Hlavní navigace

Došly peníze? Můžete žádat o posečkání daně, případně o její rozložení

24. 6. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Pokud vám v důsledku tíživé finanční situace nezbývají peníze na splnění daňových povinností, požádejte o tzv. posečkání daně. Jak na to?

O posečkání úhrady daně, případně o možnost její rozložení na splátky, je možné žádat z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace. Žádost se předkládá správci daně. 

Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Tiskopis žádosti neexistuje

Jak upozorňuje finanční správa, na žádost o posečkání daně podle § 156 daňového řádu neexistuje speciální tiskopis. Jedná se pouze o podání, u kterých daňový řád nepředpokládá konkrétní formu. Jako každé jiné podání vůči správci daně musí však i toto podání splňovat požadavky uvedené v § 70 daňového řádu, především pak z podání musí být zřejmé: kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Žádost lze podat následujícími způsoby:

  • písemně,
  • elektronicky přes aplikace EPO (aplikace Elektronické podání pro Finanční správu) 
  • datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Možnost podání žádosti elektronicky

Na webových stránkách Finanční správy ČR je k dispozici webová aplikace žádosti o posečkání daně, nebo rozložení na splátky.

Při rozhodování o žádosti vychází správce daně převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem, proto je do žádosti nutné uvést všechny relevantní skutečnosti, které mají vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou. K samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné.

Správce v rámci rozhodování o žádosti o posečkání posuzuje také to, zda není ohroženo budoucí vybrání posečkané daně, proto je nutné k žádosti doložit i způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena. Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. 

Vzor žádosti o posečkání 

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání 

Nejprve je nutno uvést o jakou daňovou povinnost se jedná resp. daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno. Např. Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2013, jehož předmětem je daň ve výši … Kč. 

Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení a pokutu za opožděné tvrzení. Nyní je třeba uvést všechny důvody, proč daný poplatník není schopen uhradit hned celou částku najednou, ale zároveň uvést i z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena. Vše musí být již k žádosti doloženo. A následně navrhnout termín(y), kdy je schopen částku/y hradit. 

Např. Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář). 

V …… dne …

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).