Hlavní navigace

Víte jak optimalizovat základ daně?

17. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Neplaťte na daních víc než musíte. Optimalizujte svůj základ daně. Určete daň z příjmů v souladu se zákonem a využijte všechny dostupné prostředky pro její snížení. A pokud to nestihnete letos, v příštím roce určitě.

Optimalizovat základ daně se podnikatel snaží již v průběhu zdaňovacího období. Vymýšlet různé fígle, jak snížit daň, až koncem března, při vyplňování daňového přiznání, je většinou už pozdě. Přesto uvádíme několik rad, na co nezapomenout při výpočtu daňového základu a také tipy, jak se zařídit pro zdaňovací období 2009. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008?

Neprokazujte skutečné výdaje, využijte možnost paušálních výdajů

Pro ty, co si nechtějí příliš lámat hlavu nad tím, jak stanovit základ daně a následně výši daňové povinnosti, lze jednoznačně doporučit uplatnění paušálních výdajů. Podnikatel, který se pro tento způsob rozhodne, neprokazuje skutečné výdaje. Základ daně určí jako souhrn příjmů, který sníží o povolené procentní částky výdajů podle typu činnosti, kterou ve zdaňovacím období provozoval.

Mnohdy je to opravdu nejsnazší a také nejvýhodnější cesta. Povinnosti poplatníka jsou minimální. Vede pouze záznamy o příjmech a dále evidenci pohledávek. Výdaje mu určuje zákon paušálem. Poplatník, který výdaje uplatňuje paušálem, si ušetří čas s evidencí. Jednoduchý a průhledný systém je výhodný i pro správce daně (finanční úřad). Poplatníci, kteří neprokazují výdaje ve skutečné výši, se do jisté míry vyhýbají i daňovým kontrolám, protože vlastně ani není moc co kontrolovat.

Výdaje v závislosti na charakteru činnosti poplatníka

Paušální výdaje
Příjmy Paušální výdaje
ze zemědělské činnosti 80 %
řemeslné živnosti 60 %
ostatní živnosti 50 %
přijmy z jiné samostatné výdělečné činnosti 40 %

Výše výdajů, která je stanovena procentuelně, je konečná. Poplatník nemůže nad rámec těchto paušálních výdajů uplatnit žádné další položky, jako např. odpisy majetku nebo nájemné u finančního leasingu.

Z daňové evidence na paušál? Je čas se rozhodnout

Komplikace nastávají při přechodu z daňové evidence na systém paušálních výdajů. Pokud se podnikatel, který vedl daňovou evidenci ještě za rok 2008, rozhodne, že od roku 2009 bude uplatňovat výdaje paušálně, musí zvýšit základ daně za rok 2008 o:

  • pohledávky,
  • nespotřebované zásoby,
  • zůstatek zákonné rezervy.

Základ daně lze snížit o závazky, které vykazuje ke konci roku 2008.

Pokud podnikatel zvažuje přechod z daňové evidence na paušální výdaje, je čas se rozhodnout. Tato změna se musí promítnout v daňovém přiznání za rok 2008.

Optimalizace základu daně v daňové evidenci

Jednoznačnou výhodou daňové evidence je, že do dílčího základu daně zařadíme pouze příjmy, které byly v daném kalendářním roce již inkasovány. Realizované obchody, které byly vyfakturovány, ale ještě ne zaplaceny, základ daně neovlivní. Shodně je to i s výdaji. U výdajů ale už najdeme několik výjimek. Nad rámec zaplacených výdajů může poplatník, který vede daňovou evidenci, uplatnit daňové odpisy nebo časové rozlišení nájemného u finančního leasingu.

Většina poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, dokáže optimalizovat výši základu daně, a to již v závěru kalendářního roku. Na konci roku realizují nákupy zásob a drobného majetku. Případně jen uhradí zálohu na pořízení zásob. Poplatník, který si v posledním kalendářním čtvrtletí předběžně vyčíslí, kolik je jeho základ daně (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji, které ovlivňují základ daně) a zjistí, že by byla velká daňová povinnost, rozhodne o nákupu. Raději použije finanční prostředky na nákupy a předzásobení svého podniku než na úhradu daňové povinnosti. Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Uplatněte daňovou ztrátu a zaplaťte nižší daň

Daňová ztráta z minulých let patří mezi tzv. odčitatelné položky. Podnikatel může snížit svůj vypočítaný základ daně o ztrátu, kterou vytvořil v podnikání. Maximálně lze uplatnit ztrátu v pěti následujících zdaňovacích obdobích. Ztrátu z roku 2008 může podnikatel podle zákona uplatnit ve zdaňovacích obdobích 2009 až 2013. Ztráty, které vznikly do konce roku 2003, bylo možné uplatnit do sedmi let.

Ztráty z minulých let
Vznik ztráty v roce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ztrátu lze uplatnit naposledy v roce 2009 2010 2009 2010 2011 2012 2013

Využijte možnosti vyšších daňových odpisů

Dlouhodobý majetek v podniku není nic neobvyklého. Majetek vstupuje do nákladů podniku formou odpisů. Jak bude majetek odepisován, rozhoduje podnikatel. Důležité je, že zvolený postup odpisu už pak nesmí dodatečně změnit.

Odpisování dlouhodobého majetku je upraveno v zákoně o daních z příjmů. Pravidla odpisu najdete v § 26 až 33. Z hlediska optimalizace základu daně je nutné upozornit, že odepisování lze urychlit nebo naopak zvolit metodu pomalejších odpisů. V tomto případě nemáme na mysli klasické zrychlené a rovnoměrné odpisy, ale zvýšený odpis v prvním roce odepisování nebo snížení sazby u rovnoměrného odpisu. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Vyšší odpis

Vyšší odpis mohou uplatnit podnikatelé, kteří jsou prvními vlastníky majetku. Odpisy samozřejmě nebudou vyšší po celou dobu vlastnictví majetku, ale pouze v prvním roce odepisování. Stát tím podporuje podniky, které investují do nového majetku a nenakupují zařízení tzv. z druhé ruky.

Nižší odpis

Podle zákona o daních z příjmů lze u metody rovnoměrného odepisování uplatnit nižší odpisové sazby, než je maximální (§ 31 zákona o daních z příjmů). Nižší odpis není totožný s přerušením odpisů. Přerušením odpisování si poplatník přesune daňový odpis do následujícího období, u nižšího odpisu poplatník odpisy uplatňuje, ale v nižší částce než může podle sazby uvedené v zákoně.

Banner - Jak na daně

Vytvořte rezervy podle pravidel zákona a snížíte si základ daně

Podle zákona o rezervách tvoří poplatník nejčastěji rezervy na plánovanou opravu, pokud je tato oprava daňovým nákladem (pozor na technické zhodnocení). Rezervy mohou tvořit poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání, ale také ti, co mají příjem z pronájmu. Poplatník, který vytváří rezervy, připraví kalkulaci na opravu, v níž je určena cílová částka vytvářené rezervy. K rozpuštění rezervy dochází v okamžiku, kdy plánovaná oprava proběhla. Když by oprava nebyla realizována v termínu podle plánu, rezervu je nutné čerpat v následujícím zdaňovacím období.

Tip na titulku-srážky-duben

Novinkou v tvorbě rezerv, která je účinná od 1. ledna 2009, je tvorba rezervy na vázaný bankovní účet. To znamená, že nově si poplatník musí opravdu vyčlenit rezervu na k tomu určeném bankovním účtu. Částka a vklady musí odpovídat podmínkám tvorby rezervy. Rovněž čerpání rezerv z bankovního účtu lze provést jen ve chvíli zahájení samotné opravy, na níž byla rezerva tvořena. Čtěte více: Tvorbu rezerv na nákup majetku zákon zakazuje

Nepříjemná novinka: daňový odpis závazků

Zákon o daních z příjmů ukládá poplatníkům povinnost zvýšit základ daně o neuhrazené závazky. Toto ustanovení se týká závazků, které jsou po splatnosti déle než 36 měsíců. Dodanění se netýká např. úvěrů, půjček, záloh nebo smluvních pokut. Zákon jednoznačně říká, že základ daně se zvýší o hodnotu neuhrazeného závazku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).