Hlavní navigace

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Firma CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6853, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26212242

Sídlo:

Štětkova 1638/18, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 11. 2000

DIČ:

CZ26212242

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
63990 Ostatní informační činnosti j. n.
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6853, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. od 1. 2. 2013

Obchodní firma

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. od 11. 2. 2015

Obchodní firma

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. od 2. 4. 2015

Obchodní firma

CCB - Czech Credit Bureau, a.s., do 2. 4. 2015 od 21. 11. 2000

Obchodní firma

CRIF- Czech Credit Bureau, a.s. do 1. 2. 2013 od 1. 2. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 21. 11. 2000

adresa

Štětkova 1638/18
Praha 14000 od 8. 10. 2018

adresa

Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 14000 do 8. 10. 2018 od 15. 8. 2015

adresa

Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 4 14000 do 15. 8. 2015 od 19. 8. 2009

adresa

Na Příkopě 1096/21
Praha 1 11719 do 19. 8. 2009 od 10. 3. 2004

adresa

Sokolovská č.p.192, č.o.79
Praha 8 18000 do 10. 3. 2004 od 29. 4. 2002

adresa

Víta Nejedlého 509/15
Praha 3 13000 do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 8. 2009 od 10. 3. 2004

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 19. 8. 2009 od 29. 4. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 8. 2009 od 29. 4. 2002

poskytování software do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

poradenství v oblasti software do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

poradenství v oblasti hardware do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

automatizované zpracování dat do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

služby databank do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

správa počítačových sítí do 29. 4. 2002 od 21. 11. 2000

Ostatní skutečnosti

Společnost CRIF S.p.A., se sídlem Bologna, Via M. Fantin 1-3, Italská republika, jakožto jediný akcionář společnosti CCB ? Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853, přijala dne 12. 8. 2008 ve formě notářského zápisu N 459/2008, NZ 426/2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje následujícím způsobem: (a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu umožnění výplaty ve prospěch jediného akcionáře společnosti, kterým je v době přijetí to hoto rozhodnutí společnost CRIF S.p.A. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti ve formě úplaty za akcie vzaté z oběhu (tj. kupní ceny ve smyslu ustanovení § 213c odst. 4 obchodního zákoníku). (b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku v rozsahu 38 600 000 Kč (slovy: třicet osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 53 600 000 Kč (slovy: padesát tři milionů šest set tisíc korun č eských) na částku 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). (c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, který předloží společnost jedinému akcionáři do 1 4 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. (d) Výše úplaty za akcie vzaté z oběhu: Úplata za akcie vzaté z oběhu bude odpovídat jmenovité hodnotě těchto akcií a bude splatná na účet, který jediný akcionář písemně předem oznámí společnosti, nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapi tálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku. Společnost je oprávněna poskytnout jedinému akcionáři úplatu kdykoli dříve, pokud jediný akcionář předloží společnosti akcie brané z oběhu; společnost však neposkytne úplatu přede dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. (e) Lhůta pro předložení listinných akcií: Jediný akcionář je povinen předložit společnosti listinné akcie vzaté z oběhu, a to nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku, avšak ne dříve než dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Představenstvo uskuteční v souladu s právními předpisy veškeré kroky potřebné pro snížení základního kapitálu, včetně vyhotovení a publikace potřebných oznámení a výzev a podání potřebných návrhů na zápis do obchodního rejstříku, a to tak, aby ke sníže ní základního kapitálu společnosti mohlo dojít bez zbytečných průtahů. do 4. 2. 2009 od 14. 8. 2008

Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 48 600 000,- Kč z částky 5 000 000,- Kč na částku 53 600 000,- Kč, a to upsáním nových akcií společnost peněžitým vkladem takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 48 600 000,- kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) počet, jmenovitá hodnota, drut, forma a podoba upisovanýchakcií: 486 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč, znějících na jméno, v listinné podobě, c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upisování akcií se neuplatní, neboť jediný akcionář společnosti, t.j. společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií, d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti na základě smlouvy podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodnho zákoníku, která musí být uzavřena do 14 kalendářních dnů ode dne, který bude písemně oznámen jedinému akcionáři společnosti představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž uvedená lhůta 14 kalendářních dnů nezačne běžet dříve, než ode dne doručení takového oznámení jedinému akcionáři společnoti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, e) emisní kurs nových akcií: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 100 000,- Kč, f) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, emisní kurs bude jediným akcionářem společnosti splacen v plné výši peněžitým vkladem na účet č. 3117000016/7910, vedený u Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti. do 19. 10. 2005 od 10. 9. 2005

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) z částky 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářům na splacení emisního krusu takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 400 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 6 stanov společnosti, v listinné podobě; c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnosti MOZART TWO LIMITED, se sídlem 3rd Floor, St. George´s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE, Velká Británie (dále je "MOZART"), společnost CENTRALE RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A. (ve zkratce CRIF S.p.A.), se sídlem Via Lame 15, 40122 Bologna, Italie (dále jen "CRIF") a společnost TRANS UNION INTERNATIONAL, INC., se sídlem 2711 Centerville Road, Wilmington, okres New Castle, Delaware, 19808, Spojené státy americké, a s hlavním místem podnikání 555 West Adams Street, Chicago, Illinois, 60661, Spojené státy americké (sále jen "Trans Union"), se před rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda o upsání akcií"), která musí být uzavřena do dvou týdnů ode dne, který bude písemně oznámen akcionářům představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1 e) emisní kurs nových akicí: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých); f) souhlas se započtením: připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením; g) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: představenstvo společnosti doručí každému akcionáři společnosti návrh smlouvy o započtení mezi společností a příslušným akcionářem do 7 dnů ode dne uzavření Dohody o upsání akcií; každému akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení a doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za společnost; h) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs akcií nových bude splatný v lhůtě 14 dnů od uzavření Dohody o upsání akcií; emisní kurs bude splacen započtením následujích pohledávek akcionářů vůči společnost: - pohledávka CRIF ve výši 42 00 EUR (slovy: čtyřicet dva tisíc euro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společností, CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.; - pohledávky Trans Union ve výši 42 000 EUR (slovy: čtyřicet dva tisíc euro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společnosti CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.; - pohledávka MOZART ve výši 120 000 EUR (slovy: sto dvacet tisíc euro) na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi MOZART a ASPEKT Central Europe Group, a.s. dne 20.3.2002, kterou ASPEKT Central Europe Group, a.s. postoupla na MOZART pohledávku vzniklu v titulu půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.11.2001 mezi společností, CRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o. (podnik Aspetk Kilcullen s.r.o., včetně práv a povinností ze smlouvy o půjčce ze dne 22.11.2001, byl smlouvou o prodeji podniku převeden s účinností ke dni 1.1.2002 na ASPEKT Central Europe Group, a.s.), proti pohledávkám společností vůči akcionářům na splacení emisního kursu nových akcií v celkové výši 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Kurs EUR vůči Kč bude stanoven dle kursu České národní banky ke dni uzavření Dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku. Podle takto stanoveného kursu měn bude započtena každému akcionáři příslušná část jeho pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu. Zbylá část pohledávky každého upisujícího akcionáře zůstane nadále jeho pohledávkou vůči společnosti. do 6. 1. 2003 od 17. 10. 2002

Převoditelnost akcií na jméno je omezena. Omezená převoditelnost akcií na jméno spočívá v předkupním právu akcionářů při převodech akcií na jméno. Bližší podmínky převoditelnosti akcií na jméno jsou uvedeny v čl. 6 stanov společnosti. do 10. 9. 2005 od 21. 11. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

od 4. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 53 600 000 Kč

do 4. 2. 2009 od 19. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 19. 10. 2005 od 6. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 6. 1. 2003 od 21. 11. 2000
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 od 4. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 4. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 4. 8. 2020 od 4. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 486 do 4. 2. 2009 od 19. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 4. 8. 2020 od 6. 1. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 6. 1. 2003 od 21. 11. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Maria Cristina Carpaneda

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 28. 2. 2020

vznik funkce: 28. 2. 2020

Via Calori 5, Bologna, Italská republika

Stefania Negrini

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 28. 2. 2020

Via Pomponazzi 13, Bologna, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 28. 2. 2020

Vicolo Santa Croce 21, Ferrara, Italská republika

Historické vztahy

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 27. 7. 2015

zánik členství: 27. 2. 2020

Vicolo Santa Croce 21, Ferrara, Italská republika

Stefania Negrini

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 27. 2. 2020

Via Pomponazzi 13, Bologna, Italská republika

Maria Cristina Carpaneda

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 27. 2. 2015

zánik členství: 27. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 27. 2. 2020

Via Calori 5, Bologna, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 27. 7. 2010

zánik členství: 27. 7. 2015

Vicolo Santa Croce 21, Ferrara, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 4. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 4. 5. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2015

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Maria Cristina Carpaneda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 27. 2. 2015

Via Calori 5, Bologna, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 3. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2015

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 3. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2015

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 27. 7. 2010

Via G. Compagnoni 126, Ferrara, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 27. 7. 2010

Vicolo Santa Croce 21, Ferrara, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 27. 7. 2010

Vicolo Santa Croce 21, Ferrara, Italská republika

Maria Cristina Carpaneda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 26. 2. 2015

Bologna, Via San Felice 141, Italská republika

Maria Cristina Carpaneda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 26. 2. 2015

Bologna, Via San Felice 141, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 3. 5. 2010

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Roberto Parlangeli

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

zánik členství: 26. 2. 2010

vznik funkce: 27. 7. 2005

Via Anna Frank 9, Bologna, Italská republika

Marco Berti

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2010

Via G. Compagnoni 126, Ferrara, Italská republika

Carlo Gherardi

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 5. 5. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2005

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Enda Padraig O'Coineen

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

vznik funkce: 18. 6. 2003

zánik funkce: 9. 5. 2005

12 Rosmeen Gardens, Dun Loaghaire, Irsko

JUDr. Václav Školout

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 10. 3. 2004

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 18. 12. 2002

Na Nivách 913/27, Praha 4, 141 00, Česká republika

Fabrizio Fraboni

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2005

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2005

Via Volontari della Liberta No. 20/3, San Giorgo di Piano,Bologna,, Italská republika

Larry K. Howell Dat.Nar. 23.Května 1942

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 5. 5. 2005

Via Saragozza 63, Bologna, Italská republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Carlo Gherardi

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 2. 7. 2018

vznik funkce: 2. 7. 2018

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Loretta Chiusoli

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 2. 7. 2018

Via Leoncavallo 11, Bologna, Italská republika

Ing. Pavel Finger

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 13. 9. 2017

vznik funkce: 13. 9. 2017

Služská 534/33, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Loretta Chiusoli

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

Via Leoncavallo 11, Bologna, Italská republika

Loretta Chiusoli

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

Via Leoncavallo 11, Bologna, Italská republika

Sandra Alexia Boninsegna

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 22. 7. 2017

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Sandra Alexia Boninsegna

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2018

vznik členství: 22. 7. 2014

zánik členství: 22. 7. 2017

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Carlo Gherardi

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2018

Via Saragozza 1, Bologna, Italská republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2015

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Ing. Pavel Finger

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2014

zánik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2015

zánik funkce: 12. 9. 2017

Služská 534/33, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Finger

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2014

zánik členství: 12. 9. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2015

zánik funkce: 12. 9. 2017

Služská 534/33, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Finger

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2015 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 12. 9. 2014

Služská 534/33, Praha, 182 00, Česká republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 28. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2015

Via Otello Selleri 88, San Lazzaro di Savena (BO), Italská republika

Sandra Alexia Boninsegna

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2016

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2015

Via del Rondone 18, Boloňa, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 20. 10. 2013

zánik členství: 28. 2. 2015

vznik funkce: 20. 10. 2013

zánik funkce: 28. 2. 2015

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2015

vznik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2013

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Ing. Pavel Finger

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 11. 2. 2015

vznik členství: 12. 9. 2011

zánik členství: 12. 9. 2014

Služská 534/33, Praha 8, 182 00, Česká republika

Sandra Alexia Boninsegna

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 22. 7. 2011

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2011

zánik funkce: 22. 7. 2014

Boloňa, Via del Rondone 18, Italská republika

Enrico Lodi

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2011

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 28. 7. 2011

zánik členství: 28. 7. 2014

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 20. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2013

vznik funkce: 20. 10. 2010

zánik funkce: 20. 10. 2013

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Enrico Lodi

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 28. 7. 2011

vznik funkce: 28. 10. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2011

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 24. 6. 2013

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Ing. Pavel Finger

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 12. 9. 2008

zánik členství: 12. 9. 2011

Služská 534/33, Praha 8, 182 00, Česká republika

Fabrizio Fraboni

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 26. 11. 2010

vznik funkce: 28. 7. 2008

zánik funkce: 28. 10. 2010

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Marco Preti

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 23. 7. 2011

Via Selica 189, Ravenna, Italská republika

Leonardo D'Amico

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 26. 11. 2010

Via Cristoforo da Bologna 12, Bologna, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 20. 10. 2007

zánik členství: 20. 10. 2010

vznik funkce: 20. 10. 2007

zánik funkce: 20. 10. 2010

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

vznik členství: 20. 10. 2004

zánik členství: 20. 10. 2007

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 20. 10. 2007

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Fabrizio Fraboni

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2005

vznik členství: 20. 10. 2004

vznik funkce: 15. 11. 2004

zánik funkce: 14. 11. 2005

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Fabrizio Arboresi

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Via del Pratello 2, Bologna, Italská republika

Ing. Pavel Finger

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2008

zánik členství: 11. 9. 2008

vznik funkce: 11. 9. 2005

Služská 534/33, Praha 8, 182 00, Česká republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Leonardo D'Amico

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Cristoforo da Bologna 12, Bologna, Italská republika

Marco Preti

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Selica 189, Ravenna, Italská republika

Fabrizio Fraboni

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2005

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2005

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Mgr. Petr Kučera

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2005 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

vznik funkce: 20. 10. 2004

Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Libor Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

vznik členství: 21. 11. 2003

zánik členství: 25. 3. 2005

vznik funkce: 21. 11. 2003

zánik funkce: 25. 3. 2005

Veltruská 599/20, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Denemark

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

vznik členství: 21. 11. 2003

zánik členství: 20. 10. 2004

vznik funkce: 21. 11. 2003

zánik funkce: 20. 10. 2004

Plzeňská 165/46, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Finger

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

vznik funkce: 11. 9. 2002

Navigátorů 615/15, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Libor Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2004

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 21. 11. 2003

Veltruská 599/20, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Denemark

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 24. 7. 2004

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 21. 11. 2003

Plzeňská 165/46, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Petr Kučera

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 1. 2003

vznik funkce: 21. 11. 2000

zánik funkce: 7. 3. 2002

Praha 1, 110 00, Česká republika

Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, jednají za Společnost vždy alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předsedou představenstva.

od 2. 4. 2015

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předsedou představenstva společnosti.

do 2. 4. 2015 od 10. 9. 2005

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 10. 9. 2005 od 21. 11. 2000

Statutární orgán - představenstvo

3 fyzické osoby

Sandra Alexia Boninsegna

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2014

Via del Rondone 18, Boloňa, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 28. 7. 2014

Via Otello Selleri 88, San Lazzaro di Savena (BO), Italská republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2013

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Historické vztahy

Enrico Lodi

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2011

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Sandra Alexia Boninsegna

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 22. 7. 2011

zánik členství: 22. 7. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2011

zánik funkce: 22. 7. 2014

Boloňa, Via del Rondone 18, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 28. 7. 2011

zánik členství: 28. 7. 2014

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 24. 6. 2013

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Enrico Lodi

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 28. 7. 2011

vznik funkce: 28. 10. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2011

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Marco Preti

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 23. 7. 2011

Via Selica 189, Ravenna, Italská republika

Fabrizio Fraboni

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 26. 11. 2010

vznik funkce: 28. 7. 2008

zánik funkce: 28. 10. 2010

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Leonardo D'Amico

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

zánik členství: 26. 11. 2010

Via Cristoforo da Bologna 12, Bologna, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 28. 7. 2008

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Aldo Bruschi

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Via Del Rondone 18, Bologna, Italská republika

Fabrizio Fraboni

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Fabrizio Fraboni

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2005

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2005

Via Volontari della Liberta 20, Bologna, Italská republika

Leonardo D'Amico

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Cristoforo da Bologna 12, Bologna, Italská republika

Fabrizio Arboresi

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Via del Pratello 2, Bologna, Italská republika

Marco Preti

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Selica 189, Ravenna, Italská republika

Enrico Lodi

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2008

vznik členství: 27. 7. 2005

zánik členství: 27. 7. 2008

vznik funkce: 27. 7. 2005

zánik funkce: 27. 7. 2008

Via Otello Selleri 88, Bologna, Italská republika

Další vztahy firmy CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Akcionáři

CRIF S.P.A.

Via Fantin 1-3, Italská republika, Bologna, 401 31

od 22. 5. 2020

CRIF S.P.A.

Via Fantin, Italská republika, Bologna

do 22. 5. 2020 od 24. 6. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 11. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 11. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).