Hlavní navigace

Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP)

17. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 osob v pracovním poměru, je povinen zaměstnávat zároveň i určitý podíl OZP. Výše povinného podílu je stanovena zákonem, stejně tak i možnosti, jakými jinými způsoby lze tento podíl splnit.

      Koho se povinnost týká

      Podle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %. Co to znamená. Pokud zaměstnavatel zaměstnává např. 50 lidí, 4 % z 50 jsou 2, takže by mezi 50 zaměstnanými lidmi měly být 2 OZP.

      Výpočty celkového počtu zaměstnanců

      Při výpočtu a zjišťování celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a povinného podílu se používá průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Způsob tohoto výpočtu stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti. Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru.

      Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce zvýšeného o určité neodpracované hodiny a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v kalendářním roce na 1 zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

      MM_socky3

      Celkový počet skutečně odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny:
      • v důsledku nemoci (dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské),
      • v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
      • v důsledku překážek v práci na straně zaměstnavatele,
      • v důsledku překážek v práci na straně zaměstnance (pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy),
      • v důsledku OČR (ošetřování člena rodiny, za které náleží podpora).
      Výpočet se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

      Možnosti, jak splnit povinný podíl zaměstnaných OZP

      Ne každý zaměstnavatel může ve svém podniku zaměstnávat OZP. Někomu chybí potřebné vybavení nebo prostory, které by byly uzpůsobené pro OZP, některým to neumožňuje povaha činnosti apod. V zákoně je tedy pamatováno i na tyto zaměstnavatele, takže si svůj povinný podíl zaměstnaných OZP můžou splnit jiným způsobem. Zákon umožňuje několik dalších možností (kromě zaměstnání OZP v pracovním poměru):
      • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen nebo od OSVČ, kteří jsou OZP apod.
      • odvodem do státního rozpočtu
      • nebo vzájemnou kombinací všech možností

      Povinný podíl OZP v případě odvodu do státního rozpočtu

      Rozhodne-li se zaměstnavatel pro odvod do státního rozpočtu, aby splnil povinný podíl, výše tohoto odvodu je stanovena zákonem o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) v § 82 a činí na každou OZP, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž mu povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla. Výši průměrné mzdy vyhlásí ministerstvo sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

      Oznámení úřadu práce

      Do 15. února následujícího roku musí zaměstnavatel písemně ohlásit místně příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu a způsob plnění.

      Oznámení o plnění se podává úřadu práce buď prostřednictvím formuláře nebo pomocí aplikace prostřednictvím integrovaného portálu MPSV.

      Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel sídlo (nebo bydliště v případě fyzické osoby).

      Autor článku

      Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

      Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).