Hlavní navigace

Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

9. 10. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Audit je nezávislý názor na věrohodnost účetních výkazů. Auditor ověří účetní závěrku, výroční zprávu, případně zprávu o propojených osobách. Audit účetnictví se ale netýká všech účetních jednotek.

Povinnost auditu

Ne všechny účetní jednotky mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Povinnost auditu je upravena Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 20.

Povinnost auditu mají ryze účetní jednotky. Neváže se tudíž na osoby samostatně výdělečně činné, které vedou daňovou evidenci.

Kritéria pro povinnost auditu

 • aktiva celkem více než 40 mil. Kč,
 • roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč,
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

Aktiva celkem zjistíme v rozvaze. Jedná se takzvaně o brutto hodnotu aktiv. Tedy aktiva v cenách pořízení neupravené o oprávky a opravné položky.

Roční úhrn čistého obratu je výše výnosů, která se sníží o hodnotu prodejních slev. Hlavní část obratu tedy tvoří tržby z prodeje.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zjišťuje podle Zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.

První skupinou účetních jednotek, které mají povinnost auditu svého účetnictví, jsou obchodní společnosti a družstva, které splňují kritéria stanovená zákonem. Zákon určuje 3 kritéria. Ppokud obchodní společnost nebo družstvo splní v období bezprostředně předcházejícímu běžnému účetnímu alespoň 2 z nich, podléhá auditu. Pokud mluvíme o obchodní společnosti, je myšlena veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Výjimkou jsou akciové společnosti, kterým se zákon věnuje přímo.

Druhou skupinou účetních jednotek, které mají povinnost auditu, jsou právě již zmíněné akciové společnosti. Účetnictví akciových společností podléhá auditu, pokud splní alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Třetí skupinou jsou zahraniční osoby, které jsou podnikateli a fyzické osoby, které splňují minimálně 2 z 3 kritérií uvedených v Zákoně o účetnictví.

Příklad:

Akciová společnost vykázala v roce 2007 v rozvaze k 31. 12. 2007 aktiva ve výši 28 mil. Kč. Čistý obrat společnosti byl v roce 2007 43 mil. Kč. Průměrný stav zaměstnanců 79.

Řešení:

Kritéria pro povinnost auditu
Kritérium Limit (Zákon o účetnictví) Skutečně dosažené hodnoty Podmínka splněna?
Aktiva celkem = nebo > 40 mil. Kč 28 mil. Kč NE
Roční čistý obrat = nebo > 80 mil. Kč 43 mil. Kč NE
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců > 50 zaměstnanců 79 zaměstnanců ANO

Akciová společnost podléhá auditu, bylo splněno 1 kritérium.
Pozn.
Pokud bychom zadání upravili a jednalo by se např. o společnost s ručením omezeným, společnost by neměla povinnost auditu, protože platí, že u ostatních obchodních společností musí být splněna 2 kritéria ze 3.

Auditor

Auditor ověřuje účetní výkazy, zkoumá jejich pravdivost a správnost. Cílem je ověřit kvalitu vedení účetnictví. Auditor se zajímá především o shodu účetních výkazů s odpovídajícími právními předpisy pro vedení účetnictví. Ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují skutečnou situaci podniku.

Auditorem nemůže být jakýkoli účetní či daňový poradce. Skutečným auditorem je ten, kdo je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech.

V seznamu auditorů si můžete najít vhodného auditora, případně si prověřit zápis auditora v seznamu. Pro vyhledání stačí vyplnit pouze PSČ a ze seznamu auditorů jsou vyhledáni auditoři, kteří působí ve vašem regionu.

Má podle Vás význam audit účetnictví?

Audit a zveřejňovací povinnost

Účetní jednotka, která podléhá auditu, sestavuje účetní závěrku (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu. Navíc má povinnost vyhotovit výroční zprávu. Ve výroční zprávě informuje o předpokládaném vývoji podniku, o činnostech a hospodářském postavení podniku.

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy je upraven § 21 Zákona o účetnictví. Výroční zpráva poskytuje především informace o:

 • účetní závěrce a zprávu o auditu,
 • významných skutečnostech, které nastaly v podniku,
 • vývoji činnosti účetní jednotky,
 • pracovně-právních vztazích,
 • oblasti výzkumu a vývoje v rámci činnosti podniku,
 • aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí,
 • propojení účetní jednotky se zahraničím.

Účetní závěrku i výroční zprávu po ověření auditorem a schválení příslušným orgánem například valnou hromadou, mají povinnost účetní jednotky zveřejnit do 30 dnů od schválení. Současně zveřejňují i zprávu o auditu. Způsoby zveřejnění:

 • uložením do sbírky listin obchodního rejstříku,
 • předáním ČNB.

Zveřejňování účetní závěrky jsou povinné i u účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na to, zda účetní závěrku ověřuje auditor.

Zveřejňovací povinnost lze naplnit i v elektronické podobě. Vyhláška 562/2006 Sb. stanoví způsob převedení listin vkládaných do obchodního rejstříku.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).