Hlavní navigace

Credo Ventures a.s.

Firma Credo Ventures a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15102, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 640 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28538137

Sídlo:

Karlovo náměstí 2097/10, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 3. 2009

DIČ:

CZ28538137

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15102, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Credo Ventures a.s. od 2. 3. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 2. 3. 2009

adresa

Karlovo náměstí 2097/10
Praha 12000 od 1. 10. 2015

adresa

Křížová 2598/4
Praha 5 15000 do 1. 10. 2015 od 16. 10. 2012

adresa

Lomnického 1705/7
Praha 4 14000 do 16. 10. 2012 od 5. 5. 2011

adresa

Klimentská 50/1443
Praha 1 11000 do 5. 5. 2011 od 6. 11. 2009

adresa

V Tůních 1770/10
Praha 2 12000 do 6. 11. 2009 od 2. 3. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 3. 2009

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 5. 2014

Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitálu společnosti, za následujících podmínek: a)ke zvýšení dojde upisováním nových akcií, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,-- Kč b)základní kapitál bude zvýšen nejvýše o 480.000,-- Kč, c)v případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce je oprávněna rozhodnout dozorčí rada d)v rámci tohoto pověření je představenstvo oprávněno zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celkové částka zvýšení 480.000,-- Kč. Pověření představenstvu ke zvýšení základního kapitálu je uděleno na dobu 5 let, tj. do 22.5.2019. od 28. 5. 2014

Valná hromada společnosti konané dne 22.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje, o částku ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.400.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc k orun českých) na částku ve výši 4.640.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šestset čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 6.000 (šesti tisíc ) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40,-- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 500,-- Kč (pět set korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 40,-- Kč (čtyřicet korun českých), tedy celkový emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů akcií činí 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českýc h). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností, kdy podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Křížová 4/2598, PSČ 150 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet v den konání valné hromady a skončí po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na emailovou adresu, kterou předem určený zájemce představenstvu sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude ná vrh smlouvy na upsání akciíl Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude uhrazen na účet 2011510056/6000 vedený u PPF Banka a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o obcho dních korporacích. Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií bude splacen do 30 dnů (třiceti) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 7. 7. 2014 od 28. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 6. 2017 od 28. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 6. 2017 od 28. 5. 2014

Základní kapitál obchodní společnosti Credo Ventures a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČO 285 38 137, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability obchodní společnosti a její důvěryhodnost vůči investorům. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 a 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři obchodní společnosti Credo Ventures a.s. vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií obchodní společnos ti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu obchodní společnosti; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, tj. Praha 5 - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, oznámí písemně akcionáři či akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat nále žitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit patnáct (15) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcí. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen a nedojde-li k naplnění rozv azovací podmínky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) připadá podíl na 1/104 (slovy: jedna lomeno jedno sto čtyři) nové akcie s tím, že dosavadní akcionář společnost ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, K ERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, jako vlastník 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) upíše všec h 6 (slovy: šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých); - emisní kurs bude 270.000,- Kč na každou takto upisovanou akcii; - emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrované v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547; - emisní kurs 6 (slovy: šesti) kusů akcií v celkové hodnotě 1.620.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) bude dosavadním akcionářem společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, celý splacen do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku na zvláštní účet vedený u PPF banka a.s., zřízený na firmu společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, za účelem splacení emisního kursu akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to z 104 (slovy: jednoho sta čtyř) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na 110 (slovy: jedno sto deset) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). do 20. 12. 2012 od 7. 12. 2012

Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 14.4.2010 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje, o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s emisním ážiem ve výši 840.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) tedy zákla dní kapitál se zvyšuje z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 4.160.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony jednosto šedesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 4 (čty ř) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs jedné akcie ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), kdy částka ve výši 210.000,-- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Pavlu Šťovíčkovi, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00 (dále jen ?upisovatel?). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude čini t 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č. 2011510013/6000 vedený u PPF banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 11. 5. 2010 od 20. 4. 2010

Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ů 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 14. 7. 2009 od 14. 7. 2009

Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 6. 11. 2009 od 14. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 640 000 Kč

od 7. 7. 2014

Základní kapitál

vklad 4 400 000 Kč

do 7. 7. 2014 od 20. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 4 160 000 Kč

do 20. 12. 2012 od 11. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 11. 5. 2010 od 6. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 6. 11. 2009 od 2. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 Kč, počet: 116 000 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 Kč, počet: 110 000 do 7. 7. 2014 od 28. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 110 do 28. 5. 2014 od 20. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 104 do 20. 12. 2012 od 11. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 100 do 11. 5. 2010 od 6. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 75 do 6. 11. 2009 od 2. 3. 2009

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Andrej Kiska

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Záhřebská 244/25, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

Roháčova 263/23, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    Algamo s.r.o.

    Antala Staška 510/38, Praha Krč, 140 00

Aleš Ducháč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2019

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

U Petřin 1858/3, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Šťovíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Velké Kunratické 1406/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jan Vyhnálek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Andrej Kiska

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2020 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Záhřebská 244/25, Praha, 120 00, Česká republika

Andrej Kiska

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2020 - Poslední vztah: 1. 6. 2020

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Záhřebská 244/25, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

Vlaštovčí 514/8, Praha, 182 00, Česká republika

Andrej Kiska

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 22. 4. 2020

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Hviezdoslavova 1789/1, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Aleš Ducháč

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2019

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Rybova 1538/8, Praha, 162 00, Česká republika

Andrej Kiska

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2017

Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Tomáš Nielsen

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 6. 6. 2017

zánik funkce: 6. 6. 2017

Ve Dvoře 770, Líbeznice, 250 65, Česká republika

JUDr. Tomáš Nielsen

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 6. 6. 2017

zánik funkce: 6. 6. 2017

Ve Dvoře 770, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Jan Vyhnálek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2019

Finkovská 1662/5, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Šťovíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 6. 6. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2017

Velké Kunratické 1406/26, Praha, 148 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Nielsen

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Chotovická 1788/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Tomáš Nielsen

člen

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 10. 12. 2013

zánik členství: 22. 5. 2014

Chotovická 1788/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Pavel Šťovíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 10. 12. 2013

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 10. 12. 2013

zánik funkce: 22. 5. 2014

Velké Kunratické 1406/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jan Vyhnálek

člen

První vztah: 1. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 10. 12. 2013

zánik členství: 22. 5. 2014

Finkovská 1662/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Eduard Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 3. 3. 2010

Oblouková 206, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Mgr. Tomáš Nielsen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 3. 3. 2010

Patočkova 5/10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Šťovíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

vznik členství: 3. 3. 2010

vznik funkce: 3. 3. 2010

Velké Kunratické 1406/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Eduard Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 3. 3. 2010

Oblouková 206, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Mgr. Tomáš Nielsen

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 11. 5. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2010

Patočkova 5/10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Šťovíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 11. 5. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2010

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 2. 3. 2010

Velké Kunratické 1406/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Eduard Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 11. 5. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2010

Oblouková 206, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ondřej Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Janáčkovo nábřeží 1072/29, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Habermann

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Nad Řekou 1885, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ondřej Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Janáčkovo nábřeží 1072/29, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladislav Jež

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

Filmařská 1155/23, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Habermann

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

Nad Řekou 1885, Vlašim, 258 01, Česká republika

Vladislav Jež

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 16. 7. 2011

zánik členství: 22. 5. 2014

Filmařská 1155/23, Praha 5, 152 00, Česká republika

Jan Habermann

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 1. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

Nad Řekou 1885, Vlašim, 258 01, Česká republika

Tomáš Orlík

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 8. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2011

Hořejšího 1912, Praha 9, 190 16, Česká republika

Jan Habermann

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2009

Preslova 1269/17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tomáš Orlík

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 8. 7. 2009

Meruňková 3246/6, Praha 10, 106 00, Česká republika

Jan Habermann

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2009 - Poslední vztah: 20. 4. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

Preslova 17/269, Praha 5, 150 00, Česká republika

Wei-Hai Chu

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 20. 4. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 1. 3. 2010

V Sídlišti 436, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ondřej Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Janáčkovo nábřeží 1072/29, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Hebermann

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2009

vznik členství: 2. 3. 2009

Preslova 17/269, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 28. 5. 2014

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 28. 5. 2014 od 2. 3. 2009

Další vztahy firmy Credo Ventures a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 3. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 3. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).