Hlavní navigace

Živnostenský zákon - HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost

§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činností vyhrazených zákonem státu nebo právnické osobě určené zvláštním právním předpisem,1)

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněných zvláštními zákony2) jejich původci včetně vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

c) činnost při výkonu povolání

1. lékařů, lékárníků, psychoterapeutů a přírodních léčitelů, zdravotnických pracovníků včetně prodejců a zpracovatelů léčivých rostlin, s výjimkou očních optiků, protetiků a pedikérů,

2. veterinárních lékařů, veterinárních pracovníků a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)

3. advokátů,4) komerčních právníků5) a patentových zástupců,6)

4. znalců a tlumočníků,7)

5. ověřovatelů (auditorů)8) a daňových poradců,

6. burzovních dohodců,

7. zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů,9)

8. odpovědných inženýrů a geodetů,10)

9. pořadatelů divadelních, filmových a jiných audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav výtvarných děl, užitého umění a prací lidové výtvarné tvořivosti, festivalů a přehlídek v oblasti kultury a umění,11)

10. restaurátorů a konzervátorů kulturních památek a sbírkových předmětů, které jsou výtvarnými díly malířskými, sochařskými a užitého umění.

(2) Živností dále není:

a) činnost bank a jiných oprávněných osob vykonávajících bankovní činnost, spořitelen,12) pojišťoven,13) burz a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí,14)

b) pořádání loterií a jiných podobných her,15)

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,16)

d) výroba a rozvod elektřiny, plynů a tepla, kromě malých elektráren,17)

e) zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

f) námořní doprava a mořský rybolov,18)

g) provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem,19)

h) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě včetně poskytování služeb prostřednictvím této sítě,20)

i) hromadná výroba humánních a veterinárních léčivých přípravků,21)

j) výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropních a omamných látek,22)

k) rozhlasové a televizní vysílání,

l) zkušebnictví.23)

(3) Živností rovněž není prodej nezpracovaných nebo zpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami a prodej lesních plodin přímým spotřebitelům.

§ 4

Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

(1) Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou poskytovány i jiné než základní služby spojené s pronájmem.

(2) Provozování garáží nebo odstavných ploch pro motorová vozidla je živností, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, nebo slouží-li garáže, popřípadě odstavné plochy pro umístění nejméně pěti vozidel patřících jiným osobám než majiteli nebo nájemci nemovitosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn