Hlavní navigace

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Firma Vysoká škola finanční a správní, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20829, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04274644

Sídlo:

Estonská 500/3, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 7. 2015

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
85420 Terciární vzdělávání
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20829, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Scamandr a.s. od 28. 7. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 28. 7. 2015

adresa

Estonská 500/3
Praha 10100 od 11. 12. 2015

adresa

Moravská 1687/34
Praha 12000 do 11. 12. 2015 od 27. 7. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2016

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 9. 2016

celoživotní vzdělávání od 1. 9. 2016

zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. 9. 2016

realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům od 1. 9. 2016

pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí od 1. 9. 2016

Pronájem nemovitosí, bytů a nebytových prostor. do 1. 9. 2016 od 27. 7. 2015

Ostatní skutečnosti

V důsledku procesu rozdělení společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., se sídlem Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 042 74 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20829, jakožto rozdělovan é společnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost CampusVŠFS, s.r.o., se sídlem Plzeňská 846/66, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 071 90 476, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 296278, jakožto nástu pnickou společnost, část jmění společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 23.7.2018. od 1. 9. 2018

V důsledku procesu rozdělení společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., se sídlem Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 042 74 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20829, jakožto rozdělovan é společnosti, formou odštěpní sloučením, přešla na společnost Educo Uni Group , a.s., se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 10100, IČO: 247 95 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16864, jakožto nástupnick ou společnost, část jmění společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 24.7.2017. od 30. 8. 2017

Zapisuje se: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 21.6.2017 toto usnesení: 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitál u, která činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu, která činí 4.500.000,00 Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepři pouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: Počet upisovaných akcií: 25 ks (celkem), Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100.000,00 Kč (sto tisíc korun českých), Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), Emisní kurs upisovaných akcií: 100.000, 00 Kč (sto tisíc korun českých), Emisní kurs všech upisovaných akcií: 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), Druh upisovaných akcií:15 ks Kmenové, 10 ks akcie třídy B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc koru n českých), bez hlasovacího práva, s nimiž je spojeno výlučné právo na výplatu jiných vlastních zdrojů Společnosti z účtu ostatních kapitálových fondů Společnosti ve výši všech příplatků do ostatních kapitálových fondů Společnosti mimo základní kapitál Sp olečnosti, které do dnešního dne byly poskytnuty nebo budou v budoucnu poskytnuty vlastníkem akcií třídy B, a dále přednostní právo na podíl na zisku Společnosti, je-li zisk Společnosti dle rozhodnutí valné hromady rozdělován mezi akcionáře, a to ve výši určené rozhodnutím valné hromady Společnosti, přičemž výše podílu na zisku připadajícího na akcie třídy B nemusí odpovídat poměru jmenovité hodnoty akcií třídy B k základnímu kapitálu Společnosti (Akcie třídy B), Forma upisovaných akcií: Na jméno, Podoba všech upisovaných akcií:Listinné (dále jen Akcie). 1.3 Nabídka k upsání akcií Jelikož se Jediný akcionář společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s. před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, Jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie b udou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, a to společnosti Educo Uni Group, a.s., se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 10100, identifikační číslo 24795674, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 16864 vedeném u Městského soud u v Praze (dále jen Upisovatel). Upisovatel je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře Upisovatel jako předem určený zájemce se Společností. Místem pro upsání je adresa sídla Společnosti - Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10. Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dn ů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen představenstvem společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 ZOK, tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK. 1.5 Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 2.500.000,00 Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne upsání akcií na účet Společnosti číslo 500233003/0300. od 27. 6. 2017

Na základě smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 25.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2016, mezi ústavem Vysoká škola finanční a správní, z.ú., se sídlem Praha 10, Estonská 500, PSČ 10000, IČO: 261 38 077, zapsaným v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka U 280, jakožto převodcem, a společností Scamandr a.s., se sídlem Estonská 500/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 042 74 644, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20829, j akožto nabyvatelem, v návaznosti na uzavření smlouvy o převzetí povinnosti jediného akcionáře ústavu Vysoká škola finanční a správní, z.ú. poskytnout nepeněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Scamandr a.s. ze dne 25.5.20 16, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2016, jejímž předmětem byl převod části závodu ústavu Vysoká škola finanční a správní, z.ú., přešlo vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o převodu části závodu z ústavu Vysoká škola finanční a správní, z. ú. na společnost Scamandr a.s. od 1. 9. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 500 000 Kč

od 27. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 6. 2017 od 27. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 od 9. 10. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 9. 10. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 9. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 9. 10. 2018 od 21. 9. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 10. 2018 od 21. 9. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 10. 2018 od 21. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 21. 9. 2018 od 27. 6. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 21. 9. 2018 od 27. 6. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 21. 9. 2018 od 27. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 6. 2017 od 27. 7. 2015

Statutární orgán

8 fyzických osob

Bohuslava Šenkýřová

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Na dolnici 334/21, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Emil Šenkýř Dis.

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Kohoutových 698/4, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

Sluneční 1165, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

doc. RNDr. Petr Budinský CSc.

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

Zengrova 1937/24, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Emil Šenkýř Dis.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Kohoutových 698/4, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Dr. Bohuslava Šenkýřová

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Na dolnici 334/21, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Doc. RNDr. Petr Budinský Csc.

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

Jugoslávských partyzánů 1088/17, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Emil Šenkýř Dis.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Kohoutových 698/4, Praha, 158 00, Česká republika

Doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Dr. Bohuslava Šenkýřová

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Na dolnici 334/21, Praha, 155 00, Česká republika

Doc. RNDr. Petr Budinský Csc.

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 30. 11. 2015

Jugoslávských partyzánů 1088/17, Praha, 160 00, Česká republika

Jana Kantorová

Statutární ředitel

První vztah: 27. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik funkce: 27. 7. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2015

Pujmanové 880/29, Praha, 140 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.

od 11. 12. 2015

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

do 11. 12. 2015 od 27. 7. 2015

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr. Věra Sochorová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Věra Sochorová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

Stříbrského 677/26, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Doc. JUDr. Eduard Bruna Ph.D

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

Filipova 2019/12, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Turek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2015

Na výsluní 3388/43, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Věra Sochorová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 30. 11. 2015

Stříbrského 677/26, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztahy firmy Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Historické vztahy

Jana Kantorová

Člen správní rady

První vztah: 27. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 27. 7. 2015

zánik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 27. 7. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2015

Pujmanové 880/29, Praha, 140 00, Česká republika

Institut VŠFS, z.ú.

První vztah: 3. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

Estonská 500/3, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Institut VŠFS, z.ú.

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2016

Estonská 500/3, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

H&P Corporate Services SE

První vztah: 27. 7. 2015 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

Na Florenci 1332/23, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. David Neveselý

  člen představenstva

  Železnobrodská 46/19, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Veronika Zimová

  člen dozorčí rady

  S. K. Neumanna 912/16, Praha, 182 00, Česká republika

 • Jan Pavelka

  člen dozorčí rady

  U plynárny 745/10, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Institut VŠFS, z.ú., IČ: 26138077

Estonská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 27. 6. 2017 od 3. 9. 2016

Vysoká škola finanční a správní, z.ú., IČ: 26138077

Estonská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 3. 9. 2016 od 11. 12. 2015

HHP SE-ready, SE, IČ: 24127451

Moravská 1687/34, Česká republika, Praha, 120 00

do 11. 12. 2015 od 27. 7. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 9. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 9. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).