Hlavní navigace

Začíná škola: základní lekce pro studenty účetnictví

1. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Mnozí účetní zůstávají ve školních lavicích po celý život. Účetnictví totiž není jen MÁ DÁTI - DAL. To nestačí. Účetní musí znát aktuální právní aspekty účetnictví. Předpokladem pro úspěšný výkon profese je celoživotní vzdělávání.

Studenti na středních školách předmět účetnictví nemají příliš v lásce. S účetnictvím se setkávají nejen studenti obchodních akademií, ale všech odborných škol, které jsou zaměřeny na podnikání a obchod.

Na druhou stranu lidé, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce, volí velmi často účetnictví jako svůj rekvalifikační vzdělávací program. Čtěte více: Účetnictví. S účetnictví se setkáváme i jako s oborem pomaturitního studia, studia na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Ale tím to vše teprve začíná. Účetní nemůže spoléhat na to, co se kdysi naučil ve škole. Účetnictví se mění a na každou změnu musíte včas reagovat. Proto je nezbytná neustálá odborná příprava účetního. Ať jsou to odborné semináře, vzdělávací kurzy či samostudium odborné literatury a periodik. Čtěte více: Zvládne si vést sám podnikatel účetnictví?. Stále oblíbenější zdroj informací při řešení účetních problémů je internet. I server Podnikatel.cz se věnuje účetní problematice nejen v odborných článcích, ale především v diskuzích, do který se můžete zapojit se svými názory a případě se dotazovat a řešit problémy, které vás trápí.

Škola základ života

Co čekat?

Při studiu účetnictví se připravujete na výkon funkce účetního odborníka. Cílem studia je získat nejen teoretické poznatky vycházející ze současného stavu účetnictví, ale hlavně zvládnout praktické zpracování účetnictví od prvotních účetních záznamů až po účetní závěrku a uzávěrku. Absolvent oboru účetnictví musí umět vytvářet vnitřní předpisy, které zajišťují, že účetní informace budou podávat skutečný obraz o hospodářských výsledcích organizace.

Nestačí jen zpracovat účetnictví, očekává se, že zvládnete aplikovat znalosti daňových předpisů – vypočítat daň z příjmů nebo třeba stanovit odvod DPH.

Cílem studia je získat dovednosti a návyky potřebné k vedení účetnictví, orientovat se v účetních normách, zákonu o účetnictví a daňových zákonech.

Teoretická výuka je málo. Výklad je sice nezbytný, ale důraz zůstává na teoreticko-praktické výuce. Nezbytná jsou především cvičení a příklady. Nikdy se neučte účetnictví nazpaměť. Důležité je účetnictví pochopit. Proto se nebojte ptát.

Kde studovat?

Při současné nabídce vzdělávání v oboru účetnictví je jen obtížné vybrat tu správnou školu či vzdělávací středisko. Jednoznačně nejlepší je doporučení. Pokud má někdo osobní zkušenost a byl spokojen, je to ta nejlepší vizitka vzdělávací instituce.

Ne každý ale máme někoho, kdo nám může s výběrem pomoci. Volba podle webové prezentace není úplně ideální a ani cena není plně vypovídající. Setkáte se s instituty, které nabízí za velké peníze minimum služeb. Neváhejte a osobně navštivte vzdělávací centrum, ptejte se po výukových materiálech, které vám budou k dispozici, na tématické okruhy kurzu a také po lektorském zajištění. V komerčních institucích žádejte také všeobecné obchodní podmínky, abyste nebyli překvapeni průběhem kurzu. Čtěte více: Účetní program je výhodou, znalost účetnictví ale nenahradí.

Pokud chcete navštěvovat rekvalifikační kurz, vybírejte instituce, které mají akreditaci. V nabídce se často objevují i odborné vzdělávací kurzy, které jsou bez akreditace a z nabídky to často ani není patrné. Kurz není možné označit jako rekvalifikační, pokud nemá akreditaci MŠMT. Kurz si můžete prověřit v databázi udělených akreditací.

Rekvalifikační kurzy mají předem dány učební osnovy a především hodinovou dotaci kurzu. Nenechte se ošidit nabídkou individuální formy výuky se sníženým počtem hodinové dotace. Vždy máte nárok na plný počet hodin. Například u kurzu účetnictví je to 120 hodin výuky + závěrečná zkouška.

Jen velmi málo institucí má povoleno pořádat kurzy dálkově. Pro udělení akreditace dálkové formy vzdělávání jsou přísnější podmínky. Čtěte více: Daně a účetnictví. Instituce navíc musí mít vlastní učební materiály, které schvaluje opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pomaturitní studium je často spotřebitelský balíček rekvalifikačních kur­zů

Současný trend ve vzdělávání je nabídka ročního studia účetnictví. Mnohdy je to jakýsi spotřebitelský balíček, který je pouhou kombinací různých rekvalifikačních kurzů, které jsou v nabídce samostatně. Po ukončení posluchač získává několik osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů. Jedná se tedy o to, že rozvrh je naplněn rekvalifikačními kurzy.

Vyučují se především tyto kurzy:

 • „Daňová evidence“
 • „Samostatný účetní“ nebo „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“
 • „ Daňový specialista“
 • „ Administrativní pracovník“

V některých případech se navíc nejedná ani v pravém slova smyslu o pomaturitní studium, protože posluchač nemá statut studenta, takže si musí sám hradit zdravotní pojištění.

0. lekce účetnictví pro budoucí studenty

Abyste měli náskok, přinášíme úvodní lekci účetnictví. K pochopení účtování je opravdu naprosto nezbytné rozlišovat aktiva a pasiva podniku.

Aktivum je účetní označení pro majetek podniku. Pasivum je kapitál nebo jinak řečeno zdroj krytí. Pokud hovoříme o aktivech podniku, odpovídáme si na otázku: „Co podnik vlastní?“ U určení pasiv podniku, řešíme otázku: „Kde jsme na majetek podniku vzali?“

Aktiva a pasiva se musí vždy rovnat! Sečteme-li hodnotu majetku na straně jedné, musí se hodnota rovnat součtu zdrojů krytí. Základním účetním výkazem je rozvaha. Rozvaha je soupis aktiva a pasiv podniku.

Aktiva podniku

Aktiva podniku dělíme na dlouhodobá, oběžná a ostatní. Dlouhodobá aktiva jsou dlouhodobým majetkem podniku, tj. majetek, který má podnik v držení déle než 1 rok. Zákon o dani z příjmů dále určuje výši pořizovací ceny pro dlouhodobý hmotný movitý majetek (více než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (více než 60 tis. Kč).

Dlouhodobá aktiva dělíme na:

 • Nehmotný dlouhodobý majetek (software, ocenitelná práva, licence)
 • Hmotný dlouhodobý majetek nemovitý (pozemky, budovy) a movitý (stroje, výpočetní technika, dopravní prostředky)
 • Finanční dlouhodobý majetek (např. cenné papíry se splatností delší než jeden rok)

Oběžná aktiva neustále mění svoji podobu – obíhají. 

Oběžná aktiva dělíme na:

 • Finanční majetek (peníze v hotovosti, peníze na účtech, ceniny, krátkodobé cenné papíry)
 • Zásoby (materiál, polotovary, nedokončená výroba, výrobky, zboží)
 • Pohledávky (nejčastěji vůči odběratelům – odběratelé nám dluží, máme u nich pohledávku)

Schéma oběžného majetku

graf

Ostatní aktiva – položky časového rozlišení

Pasiva podniku

Pasiva podniku dělíme na vlastní zdroje, cizí zdroje a ostatní.

Vlastní pasiva:

 • Základní kapitál (peněžité a nepeněžité vklady společníků)
 • Fondy (např. rezervní, sociální, kapitálové fondy)
 • Hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta z minulých účetních období)
 • Emisní ážio (rozdíl účetní a tržní hodnoty vydávaného cenného papíru)

Cizí pasiva dělíme na krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá pasiva jsou především úvěry a závazky podniku se splatností do 1 roku, dlouhodobá pasiva mají splatnost nad 1 rok.

Cizí pasiva:

 • Závazky (např. dluhy vůči dodavatelům, zaměstnancům, státnímu rozpočtu, zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení)
 • Úvěry (především bankovní úvěry)
 • Rezervy

Ostatní pasiva – položky časového rozlišení.

A protože už jsme jednou nohou ve škole, místo ankety tu máme dnes testík.

Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty podle daňového přiznání je:

Nástroje v marketingu

 • Krátkodobým cizím pasivem.
 • Oběžným aktivem.
 • Dlouhodobým cizím pasivem.
 • Vlastním pasivem.

Řešení:

Řešili jste správně, pak jste odpověděli, že nárok u finančního úřadu na vrácení DPH je řazen mezi oběžná aktiva. Je to pohledávka u finančního úřadu.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).