Hlavní navigace

Už lze žádat o Covid Nájemné III. Pozor na novou podmínku poklesu tržeb o 50 %

8. 2. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Třetí výzva v rámci programu Covid Nájemné byla sice původně zveřejněna už v půlce ledna, nakonec se ale ještě třikrát změnila.

Například se do výzvy přidala podmínka, že podnikatel nesměl v minulosti porušit vládní opatření. Rovněž se změnil požadovaný minimální pokles tržeb z 66 na 50 %. Tato podmínka se ale týká jen některých provozů.

Třetí výzva se třikrát měnila

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) původně vyhlásilo třetí výzvu v rámci programu Covid Nájemné v půlce ledna a podnikatelé měli mít možnost žádat o dotace už od pátku 22. ledna. Ministerstvu však řadu dní kolaboval systém a posouval se tak konec lhůty pro podání žádosti v druhé výzvě a ruku v ruce s tím i termín pro podávání formuláře v rámci třetí výzvy. Změna lhůty však nebyla jedinou novinkou, která se u třetí výzvy programu Covid Nájemné v posledních týdnech udála. Ministerstvo totiž schválilo hned tři pozměňující dodatky.

První dodatek rozšířil čestné prohlášení žadatele, které tvoří součást žádosti, o prohlášení, že podnikatel všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády po celou dobu jejich platnosti dodržoval. Zároveň s tím došlo ke změně podmínek pro porovnávání poklesu příjmů. Druhý dodatek upřesnil podnik v obtížích ve smyslu nařízení komise a třetí pak snížil požadovaný pokles tržeb u vybraných podniků z 66 na 50 %.

Opět se platí 50 % nájemného

Zavřeným či omezeným podnikatelům stát opět přispívá 50 % nájemného za rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Maximální výše podpory činí stejně jako v předchozích výzvách 10 milionů korun. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

O podporu mohou žádat podnikatelé, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření usnesením vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 a č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v jejich provozovnách. Konkrétně jde například o restaurace, vybrané obchody, kadeřnice, vnitřní sportoviště, posilovny nebo wellness zařízení. Tyto provozy nemusí splňovat podmínku poklesu tržeb.

Novinkou je, že nárok na podporu mají i obchody, které sice mohly zůstat otevřeny (byly zmíněny mezi výjimkami v bodech I.1. a) až I.1. af) usnesení vlády č. 1376), ale za poslední čtvrtletí roku 2020 jim oproti stejnému kvartálu roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je podmínkou pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 % Jde například o květinářství, prodejny brýlí či prádelny a čistírny.

Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely třetí výzvy považuje podnikatel, který provozovnu užívá pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům), nikoliv provozovnu pouze pronajímá nebo podnajímá.
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. říjnem 2020.

Kdo nemá nárok

Překážkou podání žádosti není, na rozdíl od prvních dvou výzev, tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

školení-leden22-molín

Žadatel ovšem stále nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek.

Žádost lze podávat od pátku

Žádosti je možné podávat od pátku 5. února 2021 od 9 hodin do 8. dubna 2021 23:59. Žádost je nutné podat online prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Chcete žádat? Musíte mít eIdentitu

Nutnou podmínku, abyste žádost mohli podat, tvoří registrace v systému, tedy založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v systému musíte mít funkční e-mailovou schránku a eIdentitu.

Abyste se mohli do systému pro dotaci registrovat, musíte disponovat jedním z prostředků elektronické identifikace:

 • eObčanka: Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu.
 • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele) nebo osobně na pobočce Czech POINT.
 • Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.: Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore.
 • mojeID: služba sdružení CZ.NIC, díky níž se mohou její uživatelé, kteří projdou procesem plného ověření totožnosti a použijí jako druhý faktor autentizace bezpečnostní klíč FIDO2, přistupovat k různým veřejným službám.

Pokud jste se do systému registrovali již v první nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná. Pokud jste podali žádost ve druhé a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO vám nabídne import dat z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.

Anketa

Podpora ve výši 50% nájmu je podle vás...

Co musí žádost obsahovat

V samotné žádosti je nutné vyplnit:

 • název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele,
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
 • název a adresu poskytovatele (systém generuje automaticky),
 • požadovaná částka podpory,
 • účel, na který chce žadatel dotaci použít (systém generuje automaticky),
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky),
 • identifikace Výzvy 3, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky),
 • informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu,
 • je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
  • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Co je nutné k žádosti přiložit

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi například:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3 a že všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády po celou dobu jejich platnosti dodržoval.
 • Čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Novinkou je, že čestné prohlášení nemusí obsahovat úředně ověřený podpis.

Pokud o prostředky žádá podnik, který musí splňovat podmínku poklesu tržeb, je třeba čestným prohlášením rovněž potvrdit pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 pro každou provozovnu uvedenou v žádosti čestným prohlášením potvrdí pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 %. Žadatel v žádosti uvede výši tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019 v Kč, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu za 3. čtvrtletí 2020.

Pozor na to, že ministerstvo po vás může chtít i podklady, které pokles tržeb dokazují, například účetní výkazy či kontrolní hlášení DPH.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).