Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce - ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce

Předpis č. 264/2006 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. LXI

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "§ 21" nahrazují slovy "§ 305".

2. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle § 322 odst. 3 zákoníku práce,".

3. V § 6 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,".

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

4. V § 6 odst. 4 písmeno d) zní:

"d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy26),".

5. V § 10 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova "z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1" nahrazují slovy "z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1".

6. V § 11 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 1 písm. b) se slova "§ 1 odst. 4" nahrazují slovy "§ 16".

7. V § 13 odst. 1 a v § 26 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,".

8. V § 15 odst. 1 písm. o) a § 28 odst. 1 písm. o) se slova "§ 96 odst. 1" nahrazují slovy "§ 93 odst. 2".

9. V § 17 odst. 1 písm. b) a § 30 odst. 1 písm. b) se slova "§ 132 odst. 4" nahrazují slovy "§ 108 odst. 2 a 3".

10. V § 17 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 1 písm. f) se slova "§ 133" nahrazují slovy "§ 101 až 103".

11. V § 17 odst. 1 písm. q) a § 30 odst. 1 písm. q) se slova "v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59)" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí59), nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky59a) a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu59b)".

Poznámky pod čarou č. 59, 59a a 59b znějí:

"59) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

59a) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

59b) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.".

12. V § 17 odst. 1 písm. r) a § 30 odst. 1 písm. r) se slova "v § 134a zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59c),".

Poznámka pod čarou č. 59c zní:

"59c) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.".

13. V § 17 odst. 1 písm. s) a § 30 odst. 1 písm. s) se slova "v § 134e zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise".

14. V § 17 odst. 1 písm. v) a v § 30 odst. 1 písm. v) se slova "§ 136" nahrazují slovy "§ 322".

15. V § 17 se na konci odstavce 1 a v § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y), z) a za), která znějí:

"y) nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,

z) neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,

za) neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).".

16. V § 17 odst. 2 písm. a) a v § 30 odst. 2 písm. a) se slova "a x)" nahrazují slovy " , x), z) a za)".

17. V § 17 odst. 2 písm. b) a v § 30 odst. 2 písm. b) se slova "a p)" nahrazují slovy " , p) a y)".

18. V § 18 odst. 1 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) se slova "§ 154" nahrazují slovy "§ 240".

19. V § 18 odst. 1 písm. d) a § 31 odst. 1 písm. d) se slova "§ 157 až 160" nahrazují slovy "§ 195 až 198".

20. V § 18 odst. 1 písm. e) a § 31 odst. 1 písm. e) se slova "§ 161" nahrazují slovy "§ 242".

21. V § 18 odst. 1 písm. f) a § 31 odst. 1 písm. f) se slova "§ 165" nahrazují slovy "§ 244 až 246".

22. V § 18 odst. 1 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. g) se slova "§ 168 odst. 1" nahrazují slovy "§ 247".

23. V § 20 odst. 2 písm. c) a v § 33 odst. 2 písm. c) se za slovo "oprávnění" vkládají slova "nebo osvědčení".

24. V § 38 písm. b) se slova "zdravotním dozorem26)" nahrazují slovy "zdravotním dozorem27)".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).