Hlavní navigace

Co vše musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

16. 2. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Každá společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí být sepsána ve formě notářského zápisu. Jaké náležitosti v ní nesmí chybět?

Od 1. ledna 2014 začal platit nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), který kompletně převzal právní úpravu obchodních společností, včetně společnosti s ručením omezeným. Tento zákon mimo jiné obsahuje i právní úpravu tzv. společenské smlouvy, což je dokument upravující podstatné záležitosti týkající se společnosti s ručením omezeným, jejích orgánů a celkového fungování. Pod samotný pojem společenská smlouva ZOK podřazuje i tzv. zakladatelskou listinu (u společnosti s jediným společníkem) nebo stanovy společnosti. Pojďme si nyní přiblížit, co společenská smlouva podle zákona musí obsahovat, co by ideálně obsahovat měla a co vše do ní lze ještě zahrnout.

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným představuje dokument, který upravuje základní vztahy mezi společníky společnosti navzájem, definuje a vymezuje působnost jednotlivých orgánů společnosti (jako např. jednatelů, dozorčí rady nebo valné hromady) a stanovuje jejich pravomoci. Společenská smlouva zpravidla obsahuje i věci, jako je úprava podmínek převodu podílu na jiného společníka nebo na třetí osoby, definuje podmínky pro rozdělování zisku mezi společníky nebo zastavení podílu, eventuálně upravuje způsoby zvyšování či snižování základního kapitálu. 

Psali jsme: Zakládáte firmu? Toto všechno musí obsahovat zakladatelské listiny

Přesto, že většina z těchto věcí je v zákoně již určitým způsobem upravena, jednou z podstat společenské smlouvy je možnost si tyto záležitosti upravit a nastavit na míru každé společnosti a případně i odchylně od zákona. Některé náležitosti společenské smlouvy ovšem zákon společnostem s ručením omezeným ukládá bezpodmínečně a není tak možné se jim vyhnout nebo se od nich odchýlit. Jiné náležitosti zákon naopak upravuje dispozitivně a odchýlit se od nich, eventuálně je do smlouvy vůbec nezahrnout, možné je.

Povinné náležitosti společenské smlouvy u existující společnosti

Každá společenská smlouva společnosti s ručením omezeným (bez výjimky) musí být sepsána ve formě notářského zápisu a musí obsahovat veškeré náležitosti, které jí předepisuje ustanovení § 146 odst. 2 ZOK. Podle tohoto ustanovení musí být ve společenské smlouvě uvedena obchodní firma společnosti (tedy její název), předmět podnikání nebo předmět činnosti, kterou daná společnost hodlá vykonávat (jako např. výkon stavebních prací nebo hostinská činnost). 

Psali jsme: Už jste ve firmě upravili společenské smlouvy dle zákona?

Podle zmíněného ustanovení musí společenská smlouva povinně obsahovat rovněž konkrétní identifikaci společníků společnosti (s uvedením alespoň jejich jména a bydliště nebo sídla), výši základního kapitálu (u společnosti s ručením omezeným minimálně ve výši 1,– Kč), výši vkladů připadajících na podíly jednotlivých společníků, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, jakož i případnou specifikaci druhů podílů každého společníka a práva a povinnosti s ním spojené (za předpokladu, že společenská smlouva vznik různých druhů podílů dovoluje). Bez shora uvedeného se společenská smlouva společnosti s ručením omezeným prostě a jednoduše neobejde, a je proto třeba si dát pozor na to, aby v ní byly veškeré tyto informace náležitě obsaženy tak, aby byly splněny formální požadavky zákona.

Povinné náležitosti společenské smlouvy u zakládané společnosti

Nad rámec výše uvedených obligatorních náležitostí společenských smluv u s.r.o. zákon stanovuje i některé další náležitosti, které společenská smlouva musí obsahovat, avšak jen v momentě jejího založení. Mezi tyto náležitosti spadá (ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 ZOK) úprava vkladové povinnosti zakladatelů (včetně specifikace lhůty k jejímu splnění), zahrnutí údaje o tom, koho zakladatelé jmenují prvním jednatelem společnosti (eventuálně koho ustanoví členem dalších orgánů společnosti) a kdo bude správcem vkladů. V případě, že je do společnosti vnesen nepeněžitý vklad, musí společenská smlouva rovněž obsahovat jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který ocenění nepeněžitého vkladu provede. Tyto skutečnosti mají společníci s.r.o. povinnost do společenské smlouvy zahrnout jen při jejím založení a po samotném aktu založení společnosti mohou být následně ze společenské smlouvy kdykoliv vyňaty.

Fakultativní náležitosti společenské smlouvy

V zákoně je obsaženo také značné množství ustanovení, která mohou být společenskou smlouvou upravena buď odchylně od zákona, nebo která se na společnost uplatní pouze v případě, kdy tak společenská smlouva výslovně stanoví. Společnostem je poskytnuta široká škála možností, jak si některé vnitřní záležitosti společenskou smlouvou upravit individuálně a přizpůsobit je tak svým potřebám. Ať už jde o možnost vydání kmenového listu, omezení jednatelského oprávnění, založení působnosti valné hromady ke změně společenské smlouvy, nastavení vhodného způsobu výplaty podílů na zisku mezi společníky, zřízení rezervního fondu a mnoho dalšího.

Závěr

Společenská smlouva jakožto základní kámen každé společnosti může mít mnoho podob a společníci si její obsah mohou do značné míry sami regulovat a přizpůsobit ji svým potřebám a požadavkům, což ostatně reflektuje základní princip smluvní volnosti a autonomie smluvních stran. Přitom samozřejmě nesmí být zanedbány povinné náležitosti společenské smlouvy, které jsou (u společnosti s ručením omezeným) v ZOK upraveny poměrně přehledným a srozumitelným způsobem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).