Hlavní navigace

Živnostenský zákon - Díl 1 - Živnosti řemeslné

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Díl 1

Živnosti řemeslné

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona.

Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost se prokazuje výučním listem30) nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, popřípadě v příbuzném oboru, pokud není délka praxe stanovena v příloze jinak.

(2) Praxí v oboru se rozumí také základní (náhradní) služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné řemeslné živnosti. Dokladem o výkonu prací je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo organizací, kde občan konal civilní službu.

§ 22

(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny:

a) vysvědčením o závěrečné zkoušce na středním odborném učilišti a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, popřípadě příbuzném oboru nebo

b) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti nebo na gymnasiu s předměty odborné výchovy nebo nástavbovém studiu ve stejném oboru a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, popřípadě v příbuzném oboru31) nebo

c) vysvědčením o absolvování vysoké školy v příslušném technickém popřípadě ekonomickém oboru a dokladem o jednoroční praxi v oboru nebo

d) úspěšným vykonáním kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno.

(2) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. d) stanoví právní předpisy, které vydají příslušné ústřední orgány státní správy republik.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn