Hlavní navigace

AproBETA a.s.

Firma AproBETA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4219, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 143 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28460111

Sídlo:

Nákladní 3179/1, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 9. 2008

DIČ:

CZ28460111

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

649 Ostatní finanční zprostředkování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4219, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

AproBETA a.s. od 16. 2. 2015

Obchodní firma

Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. do 16. 2. 2015 od 15. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 15. 9. 2008

adresa

Nákladní 3179/1
Ostrava 70200 od 4. 8. 2014

adresa

Velká 2984/23
Ostrava 70200 do 4. 8. 2014 od 26. 8. 2009

adresa

Václavské náměstí 846/1
Praha 1 11000 do 26. 8. 2009 od 15. 9. 2008

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 8. 2014

kolektivní investování do 4. 8. 2014 od 15. 9. 2008

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 5. 2017 od 4. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 20. 5. 2017 od 4. 8. 2014

Valná hromada obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, snížení závazků vůči akcionáři, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 86,400.000,- Kč, slovy: osmdesátšestmilionůčtyřistatisíc korun českých. c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 864, slovy: osmsetšedesátčtyři, kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. d) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v případě akcií, které se splácí peněžitým vkladem, se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. e) Emisní kurz akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 - která upíše 804, slovy: osmsetčtyř i, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- - panu Daneši Zátorskému, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 - který upíše 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- - akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. g) Akcie budou splaceny nepeněžitým a peněžitým vkladem takto: - 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s.. - Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou: nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 2291, okres Ostrava - město, obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, a to: - stavba - budova č.p. 3179, tech. vyb., stojící na pozemku parcelní číslo 2065/4; - stavba - budova bez č.p./če tech.vyb, stojící na pozemku parcelní číslo 2065/24; - pozemek parcelní číslo 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba LV 6012) - pozemek parcelní číslo 2065/3, ostatní plocha, zeleň, - pozemek parcelní číslo 2065/4, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 2065/24, zastavěná plocha a nádvoří, Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 75,400.000,- Kč, slovy: sedmdesátpětmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 145-92/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Os travě, č.j. 26 Nc 4214/2012 - 8, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. - 50, slovy: padesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno peněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s. Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce - akcionáře - společnosti VOKD, a.s. vůči společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kur su 50 kusů akcií při zvýšení základního kapitálu vůči předem určenému zájemci, společnosti VOKD, a.s., a to peněžité pohledávce v celkové výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 22.4.2010 uzavřené mezi obchodní společností VOKD, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. jako dlužníkem, podle které společnost VOKD, a.s. poskytla společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 8,400.000,- Kč, s lovy: osmmilionůčtyřistatisíc korun českých. Obchodní společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zavázala poskytnuté finanční prostředky vrátit spolu se sjednanými úroky ve výši 4,95 %, slovy: čtyřicelédevadesátpětsetin, p.a. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisíced vanáct, vrátila společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, tedy ji zbývá uhradit na jistinu částku 4,400.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých, a sjednané úroky z jištěné k tomuto dni ve výši 636.173,12 Kč, slovy: šestsettřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisícedvanáct, má tedy společnost VOKD, a.s. za společností Výnosový uzavře ný investiční fond, a.s. pohledávku v celkové výši 5,036.173,12 Kč, slovy: pětmilionůtřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů vyplývající z výše uvedeného titulu. Na tuto pohledávku obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. bude započtena pohledávka obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. vůči obchodní společnosti VOKD, a.s. z titulu splac ení emisního kurzu akcií ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, a zbývající část pohledávky zůstává i nadále pohledávkou obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora - auditorské společnosti A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město, identifikační číslo 416 01 416, číslo licence Komory auditorů České republiky 227 ze dne 22.10.2012. Důvodem pro to, aby valná hromada schválila návrh, aby emisní kurs 50 kusů akcií byl splacen započtením oproti popsané pohledávce je ta skutečnost, že společnost bude mít tímto způsobem možnost uhradit svůj závazek, který ji vyplývá z popsané smlouvy o ú věru, čímž si jednoznačně vylepší ekonomické ukazatele. - 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřman ice, Parcelní 330/20. - Předmětem nepeněžitého vkladu pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 3219 obce Ostrava katastrální území Slezská Ostrava, a to: - pozemek parcelní číslo 1350, orná půda, zemědělský půdní fond; - pozemek parcelní číslo 1354/1, orná půda, zemědělský půdní fond. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 6,000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, s tavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 144-91/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 42 13/2012 - 11, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. j) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 6.11.2012, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti nepeněžitým vk ladem předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, a to na adresu jeho bydliště uvedenou výše. Listiny mohou být předem určeným zájemcům také předány v této lhůtě osobně. Úpis může předem určený zájemce provést ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku v sídle společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot. k) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot. do 22. 2. 2013 od 3. 1. 2013

Dne 30. září 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, na č ástku ve výši 57,000.000,- Kč, slovy: padesátsedmmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady předem určených zájemců, a to obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 47 6 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 a obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375. d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 550, slovy: pětsetpadesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kóto vané. e) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: - obchodní společnost VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpě t, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii; - obchodní společnost Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii; - akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven na částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23 h) Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty, včetně emisního kurzu akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určeným zájemcům na adresu jejich sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určeným zájemcům osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určeným zájemcům zaslat návrh sm louvy o upsání akcií; i) Předměty nepeněžitých vkladů: Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 1053 obce Ostrava katastrální území Muglinov, a to: - pozemek parcelní číslo St. 94/1, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 94/3, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 463), - pozemek parcelní číslo St. 1392, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 1268), - pozemek parcelní číslo 6/1, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 6/6, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 7/1, ostatní plocha, a - pozemek parcelní číslo 7/6, ostatní plocha. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce z oboru ekonomická odvětví, ceny a odhady nemovitostí a podniků, investic, spec. ekonomická efektivnost investic, ekonomická odvětví různá, ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1264/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnese ním Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 27,500.000 ,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 304.000,- Kč, slovy: třistačtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 jsou: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo 1572 obce Jeseník a katastrální území Jeseník, a to: - budova číslo popisné 679 - bydlení - stojící na pozemku parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 854/1, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/70, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/71, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/72, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/73, ostatní plocha, a - pozemek parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce kvalifikovaného pro znaleckou činnost organizačních a ekonomických poradců a tržní oceňování majetku ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1263/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostra vě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 2 7,500.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 284.000,- Kč, slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. j) Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 29.9.2009, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. k) Jediný akcionář schvaluje nepeněžité vklady a jejich ocenění, jak jsou popsány a specifikovány výše pod bodem i). l) Lhůta pro splacení akcií - nepeněžité vklady jsou povinni předem určení zájemci splatit bez zbytečného odkladu po úpisu akcií nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií. m) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23 n) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií. o) Jediný akcionář, a to obchodní společnost TRIMEX GROUP a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti v alné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 14. 1. 2010 od 10. 11. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 143 400 000 Kč

od 22. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 57 000 000 Kč

do 22. 2. 2013 od 14. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 1. 2010 od 15. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 434 od 22. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 570 do 22. 2. 2013 od 14. 1. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 1. 2010 od 15. 9. 2008

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Richard Sklář

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2017

vznik členství: 25. 9. 2017

Mjr. Nováka 1300/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. David Fiedler

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2011

Bořivojova 1058/36, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. David Fiedler

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 28. 9. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 28. 9. 2016

Bořivojova 1058/36, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. David Fiedler

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2011

Bořivojova 1058/36, Praha 3, 130 00, Česká republika

Věra Fiedlerová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 23. 5. 2014

Maďarská 1455/8, Ostrava, 708 00, Česká republika

Jan Fiedler

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 23. 5. 2014

Maďarská 1455/8, Ostrava, 708 00, Česká republika

Mgr. Jana Červenková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 28. 6. 2011

Boženy Němcové 638/16, Polanka nad Odrou, 725 25, Česká republika

Ing. Boris Navrátil

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 19. 8. 2009

zánik funkce: 28. 6. 2011

Zimmlerova 2939/52, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Lucie Bartošková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 28. 6. 2011

Stará Ves nad Ondřejnicí 227, 739 23, Česká republika

Ing. Petr Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

Tomáškova 1175, Starý Plzenec, 332 03, Česká republika

Přemysl Hrubec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

Pražského 660/42, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

Umělecká 6/588, Praha 7, 170 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Daneš Zátorský

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2017

vznik členství: 25. 9. 2017

Mahenova 1281/5, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2017

vznik členství: 27. 11. 2015

Mlýnská 1022/21, Opava, 746 01, Česká republika

Daneš Zátorský

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 1. 2015

Mahenova 1281/5, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

Vojanova 204/2, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Richard Sklář

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

Mjr. Nováka 1300/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

Průkopnická 2104/15, Ostrava, 700 30, Česká republika

Daneš Zátorský

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2015

vznik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 1. 2015

Parcelní 330/20, Ostrava, 713 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2017

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Mlýnská 1022/21, Opava, 746 01, Česká republika

Daneš Zátorský

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2017

vznik členství: 8. 12. 2014

zánik členství: 25. 9. 2017

vznik funkce: 8. 1. 2015

zánik funkce: 25. 9. 2017

Mahenova 1281/5, Ostrava, 710 00, Česká republika

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2017

vznik členství: 27. 11. 2015

Vojanova 204/2, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Richard Sklář

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2017

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 25. 9. 2017

Mjr. Nováka 1300/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Irena Pisaríková

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

Průkopnická 2104/15, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ivan Rychecký

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 648/74, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daneš Zátorský

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 1. 2015

Parcelní 330/20, Ostrava, 713 00, Česká republika

Ing. Ivo Barteček

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2015

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 30. 11. 2014

Hlavní třída 438/73, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bronislav Kohut

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2015

vznik členství: 8. 3. 2010

zánik členství: 8. 12. 2014

vznik funkce: 8. 3. 2010

zánik funkce: 8. 12. 2014

Hájkovická 715, Ostrava, 725 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Richard Sklář

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 8. 3. 2010

Mjr. Nováka 1300/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivo Barteček

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 25. 2. 2011

Hlavní třída 438/73, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bronislav Kohut

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 8. 3. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2010

Hájkovická 715, Ostrava, 725 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bronislav Kohut

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 8. 3. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2010

Rošického 1064, Ostrava, 721 00, Česká republika

Ing. Tomáš Babinec

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 8. 3. 2010

zánik členství: 15. 10. 2010

U Tří lip 742, Brušperk, 739 44, Česká republika

Ing. Richard Sklář

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 8. 3. 2010

Mjr. Nováka 1300/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Pavel Švidernoch

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 8. 3. 2010

Chalupníkova 22, Ostrava, 700 30, Česká republika

Bc. Robert Švec

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 8. 3. 2010

vznik funkce: 19. 8. 2009

zánik funkce: 8. 3. 2010

Ostrčilova 2258/15, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Urbanová

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 8. 3. 2010

Ostrčilova 2258/15, Ostrava, 702 00, Česká republika

Robert Robek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

K Olympiku 563, Praha 8, 186 00, Česká republika

Josef Mol

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

U Uranie 1301/19, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Borůvka

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 15. 9. 2008

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

K Lučinám 2465/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 9. 10. 2017

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

do 9. 10. 2017 od 4. 8. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva.

do 4. 8. 2014 od 26. 8. 2009

Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva.

do 26. 8. 2009 od 15. 9. 2008

Další vztahy firmy AproBETA a.s.

VOKD Development, a.s.

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 1. 2010

28. října 205/45, Ostrava, 702 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Kamila Habudová

  člen dozorčí rady

  M. D. Rettigové 1755/2, Ostrava, 710 00, Česká republika

 • Mgr. Jiří Moravec

  člen představenstva

  30. dubna 559/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

FINEP HOLDING, SE

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

Havlíčkova 1030/1, Praha, 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

TRIMEX GROUP a.s., IČ: 26841274

Velká, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 14. 1. 2010 od 10. 11. 2009

FINEP HOLDING, SE, IČ: 27927822

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 10. 11. 2009 od 15. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 7. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 7. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).