Hlavní navigace

Do konce roku musí firmy uvést skutečné majitele. Od ledna to vyjde na 1000 Kč

18. 12. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Firmy mají posledních 14 dní na splnění nové povinnosti, a to na zapsání svého skutečného vlastníka do evidence skutečných majitelů (ESM) právnických osob.

Ačkoli za nesplnění této povinnosti v termínu nejsou zatím stanoveny sankce, firmám se vyplatí informace podat ještě letos. Od příštího roku totiž vyjde podání příslušného formuláře na 1000 Kč.

Na nahlášení vlastníků zbývá 14 dní

Na začátku letošního roku vznikla nová evidence podnikatelů. Konkrétně se jedná o evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob. Evidenci sice vedou rejstříkové soudy, netvoří však součást obchodního rejstříku. Podle přechodných ustanovení dostaly právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (obchodní společnosti a družstva) rok od účinnosti zákona na to, aby údaje o skutečných vlastnících nahlásily. Termín tedy vyprší 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby potom mají čas na splnění této povinnosti až do 1. ledna 2021.

Letos ušetříte 1000 Kč

Oznámení lze provést za pomoci formuláře, který je zveřejněn na zvláštních internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Zápisy údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů provádí jak rejstříkové soudy, tak i notáři. Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zároveň do evidence zapíše, aniž by o tom vydával rozhodnutí. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli je sice zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 1000 Kč, během roku 2018 jsou však osoby zapsané do obchodního rejstříku před 1. lednem 2018 od tohoto poplatku osvobozeny. Pokud tak firma ještě údaje nenahlásila, vyplatí se tuto povinnost stihnout ještě letos.

Údaje v evidenci jsou neveřejné. Informace z evidence skutečných majitelů jsou zpřístupňovány například soudům pro účely soudních řízení, orgánům činným v trestním řízení, zpravodajským službám, finančním úřadům, České národní bance, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvu vnitra a dalším oprávněným subjektům. Výpis z evidence si může nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci.

Jak vyplnit evidenci skutečných majitelů

Kdo je skutečný majitel

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

U firem (a spolků, SVJ a dalších) je to fyzická osoba,

 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Pokud uvedené podmínky splňuje více fyzických osob, jsou za skutečného majitele považovány všechny tyto osoby.

V případě nadací, ústavů, nadačních fondů a svěřenských fondů se za skutečné majitele považují fyzické osoby nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného (případně osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond nebo svěřenský fond, není-li určen obmyšlený) či osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu nebo svěřenského fondu.

Co se zapisuje

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje

 • jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 • datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
 • státní příslušnost a
 • údaj o
 1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
 2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
 3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Přestože by své skutečné vlastníky měly firmy nahlásit do konce roku, v případě, že to nestihnou, nejsou prozatím stanoveny žádné přímé sankce. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti však mohou plynout z jiných právních předpisů. Podnikatelé by tak neměli otálet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).