Hlavní navigace

Dictio a.s.

Firma Dictio a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1238, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 30 154 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26411431

Sídlo:

Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 6. 2006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1238, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Dictio a.s. od 29. 6. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 29. 6. 2006

adresa

Nádražní 2495/20
Plzeň 30100 od 3. 12. 2018

adresa

Slovanská 338/66
Plzeň 32600 do 3. 12. 2018 od 14. 5. 2016

adresa

Slovanská tř. 66
Plzeň 32600 do 8. 9. 2010 od 29. 6. 2006

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 12. 2018

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 8. 9. 2010

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 8. 9. 2010 od 1. 11. 2006

provozování výherních hracích přístrojů podle zák. č. 202/1990 Sb. do 3. 12. 2018 od 1. 11. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 3. 12. 2018 od 29. 6. 2006

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Dictio a.s. (dále jen "společnost") konaná dne 10.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování ak cií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 13 (slovy: třináct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akci i a 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, bude splacen peněžitými vkl ady. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti GRADET GAMES s.r.o., se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, PSČ: 326 00, IČ: 263 51 741 (dále jen "obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o.") a obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o.", se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, PSČ: 301 51, IČ: 477 15 472 (dále jen "obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.""). Předem určeným zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých) takto: 4 (slovy: čtyři) kusy km enových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akcii a 83 (slovy: osmdesát tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slo vy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Předem určený zájemce obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 917.000,- Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) takto: 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akcii a 17 (slovy: sedmnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určení zájemci uzavřou se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady se stanoví sídlo společnosti Dictio a.s. v Plzni, Slovanská 33 8/66, PSČ: 326 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně s předáním návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna předat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." splatí jim upsané akcie peněžitým vkladem ve výši 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých). Hodnota peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodno tě akcií, které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o." bude za peněžitý vklad vydáno 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na j méno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 83 (slovy: osmdesát tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Předem určený zájemce obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. splatí jím upsané akcie peněžitým vkladem ve výši 917.000,- Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) . Hodnota peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodnot akcií , které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. bude za peněžitý vklad vydáno 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, jmenovi té hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 17 (slovy: sedmnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 10.4.2012 (slovy: desátého dubna roku dva tisíce dvanáct). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnosti GRADET GAMES s.r.o., je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 917.000,-Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 10.4.2012 (slovy: desátého dubna roku dva tisíce dvanáct). do 5. 3. 2012 od 16. 2. 2012

Valná hromada obchodní společnosti Dictio a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00, IČ 264 11 431, konaná dne 2.9.2010 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Dictio a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00, IČ 264 11 431, se zvyšuje o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto na vrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem celkem v hodnotě 2.542.000,- Kč (slovy: dva mili ony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabítnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o.", IČ 477 15 472, se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, okres Plzeň-město, PSČ 301 51 (dále jen o bchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o."). Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) takto: 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými i nepeněžitými vklady se stanoví v sídle společnosti Dictio a.s. v Plz ni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00. Předem určený zájemce musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akci í bude upisovateli oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 2.542.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu a peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodnotě akcií, které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnosti "SYMPAKT spo l. s r.o." bude za jeho vklady celkem vydáno 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu, č. 23942701 4/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2010 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce deset). Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti tímto nepeněžitým vkladem - obslužný software k sázkovému zařízení v elektronické podobě pro elektronické zařízení akumulované výhry MULTIJACKPOT. Uvedený nepeněžitý vklad je ve vlastnictví předem určen ého zájemce obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o." Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn a specifikován znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., soudního znalce pro základní obor strojírenství všeobecné, se specializací stroje pro strojírenskou výrobu a technologie a ekonomika pro odvětví ceny a  odhady, se specializací software pro strojírenskou výrobu a technologie. Znalec byl k vypracování posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni. Předmět nepeněžitého vkladu byl znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., oceněn na částku ve vý ši celkem 2.542.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj nepeněžitý vklad, tj. obslužný software k sázkovému zař ízení v elektronické podobě pro elektronické zařízení akumulované výhry MULTIJACKPOT ve lhůtě nejpozději do 31.12.2010 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce deset). Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splacen jeho předáním společnosti Dictio a.s. a uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem "SYMPAKT spol. s r. o." a společností Dictio a.s. do 4. 11. 2010 od 8. 9. 2010

Usnesením valné hromady společnosti ze dne 12.11.2007, bylo rozhodnuto, že se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 24,334.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1,877.000,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých), na celkovou výši 26,211.000,- Kč (slovy dvacet šest milionů dvě stě jedenáct tisíc korun českých). Zvýšení kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet upisovaných akcií činí 1877 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kus akcií činí 1.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen úpisem akcií akcionáře "SYMPAKT spol. s r.o." IČ 477 15 472, v jehož prospěch se zbývající akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií, kdy úpis bude realizován nepeněžitým vkladem - ochrannou známkou Sympakt, zaps anou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, č. zápisu 191119, č. spisu 84335, s datem práva přednosti 17.11.1993, oceněnou znaleckým posudkem ze dne 12.11.2007, č. 62-12/2007, vyhotoveným Ing. Jaroslavem Ježkem, znalcem v oboru ekonomika, částkou ve výši 1,8 77.000,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1877 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurs a kcie činí 1.000,- Kč. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v Plzni, Slovanská tř. 66 s tím, že lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů. Upisování bude zahájeno prvním pracovním dnem, následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis us nesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Upisování je vázáno rozvazovací podmínkou jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zamítnutí návrhu na zápis, rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upisování sdělí představenstvo společnosti zájemcům písemně. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30ti dnů počínaje dnem nás ledujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu včetně dokumentace, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. do 12. 2. 2008 od 5. 12. 2007

Usnesením valné hromady ze dne 31.7.2007 bylo rozhodnuto, že se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 22.334.000,- Kč (slovy dvacet dva milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun česk ých), na celkovou výši 24.334.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých). Zvýšení kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet upisovaných akcií činí 22334 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurs akcie činí 1.000,- Kč. Navýšení bude realizováno bez využití přednostního práva, kdy tohoto svého oprávnění se všichni akcionáři vzdali ve prospěch předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitými vklady. Upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady jsou oprávněni: - GRADET GAMES s.r.o., IČ 263 51 714, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 17841 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 17.841.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů osm set čtyřicet jedna tisíc korun českých), - SYMPAKT WIN s.r.o., IČ 263 78 515, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 1199 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 1.199.000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát devět tisíc korun českých), - ,,SYMPAKT spol s r.o.", IČ 477 15 472, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 3294 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 3.294.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě devadesát čtyři ticís korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu GRADET GAMES s.r.o., IČ 263 51 714, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a jejich movitým majetkem, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jindři cha Kandlera, CSc., znalecký posudek č. 40/2007, ze dne 8.7.2007, částkou 17.841.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů osm set čtyřicet jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17841 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihova né podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu SYMPAKT WIN s.r.o., IČ 263 78 515, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a finančího majetku, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jidnřicha Kan dlera, CSc., znalecký posudek č. 38/2007, ze dne 6.7.2007, částkou 1.199.000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1199 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu ,,SYMPAKT spol s r.o.", IČ 477 15 472, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a jejich movitým majetkem, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jin dřicha Kandlera, CSc., znalecký posudek č. 39/2007, ze dne 7.7.2007, částkou 3.294.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3294 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v Plzni, Slovanská tř. 66 s tím, že lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů. Upisování bude zahájeno prvním pracovním dnem, následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis u snesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Upisování je vázáno rozvazovací podmínkou jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zamítnutí návrhu na zápis, rozhodnutí valné hromady o zvý šení základního kapitálu. Počátek lhůty pro upisování sdělí představenstvo společnosti zájemcům písemně. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30ti dnů počínaje dnem nás ledujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu včetně dokumentace, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. do 9. 10. 2007 od 13. 8. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 154 000 Kč

od 5. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 28 754 000 Kč

do 5. 3. 2012 od 4. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 26 211 000 Kč

do 4. 11. 2010 od 12. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 24 334 000 Kč

do 12. 2. 2008 od 9. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 10. 2007 od 29. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 28 854 od 5. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 od 5. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 28 754 do 5. 3. 2012 od 4. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 211 do 4. 11. 2010 od 26. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 211 do 26. 5. 2010 od 12. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 334 do 12. 2. 2008 od 9. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 9. 10. 2007 od 13. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 13. 8. 2007 od 19. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 19. 6. 2007 od 29. 6. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Martin Svoboda

předseda správní rady

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2018

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martin Svoboda

statutární ředitel

První vztah: 3. 12. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 3. 12. 2018

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ladislav Voves

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 3. 12. 2018

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ladislav Voves

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 3. 12. 2018

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Luděk Steinbach

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Luděk Steinbach

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 3. 12. 2018

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 3. 12. 2018

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 26. 1. 2016

zánik funkce: 17. 6. 2016

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Luděk Steinbach

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

zánik členství: 17. 6. 2016

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Luděk Steinbach

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

zánik členství: 17. 6. 2016

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2016

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2016

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 26. 1. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2016

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Martin Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 26. 1. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2016

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

Klatovská třída 2867/216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ladislav Voves

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 17. 6. 2016

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ladislav Voves

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2011

zánik funkce: 17. 6. 2016

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ladislav Voves

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

Slovanské údolí 60, Plzeň, 318 02, Česká republika

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

Klatovská 216, Plzeň, 301 00, Česká republika

Mgr. Martin Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2011

Částkova 47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ladislav Voves

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Slovanské údolí 60, Plzeň, 318 02, Česká republika

Martin Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 16. 6. 2011

Částkova 47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Reithmaier

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

Klatovská 202/A, Plzeň, 301 00, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 3. 12. 2018

Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společnosti, každý samostatně.

do 3. 12. 2018 od 20. 4. 2018

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společnosti, každý samostatně.

do 20. 4. 2018 od 29. 6. 2006

Dozorčí rada

Historické vztahy

Štěpánka Zábrodská

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

Ořechová 1879/17, Plzeň, 326 00, Česká republika

Štěpánka Zábrodská

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 26. 1. 2016

zánik členství: 3. 12. 2018

Ořechová 1879/17, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jitka Vovsová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 13. 9. 2013

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jitka Vovsová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 13. 9. 2013

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ivan Lejdl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 13. 9. 2013

vznik funkce: 13. 6. 2008

zánik funkce: 13. 9. 2013

Pod Cihelnou 642/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ivan Lejdl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 13. 9. 2013

vznik funkce: 13. 6. 2008

zánik funkce: 13. 9. 2013

Pod Cihelnou 642/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Luděk Steinbach

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 26. 1. 2016

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Luděk Steinbach

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2016

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 26. 1. 2016

Mezi Ploty 906/32, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivan Lejdl

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 13. 6. 2008

Pod Cihelnou 4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Luděk Steinbach

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 13. 6. 2008

Mezi ploty 32, Plzeň, Česká republika

Jitka Vovsová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 13. 6. 2008

Slovanské údolí 60, Plzeň, 318 02, Česká republika

Luděk Steinbach

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik členství: 13. 6. 2008

Mezi ploty 32, Plzeň, Česká republika

Ivan Lejdl

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 21. 5. 2007

zánik funkce: 13. 6. 2008

Pod Cihelnou 4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jitka Vovsová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 13. 6. 2008

Slovanské údolí 60, Plzeň, 318 02, Česká republika

Ivan Lejdl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 29. 6. 2006

Pod Cihelnou 4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Iveta Vlčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 21. 5. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2007

Havířská 379, Kynšperk nad Ohří, 357 51, Česká republika

Další vztahy firmy Dictio a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Martin Svoboda

předseda správní rady

První vztah: 3. 12. 2018

vznik členství: 3. 12. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2018

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).