Hlavní navigace

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

11. 6. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Ne každý člověk má to štěstí, že je úplně zdráv. Každý den potkáváme velké množství lidí s menším či větším zdravotním postižením. Ovšem i tito lidé dokáží zastat v zaměstnání spoustu práce. Navíc pro řadu zaměstnavatelů může být určitou výhodou, respektive nemusí být bariérou, tyto občany zaměstnat, neboť může získat příspěvky a dotace na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

     Jak to vidí zákon

     Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 67) přesně definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Jedná se o fyzické osoby, které jsou:

     • plně invalidní,
     • částečně invalidní,
     • zdravotně znevýhodněny.

     Zdravotně znevýhodněnou osobou je fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, kdy je schopna vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ovšem její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se myslí takový stav, který podle lékařů má trvat déle než 1 rok a podstatným způsobem omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím tedy omezuje i možnost pracovního uplatnění.

     To, že jsou osoby plně či částečně invalidní dokládají fyzické osoby potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Zatímco skutečnost, že jsou osoby zdravotně znevýhodněny, se dokládá rozhodnutím úřadu práce.

     Práva a povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním OZP

     Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od úřadu práce (ÚP):
     • informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
     • součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.
     Zaměstnavatelé jsou povinni:
     • u míst oznamovaných ÚP označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro OZP,
     • informovat ÚP o volných pracovních místech vhodných pro OZP,
     • rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
     • vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením),
     • vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

     Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

     Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob (z celkového počtu svých zaměstnanců) se zdravotním postižením, poskytuje úřad práce příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Osoby s těžším zdravotním postižením se do průměrného přepočteného počtu těchto zaměstnanců započítávají třikrát.

     Příspěvek se poskytuje čtvrtletně a zpětně a to na základě žádosti zaměstnavatele. Ta musí být doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek je pak splatný do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce (v místě sídla právnické osoby nebo v místě trvalého bydliště fyzické osoby). Součástí žádosti musí být doložení počtu zaměstnanců (celkový počet a počet zdravotně postižených zaměstnanců).

     Výše činí 0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením nebo 0,33násobku za každou jinou osobu se zdravotním postižením. Výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlásí ministerstvo sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů.

     Ovšem podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel nemá žádné daňové nedoplatky, ani nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění (nebo mu bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením těchto splátek).

     Dotace

     MPSV vypracovalo „Program na podporu a obnovu nebo technické zhodnocení hmotného investičního majetku“, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením (OZP). Platnost tohoto programu byla prodloužena až do 30. června 2008 a díky tomuto programu je možnost čerpat dotace na základě předložení žádosti na předepsaných tiskopisech na příslušný úřad práce. Termín pro podání žádosti je vždy v rozmezí od 1. do 10. dne měsíců ledna, dubna a srpna kalendářního roku.

     Program je určen jen zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP a jeho účelem je udržení pracovních míst a podpora vytváření nových pro OZP prostřednictvím obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, což souvisí zejména s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí zaměstnanci se zdravotním postižením. Další podmínky jsou, že zaměstnavatel nemá žádné daňové nedoplatky ani nedoplatky na pojistném a není v likvidaci nebo v konkurzním ani vyrovnávacím řízení.

     ebf - tip do článku - debata

     Příspěvek lze získat pouze na:

     • stavební akce (tj. stavbu, vestavbu, přístavbu nebo stavební úpravu),
     • dodatečné náklady spojené s úpravou nebo pořízením stroje nebo technologického zařízení umožňujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
     • pořízení užitkového vozidla,

     přičemž max. výše příspěvku jednomu příjemci je v příslušném roce stanovena na 7 mil. Kč, na vytvoření 1 nového pracovního místa pro OZP max. 250 tis. Kč a na udržení 1 pracovního místa, na kterém je zaměstnána OZP, max. 200 tis. Kč. U užitkových vozidel může být poskytnut příspěvek max. do 50 % pořizovací ceny.

     Autor článku

     Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

     Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).