Hlavní navigace

Živnostenský zákon - HLAVA IV - ŽIVNOSTI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

HLAVA IV

ŽIVNOSTI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY

§ 43

Službami se pro účel tohoto zákona rozumí poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb.

§ 44

Rozsah oprávnění

(1) Ustanovení § 42 odst. 2 a 3, jakož i ustanovení § 36 platí pro podnikatele poskytující služby přiměřeně, zůstane-li přitom zachována povaha jejich živnosti.

(2) Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.

(3) Podnikatel oprávněný k provozování garáží a odstavných ploch (§ 4 odst. 2) může prodávat za podmínek stanovených zvláštními předpisy pohonné hmoty, mazadla a součásti výzbroje a výstroje pro vozidla. Obdobné právo má podnikatel provádějící opravy motorových vozidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn