Hlavní navigace

Klamání spotřebitele je zakázáno pod pokutou až 50 milionů

3. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Každý podnikatel při svém podnikání musí dbát na ochranu spotřebitele, ať mu poskytuje služby nebo prodává výrobky či zboží. Co z toho ale podnikatel má? Například spokojeného a stálého zákazníka, dobrou pověst své firmy nebo se tím vyhne pokutě až 50 milionů korun.

Ochrana spotřebitele je zakotvena v Zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento zákon definuje spotřebitele jako fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky a službami. Kromě dalších pojmů jako výrobce, dovozce, prodejce apod. definuje také pojmy jako nebezpečný výrobek, výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou, výrobek nebo zboží, které porušuje některá práva duševního vlastnictví, atd.

Nebezpečný výrobek = výrobek, který z důvodu jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém používání představuje nepředvídatelné nebo zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku

Výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou = výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.

Výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví = je jím např.:

  • padělek - výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, a veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.)
  • nedovolená napodobenina – výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv
  • výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru, nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
  • výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.

Povinnosti podnikatele při prodeji výrobků a služeb

Při prodeji výrobků a služeb má podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli určité povinnosti stanovené zákonem.

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb. V této souvislosti je prodávající povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře a množství, přičemž musí umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. Prodávané výrobky nebo služby musí být zároveň v předepsané nebo schválené jakosti a za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (dle Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách), přičemž tyto ceny se musí správně účtovat a celkovou částku zaokrouhlit vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

Pozor, měřidla jsou legislativně zakotvena v Zákoně č. 505/1992 Sb., o metrologii. K němu dále existují dvě prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu – č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, a vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (legální kontrola měřidel).

Zákaz diskriminace spotřebitele. Prodávající nesmí při prodeji diskriminovat spotřebitele nebo se chovat v rozporu s dobrými mravy.

Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků. Nikdo nesmí prodávat, nabízet a dokonce ani darovat nebezpečné výrobky. Odpovědnosti za porušení tohoto zákazu se však může zprostit ten, kdo prokáže, že o nebezpečnosti daného výrobku nemohl v době prodeje, nabízení či darování vědět. Pokud se však prodávající nebo nabízející apod. dozví, že daný výrobek je nebezpečný, je povinen o tom bezodkladně spotřebitele informovat. Není-li možné kontaktovat jednotlivé spotřebitele, je povinen informovat o tom spotřebitelskou veřejnost a orgány veřejné správy, které dohlíží nad dodržováním tohoto ustanovení.

Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami. Tento zákaz se vztahuje na všechny, kdo vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává či daruje nějaké výrobky.

Zákaz klamání spotřebitele. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit tím, že např. prodejce uvede, že mu potřebné údaje výrobce, dodavatel nebo dovozce neposkytl.

Informační povinnosti. Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. Musí ho seznámit se způsobem použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které hrozí při nesprávném použití nebo údržby, stejně tak i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Nejedná-li se o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti a vyžaduje-li to povaha, způsob nebo doba používání výrobku, je prodávající povinen zajistit, aby byly tyto informace srozumitelně obsaženy v přiloženém písemném návodu. Opět se této povinnosti nemůže zprostit tvrzením, že mu tyto informace neposkytl výrobce nebo dodavatel, apod.

Prodávající zároveň musí zajistit, aby výrobky, které prodává, byly viditelně a srozumitelně označeny. Musí zde být především údaje:

  • o výrobku, výrobci nebo dovozci, případně dodavateli,
  • o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru výrobku a dalšími údaji, které slouží k jeho identifikaci,
  • o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, a v případě obuvi i informace o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
  • o datu minimální trvanlivosti nebo datu použitelnosti,
  • o ceně,
  • o podmínkách, rozsahu, způsobu a místa uplatnění reklamace a o provádění záručních oprav.

Další povinnosti při prodeji zboží a poskytování služeb

Prodejce je povinen na požádání výrobek spotřebiteli předvést, umožňuje-li to povaha výrobku. Stanovuje-li to zákon, tak i vyplnit řádně záruční list. § 620 a 621 občanského zákoníku předepisuje, ve kterých případech je prodejce povinen záruční list vystavit. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, tzv. záručním listem. Ten musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Vyžaduje-li to povaha výrobků, je prodávající povinen prodávat výrobky v hygienicky nezávadných obalech nebo je při prodeji do těchto obalů zabalit.

Kolik stojí podnikatele porušení zákona o ochraně spotřebitele?

Pokud podnikatel poruší povinnosti, které vyplývají ze zákona o ochraně spotřebitele, může mu být uložena pokuta až do výše 50 milionů korun v závislosti na povaze protiprávního jednání a výši škody. V blokovém řízení může podnikatel dostat pokutu do 5000 korun, pokud je porušení povinností spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit.

Anketa

Prává spotřebitelů:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).