Hlavní navigace

Živnostenský zákon - Rozsah oprávnění

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Rozsah oprávnění

§ 34

(1) Podnikatel živnosti uvedené v § 33 písm. a) může v rámci svého živnostenského oprávnění též:

a) pronajímat zboží,

b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,

c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího,

d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,

e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.

(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.

(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.

(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.

(5) Při provádění změn podle odstavce 1 písm. c) nebo úprav podle odstavce 4 je podnikatel povinen dbát na to, aby změnami nebo úpravami nedošlo k odstranění označení výrobního původu výrobku, zejména ochranné známky.

§ 35

(1) Podnikatel může o svátcích, při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích prodávat i mimo provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízejí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání.

(2) Prodej podle odstavce 1 oznámí podnikatel písemně nejméně 3 dni předem obci příslušné podle místa konání akce.

§ 36

(1) Podnikatelé mohou prodávat zboží též v pojízdných prodejnách.

(2) Pojízdné prodejny musí odpovídat technickým a hygienickým předpisům. Podnikatelé mohou prodávat zboží i z ložné plochy vozidel, pokud tomu nebrání hygienické předpisy.

(3) Zřízení pojízdné prodejny i prodej z ložných ploch vozidel oznámí podnikatel živnostenskému úřadu.

(4) Ustanovení § 30 a § 35 odst. 2 platí přiměřeně.

§ 37

(1) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných zákazníkem.

(2) Umístění takových automatů mimo provozovnu ohlásí podnikatel předem živnostenskému úřadu, když si před tím vyžádal souhlas obce.

§ 38

Hostinská činnost

Hostinskou činností se rozumí příprava a prodej jídel, nápojů, polotovarů, popřípadě doplňkový prodej zboží.

§ 39

Ubytování

Ubytováním se rozumí poskytování přechodného ubytování a s ním spojených doplňkových služeb za úplatu.

§ 40

Cestovní kanceláře

(1) Činností cestovní kanceláře se rozumí zejména organizování rekreačních, turistických, tématických a jiných zájezdů a pobytů, zprostředkování přepravy, stravování, ubytování a nákupu vstupenek a zajišťování průvodcovské činnosti.

(2) Cestovní kanceláře jsou oprávněny prodávat mapy a plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

§ 41

Dražby mimo výkon rozhodnutí

Dražbou mimo výkon rozhodnutí se rozumí dobrovolný prodej předem určené movité věci, při němž se tato věc nabízí ke koupi v předem stanovené době současně neurčitému počtu zájemců a prodá se tomu z nich, jenž nabídne nejvyšší cenu. K přechodu vlastnictví movitých věcí, které jsou předmětem dražby, dochází příklepem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn