Hlavní navigace

Připravili jsme manuál, jak správně zaplatit daň z příjmů

21. 3. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Komu vyjde v daňovém přiznání nedoplatek, musí ho finančnímu úřadu uhradit. Čtěte, jak správně daň zaplatit a na co si dát při platbě pozor.

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti většinou nekončí. Kromě vyplnění přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu musí rovněž uhradit případné nedoplatky na daních a pojistném. Připravili jsme pro vás návod, jak správně máte zaplatit daň finančnímu úřadu a na co všechno při zadávání platby myslet.

Jak správně daň zaplatit

Jestliže vám v daňovém přiznání vyjde, že musíte státu na dani z příjmů ještě doplatit, máte několik možností, jak svoji povinnost splnit. Daň můžete uhradit na pokladně finančního úřadu, poštovní poukázkou typu A, platebním příkazem v bance, či skrze své internetové bankovnictví. Každý ze způsobů má své výhody a nevýhody a předně má každý svá specifika, na které byste neměli zapomínat.

Hotovost na pokladně

Zřejmě nejjednodušší způsob úhrady tvoří platba v hotovosti na pokladně finančního úřadu. Pokud přiznání odevzdáváte osobně, zvažte, zda se nevyplatí si rovnou vyřídit i své finanční povinnosti. V příštím týdnu budou mít navíc finanční úřady a jejich územní pracoviště prodloužené úřední hodiny. Celý týden budou mít otevřeno od 8 do 18 hodin. V sobotu 30. března budou mít ještě od 8 do 12 hodin otevřeny všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

Poštovní poukaz

Další možností je platba prostřednictvím České pošty a poštovní poukázky typu A. Vzhledem k tomu, že daňové složenky již nějaký ten pátek neplatí, musíte při platbě složenkou typu A počítat s poštovními poplatky. Pokud se rozhodnete platit složenkou, máte v zásadě dvě možnosti. Zaprvé si dojít na finanční úřad, kde vám správce daně dá složenku s již předtištěnými všemi údaji a vy pouze doplníte údaj o výši částky v Kč, slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč a své identifikační údaje. Druhou možností je použít složenku, kterou obdržíte na poště. Tu však musíte správně a hlavně kompletně vyplnit.

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

Levá část poštovní poukázky:

 •  – uvádí se částka placené daně v Kč.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Č. účtu  – Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) – pokud máte u druhu daně, kterou platíte, registrační povinnost a máte přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Pokud nemáte přiděleno DIČ, uvedete v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvedete 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvedete své IČ.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748–77628031/0710.
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) – pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) – při platbách daní se uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel – pokud je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Bezhotovostní platba

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Jak správně zaplatit daň z příjmů?

Bezhotovostní platbu pak můžete uskutečnit buď formou platebního příkazu, nebo skrze své internetové bankovnictví. Primárně se vždy řiďte pokyny příslušné banky. Co se týče samotného vyplnění, platí zde podobné povinnosti jako u složenek. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky nejprve do první kolonky napište číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvedete do první kolonky číslo účtu finančního úřadu, do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez  lomítka  a  označení  kódu banky je tvar 748–77628031). Pokud neuvedete například pomlčku, banka spravující účty finančních úřadů identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba se tak vrátí zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu, upozorňuje se na webu Finanční správy.

V kolonce kód banky vyplňte 0710. Variabilním symbolem je i v případě platebního příkazu buď DIČ, rodné číslo nebo IČ. V případě DIČ se opět vypisuje pouze kmenová část DIČ, u rodného čísla pak číslo bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Rozdíl oproti složence ale existuje u konstantního symbolu, u bezhotovostních převodů se totiž používá konstantní symbol 1148. U zadávání data splatnosti myslete na skutečnost, aby placená částka byla připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Ať už se rozhodnete zaplatit daně jakýmkoli způsobem, s výjimkou pokladny na úřadu, mějte na paměti, že od roku 2013 platí nová čísla bankovních účtů finančních úřadů. Změnila se totiž struktura finanční správy a z dřívějších 199 finančních úřadů vzniklo 14 finančních úřadů s jednotlivými územními pracovišti na místě bývalých finančních úřadů. Pro formu jen připomínáme, že daň se platí v české měně.

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Dokdy daň zaplatit

Daň z příjmů byste měli zaplatit nejpozději do úterý 2. dubna. OSVČ, které využily služeb daňového poradce, se termín prodlužuje o tři měsíce, tedy do pondělí 1. července. Do 2. dubna však musí správci daně doložit, že jim pomáhá poradce. Úroky z prodlení začínají nabíhat pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů. Aktuální výše repo sazby je 0,05 % (platí od 2. listopadu 2012). Aktuální roční úroková sazba tedy činí 14,05 % (0,05 + 14). Pokud ale úrok nepřesáhne 200 Kč, tak ho úřad nepředepíše.

Za den splatnosti se považuje den, kdy peníze dorazí na účet finančního úřadu. Jestliže se rozhodnete pro platbu složenkou nebo převodem, nechte si časovou rezervu. Na pokladně berňáků pak stačí daň zaplatit v poslední možný den.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).