Hlavní navigace

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Firma BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8139, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 60 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26765306

Sídlo:

Průmyslová 1472/11, Praha Hostivař, 102 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 2003

DIČ:

CZ26765306

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
20130 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8139, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. od 5. 1. 2015

Obchodní firma

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. do 5. 1. 2015 od 5. 3. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 2003

adresa

Průmyslová č.p.1472,č.o.11
Praha 10 10219 od 26. 10. 2005

adresa

Štěrboholská 571
Praha 10 10219 do 26. 10. 2005 od 5. 3. 2003

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 7. 4. 2017

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 5. 1. 2015

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 27. 8. 2007

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 11. 2006

zednictví od 1. 2. 2006

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení od 26. 10. 2005

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 26. 10. 2005

Zprostředkování služeb od 5. 3. 2003

Realitní činnost od 5. 3. 2003

Zprostředkování obchodu od 5. 3. 2003

Velkoobchod od 5. 3. 2003

Výroba chemických látek a chemických přípravků od 5. 3. 2003

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 26. 10. 2005 od 5. 3. 2003

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 26. 10. 2005 od 5. 3. 2003

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické do 26. 10. 2005 od 5. 3. 2003

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 10.7.2014 rozhodla o následujícím snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a převedení části finančních prostředků do disponibilních zdrojů společnosti. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 121.000.000,- Kč o částku 60.500.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 60.500.000,- Kč. Ke snížení použije společnost vlastní akcie nabyté společností dle ust. § 306 odst. 1, písm. b) zákon a o obchodních korporacích, na základě přeměny, tj. 121 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každé. Vlastní akcie budou zničeny poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to tak, že: část ve výši 34.873.080,9 1 Kč bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti v minulých letech, zbývající část ve výši 25.626.919,09 Kč bude převedena na účet - Nerozdělený zisk minulých let. do 5. 1. 2015 od 16. 7. 2014

V důsledku fúze sloučením převzala obchodní společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti BARVY A LAKY PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová č.p. 1472, č.o. 11, PSČ 102 19, identifikační č íslo 291 50 108. od 26. 6. 2014

V důsledku fúze sloučením převzala obchodní společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikajících společností BEKOS, s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 19, identifikační číslo 451 49 089, VELKO SKLAD EVA, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 19, identifikační číslo 407 65 792 a PÁLENKA - barvy, laky s.r.o. se sídlem Mladé Buky 7, PSČ 542 23, identifikační číslo 252 85 611. od 31. 7. 2009

Valná hromada konaná dne 13,6,2003 rozhodla o následujícím zvýšení základního kapitálu : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000,000,- Kč na 120,000,000,- Kč. Základní kapitál tedy bude zvýšen o 118,000,000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt í. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 236 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 500,000,- Kč v listinné podobě, které nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy činí 500,000,- Kč a bude splacen výhradně v penězích. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. 3. Všichni akcionáři se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií , všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. 4. Místo k uzavření dohody akcionářů ( upisování akcií ) je kancelář JUDr. Ivany Kruškové, notářky v Praze , na adrese Praha 3 - Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ 130 00, stát Česká republika. 5. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku ( upisování akcií ) činí 10 dnů a počíná běžet 4. dnem po konání valné hromady, která se usnesla o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro uzavření dohody je tedy od 17.06.2003 do 26.06.2003. 6. Počátek běhu lhůty byl všem stávajícím akcionářům potencionálním upisovatelům sdělen na valné hromadě, pro případ, že by došlo ke změně v osobách akcionářů, bude počátek běhu lhůty k uzavření dohody akcionářů oznám dle stanov společnosti doporučeným do pisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 7. Akcie nebudou nabídnuty žádné třetí osobě, tedy ani předem stanovenému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nedojde-li ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu k uzavření dohody akcionář ů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou, stává se zvýšení základního kapitálu neúčinné. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatelé peněžitými vklady, a to na zvláštní účet společnosti - číslo účtu 184635640/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14. Lhůta ke splac ení emisního kursu upsaných akcií počíná běžet prvním dnem následujícím po posledním dni lhůty k uzavření dohody akcionářů ( k úpisu akcií ), tedy dnem 27.06.2003, a činí 14 dní. V téže lhůtě, tedy nejpozději do 10.07.2003, je každý upisovatel povinen na uvedený účet splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií. 9. Upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí v příp adě, že v době upisování akcií, resp. uzavření dohodoy akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno. Pokud tedy rejstříkový soud nezapíše usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, resp. návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neučinným. do 2. 7. 2003 od 30. 6. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 500 000 Kč

od 12. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 121 000 000 Kč

do 12. 12. 2014 od 31. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 31. 7. 2009 od 2. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 7. 2003 od 30. 6. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 6. 2003 od 5. 3. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 121 od 5. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 121 do 5. 1. 2015 od 12. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 242 do 12. 12. 2014 od 31. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 240 do 31. 7. 2009 od 2. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 2. 7. 2003 od 5. 3. 2003

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Romana Jakubowiczová

Člen

První vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 7. 3. 2018

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Romana Jakubowiczová

Člen

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 6. 3. 2013

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Romana Jakubowiczová

Člen

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 5. 3. 2013

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Romana Jakubowiczová

Člen

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 5. 3. 2013

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Marián Manda

Předseda

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 17. 12. 2014

Nebušická 687, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Iva Mandová

Člen

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 17. 12. 2014

Nebušická 687, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Iva Mandová

Člen

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Nebušická 687, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marián Manda

Předseda

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Nebušická 687, Praha 6, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marián Manda

Předseda

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Stoupající 799/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Romana Jakubowiczová

Člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Křemenná 1233, Praha 10, Česká republika

Ing. Iva Mandová

Člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Stoupající 799/22, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Dariusz Jakubowicz

Předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 7. 3. 2018

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Robert Nový

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 7. 3. 2018

Nová 168, Zvánovice, 251 65, Česká republika

Ing. Jana Sýkorová

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 7. 3. 2018

Urbánkova 3362/51, Praha, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jana Sýkorová

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 7. 3. 2018

Urbánkova 3362/51, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

Předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 6. 3. 2013

zánik funkce: 7. 3. 2018

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Mgr. Robert Nový

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2019

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 7. 3. 2018

Nová 168, Zvánovice, 251 65, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

Předseda

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 5. 3. 2013

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Jana Sýkorová

Člen

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 24. 6. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2015

Urbánkova 3362/51, Praha, Česká republika

Ing. Jana Sýkorová

Člen

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 24. 6. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2015

Urbánkova 3362/51, Praha, Česká republika

Mgr. Robert Nový

Člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 5. 3. 2013

Zvánovice 168, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Mgr. Robert Nový

Člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2003

zánik funkce: 5. 3. 2013

Zvánovice 168, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

Předseda

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2003

vznik funkce: 5. 3. 2003

Křemenná 1233, Praha 10, Česká republika

František Štrobl

Člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 5. 3. 2003

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 5. 3. 2003

Jana Masaryka 451/32, Praha 2, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 5. 1. 2015

Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti a pod její firmou ve všech věcech jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému názvu obchodní firmy společnosti či otisku razítka obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 5. 1. 2015 od 5. 3. 2003

Další vztahy firmy BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Dariusz Jakubowicz

První vztah: 5. 1. 2015

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Akcionáři

Ing. DARIUSZ JAKUBOWICZ

Křemenná 1233/11, Česká republika, Praha, 104 00

od 5. 1. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 3. 2003

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 2. 2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 11. 2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 9. 2006
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 1. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 3. 2003
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).