vznik funkce: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jan Sedláček

statutární ředitel

První vztah: 2. 6. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jan Sedláček

předseda správní rady

První vztah: 2. 6. 2020 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 2. 6. 2020

vznik funkce: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech člen správní rady samostatně.

od 12. 1. 2021

Společnost zastupuje ve všech věcech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 2. 6. 2020

Další vztahy firmy VERT holding, a.s.

2 fyzické osoby

Jan Sedláček

předseda správní rady

První vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 2. 6. 2020

vznik funkce: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Sedláček

První vztah: 2. 6. 2020

Školní 2153/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Akcionáři

JAN SEDLÁČEK

Školní 2153/7, Česká republika, Velké Meziříčí, 594 01

od 2. 6. 2020

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).