Hlavní navigace

Generali penzijní společnost, a.s.

Firma Generali penzijní společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2738, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61858692

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 9. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65300 Penzijní financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2738, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. od 19. 9. 1994

Obchodní firma

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. od 20. 7. 2015

Obchodní firma

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. do 20. 7. 2015 od 12. 6. 2015

Obchodní firma

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. do 12. 6. 2015 od 8. 2. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 19. 9. 1994

adresa

Na Pankráci 1720/123
Praha 4 14021 od 8. 2. 2013

adresa

Truhlářská 1106/9
Praha 1 11000 do 8. 2. 2013 od 3. 4. 2002

adresa

Na Pankráci 1720/23
Praha 4 14021 do 8. 2. 2013 od 8. 2. 2013

adresa

Truhlářská 9
Praha 1 do 3. 4. 2002 od 31. 1. 1997

adresa

Školská 3
Praha 1 do 31. 1. 1997 od 11. 9. 1995

adresa

Spálená 16
Praha 1 do 11. 9. 1995 od 19. 9. 1994

Předmět podnikání

shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků a nakládání s těmito prostředky ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb. od 8. 2. 2013

vyplácení dávek penzijního připojištění (penzí) od 8. 2. 2013

shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dáv ek doplňkového penzijního spoření od 8. 2. 2013

shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření od 8. 2. 2013

vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření od 8. 2. 2013

uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet penzijní společnosti od 8. 2. 2013

penzijní připojištění ve smyslu zák. č. 42/1994 Sb. do 8. 2. 2013 od 19. 9. 1994

Ostatní skutečnosti

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění o snížení základního kapitálu: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426 /20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do o bchodního rejstříku. 5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenov ých akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443. 6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění. 7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti. od 5. 5. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 16. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 7. 2014

Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013. od 30. 6. 2013

1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavn ího akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění záp isu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcio náře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta c enných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů a kcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protipln ění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společno sti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005." 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcioná řům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dn ů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. do 15. 1. 2007 od 14. 9. 2005

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539. od 1. 10. 2004

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730. od 1. 8. 2003

a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku 210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z této částky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií částku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio všech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč. c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovna a.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.), podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem do jeho sídla. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií. do 10. 4. 2002 od 6. 2. 2002

Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno. do 13. 11. 2002 od 13. 2. 1997

Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56 do 13. 11. 2002 od 13. 2. 1997

Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fondu České pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997 ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond České pojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,- Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsáním nových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo učiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uveden v bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu. do 13. 2. 1997 od 31. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 25. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 25. 9. 2017 od 11. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 213 699 560 Kč

do 11. 7. 2012 od 1. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 1. 10. 2004 od 10. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 110 000 000 Kč

do 10. 4. 2002 od 13. 2. 1997

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 13. 2. 1997 od 19. 9. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 50 000 000 od 25. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 300 000 000 do 25. 9. 2017 od 11. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 213 699 560 do 11. 7. 2012 od 1. 10. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 100 do 1. 10. 2004 od 10. 4. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 100 do 10. 4. 2002 od 6. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 100 do 6. 2. 2002 od 13. 2. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 13. 2. 1997 od 19. 9. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Miroslav Žbel

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

Praskolesy 336, 267 54, Česká republika

Miroslav Chromčík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2020

Českolipská 385/17, Praha, 190 00, Česká republika

Radek Moc

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2020

Žitná 822, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  Nadace GCP

  Na Pankráci 1658/121, Praha, 140 00

Historické vztahy

Miroslav Žbel

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

Cajthamlova 199, Beroun, 266 01, Česká republika

Marcel Homolka

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2020

Kryšpínova 527/2, Praha, 111 01, Česká republika

Miroslav Chromčík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 7. 2020

Českolipská 385/17, Praha, 190 00, Česká republika

Marcel Homolka

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2015

Kryšpínova 527/2, Praha, 109 00, Česká republika

Marcel Homolka

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2015

Kryšpínova 527/2, Praha, 109 00, Česká republika

Miroslav Chromčík

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

Českolipská 385/17, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2015

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Pšaidl

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 30. 1. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Suchdol 139, 285 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Žbel

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2020

Cajthamlova 199, Beroun, 266 01, Česká republika

RNDr. Jiří Fialka

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 15. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

U Parku 516, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Martin Pšaidl

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 15. 1. 2014

Suchdol 139, 285 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Robert Hlava

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 2. 9. 2013

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Vladimír Bezděk

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 5. 2015

vznik funkce: 2. 8. 2013

zánik funkce: 31. 5. 2015

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • YESMEE s.r.o.

  Na výšinách 899/10, Praha Bubeneč (Praha 7), 170 00

 • Jednatel

  Crofungo, s.r.o.

  Pod novým lesem 127/44, Praha Veleslavín, 162 00

Vladimír Bezděk

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 1. 8. 2013

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • YESMEE s.r.o.

  Na výšinách 899/10, Praha Bubeneč (Praha 7), 170 00

 • Jednatel

  Crofungo, s.r.o.

  Pod novým lesem 127/44, Praha Veleslavín, 162 00

Mgr. Ing. Zdeněk Románek

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 23. 1. 2012

zánik členství: 30. 6. 2013

Naskové 1231/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 23. 5. 2011

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2013

Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 2. 9. 2013

Jindřichova 19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Šoukal

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2010 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 8. 12. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2014

Moravská 1767, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 22. 5. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2011

Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Šoukal

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 3. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

Moravská 1767, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Štefan Tillinger

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 8. 11. 2010

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

V Mokřinách 515/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Libor Pergl

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 3. 11. 2009

zánik členství: 3. 11. 2014

zánik funkce: 3. 11. 2014

Sokolská 224, Lety, 252 29, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 31. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 31. 7. 2009

Nová 848/7, Praha 8, 184 00, Česká republika

Ing. Václav Šrajer

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 22. 5. 2011

Dvořákova 6, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 22. 5. 2006

vznik funkce: 22. 5. 2006

zánik funkce: 3. 11. 2009

Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 22. 5. 2006

vznik funkce: 24. 10. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2006

Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 8, Česká republika

Ing. Petr Kopecký

člen

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 13. 10. 2009

Statenice 237, Horoměřice, Česká republika

Ing. Tomáš Machanec

člen

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 3. 11. 2009

Bošilecká 1509, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Radek Peřina

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik členství: 13. 9. 2002

zánik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 13. 9. 2002

zánik funkce: 30. 9. 2004

Budapešťská 2132, Kladno, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 13. 9. 2002

zánik členství: 26. 8. 2007

vznik funkce: 13. 9. 2002

zánik funkce: 26. 8. 2007

Trytova 1123, Praha 9, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2005

vznik členství: 5. 6. 2001

vznik funkce: 24. 10. 2001

V průčelí 1653/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Matoušek

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

vznik členství: 5. 6. 2001

V průčelí 1653/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Šrajer

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 27. 6. 2005

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 26. 4. 2005

Dvořákova 6, Olomouc, Česká republika

Ing. Roman Stupka

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 30. 9. 2004

Korandova 2, Praha 4, Česká republika

Radek Peřina

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 28. 5. 1998

zánik členství: 12. 9. 2002

vznik funkce: 28. 5. 1998

zánik funkce: 12. 9. 2002

Budapešťská 2132, Kladno, Česká republika

Ing. Petr Sedláček

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1998 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

zánik členství: 5. 6. 2001

Dolákova 551/20, Praha 8 - Bohnice, 181 00, Česká republika

JUDr. Petr Poncar

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

zánik členství: 5. 6. 2001

zánik funkce: 5. 6. 2001

Plantáž 402, Brandýs nad Labem, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 11. 8. 1997

zánik členství: 12. 9. 2002

vznik funkce: 11. 8. 1997

zánik funkce: 12. 9. 2002

Trytova 1123, Praha 9, Česká republika

ing. Ivo Martinec

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

ve funkci generálního ředitele do 1. 12. 1998 od 18. 8. 1997

Láskova 1815/14, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 23. 9. 1997

Trytova 1123, Praha 9, Česká republika

Radek Peřina

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 12. 1998

Budapešťská 2132, Kladno, Česká republika

ing. Ivo Martinec

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

ve funkci generálního ředitele do 18. 8. 1997 od 31. 1. 1997

Láskova 1815/14, Praha 4, Česká republika

Mgr. Vojtěch Bočinský

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

zánik členství: 5. 6. 2001

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

JUDr. Petr Poncar

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 23. 9. 1997

Plantáž 402, Brandýs nad Labem, Česká republika

RNDr. Jan Mazánek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Šaldova 22, Praha 8, Česká republika

ing. Josef Kessler

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Kloboukova 2, Praha 4, Česká republika

Mgr. Vojtěch Bočinský

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Mezivrší 33, Praha 4, Česká republika

RNDr. Jan Mazánek

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Šaldova 22, Praha 8, Česká republika

ing. Ivo Martinec

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

ve funkci generálního ředitele do 31. 1. 1997 od 26. 9. 1995

Láskova 1815/14, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Kessler

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Kloboukova 2, Praha 4, Česká republika

JUDr. Petr Poncar

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Plantáž 402, Brandýs nad Labem, Česká republika

RNDr. Miloslav Burda CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Renoirova 619, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Ivo Martinec

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Láskova 1815/14, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vostruha

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Frýdlantská 1314/15, Praha 8, Česká republika

JUDr. Petr Poncar

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Plantáž 402, Brandýs nad Labem, Česká republika

ing. Jan Šedina

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Žalovská 434/28, Praha 8, Česká republika

ing. Bohumil Dolejší CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

rč. 490808/069 do 26. 9. 1995 od 19. 9. 1994

Gutova 2403, Praha 10, Česká republika

PhDr. Jan Švec

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Hanusova 1173/26, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 16. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo jiní dva členové představenstva společně. Pokud tak představenstvo písemně jednohlasně rozhodn e, je jím takto výslovně pověřený člen představenstva oprávněn za představenstvo jménem společnosti jednat samostatně.

do 16. 7. 2014 od 19. 3. 2010

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají a podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

do 19. 3. 2010 od 4. 2. 2008

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat a podepisovat samostatně.

do 4. 2. 2008 od 6. 2. 2002

Za společnost jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud přestavenstvo na základě předchozího souhlasu valné hromady nezmocní jednoho člena představenstva. V rozsahu zmocnění daném mu představenstvem jedná za spo- lečnost generální ředitel, který je současně členem předsta- venstva. Za společnost podepisují společně dva členové představen- stva , nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Všichni oprávnění tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a vyznačí funkci v níž podepisují.

do 6. 2. 2002 od 26. 9. 1995

Za společnost jedná v plném rozsahu samostatně i předseda představenstva .

do 26. 9. 1995 od 11. 9. 1995

Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud valná hromada nezmocní jednoho člena předstanstva. jednání kteréhokoliv člena představenstva je možné v plném roz- sahu i na základě písemné plné moci udělené na základě předcho- zího odsouhlasení valnou hromadou společnosti.

do 11. 9. 1995 od 19. 9. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Josef Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2021

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Bohumský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Pavol Pitoňák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Švédská 1010/15, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Mencl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 10. 7. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Býšť 115, 534 01, Česká republika

Josef Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Tomáš Vysoudil

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 9. 7. 2019

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Petr Bohumský

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 1. 2. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2015

zánik funkce: 1. 2. 2020

Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gianluca Colocci

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Piazza Hortis 7, Terst, Italská republika

Gianluca Colocci

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Piazza Hortis 7, Terst, Italská republika

Ing. Štefan Tillinger

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 1. 6. 2015

V Mokřinách 515/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Marco Maffioli

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2014

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Via San Zaccaria 3, Terst, 341 00, Italská republika

Jaroslav Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 10. 2014

zánik funkce: 30. 10. 2014

Píškova 1956/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Štefan Tillinger

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 1. 8. 2011

V Mokřinách 515/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 1. 8. 2010

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 8. 9. 2010

zánik funkce: 31. 5. 2013

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 1. 8. 2010

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 26. 1. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Ke Kulnám 237, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Ivan Vodička

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 31. 5. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 31. 5. 2010

Na Pomezí 1228/17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Lorenzo Kravina

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 5. 8. 2008

zánik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 31. 5. 2013

Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125, Italská republika

Ing. Jana Citterbergová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 5. 8. 2008

zánik členství: 30. 11. 2009

Bechlínská 705/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Dr. Lorenzo Kravina

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2010

vznik členství: 5. 8. 2008

Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125, Italská republika

Ing. Martin Dolanský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 5. 8. 2008

zánik členství: 30. 11. 2009

Jilmová 3, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Marcela Středová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 30. 11. 2009

Tachovská 1439/14, Praha 5, 153 00, Česká republika

RNDr. Vít Šroller

člen

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 8. 9. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 4. 8. 2008

Na Petřinách 29/1897, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Helena Lazosová

člen

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 8. 9. 2008

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 4. 8. 2008

Zbudovská 768, Praha 4, 142 00, Česká republika

RNDr. Darina Kocsisová Ph.D.

předseda

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2009

Přerov nad Labem 318, 289 16, Česká republika

Ing. Vladimír Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2010

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 25. 1. 2010

V Aleji 1006, Rudná, 252 19, Česká republika

Ing. Marek Mastník

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 9. 2008

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 4. 8. 2008

Karla Čapka 1136, Lomnice nad Popelkou, Česká republika

Mgr. Martin Vrba

člen

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 31. 1. 2009

Marie Pujmanové 631, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Brůha

člen

První vztah: 24. 5. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 30. 5. 2006

Šrámkova 67/3071, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Hlaváč

člen

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 31. 12. 2008

U hřiště 111, Bradlec-Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Ing. Petr Obst

člen

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 31. 7. 2008

Hroznová 84/16b, Brno, 603 00, Česká republika

RNDr. Darina Kocsisová Ph.D.

předseda

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 23. 9. 2002

zánik členství: 23. 9. 2007

vznik funkce: 23. 9. 2002

zánik funkce: 23. 9. 2007

Přerov nad Labem 318, 289 16, Česká republika

Mgr. Helena Lazosová

člen

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 23. 9. 2002

zánik členství: 23. 9. 2007

Zbudovská 768, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Josef Kessler

člen

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik členství: 13. 9. 2002

zánik členství: 30. 9. 2004

Kloboukova 2, Praha 4, Česká republika

Ing. Bohuslava Vohradská

člen

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik členství: 13. 9. 2002

zánik členství: 31. 8. 2004

Palackého 125, Loděnice, 267 12, Česká republika

RNDr. Vít Šroller

člen

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 13. 9. 2002

zánik členství: 13. 9. 2007

Na Petřinách 29/1897, Praha 6, Česká republika

Ing. Marek Mastník

člen

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

vznik členství: 6. 6. 2001

zánik členství: 22. 5. 2006

Karla Čapka 1136, Lomnice nad Popelkou, Česká republika

ing. Bohuslava Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

vznik členství: 6. 4. 1998

zánik funkce: 12. 9. 2001

Školní 275, Loděnice, Česká republika

JUDr. Petr Poncar

předseda

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 23. 9. 2002

vznik funkce: 12. 9. 2001

zánik funkce: 23. 9. 2002

Zahradníčkova 381/5, Stará Boleslav, Česká republika

Ing. Bohuslava Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 6. 4. 1998

zánik členství: 12. 9. 2002

zánik funkce: 12. 9. 2001

Palackého 125, Loděnice, 267 12, Česká republika

Ing. Přemysl Gistr

člen

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 20. 4. 1998

zánik členství: 23. 9. 2002

Štípa 350, Zlín, 763 14, Česká republika

ing. Bohuslava Vohradská

člen-předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 1998 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

Školní 275, Loděnice, Česká republika

ing. Josef Kessler

člen

První vztah: 23. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 10. 9. 1997

zánik členství: 12. 9. 2002

Kloboukova 2, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jiří Fialka

člen

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

zánik členství: 5. 6. 2001

Zbudovská 767, Praha 4 - Libuš, Česká republika

ing. Bohuslava Vohradská

člen

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 12. 1998

Školní 275, Loděnice, Česká republika

RNDr. Vít Šroller

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2002

vznik členství: 19. 9. 1994

zánik členství: 12. 9. 2002

Na Petřinách 29/1897, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Vostruha

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 23. 9. 1997

Frýdlantská 1314/15, Praha 8, Česká republika

JUDr. Věra Škopová

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Na cihelně 361, Praha 5, Česká republika

JUDr. Jaromír Trojan

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Dačického 2, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Seger

člen

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 1998

U zdravotního ústavu 1, Praha 10, Česká republika

ing. Jan Vostruha

člen

První vztah: 26. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Frýdlantská 1314/15, Praha 8, Česká republika

RNDr. Vít Šroller

člen

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Na Petřinách 29/1897, Praha 6, Česká republika

ing. Josef Kessler

člen

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 9. 1995

Kloboukova 2, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Seger

člen

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

U zdravotního ústavu 1, Praha 10, Česká republika

JUDr. Věra Škopová

člen

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Na cihelně 361, Praha 5, Česká republika

JUDr. Jaromír Trojan

člen

První vztah: 19. 9. 1994 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Dačického 2, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Generali penzijní společnost, a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 25. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavol Pitoňák

  člen představenstva

  Švédská 1010/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Antonella Maier

  člen dozorčí rady

  via Bianchi 27, Mogliano Veneto, 310 21, Italská republika

 • Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Luciano Cirina'

  člen dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Marek Jankovič

  člen dozorčí rady

  Mliekáresnká 16012/13, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

 • David Vosika

  člen představenstva

  U Slunečnic 624, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

 • Ing. Roman Juráš

  předseda představenstva

  J.D.Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovenská republika

 • Ing. Jiří Doubravský

  člen představentva

  Křenova 439/13, Praha, 162 00, Česká republika

 • Miloslava Mášová

  člen dozorčí rady

  generála Svobody 621, Pardubice, 533 51, Česká republika

 • Marek Kubiska

  člen dozorčí rady

  Nový Rychnov 195, 394 04, Česká republika

 • Petr Bohumský

  místopředseda představenstva

  Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

 • Miroslav Singer

  předseda dozorčí rady

  Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

Generali Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavol Pitoňák

  člen představenstva

  Švédská 1010/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Antonella Maier

  člen dozorčí rady

  via Bianchi 27, Mogliano Veneto, 310 21, Italská republika

 • Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Luciano Cirina'

  člen dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Marek Jankovič

  člen dozorčí rady

  Mliekáresnká 16012/13, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

 • David Vosika

  člen představenstva

  U Slunečnic 624, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

 • Ing. Roman Juráš

  předseda představenstva

  J.D.Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovenská republika

 • Ing. Jiří Doubravský

  člen představentva

  Křenova 439/13, Praha, 162 00, Česká republika

 • Miloslava Mášová

  člen dozorčí rady

  generála Svobody 621, Pardubice, 533 51, Česká republika

 • Marek Kubiska

  člen dozorčí rady

  Nový Rychnov 195, 394 04, Česká republika

 • Petr Bohumský

  místopředseda představenstva

  Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

 • Miroslav Singer

  předseda dozorčí rady

  Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

Akcionáři

CP Strategic Investments N.V.

De entree 91, Nizozemské království, Amsterdam

od 17. 10. 2018

CP Strategic Investments N.V.

Diemerhof 42, Nizozemské království, Diemen

do 17. 10. 2018 od 28. 4. 2017

CP Strategic Investments N.V.

Diemerhof 32, Nizozemské království, Diemen

do 28. 4. 2017 od 16. 7. 2014

CP Strategic Investments N.V.

Diemerhof 32 933, Nizozemské království, Diemen

do 16. 7. 2014 od 27. 2. 2014

CP Strategic Investments N.V.

Strawinskylaan, Nizozemské království, Amsterdam

do 27. 2. 2014 od 13. 3. 2013

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

Spálená, Česká republika, Praha 1, 113 04

do 13. 3. 2013 od 25. 11. 2005

Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956

Spálená, Česká republika, Praha 1, 113 04

do 1. 10. 2004 od 13. 11. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).