Hlavní navigace

Živnostenský zákon - Povinnosti podnikatele

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Povinnosti podnikatele

§ 29

(1) Podnikatel je povinen při provozování živnosti co nejúčinněji chránit životní a pracovní prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány. Povinnosti podle § 127 odst. 1 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.

(2) Podnikatel je povinen budovat zařízení na ochranu živnostního a pracovního prostředí před škodlivými účinky, které jsou nebo mohou být jeho činností vyvolávány, uvádět tato zařízení do provozu společně s příslušným výrobním nebo nevýrobním zařízením a trvale zajišťovat jejich plynulý a účinný chod.

(3) Náklady na opatření k odstranění škod vzniklých činností podnikatele a na opatření k tvorbě a ochraně životního a pracovního prostředí ohrožovaných jeho činností nese podnikatel ze svého.

(4) Způsob a rozsah ochrany stanoví zvláštní předpisy.32)

§ 30

Prohlídky provozoven

(1) Podnikatel je povinen umožnit živnostenskému úřadu, aby se dříve než vydá průkaz živnostenského oprávnění, i kdykoliv později mohl přesvědčit prohlídkou na místě o vhodnosti provozovny.

(2) Je-li to účelné z hlediska požadavků stanovených zvláštními předpisy nebo vzhledem k jiným okolnostem, zejména k posouzení nezávadnosti provozovny, může živnostenský úřad k prohlídce podle odstavce 1 přizvat příslušné dotčené orgány státní správy.

(3) O prohlídce podle odstavce 1 vydá živnostenský úřad podnikateli potvrzení.

(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že stav provozovny ohrožuje život, zdraví, bezpečnost osob, životní a pracovní prostředí nebo že provozovna má jiné závady, sepíše záznam o prohlídce, který předá nebo doručí podnikateli a dotčenému orgánu státní správy.

§ 31

(1) Provozovna i vedlejší provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem, popřípadě též uvedením předmětu podnikání.

(2) Na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném vhodném a viditelném místě musí být uvedeno:

a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště podnikatele,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

c) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky,

d) kategorie a skupina u hostinských provozoven,

e) kategorie a třída u provozoven poskytujících ubytování.

(3) Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu vážné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném, viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

(4) Podnikatel, který prodává zboží nebo poskytuje služby spotřebiteli, je povinen označit zboží cenami, nebo zpřístupnit zákazníkům ceník anebo je informovat o cenách jiným vhodným způsobem.33) Zákazníkovi musí být umožněno ověřit si správnost účtovaných cen a správnost měření. V provozovně, popřípadě při provozování živnosti smějí být používána pouze měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy.34)

(5) Podnikatel je povinen vydat na vyžádání zákazníkovi doklad o zakoupení zboží nebo poskytnutí služby.

(6) Podnikatel přebírá na sebe odpovědnost před kontrolním orgánem za hodnověrné prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu.

(7) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat podmínky stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.35) Odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními předpisy, znalost hygienických a bezpečnostních předpisů. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci podrobili prohlídkám podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem.36)

(8) Na provozovně musí být inspekční kniha, do které zapisují kontrolní orgány záznamy o provedené kontrole, o uložených a přijatých opatřeních.

§ 32

Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti:

a) obchodní,

b) výrobní,

c) poskytující služby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn