Hlavní navigace

ALMEDA, a.s.

Firma ALMEDA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4310, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25079174

Sídlo:

Alšova 462, Neratovice, 277 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
812 Úklidové činnosti
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4310, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ALMEDA, a.s. od 30. 9. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 1996

adresa

Alšova 462
Neratovice 27711 od 20. 3. 2008

adresa

Osvobození 991/34
Praha 6 - Suchdol do 20. 3. 2008 od 30. 9. 1996

Předmět podnikání

výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2014

poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb od 22. 9. 2014

provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu: - interní lékařství ( včetně kardiologie, diabetologie, endokrinologie ) - chirurgie ( včetně urologie, ortopedie, rehabilitace ) - gynekologie a porodnictví - dermatovenerologie - OKB ( včetně krevního skladu ) - neurologie - ORL - oční - Rtg ( včetně radiodiagnostiky a sonografie ) do 22. 9. 2014 od 27. 1. 2012

provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu: - interní lékařství ( včetně kardiologie, diabetologie, endokrinologie ) - chirurgie ( včetně urologie, ortopedie, rehabilitace ) - gynekoligie a porodnictví - dermatovenerologie - OKB ( včetně krevního skladu ) - neurologie - ORL - oční - Rtg ( včetně radiodiagnostiky a sonografie ) do 27. 1. 2012 od 30. 9. 1996

úklidová činnost do 22. 9. 2014 od 30. 9. 1996

pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami do 22. 9. 2014 od 30. 9. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 9. 2014 od 30. 9. 1996

činnost organizačních poradců do 22. 9. 2014 od 30. 9. 1996

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 31.10.2017 mezi společností ALMEDA, a.s., se sídlem Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711, identifikační číslo: 25079174 jako prodávajícím a společností ORTHOMED s.r.o., se sídlem Praha 3, Pod Vrcholem 2333/5, PSČ 13000, identifikační číslo: 27067742 jako kupujícím a na základě uložení ke dni 1.11.2017 předmětné smlouvy o prodeji části závodu do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93869, byla převedena na kupujícího s účinností od 1.11.2017 část závodu prodávajícího, a to oddělení jednodenní lůžkové péče v oboru chirurgie nacházející se v areálu nemocnice Neratovice, specifikované ve smlouvě a jejích přílohách, IČP jednodenní lůžkové péče 25 310 118, IČP všeobecné chirurgické ambulance 25 310 133. od 1. 11. 2017

Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (A) společnost VAMED MEDITERRA a.s., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03447553 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích; (B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře; (C) společnosti byl předložen znalecký posudek č. 1/903/2017, ze dne 14.3.2017 vypracovaný znaleckým ústavem TPA Valuation & Advisory s.r.o., přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.12.2016, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto valná hromada společnosti v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): 1. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaným v listinné podobě, ve vlastnictví akcionáře společnosti odlišného od Hlavníh o akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; 2. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 11.205,- Kč (slovy jedenáct tisíc dvě stě pět korun českých) za každou Akcii; 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty pr otiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. od 3. 5. 2017

Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: Čtyři miliony Korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu společnosti 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 000 (čtyř tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, vydaných jako cennými papíry na jméno. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně záv azných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií ve dvou kolech. V prvním kole budou nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s ust. § 484 odst. 1 zák. č 90/201 2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK"). Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií v prvním kole, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s u st. § 484 odst. 2 ZOK ve druhém kole. d) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle § 484 odst. 1 ZOK: - první kolo - Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti na adrese Neratovice, Alšova 462, PSČ 277 11, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 485 odst. 1 ZOK). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 4 (čtyři) kusy nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,- Kč, tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie jen v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet zřízený společností. e) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle ust. § 484 odst. 2 ZOK - druhé kolo - Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu akcionářům, kteří v prvním kole přednostního práva využili. Místo a lhůta pro upisování akcií a emisní kurs budou shodné s údaji uvedenými shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis podle ust. § 484 odst. 1 ZOK. Oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnos ti, kteří upsali akcie v prvním kole, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k zániku přednostního práva v prvním kole. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole podle ust. § 484 odst. 1 ZOK. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet č. 2112364166/2700, zřízený společností, u UniCred it Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. f) Ve smyslu ust. § 475 písm. l) ZOK rozhoduje valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky společnosti VAMED MEDITERRA a.s. vůči společnosti ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií proti pohledávce spol ečnosti vůči společnosti VAMED MEDITERRA a.s. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Společnost VAMED MEDITERRA a.s. má vůči společnosti ke dni 30. 9. 2015 pohledávku ve výši 29.285.694,53 Kč na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 201 2, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena z části, a to ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií. Valná hromada souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností. g) V souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK valná hromada schvaluje smlouvu o započtení (dohodu) ve znění předloženém představenstvem společnosti. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) smlouvu o započtení předá společnost společnosti VAMED MEDITERRA a.s. při upisování akcií, (ii) smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že část pohledávky zaniká ke dni uzavření této smlouvy, (iii) pohledávka společnosti VAMED MEDITERRA a.s. určená k započtení je pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním pře dchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, ke dni 30. 9. 2015 ve výši 29.285.694,53 Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií v jednotlivých k olech upisování, (iv) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií společností VAMED MEDITERRA a.s., (v) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, (vi) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním, resp. druhém kole upisování, tedy před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 28. 12. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 22. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 9. 2014

Dne 27.12.2013 společnost ALMEDA, a.s. uzavřela se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části podniku společnosti ALMEDA, a.s., laboratoře biochemie a hematologie v areálu nemocnice Neratovice, společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. od 22. 1. 2014

Splaceno 100 % základního jmění od 10. 12. 1998

Splaceno 30% základního jmění do 10. 12. 1998 od 30. 9. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 28. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 12. 2015 od 30. 9. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 od 28. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 28. 12. 2015 od 30. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 6. 1998 od 30. 9. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. David Kosák MSc.

Předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Šmeralova 933/24, Praha, 170 00, Česká republika

Michal Scheinost

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Hašlerova 820, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Monika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 18. 1. 2017

vznik funkce: 18. 1. 2017

Kly 401, 277 41, Česká republika

Historické vztahy

Bc. David Kosák MSc.

Předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2018

Vršovická 729/4, Praha, 101 00, Česká republika

Filip Charvát

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 18. 1. 2017

zánik členství: 15. 6. 2017

vznik funkce: 18. 1. 2017

zánik funkce: 15. 6. 2017

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Filip Charvát

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 18. 1. 2017

zánik členství: 15. 6. 2017

vznik funkce: 18. 1. 2017

zánik funkce: 15. 6. 2017

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Jitka Žďárová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 18. 1. 2017

Dolní Újezd 583, 569 61, Česká republika

Bc. Jitka Žďárová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 18. 1. 2017

Dolní Újezd 583, 569 61, Česká republika

Bc. Jitka Žďárová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2016 - Poslední vztah: 3. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Ing. Martin Valkovič MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Na Vyhlídku 324, Sázava, 285 06, Česká republika

Ing. Martin Valkovič MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2018

Na Vyhlídku 324, Sázava, 285 06, Česká republika

Bc. Jitka Škařupová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Bc. Jitka Škařupová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2015

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2015

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 13. 12. 2012

vznik funkce: 13. 12. 2012

Říční 544/13, Praha, 118 00, Česká republika

MUDr. Ivo Jokl

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 13. 12. 2012

vznik funkce: 28. 3. 2012

zánik funkce: 13. 12. 2012

Dlouhá 618/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Homolka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 18. 1. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2017

Na Královce 437/7, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Josef Homolka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 18. 1. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2017

Na Královce 437/7, Praha 10, 101 00, Česká republika

Mgr. Zuzana Kolbasová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 1. 10. 2015

Ševčíkova 1421/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Zuzana Kolbasová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 1. 10. 2015

Ševčíkova 1421/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Helena Rögnerová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 18. 12. 2007

zánik členství: 30. 11. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2011

Biskupská 14, Praha, 110 00, Česká republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 28. 3. 2012

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2012

Musilplatz 9/7, Vídeň, 1 160, Rakouská republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik funkce: 9. 12. 2008

Musilplatz 9/7, Vídeň, 1 160, Rakouská republika

Ir. Hermanus Gerhardus Heerink

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Norbertov 714/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2009

vznik funkce: 9. 12. 2008

Gentzgasse 14-20/1/10, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Ing. Helena Rögnerová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 18. 12. 2007

Biskupská 14, Praha, 110 00, Česká republika

MUDr. Václav Drahoňovský

člen

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 10. 2009

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 28. 8. 2009

Zahradní 689, Libiš, 277 11, Česká republika

Manfred Rieger

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 2. 2009

vznik členství: 21. 7. 2005

zánik členství: 9. 12. 2008

Tübingen, Lustnau, Steinbößstr. 33, 720 74, Spolková republika Německo

MUDr. Václav Drahoňovský

člen

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 28. 5. 2001

Podskalská 295, Praha 2, Česká republika

MUDr. Luboš Kmeť

člen

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 18. 12. 2007

Kojetická 1021, Neratovice, Česká republika

František Fiala

člen

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 21. 7. 2005

Na Křídle 111, Praha 6, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 3. 8. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2000

Na Ořechovce 38, Praha 6, Česká republika

MUDr. Tomáš Bilina

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

zánik členství: 28. 5. 2001

Bělčická 2821/4, Praha 4, Česká republika

MUDr. Oleg Reich

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

zánik členství: 28. 5. 2001

Bělohorská 124/1689, Praha 6, Česká republika

JUDr. Luboš Kmeť

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Zázvorkova 2007, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Zempliner

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Konviktská 2, Praha 1, Česká republika

Petr Kocian

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Na Truhlářce 6, Praha 8, Česká republika

Mgr. Petr Pecháček

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Nad Turbovou 23, Praha 5, Česká republika

František Fiala

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Na křídle 3/111, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Kocian

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Levského 3221, Praha 4, Česká republika

MUDr. Tomáš Roith

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

K.H.Máchy 1217, Neratovice, Česká republika

MUDr. Petr Pudil

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Písnická 763, Praha 4, Česká republika

MUDr. Ivan Reich

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

zánik členství: 28. 5. 2001

Moravská 22, Praha 2, Česká republika

Zdeněk Zelenka

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Osvobození 991/34, Praha 6, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují společně vždy nejméně dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že připojí k názvu společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

od 22. 9. 2014

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost podepisují společně vždy nejméně dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své podpisy.

do 22. 9. 2014 od 11. 7. 2000

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost podepisují společně vždy nejméně dva členové předtavenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své podpisy.

do 11. 7. 2000 od 30. 9. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Iveta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 3. 4. 2017

Mezilesí 2079/20, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Tomáš Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 3. 4. 2017

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 28. 3. 2012

vznik funkce: 28. 3. 2012

Musilplatz 9/7, Vídeň, 1 160, Rakouská republika

Historické vztahy

Iveta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 3. 4. 2017

vznik funkce: 3. 4. 2017

Prokopova 531, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Tomáš Beran

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 18. 1. 2017

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Jitka Škařupová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 31. 7. 2014

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Jitka Škařupová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 31. 7. 2014

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Monika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 18. 1. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 18. 1. 2017

Kly 401, 277 41, Česká republika

Monika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik členství: 18. 1. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 18. 1. 2017

Kly 401, 277 41, Česká republika

Univ.Prof. DDr. Roland Staudinger MSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 28. 3. 2012

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2012

1230 Vídeň, Sterngasse 5, Rakouská republika

Lenka Šorelová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 12. 3. 2014

Za Obchody 849, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda

  HC KONDOŘI z.s.

  Královická 1688, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Brandýs nad Labem, 250 01

Ing. Josef Homolka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 30. 11. 2011

Na Královce 437/7, Praha 10, 101 00, Česká republika

Bc. Jitka Škařupová Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 31. 7. 2014

zánik funkce: 31. 7. 2014

V Chaloupkách 622, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

MUDr. Miloslav Ptáček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 13. 11. 2008

zánik členství: 11. 5. 2011

Růžová 176, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Medibase, s.r.o.

  Křemencova 178/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

MUDr. Václav Drahoňovský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2009 - Poslední vztah: 20. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 16. 6. 2010

Zahradní 689, Libiš, 277 11, Česká republika

MUDr. Martin Bořkovec

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 10. 2009

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 9. 12. 2008

Vilová 5, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Šiška

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 10. 2009

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 30. 6. 2008

Mileny Hážové 1295, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Thomas Kupczik

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 21. 7. 2005

zánik členství: 24. 5. 2006

Grünwald, Waldweg 13 b, 820 31, Spolková republika Německo

ing. Martina Nekvasilová

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 12. 10. 2009

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 9. 12. 2008

Na Výsluní 1310, Neratovice, Česká republika

ing. Vladimír Drvota

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 21. 7. 2005

Nová Šárka 525, Praha 6, Česká republika

Ing. Monika Havránková

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

zánik členství: 28. 5. 2001

Jana Masaryka 42, Praha 2, Česká republika

Ing. Božena Trohařová

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

zánik členství: 28. 5. 2001

Dejvická 524/17, Praha 6, Česká republika

Václava Procházková

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 19. 10. 1999

zánik členství: 19. 10. 2004

Dr.E.Beneše 876, Neratovice, Česká republika

Ing. Eva Pšenčíková

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Konšelská 459/4, Praha 8 - Libeň, 180 00, Česká republika

MUDr. Miloslav Ptáček

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Molákova 22, Praha 8, Česká republika

Ing. Ivana Smetanová

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Mikulova 1576, Praha 4, Česká republika

MUDr. Vladimír Komárek

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Římská 16, Praha 2, Česká republika

MUDr. Viktor Dibusz

První vztah: 30. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Kostelní 24, Praha 7, Česká republika

Další vztahy firmy ALMEDA, a.s.

Historické vztahy

MUDr. Luboš Kmeť

První vztah: 28. 3. 2003 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

Kojetická 1021, Neratovice, Česká republika

MUDr. Ivan Reich

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 28. 3. 2003

Vodičkova 9/730, Praha 1, Česká republika

VAMED MEDITERRA a.s.

První vztah: 16. 6. 2017

Škrétova 490/12, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Jochen Sagadin

  předseda představenstva

  Montanstraße 61, Trofaiach, 8 793, Rakouská republika

 • Ing. Karel Kantor

  Člen představenstva

  U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

 • Branislav Šteffek

  člen představenstva

  Vlarska 48/A, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Univ. Prof. Dr. Reinhard Krepler

  Člen dozorčí rady

  Neubaugasse 25/1/14, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

 • Robert Hörmann

  člen dozorčí rady

  Leisingstrasse 5, Kraubath an der Mur, 8 714, Rakouská republika

 • Gottfried Koos

  předseda dozorčí rady

  hutweide 34, Neufeld an der Leitha, 2 491, Rakouská republika

Akcionáři

VAMED MEDITERRA a.s., IČ: 03447553

Škrétova 490/12, Česká republika, Praha, 120 00

od 16. 6. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 11. 1996
Přerušeno od 15. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).