Hlavní navigace

Chropyňská Group a.s.

Firma Chropyňská Group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20885, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 120 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04329031

Sídlo:

Chopinova 1500/20, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 8. 2015

DIČ:

CZ04329031

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20885, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Chropyňská Group a.s. od 1. 3. 2016

Obchodní firma

CHS Holding a.s. do 1. 3. 2016 od 20. 8. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 20. 8. 2015

adresa

Chopinova 1500/20
Praha 12000 od 19. 8. 2015

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 9. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 6. 9. 2018 od 19. 8. 2015

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 9. 2018

správa vlastního majetku od 19. 8. 2015

Ostatní skutečnosti

Na společnost Chropyňská Group a.s. přešla v důsledku rozdělení společnosti Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11, IČ 18189679, odštěpením sloučením s nástupnickou společností Chropyňská Group a.s. část jmění rozdělovan é společnosti Chropyňská strojírna, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení. od 1. 7. 2016

Společnost byla sloučena se zanikající společností "EuroCorporateFinance" s.r.o., se sídlem Praha 2, Chopinova 20, PSČ 120 00, IČ 47973978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57986. Na společnost přešlo jmění zani kající společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o. od 1. 3. 2016

Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem, a to následovně: Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl splacen co do částky 683.283,01 Kč (slovy: šest se t osmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých jedna desetina haléře), tj. v rozsahu 34,16 % (slovy: třicet čtyři celých šestnáct setin procenta). Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu 1 (slovy: jednoho) kusu o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), 1 (slovy: jednoho) ku su o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) a 1 (slovy: jednoho) kusu o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Akcie nebu dou vydány jako zaknihované cenné papíry a nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se dle prohlášení Mgr. Ing. Martina Lukáše, zástupce akcionářů Františka Kudely, Robe rta Kudely a Roberta Sulmy, tj. všech akcionářů Společnosti, všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva vzdali, a budou všechny upsány předem určenými zájemci, tj. Františkem Kudelou, Robertem Kudelou a Robertem Sulmou podle § 479 zákona o obchodních korporacích následovně: František Kudela nově upíše 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých). Robert Kudela nově upíše celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých). Robert Sulma nově upíše c elkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 a násl. zákona o obchodní ch korporacích a nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s tím, aby se upisovatelé zavázali k upsání akcií Společnosti ve výše uvedené výši a podobě a rovněž s tím, aby byl emisní kurz nově upisovaných akcií upisovateli splacen vnesením nepeněžitých vkladů, a to následovně: František Kudela vloží do Společnosti 3.309 (slovy: tři tisíce tři sta devět) kusů kmenových akcií na jméno společnosti Chropyňská strojírna, a.s., IČO: 18189679, se sídlem Chropyně, Komen ského 75, PSČ 768 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 666 (dále jen Chropyňská strojírna, a.s.), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie číslo 1205-4000, 4401-4514, 8857-9056, 907 7-9096, 9100-9142, 9411-9460, 9696-9727, 9842-9870, 9872-9896. Hodnota 67,5 % akcií společnosti Chropyňská strojírna, a.s. byla stanovena podle posudku znalce vypracovaného dne 7. října 2015 pod č. 420-2015 znaleckým ústavem Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 (dále jen Znalec), jmenovaným pro tento účel představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 1), na částku v celkové výši 2.227.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž na vkládané akcie Františka Kudely, představující podíl na Chropyňské strojírně, a.s. ve výši 33,09 %, tj. na nepeněžitý vklad Františka Kudely, připadá hodnota 1.091.970.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jeden mi lion devět set sedmdesát tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.091.970.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jeden milion devět set sedmdesát tisíc korun českých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Františka Kudely zjištěnou na základě Zn aleckého posudku 1 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.059.541.800,- Kč (slovy: jedna miliarda padesát devět milionů pět set čtyřicet jeden tisíc osm set korun českých) se považuje za emisn í ážio. Robert Kudela vloží do Společnosti 3.441 (slovy: tři tisíce čtyři sta čtyřicet jeden) kus kmenových akcií na jméno společnosti Chropyňská strojírna, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie číslo 1001-1204, 478 3-7556, 8657-8856, 9143-9185, 9286-9385, 9396-9405, 9577-9580, 9601-9695, 9728-9732, 9802-9806, 9871. Hodnota 67,5 % akcií společnosti Chropyňská strojírna, a.s. byla stanovena podle Znaleckého posudku 1 Znalce jmenovaného pro tento účel představenstvem S polečnosti na částku v celkové výši 2.227.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž na vkládané akcie Roberta Kudely, představující podíl na Chropyňské strojírně, a.s. ve výši 34,41 %, tj. na nepen ěžitý vklad Roberta Kudely, připadá hodnota 1.135.530.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto třicet pět milionů pět set třicet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude upsán celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinn é podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.135.530.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto třicet pět milionů pět set třicet tisíc korun čes kých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Roberta Kudely zjištěnou na základě Znaleckého posudku 1 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.101.808.200,- Kč (slovy: jedna mil iarda sto jeden milion osm set osm tisíc dvě sta korun českých) se považuje za emisní ážio. Robert Sulma, jako jediný společník společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o., IČO: 47973978, se sídlem Praha 2, Chopinova 20, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejs tříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57986 (dále jen "EuroCorporateFinance" s.r.o.), vloží do Společnosti svůj 100% (slovy: jedno sto procentní) podíl ve společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o., jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o. ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), jenž byl plně splacen. Hodnota 100% podílu ve společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o. byla stanovena podle posudku znalce vypracovaného dne 7. říj na 2015 pod č. 421-2015 Znalcem, jmenovaným pro tento účel představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 2), na částku v celkové výši 1.072.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých). Na tento nepeněžit ý vklad bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých), jejíž emisní kurz bude roven částce 1.072.500.000,- Kč (slov y: jedna miliarda sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi celkovou hodnotou nepeněžitého vkladu pana Roberta Sulmy zjištěnou na základě Znaleckého posudku 2 a částkou, která se započítává na vklad tohoto akcionáře do základního kap itálu, tj. částka ve výši 1.040.650.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet milionů šest set padesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uz avřené jednotlivě mezi předem určenými zájemci (tj. Františkem Kudelou, Robertem Kudelou a Robertem Sulmou) a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Doručení návrhu smlouvy o u psání akcií předem určenému zájemci bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty, která činí 30 (třicet) dní. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Emisní ážio bude rovno částce 3.202.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě sta dva m iliony korun českých). Ve smyslu § 432 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov Společnosti, a to pod podmínkou, že zvýšení základního kapitálu bude zap sáno do obchodního rejstříku. Stanovy Společnosti se mění následovně: Znění článku 5.1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 5.1 Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a je tvoř en peněžitými a nepeněžitými vklady akcionářů. Znění článku 5.2 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 5.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jm enovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých), 1 (slovy: jeden) kus k menové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slovy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.85 0.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc korun českých). Znění článku 7.2 stanov se ruší a nahrazuje se zněním: 7.2 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas, s jednou ak cií o jmenovité hodnotě 32.428.200,- Kč (slovy: třicet dva miliony čtyři sta dvacet osm tisíc dvě sta korun českých) je spojeno 162.141 (slovy: jedno sto šedesát dva tisíce sto čtyřicet jeden) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 33.721.800,- Kč (slo vy: třicet tři miliony sedm set dvacet jeden tisíc osm set korun českých) je spojeno 168.609 (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc šest set devět) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 31.850.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion osm set padesát tisíc k orun českých) je spojeno 159.250 (slovy: jedno sto padesát devět tisíc dvě stě padesát) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500.000 (slovy: pět set tisíc). do 18. 3. 2016 od 16. 10. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

od 23. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 23. 3. 2016 od 1. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 1. 3. 2016 od 16. 10. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 10. 2015 od 19. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 708 000 Kč, počet: 1 od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 41 292 000 Kč, počet: 1 od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 000 000 Kč, počet: 1 od 18. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 110 000 do 18. 3. 2016 od 1. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 32 428 200 Kč, počet: 1 do 18. 3. 2016 od 16. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 33 721 800 Kč, počet: 1 do 18. 3. 2016 od 16. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 31 850 000 Kč, počet: 1 do 18. 3. 2016 od 16. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 1. 3. 2016 od 19. 8. 2015

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Robert Kudela

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 20. 8. 2020

U Prachárny 4456/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roman Navrátil

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

U Stavu II 1234, Hulín, 768 24, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Dr. Stefan Wilden

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

Sohnstraße 86, Düsseldorf, 402 37, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Ing. Robert Kudela

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 2. 12. 2020

vznik členství: 19. 8. 2015

zánik členství: 19. 8. 2020

vznik funkce: 20. 8. 2018

zánik funkce: 19. 8. 2020

U Prachárny 4456/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Robert Kudela

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 19. 8. 2015

vznik funkce: 19. 8. 2015

U Prachárny 4456/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Robert Kudela

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 19. 8. 2015

vznik funkce: 19. 8. 2015

U Prachárny 4456/6, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Za společnost jedná Ing. Robert Kudela a Ing. Roman Navrátil samostatně. Ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy dva společně.

od 11. 4. 2019

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná za společnost vždy pouze společně s dalším členem představenstva.

do 11. 4. 2019 od 6. 9. 2018

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 6. 9. 2018 od 19. 8. 2015

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Robert Sulma

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 20. 8. 2020

Chopinova 1500/20, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Robert Sulma

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2020

vznik členství: 19. 8. 2015

zánik členství: 19. 8. 2020

vznik funkce: 19. 8. 2015

zánik funkce: 19. 8. 2020

Chopinova 1500/20, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztahy firmy Chropyňská Group a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).