Hlavní navigace

Živnostenský zákon - HLAVA III - ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Předpis č. 455/1991 Sb.

Vyhlášené znění

455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

HLAVA III

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

§ 57

(1) Živnostenské oprávnění zaniká:

a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové nebo opatrovník ustanovený ke správě podniku; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,

b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14 a 15,

c) uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou,

d) rozhodnutím živnostenského úřadu.

(2) Smrtí podnikatele nezaniká jeho živnostenské oprávnění, pokračuje-li v provozování živnosti pozůstalý manžel.

(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, jsou podnikatelé nebo jiné osoby, které pokračovaly v živnosti, povinny vrátit živnostenský list nebo koncesní listinu bez zbytečného odkladu živnostenskému úřadu, který je vydal.

§ 58

(1) Živnostenský úřad, který živnostenský list nebo koncesní listinu vydal, zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) a c), ledaže v případě podle § 6 odst. 1 písm. b) byl ustanoven odpovědný zástupce,

b) nastanou překážky podle § 8,

c) o to podnikatel požádá.

(2) Živnostenský úřad, který živnostenský list nebo koncesní listinu vydal, může živnostenské oprávnění zrušit nebo provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel:

a) závažným způsobem porušuje podmínky stanovené živnostenským listem nebo koncesní listinou, tímto zákonem nebo jinými právními předpisy,

b) nezačal provozovat živnost ve lhůtě delší než pět let od vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny.

(3) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živností, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí.

(4) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o vydání koncese nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

§ 59

Opis rozhodnutí o změnách nebo o pozastavení nebo zrušení živnostenského oprávnění zašle živnostenský úřad adresátům uvedeným v § 48.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn