Hlavní navigace

Židle z recyklovaných PET lahví? Ministerstvo rozdává peníze na „designové“ podnikání

13. 1. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu, díky které je možné získat dotace na projekty, jejichž cílem je spolupráce kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru.

Výzva má název Design Credits a Ministerstvo kultury ČR ji vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy. V plánu je přidělit alespoň 50 design creditů malým a středním podnikům.

Jaké jsou cíle výzvy?

Ve výzvě je uvedeno, že jejím cílem je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění kulturních a kreativních oblastí do inovačního ekosystému České republiky a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu. Jelikož ministerstvo kultury pověřilo administrací výzvy Českou agenturu na podporu obchodu (CzechTrade), kreativní profesionálové musejí být registrováni v Adresáři designérů CzechTrade. 

Jak zdůrazňuje ministerstvo, spolupráce mezi podniky a profesionálními designéry výrazně pomůže adaptaci na změny vyvolané krizí, způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Externí služby produktových designérů mohou navíc malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost, posílit exportní připravenost a významně zvýšit hodnotu jejich značky.

Cílovou skupinou jsou tedy malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby a kreativní profesionálové v podobě produktových designérů registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade.

Kdo může žádat o dotaci?

Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy (tedy od 15. září 2022). Žadatel nesmí být zapojený v rámci této výzvy jako poskytovatel služby (designér) a musí si před podáním žádosti vybrat poskytovatele designérských služeb z Adresáře designerů CzechTrade. Vybrat si může jakéhokoli designéra s tím, že zásadním kritériem musí být schopnost autora splnit zadání podle představ zadavatele. Následně žadatel s vybraným designérem uzavře smluvní vztah a dohodnou se na společném návrhu projektu, který žadatel přiloží k žádosti.

Žadatel může podat i více žádostí v rámci výzvy, ale vždy se musí jednat o unikátní autorské dílo, tedy design výrobku nebo produktové kolekce.

Jaké dotace mohou podnikatelé využít, aby ušetřili za energie? Máme velký přehled Přečtěte si také:

Jaké dotace mohou podnikatelé využít, aby ušetřili za energie? Máme velký přehled

Jaké jsou podmínky pro žadatele?

Žadatel, který dotaci obdrží, nesmí převádět dané finanční prostředky na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací projektu.

Potenciální žadatel není oprávněn účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

 • je v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • byl v uplynulých třech letech na majetek žadatele prohlášen konkurs, bylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, případně pokud byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti žadateli je veden výkon rozhodnutí;
 • má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • na něj byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • mu byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • byl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Tuto podmínku musí splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu žadatele;
 • provádí činnost, která je neslučitelná s etickým kodexem MK3 nebo činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo pornografie;
 • je podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a s ohledem na legislativu ČR;
 • je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) a § 4c zákona č. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění;
 • žadatel ani jeho skutečný majitel nesmí být uvedeni na Sankčním seznamu, tj. seznamu osob a společností, proti kterým jsou uvaleny mezinárodní sankce.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během formálního hodnocení a musí být splněny k datu podání projektové žádosti. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v projektové žádosti. Žadatel o dotaci je navíc povinen oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v žádosti a doložených dokumentech, zejména pak svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního orgánu, bankovního účtu a podobně, a to do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.

Co musí splnit designér?

Poskytovatelem služby může být designér se specializací v minimálně jedné kategorii produktového / průmyslového designu, registrovaný v Adresáři designérů CzechTrade, splňující podmínky pro bezplatný zápis do Adresáře designérů.

Mezi kategorie produktového / průmyslového designu Adresáře designérů CzechTrade patří:

 • stroje (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zemědělská technika)
 • zdravotní technika (sanitární zboží)
 • dopravní prostředky
 • elektronika
 • nábytek (interiér, městský mobiliář), interiérové doplňky
 • móda (oděv, obuv, textilní tvorba, doplňky, bižuterie, šperk)
 • sklo, porcelán
 • ostatní (umělecká řemesla, hračky, tableware, varné nádobí, sportovní potřeby, hudební nástroje, obaly s důrazem na konstrukci apod.)
 • architektura (design interiérů i exteriérů, veletržní expozice)

Poskytovatelem služby může být pouze česká právnická nebo fyzická osoba s platnou registrací ve veřejné části Adresáře designérů CzechTrade.

Designér nemůže být současně žadatelem v této výzvě, zaměstnancem ministerstva kultury ani zaměstnancem příspěvkové organizace MK. Další podmínkou je, že designér může poskytnout své služby maximálně třem příjemcům dotace v rámci této výzvy. Jako první tři jsou závazné ty, jejichž žádost byla poskytovateli dotace odeslána dříve, přičemž poskytovatel dotace nezaručuje designérům, že budou osloveni žadateli ke spolupráci.

Kolik je možné získat peněz?

Pro výzvu je alokováno celkem 10 milionů korun z prostředků stanovených pro iniciativu Design Credits podle schváleného Národního plánu obnovy. Podpora je pak poskytována formou neinvestiční dotace v souladu s aktuálními metodickými pokyny pro realizaci Národního plánu obnovy a bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Jeden design credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo. Minimální výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH a maximální výše podpory je pak 200 000 korun bez DPH. To znamená, že alespoň 15 % z celkové ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 235 294 Kč) a minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služeb musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH. Maximální výše projektu není stanovena a projekty požadující podle míry podpory dotaci nižší, než je minimální celková hodnota projektu, jsou nepřijatelné a nebudou zařazeny do hodnotícího procesu.

Shrnutí parametrů výzvy

Název programu Design Credits
Vyhlašovatel Ministerstvo kultury
Zaměření Malé a střední podniky, designéři
Datum podávání žádostí 3. 1. – 31. 7. 2022
Plánovaná alokace 10 mil. Kč
Minimální výše podpory 50 000 Kč bez DPH
Maximální výše podpory 200 000 Kč bez DPH

Inspirace přišla z Brna

S kreativními vouchery už delší dobu pracují v Brně, kde se jedná o jednorázovou finanční podporu pro firmy z Jihomoravského kraje s unikátním produktem a potenciálem mezinárodní expanze. Tento program vyhlašuje město Brno společně s kreativním hubem KUMST, který provozuje inovační agentura JIC. Kreativní voucher pokrývá 75 % ceny zakázky do výše 100 000 Kč s tím, že firmy zaplatí celou zakázku a JIC jim pak voucher zpětně proplatí. Jak uvedla ČT24, jedním z příjemců této podpory byla firma Plastic guys výrábějící originální nábytek a další produkty z recyklovaného plastu. Spoluzakladatel Plastic guys Ondřej Venclík popsal, že se spojili s webmastery, se kterými chtěli vytvořit (a vytvořili) nový web s e-shopem. Ten je podle něj špičkový a na světové úrovni.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).