Hlavní navigace

7 slev na dani, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2014

3. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Podnikatelé by neměli zapomínat uplatnit v přiznání všechny slevy na dani, na které mají nárok. Připravili jsme jejich souhrn, včetně podmínek uplatnění.

Podnikatelé by neměli zapomenout uplatnit v daňovém přiznání za rok 2014 všechny slevy a zvýhodnění, na které mají nárok. Přinášíme jejich souhrn.

Jaké slevy lze uplatnit

V daňovém přiznání za rok 2014 mohou podnikatelé dle zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  • Sleva za umístění dítěte ve školce

Základní sleva

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Uplatňuje v plné výši i tehdy, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Za rok 2014 ji mohou uplatnit i podnikající důchodci, kterým ji původně zákon odepíral. Ústavní soud totiž příslušnou pasáž zákona zrušil.

Sleva na manžela

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Podnikatelé mohou dále využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně. 

K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.

Od roku 2013 platí omezení k využití této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí za rok 2014 13 404 korun, případně 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 51 000 korun.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Stejně jako v případě slevy na manželku ale platí, že zvýhodnění nemohou použít podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně (základní sleva na invaliditu) činí 2520 korun, na invaliditu třetího stupně (rozšířená sleva na invaliditu) pak 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P.  

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. 

Sleva za umístnění dítěte ve školce

Už za rok 2014 navíc mohou rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti, uplatnit novou slevu na dani. Výše slevy odpovídá nákladům, které poplatníci na umístění dítěte platí. Zákon však obsahuje hranici, kterou lze maximálně od daňové povinnosti odečíst. Jedná se o výši minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. Pro rok 2014 tedy 8500 korun.

Výši výdajů, které budou chtít rodiče uplatnit, musí potvrdit provozovatel zařízení, ve kterém je dítě umístěné. Potvrzení musí obsahovat:

  • jméno vyživovaného dítěte poplatníka a 
  • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Slevu na dani mohou uplatnit jen rodiče, se kterými vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Sleva se dá uplatnit i za vnuka nebo vnuka druhého z manželů, musí se však jednat o dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků. Na rozdíl od slevy na manželku či daňového zvýhodnění mohou slevu na dani pro rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti, využít i OSVČ, které využívají výdajové paušály.

Co se týče nákladů, které se do slevy počítají, jedná se jen o tzv. “školkovné”. Naopak nelze odečíst různé souvisejí výdaje, jako například na dopravu do školky či za stravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).