Hlavní navigace

Živnostenský zákon - ČÁST TŘETÍ - ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

HLAVA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 28

(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen "rozsah oprávnění") se posuzuje podle obsahu živnostenského listu nebo koncesní listiny s přihlédnutím k ustanovením této části.

(2) V pochybnostech rozhodne živnostenský úřad po vyjádření příslušné hospodářské komory a živnostenského společenstva, jsou-li zřízeny.

Povinnosti podnikatele

§ 29

(1) Podnikatel je povinen při provozování živnosti co nejúčinněji chránit životní a pracovní prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány. Povinnosti podle § 127 odst. 1 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.

(2) Podnikatel je povinen budovat zařízení na ochranu živnostního a pracovního prostředí před škodlivými účinky, které jsou nebo mohou být jeho činností vyvolávány, uvádět tato zařízení do provozu společně s příslušným výrobním nebo nevýrobním zařízením a trvale zajišťovat jejich plynulý a účinný chod.

(3) Náklady na opatření k odstranění škod vzniklých činností podnikatele a na opatření k tvorbě a ochraně životního a pracovního prostředí ohrožovaných jeho činností nese podnikatel ze svého.

(4) Způsob a rozsah ochrany stanoví zvláštní předpisy.32)

§ 30

Prohlídky provozoven

(1) Podnikatel je povinen umožnit živnostenskému úřadu, aby se dříve než vydá průkaz živnostenského oprávnění, i kdykoliv později mohl přesvědčit prohlídkou na místě o vhodnosti provozovny.

(2) Je-li to účelné z hlediska požadavků stanovených zvláštními předpisy nebo vzhledem k jiným okolnostem, zejména k posouzení nezávadnosti provozovny, může živnostenský úřad k prohlídce podle odstavce 1 přizvat příslušné dotčené orgány státní správy.

(3) O prohlídce podle odstavce 1 vydá živnostenský úřad podnikateli potvrzení.

(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že stav provozovny ohrožuje život, zdraví, bezpečnost osob, životní a pracovní prostředí nebo že provozovna má jiné závady, sepíše záznam o prohlídce, který předá nebo doručí podnikateli a dotčenému orgánu státní správy.

§ 31

(1) Provozovna i vedlejší provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem, popřípadě též uvedením předmětu podnikání.

(2) Na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném vhodném a viditelném místě musí být uvedeno:

a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště podnikatele,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

c) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky,

d) kategorie a skupina u hostinských provozoven,

e) kategorie a třída u provozoven poskytujících ubytování.

(3) Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu vážné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném, viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

(4) Podnikatel, který prodává zboží nebo poskytuje služby spotřebiteli, je povinen označit zboží cenami, nebo zpřístupnit zákazníkům ceník anebo je informovat o cenách jiným vhodným způsobem.33) Zákazníkovi musí být umožněno ověřit si správnost účtovaných cen a správnost měření. V provozovně, popřípadě při provozování živnosti smějí být používána pouze měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy.34)

(5) Podnikatel je povinen vydat na vyžádání zákazníkovi doklad o zakoupení zboží nebo poskytnutí služby.

(6) Podnikatel přebírá na sebe odpovědnost před kontrolním orgánem za hodnověrné prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu.

(7) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat podmínky stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.35) Odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními předpisy, znalost hygienických a bezpečnostních předpisů. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci podrobili prohlídkám podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem.36)

(8) Na provozovně musí být inspekční kniha, do které zapisují kontrolní orgány záznamy o provedené kontrole, o uložených a přijatých opatřeních.

§ 32

Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti:

a) obchodní,

b) výrobní,

c) poskytující služby.

HLAVA II

ŽIVNOSTI OBCHODNÍ

§ 33

Všeobecné ustanovení

Obchodními živnostmi jsou:

a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

b) hostinská činnost,

c) ubytování,

d) činnost cestovní kanceláře,

e) pronájem průmyslového zboží,

f) pronájem motorových vozidel,

g) provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.

Rozsah oprávnění

§ 34

(1) Podnikatel živnosti uvedené v § 33 písm. a) může v rámci svého živnostenského oprávnění též:

a) pronajímat zboží,

b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,

c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího,

d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,

e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.

(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.

(5) Při provádění změn podle odstavce 1 písm. c) nebo úprav podle odstavce 4 je podnikatel povinen dbát na to, aby změnami nebo úpravami nedošlo k odstranění označení výrobního původu výrobku, zejména ochranné známky.

§ 35

(1) Podnikatel může o svátcích, při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích prodávat i mimo provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízejí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání.

(2) Prodej podle odstavce 1 oznámí podnikatel písemně nejméně 3 dni předem obci příslušné podle místa konání akce.

§ 36

(1) Podnikatelé mohou prodávat zboží též v pojízdných prodejnách.

(2) Pojízdné prodejny musí odpovídat technickým a hygienickým předpisům. Podnikatelé mohou prodávat zboží i z ložné plochy vozidel, pokud tomu nebrání hygienické předpisy.

(3) Zřízení pojízdné prodejny i prodej z ložných ploch vozidel oznámí podnikatel živnostenskému úřadu.

(4) Ustanovení § 30 a § 35 odst. 2 platí přiměřeně.

§ 37

(1) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných zákazníkem.

(2) Umístění takových automatů mimo provozovnu ohlásí podnikatel předem živnostenskému úřadu, když si před tím vyžádal souhlas obce.

§ 38

Hostinská činnost

Hostinskou činností se rozumí příprava a prodej jídel, nápojů, polotovarů, popřípadě doplňkový prodej zboží.

§ 39

Ubytování

Ubytováním se rozumí poskytování přechodného ubytování a s ním spojených doplňkových služeb za úplatu.

§ 40

Cestovní kanceláře

(1) Činností cestovní kanceláře se rozumí zejména organizování rekreačních, turistických, tématických a jiných zájezdů a pobytů, zprostředkování přepravy, stravování, ubytování a nákupu vstupenek a zajišťování průvodcovské činnosti.

(2) Cestovní kanceláře jsou oprávněny prodávat mapy a plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

§ 41

Dražby mimo výkon rozhodnutí

Dražbou mimo výkon rozhodnutí se rozumí dobrovolný prodej předem určené movité věci, při němž se tato věc nabízí ke koupi v předem stanovené době současně neurčitému počtu zájemců a prodá se tomu z nich, jenž nabídne nejvyšší cenu. K přechodu vlastnictví movitých věcí, které jsou předmětem dražby, dochází příklepem.

HLAVA III

ŽIVNOSTI VÝROBNÍ

§ 42

Rozsah oprávnění

(1) Podnikatel má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.

(2) Podnikatel má dále právo:

a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,

b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí,

c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství,

d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.

(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.

HLAVA IV

ŽIVNOSTI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY

§ 43

Službami se pro účel tohoto zákona rozumí poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb.

§ 44

Rozsah oprávnění

(1) Ustanovení § 42 odst. 2 a 3, jakož i ustanovení § 36 platí pro podnikatele poskytující služby přiměřeně, zůstane-li přitom zachována povaha jejich živnosti.

(2) Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.

(3) Podnikatel oprávněný k provozování garáží a odstavných ploch (§ 4 odst. 2) může prodávat za podmínek stanovených zvláštními předpisy pohonné hmoty, mazadla a součásti výzbroje a výstroje pro vozidla. Obdobné právo má podnikatel provádějící opravy motorových vozidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn