Hlavní navigace

ARMEX ENERGY a.s.

Firma ARMEX ENERGY a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1602, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 112 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27266141

Sídlo:

Folknářská 1246/21, Děčín Děčín II-Nové Město, 405 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 2005

DIČ:

CZ27266141

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35140 Obchod s elektřinou
35230 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1602, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

ARMEX ENERGY, a.s. od 20. 4. 2015

Obchodní firma

ARMEX ENERGY, a.s. do 20. 4. 2015 od 1. 4. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 2005

adresa

Folknářská 1246/21
Děčín 40502 od 20. 10. 2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 9. 2015

obchod s elektřinou od 1. 4. 2005

obchod s plynem od 1. 4. 2005

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ARMEX ENERGY, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. peněžitým vkladem o částku 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 37.500.000,- Kč (tři cet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 112.500.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 250 (dvě stě padesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), které budou všechny vydány v z aknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou akcionáři společnosti, a to: a. společnost ARMEX GLOBAL a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, IČO: 273 19 237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18564, která upíše 125 (jedno sto dvacet pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) při emisním kursu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), b. společnost ARMEX HOLDING, a.s., se sídlem Děčín 2, Folknářská 1246/21, IČO: 445 69 742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 219, která upíše 125 (jedno sto dvacet pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) při emisním kursu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), (dále oba jen "předem určení zájemci"); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) bude činit 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc kor un českých) vydanou v zaknihované podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ARMEX ENERGY, a.s., v budově na adrese Děčín, Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, PSČ 405 02, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ARME X ENERGY, a.s. a předem určení zájemci nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustano vení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. do obchodního rejstříku mus í být splacen emisní kurs upsaných akcií alespoň ve výši 30 % (třiceti procent), a to na účet č. 117593823/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 7. 3. 2019 od 14. 12. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 4. 2015 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 20. 4. 2015 od 7. 7. 2014

Valná hromada společnosti ARMEX ENERGY, a.s. rozhodla dne 30.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. takto: a)Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 12.500.000,- Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 22.500.000 Kč (dvacet dva milionů pět set tisíc kor un českých), b)základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.12.2013, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Dostálem, MBA, zapsaným v seznamu Komory auditorů České republiky oprávnění č. 1361, jeho zprávou ze dne 6.6.2014, bez výhrad, a schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ve výše uvedeném bodě 1 (dále jen Schválená řádná účetní závěrka ověřená auditorem), a to z čistého zisku společnosti (v rozvaze označeno v pasivech bod A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši 20.713.894,04 Kč (dvacet milionů sedm set třináct tisíc osm set devadesát čtyři korun českých a čtyři haléře). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního k apitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, c)v důsledku zvýšení základního kapitálu se nominální hodnota akcií zvyšuje z původní nominální hodnoty 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na 180.000,-Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých), d)Představenstvo vyzve do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionáře, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, a to ve lh ůtě nejpozději do 60 (šedesáti), ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 20. 4. 2015 od 7. 7. 2014

Usnesení valné hromady společnosti ARMEX ENERGY, a.s., konané dne 6.12.2010: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (deset miliónů korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 100 (sto) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům: akcionáři Ing. Aleši Klaudymu bude nabídnuto k upsání 16 (šestnáct) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti ARMEX HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti GLOBAL HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií (dále jen zájemci). Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 10 (deseti) dnů od podání výše uvedeného návrhu včetně níže uvedené lhůty pro upisování akcií, a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti, tedy v Děčíně, Děčín II - Nové Město, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do 31.3.2011 (třicátého prvního března dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 117164033/0300 u Českoslovens ké obchodní banky, a.s., který za tím účelem společnost ARMEX ENERGY, a.s. otevřela na své jméno. do 27. 5. 2011 od 15. 12. 2010

Mimořádná valná hromada rozhodla dne 31.5.2005 o zvýšení základního kapitálu z částky 2 000 000,-- Kč na částku 2 500 000,-- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se z vyšuje upisováním nových akcií v počtu 5 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100 000,-- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 500 000,-- Kč, a  to na zvláštní účet číslo 78-5223710237/0100 u Komerční banky, a.s. pobočka Děčín, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs up saných akcií tak, že 30% emisního kursu splatí do 30 dnů od konání této valné hromady a 70% emisního kursu splatí do 3 měsíců ode dne upsání akcií. Všechny akcie, které tedy nebudou upsány na základě vzdání se přednostního práva všemi akcionáři s využití m přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání Ing. Jaromíru Svobodovi, r.č. 640601/1183, bytem Česká Lípa, Náměstí T.G. Masaryka 168. Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž Ing. Jaromíru Svobodovi musí být d oručen návrh na uzavření smlouvy do 10 dnů od podání výše uvedeného návrhu a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti do deseti dnů po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Ing. Jaromíru Svobo dovi. do 1. 9. 2005 od 5. 8. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 500 000 Kč

od 7. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 112 500 000 Kč

do 7. 3. 2019 od 14. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 37 500 000 Kč

do 14. 12. 2018 od 12. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 27 500 000 Kč

do 12. 7. 2016 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 22 500 000 Kč

do 9. 7. 2015 od 7. 7. 2014

Základní kapitál

vklad 12 500 000 Kč

do 7. 7. 2014 od 27. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 27. 5. 2011 od 23. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 2 500 000 Kč

do 23. 1. 2006 od 1. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 9. 2005 od 5. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 8. 2005 od 1. 4. 2005
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 375 od 14. 12. 2018
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 125 do 14. 12. 2018 od 6. 4. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 125 do 6. 4. 2018 od 12. 7. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 220 000 Kč, počet: 125 do 12. 7. 2016 od 9. 7. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 180 000 Kč, počet: 125 do 9. 7. 2015 od 7. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 125 do 7. 7. 2014 od 27. 5. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 1. 9. 2005 od 1. 9. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 27. 5. 2011 od 1. 9. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 1. 9. 2005 od 1. 4. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Hynek Sagan

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Mánesova 2022/13, Děčín, 405 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Aleš Klaudy

Člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2018 - Poslední vztah: 3. 11. 2019

vznik členství: 30. 11. 2018

zánik členství: 31. 10. 2019

Sukova 1042/13, Děčín, 405 02, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Bc. Jan Vávrovec

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 14. 3. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

Lovečkovice 70, 411 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Hlavsa

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 18. 6. 2019

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hynek Sagan

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2019

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2019

Mánesova 2022/13, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jan Nesměrák

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 14. 3. 2017

Vilová 191, Jílové, 407 01, Česká republika

Ing. Jan Nesměrák

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 3. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 14. 3. 2017

Vilová 191, Jílové, 407 01, Česká republika

Hynek Sagan

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 14. 4. 2015

vznik funkce: 7. 6. 2010

zánik funkce: 14. 4. 2015

Mánesova 2022/13, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jan Nesměrák

Člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 27. 12. 2011

zánik členství: 14. 4. 2015

Vilová 191, Jílové, 407 01, Česká republika

Ing. Aleš Klaudy

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 25. 1. 2012

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 27. 12. 2011

Sukova 1042/13, Děčín, 405 02, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Hlavsa

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 20. 4. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 14. 4. 2015

vznik funkce: 3. 1. 2011

zánik funkce: 14. 4. 2015

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 7. 6. 2010

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hynek Sagan

Předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

vznik funkce: 7. 6. 2010

Thunská 1674/10a, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 3. 1. 2011

vznik funkce: 7. 6. 2010

zánik funkce: 3. 1. 2011

Radvanec 120, 473 01, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 31. 5. 2005

zánik členství: 7. 6. 2010

Bynovec 139, Bynovec, 407 14, Česká republika

Hynek Sagan

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 7. 6. 2010

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 7. 6. 2010

Thunská 1674/10a, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 31. 5. 2005

zánik členství: 7. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 7. 6. 2010

Radvanec 120, 470 01, Česká republika

Hynek Sagan

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2010

vznik členství: 1. 4. 2005

Thunská 1674/10A, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2005

nám. T.G. Masaryka 168, Česká Lípa, 407 01, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2010

vznik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 1. 3. 2010

Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14, Česká republika

Ing. Jaromír Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

vznik členství: 31. 5. 2005

nám. T.G. Masaryka 168, Česká Lípa, 407 01, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

vznik členství: 31. 5. 2005

Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14, Česká republika

Hynek Sagan

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2005

Thunská 1674/10A, Děčín VI, 405 02, Česká republika

Petra Müllerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2005

Lipová 48, Jílové, 407 01, Česká republika

JUDr. Zdeněk Landa

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

Palackého 63, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně.

od 3. 11. 2019

Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících jednání, při kterých jednají za společnost alespoň dva členové představenstva společně: (a)zřizování a rušení poboček, (b)nakládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých i nepeněžitých vkladů do jiných právnických osob, (c)uzavření, změny a zrušení smluv o společnosti nebo o tiché společnosti, (d)zcizení a nabytí nemovitého majetku, (e)přijetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů, (f)uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcných břemen vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, (g)pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutárního orgánu. (h)uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, (i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoupení nebo uznáni dluhu nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH."

do 3. 11. 2019 od 7. 7. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících právních úkonů, při kterých jménem společnosti jednají alespoň 2 členové představenstva: a) zřizování a rušení organizačních složek podniku, b) n akládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých a nepeněžité vklady do jiných právnických osob, c) uzavření, změny a zrušení smluv o sdružení nebo o tichém společenství, d) zcizení a nabytí nemov itého majetku, e) přijetí nebo poskytnutí půjček nebo úvěrů, f) uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemene vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, g) pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutá rního orgánu, h) uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoup ení nebo uznání závazku nad 1 000 000,- Kč bez DPH.

do 7. 7. 2014 od 4. 5. 2010

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Předseda nebo místopředseda za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 4. 5. 2010 od 1. 4. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Bělonožník

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Luční 102, Kunice, 251 63, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Mužík

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 11. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 31. 10. 2019

Huntířov 190, 405 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Mužík

člen

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Huntířov 190, 405 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Mužík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Huntířov 190, 405 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Vinici 1227/32, Děčín, 405 02, Česká republika

Mgr. Martin Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 7. 6. 2010

Na Vinici 1227/32, Děčín, 405 02, Česká republika

Jan Mužík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 7. 6. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 7. 6. 2010

Huntířov 190, 405 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 5. 2011

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 7. 6. 2010

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Mužík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 15. 7. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2006

407 42 Huntířov 190, Česká republika

Mgr. Martin Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 31. 3. 2006

Kamenická Nová Víska 30, Česká Kamenice, 407 21, Česká republika

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 31. 3. 2006

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Jan Mužík

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

407 42 Huntířov 190, Česká republika

Další vztahy firmy ARMEX ENERGY a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 6. 2015

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 1. 2019
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 1. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 6. 2015

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).