Hlavní navigace

B.G.M. holding a.s.

Firma B.G.M. holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1097, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 350 503 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

43873871

Sídlo:

Žernovská 1316/6, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 12. 1991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1097, Městský soud v Praze

Obchodní firma

B.G.M. holding a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

B.G.M. holding a.s. do 17. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

B.G.M. holding a.s. do 16. 7. 2015 od 20. 6. 1996

Obchodní firma

B.G.M. holding a.s. do 16. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

B.G.M. a.s. do 20. 6. 1996 od 19. 6. 1996

Obchodní firma

První zemědělsko-potravinářský investiční fond Bohemia, a.s. do 19. 6. 1996 od 16. 3. 1993

Obchodní firma

První zemědělsko-potravinářský investiční fond pro privatizaci zemědělských organizací a jejich propojení se zpracovatelským průmyslem a terciální sférou, a.s. do 16. 3. 1993 od 16. 12. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 16. 12. 1991

adresa

Žernovská 1316/6
Praha 10 10000 od 22. 1. 2014

adresa

Žernovská 1316/6
Praha 10000 od 22. 1. 2014

adresa

Žernovská 6
Praha 10 do 22. 1. 2014 od 19. 6. 1996

adresa

Thámova 20
Praha 8 do 19. 6. 1996 od 11. 5. 1995

adresa

Osadní 26
Praha 7 do 11. 5. 1995 od 16. 12. 1991

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 7. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 7. 2010

Realitní činnost do 8. 7. 2010 od 30. 7. 2008

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. do 8. 7. 2010 od 16. 5. 2002

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Činnost organizačních a ekonomických poradců. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Pronájem motorových vozidel. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Pronájem průmyslového zboží. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Poradenská činnost v oblasti obchodu. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Poradenská činnost v oblasti řídících systémů a ekonomických záměrů. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Pronájem technologií a technologických zařízení. do 8. 7. 2010 od 19. 6. 1996

Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na podnikání (kolektivní investování). do 19. 6. 1996 od 8. 11. 1993

Používání prostředků získaných podle předchozího odstavce ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo jejich ukládání na zvláštní účet u bank. do 19. 6. 1996 od 8. 11. 1993

- shromažďovat investiční kupóny a jejich prostřednictvím prová- dět nákupy akcií podniků určených k privatizaci touto formou s cílem umístit investiční kupóny do majetku, který zabezpečí jejich spolehlivé a výnosné uložení do 8. 11. 1993 od 16. 12. 1991

- provozování obchodní a podnikatelské činnosti potřebné pro umístění a hospodaření s jejím základním jměním a provozováním obchodů a podnikání bezprostředně souvisejících s činností v prvním odstavci. do 8. 11. 1993 od 16. 12. 1991

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 8. 7. 2010 od 27. 10. 2004

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2018 přijala toto usnesení : 1.Valná hromada společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále je Společnost), v souladu s § 375 a násl. ZOK konstatuj e, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen Hlavní akcionář), kter ý vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlaso vacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2.Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři), na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Mana gers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Sp olečnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady konané dne 23. 2. 2018 do obchodního rejstříku (dále jen Rozhodný den). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. 3.Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí část ku 466,-Kč (čtyřista šedesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 32/2017 ze dne 13. 12. 2017, vypracovaným znaleckým ústavem A Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen Znalecký posudek) 4.Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 (dále jen ČSOB). 5.Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění minor itním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. 6.Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst.1 ZOK, tedy do 30 dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře v soul adu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hod., po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1, vět a první ZOK. 7.ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne protiplnění podl e pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 1 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přirůstající od Rozhodného dne, kdy do jde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minori tní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti. od 27. 2. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 1. 2014

Řádná valná hromada, konaná dne 21. června 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 38.940.000,- Kč (slovy: třicetosmmilionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) z původní výše 389.443.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů čtyřistačtyřicet tři tisíc korun českých) na částku 350.503.000,- Kč (slovy: třistapadesát milionů pětset tři tisíc korun českých). Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyvedení všech vlastních akcií v m ajetku společnosti z majetku společnosti. S částkou 38.940.000.- Kč (slovy: třicetosm milionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude zaúčtována v účetnictví společnosti oproti účtu 411 Zák ladní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 38.940.000,- Kč (slovy: třicetosm milionů devětsetčtyřicet tisíc korun českých) a jejich pořizovací cenu ve výši 28.815.600,- Kč (slovy: dvacetosm milion ů osmsetpatnáct tisíc šest set korun českých), t.j. částka 10.124.400,- Kč (deset milionů jednostodvacetčtyři tisíc čtyřista korun českých), bude zaúčtována ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Základní kapitál bude snížen pouze za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Společnost po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí v souladu s § 213 odst. 2 obchodního zákoníku vš echny vlastní akcie v majetku společnosti vydané ve formě hromadných listin, t.j. celkem 77.880 (sedmdesát sedm tisíc osmset osmdesát tisíc) kusů akcií emitovaných společností B.G.M.holding a.s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) na akcii, v listinné podobě, těchto čísel: 455378-473266, 654379-657136, 664390-664801, 665547-665779, 666185-666270, 666435-666591, 666728-666910, 667026-667079, 667239-667289, 667390-667630, 667905-668094, 668167-668526, 668669-6 68698, 668787-668814, 668843-668869, 668949-668973, 668999-669070, 669116-669267, 675288-694287, 707208-707245, 711729-732500, 748197-748417, 748671-748686, 748821-748862, 748954-749085, 749122-749165, 757598-767087, 767978-768067, 768523-769738, 770571 -770591, 771234-771869, 771956-772080, 772837-775352, 777024-777179, 777262-777673, 778065-778069. do 20. 12. 2006 od 10. 7. 2006

Dne 26.9.1995 řádná valná hromada společnosti přijala úmysl snížit základní jmění společnosti z částky 973 607 500,- Kč o částku 584 164 500,- Kč, tj. základní jmění po snížení by činilo 389 443 000,- Kč. do 1. 8. 1996 od 19. 1. 1996

Splaceno bylo 200.000,-- Kč, zbývající část bude uhrazena do 31.l2.l993. do 1. 8. 1996 od 16. 3. 1993

Celé obchodní jméno zní : První zemědělsko-potravinářský investiční fond pro privatizaci zemědělských organizací a jejich propojení se zpracovatelským průmyslem a teriální sférou, a.s. do 16. 3. 1993 od 16. 12. 1991

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem z 25.ll. l99l. Zakladatel uskutečnil v souladu s § 25 zák.č. lO4/l990 Sb. jednorázové založení společnosti. Založil zakladatelský plán s tím, že schválil stanovy společnosti, jmenoval členy předsta- venstva a dozorčí rady. Byl jmenován i ředitel společnosti. Ze lOO % upsaného kapitálu je ke dni 3.l2. 1991 splaceno více než 30 %. Ke zřízení akciové společnosti byl dán souhlas ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 27.ll.l99l pod čj. 9l/O368/20. do 1. 8. 1996 od 16. 12. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 350 503 000 Kč

od 20. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 389 443 000 Kč

do 20. 12. 2006 od 16. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 389 443 000 Kč

do 16. 5. 2002 od 1. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 973 607 500 Kč

do 1. 8. 1996 od 8. 11. 1993

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 11. 1993 od 16. 3. 1993

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 16. 3. 1993 od 16. 12. 1991
Akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 701 006 od 22. 1. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 700 206 do 22. 1. 2014 od 20. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 778 086 do 20. 12. 2006 od 27. 10. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 800 do 22. 1. 2014 od 27. 10. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 800 do 27. 10. 2004 od 1. 8. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 778 086 do 27. 10. 2004 od 1. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 250 Kč, počet: 800 do 1. 8. 1996 od 8. 11. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 250 Kč, počet: 778 086 do 1. 8. 1996 od 8. 11. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 8. 11. 1993 od 16. 3. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 900 do 8. 11. 1993 od 16. 3. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 do 16. 3. 1993 od 16. 12. 1991

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Adamec

První vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 23. 6. 2016

Mydlářka 2821/8a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Adamec

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 23. 6. 2016

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Ladislav Adamec

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2015

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jan Halouska

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2015

Kubíkova 1180/9, Praha, 182 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

K Zahrádkám 997/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Adamec

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 23. 6. 2016

Zelená 1745/22, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Adamec

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 23. 6. 2016

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

K Zahrádkám 997/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Jan Halouska

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dagmar Roušarová

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 21. 7. 2011

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 21. 6. 2011

Husova 260/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Milady Horákové 387/56, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Ladislav Adamec CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

M. Horákové 56, Praha 7, Česká republika

ing. Jan Halouska

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dagmar Roušarová

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

Husova 260/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Dagmar Roušarová

První vztah: 16. 5. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2005

vznik funkce: 10. 10. 2001

zánik funkce: 20. 6. 2005

Husova 260, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Jan Halouska

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 10. 10. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2005

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Jan Halouska

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 16. 5. 2002

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Andrea Paslerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 16. 5. 2002

zánik funkce: 10. 10. 2001

Na vyhlídce 1891, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Jan Halouska

Člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Horňátecká 791/8, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika

ing. Ladislav Adamec CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 23. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2005

současně ve funkci generálního ředitele

M. Horákové 56, Praha 7, Česká republika

ing. Zdeněk Grygar

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Gdaňská 590/5, Praha 8, Česká republika

ing. Zdeněk Grygar

Člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Na Dělostřílnách 1042/11, Praha 6, Česká republika

ing. Mikuláš Végh

Předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

Strážnická 401, Praha 8, Česká republika

ing. Hugo Kysilka

Předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 1995 - Poslední vztah: 19. 1. 1996

M. Horákové 24, Praha 7, Česká republika

ing. Andrea Paslerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 1995 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Frostova 339, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Gorčica

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Střelecký vrch 545, Chrastava, 463 31, Česká republika

Ing. Pavel Krenk

Předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Svatoplukova 23, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. František Jeřábek

Druhý místopředseda

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Zd. Fibicha 2725, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Hugo Kysilka

První místopředseda

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Milady Horákové 24, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jiří Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 19. 1. 1996

Jilmová 2683/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Jiří Vltavský

První místopředseda

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Vršovická 1461, Praha 10, Česká republika

ing. Otto Novotný

Předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Mostecká 21, Praha 1, Česká republika

Pavel Dražan

druhý místopředseda

První vztah: 16. 3. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Husova 686, Louny, Česká republika

Josef Špetla

první místopředseda

První vztah: 16. 3. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

Mladé Buky l90, Mladé Buky, Česká republika

Bohumír Dufek

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

..., Česká republika

Pavel Dufek

l.místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 3. 1993

......, ..., Česká republika

JUDr. Otto Novotný

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

..., ..., Česká republika

Ing. Václava Vondrová

ředitelka společnosti

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

.., .., Česká republika

Ing. Přemysl Fojtů

2.místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 3. 1993

.., .., Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.

od 22. 1. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo a to každý člen samostatně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva současně ve funkci generálního ředitele nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

do 22. 1. 2014 od 16. 5. 2002

Společnost zastupuje představenstvo nebo předseda představenstva ve funkci generálního ředitele nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo předseda představenstva ve funkci generálního ředitele nebo nejméně dva členové představenstva.

do 16. 5. 2002 od 19. 6. 1996

Společnost zastupuje předstvenstvo nebo nejméně dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva.

do 19. 6. 1996 od 11. 5. 1995

Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva.

do 11. 5. 1995 od 30. 1. 1995

Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti první místopředseda.

do 30. 1. 1995 od 8. 11. 1993

Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jedná a podepisuje se ve všech věcech před- seda představenstva. V jeho nepřítomnosti první a druhý místopředseda v tomto pořadí.

do 8. 11. 1993 od 16. 3. 1993

Zastupování společnosti: Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti za společnost jednají ve všech věcech první a druhý místopředseda představenstva v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představenstva a v pracovněprávních věcech jedná za společnost její ředitel. Podepisování za společnost: Za společnost podepisuje ve všech věcech předseda představenstva. V jeho nepřítomnosti podepisuje za společnost ve všech věcech první a druhý místopředseda před- stavenstva v uvedeném pořadí. V době mezi zasedáními představen- stva podepisuje ve všech věcech za společnost, jakož i v pracov- něprávních věcech ředitelka společnosti.

do 16. 3. 1993 od 16. 12. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Marcela Pouchová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

Čumpelíkova 1061/37, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

Majerského 2049/5, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Martina Rusňáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2015

Březská 518/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marcela Pouchová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

Čumpelíkova 1061/37, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2015

Majerského 2049/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 25. 6. 2015

Majerského 2049/5, Praha, 149 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

Majerského 2049/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

vznik členství: 24. 6. 2010

Majerského 2049/5, Praha 4, Česká republika

Marcela Pouchová

Člen

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

Čumpelíkova 1061/37, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martina Rusňáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2010

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marcela Pouchová

Člen

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

Čumpelíkova 1061/37, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

Majerského 2049/5, Praha 4, Česká republika

Marcela Pouchová

Člen

První vztah: 16. 5. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 23. 6. 2005

Čumpelíkova 1061/37, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

Člen

První vztah: 16. 5. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 23. 6. 2005

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marcela Pouchová

Člen

První vztah: 17. 5. 1999 - Poslední vztah: 16. 5. 2002

Choceradská 32, Praha 4, Česká republika

Dana Lorencová

První vztah: 17. 9. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 23. 6. 2005

Majerského 2049/5, Praha 4, Česká republika

ing. Martina Rusňáková

Člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 5. 2002

Klírova 1916, Praha 4, Česká republika

Marcela Želizníková

Člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 5. 1999

Choceradská 32, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Babulík

Předseda

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 1997

Nad Spáleným mlýnem 634, Praha 6, Česká republika

Danuše Chlumecká

Člen

První vztah: 19. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Ke dvoru 774/3, Praha 6, Česká republika

ing. Radomír Válek

Předseda

První vztah: 11. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Fingerova 21, Praha 5, Česká republika

Jaroslava Pavelková

Člen

První vztah: 11. 5. 1995 - Poslední vztah: 19. 6. 1996

K výtopně 1237, Praha 5 - Zbraslav, Česká republika

ing. Viera Demetrovičová

Místopředseda

První vztah: 11. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Schulhoffova 856, Praha 4, Česká republika

ing. Viera Demetrovičová

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Schulhoffova 856, Praha 4, Česká republika

ing. Radomír Válek

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Fingerova 2181, Praha 5, Česká republika

JUDr. Otto Novotný

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Mostecká 21, Praha 1, Česká republika

Doc, Ing. Eva Rosochatecká, Csc.

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Dědinova 1985/12, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Vltavský

První vztah: 30. 1. 1995 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

Vršovická 1461, Praha 10, Česká republika

Pavel Dražan

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Husova 686, Louny, Česká republika

doc.ing. Jiří Dudorkin CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Tyršova 6, Praha 2, Česká republika

Josef Špetla

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

Mladé Buky 190, Česká republika

ing. Antonín Rubín

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 1995

U zeměpisného ústavu 2, Praha 6, Česká republika

JUDr. Petr Hála

předseda

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 3. 1993

.., Česká republika

Ing. František Holub

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

František Tesař

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

Ing. Rudolf Machala

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 16. 3. 1993

.., Česká republika

Pavel Horáček

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

Karel Kortelt

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

Ing. Jaroslav Klesný

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

Ing. Gerhard Matička

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1993

.., .., Česká republika

Jarmila Končinská

člen

První vztah: 16. 12. 1991 - Poslední vztah: 11. 5. 1995

.., .., Česká republika

Další vztahy firmy B.G.M. holding a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 6. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Poradenská činnost v oblasti obchodu
 • Poradenská činnost v oblasti řídících systémů a ekonomických záměrů
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu
 • Pronájem průmyslového zboží
 • Pronájem motorových vozidel.
 • Pronájem technologií a technologických zařízení
 • Realitní činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 6. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).