Hlavní navigace

Green Horizon Renewables a.s.

Firma Green Horizon Renewables a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21064, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04533593

Sídlo:

Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2015

DIČ:

CZ04533593

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21064, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Green Horizon Renewables a.s. od 3. 11. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2015

adresa

Ovocný trh 1096/8
Praha 11000 od 3. 10. 2019

adresa

Ovocný trh 573/12
Praha 11000 do 3. 10. 2019 od 12. 1. 2016

adresa

Bělehradská 858/23
Praha 12000 do 12. 1. 2016 od 3. 11. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 11. 2015

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 11. 2015

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Green Horizon Renewables a.s. přijala dne 18.3.2019 toto rozhodnutí: "Valná hromada obchodní společnosti Green Horizon Renewables a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na č ástku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako Akcie A, ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet ti síc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie A" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dva cet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 10 % (deset procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie A či upisovatelů Akcií A (každý z nich dále jen "Akcionář A" a společ ně "Akcionáři A") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku"). Přednostní podíl na zisku se u rčí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře A v plné výši (ať již proto , že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů A, které nebylo k posuzovanému datu rozděleno mezi současné č i bývalé Akcionáře A (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva milio ny korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadající ch na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové akcie budou nabídnuty urče ným zájemcům, kterými jsou: (a) obchodní společnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD, založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem na adrese Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 355153 (dále jen "spol ečnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD"); (b) obchodní společnost Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "společnost Teton a.s."); (společnost V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD a společnost Teton a.s. dále společně také jen "Zájemci" nebo jednotlivě "Zájemce"), takto: (i) společnosti V.E.I. VERDI ENERGY AND INFRASTRUCTURE LTD bude nabídnuto upsání 10 (deseti) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listi nné podobě); (ii) společnosti Teton a.s. bude nabídnuto upsání 90 (devadesáti) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do tří dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 6633802/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií." od 21. 3. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 21. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 3. 2019 od 3. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 21. 3. 2019
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 21. 3. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 21. 3. 2019 od 14. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 12. 2015 od 3. 11. 2015

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Miloš Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 14. 10. 2020

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Kateřina Zychová

Předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 14. 10. 2020

vznik funkce: 14. 10. 2020

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloš Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 14. 10. 2020

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Kateřina Zychová

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 14. 10. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2019

zánik funkce: 14. 10. 2020

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Mynář CFA

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 2. 2019

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Kateřina Zychová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 3. 11. 2015

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

od 3. 11. 2015

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Miroslava Beťková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 14. 10. 2020

vznik funkce: 14. 10. 2020

Sídlištní 3674/27, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  WXZ15 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Selvaggio a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  WXZ12 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  WXZ13 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  WXZ11 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

Historické vztahy

Bc. Miroslava Beťková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2020 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 12. 3. 2020

zánik členství: 14. 10. 2020

vznik funkce: 12. 3. 2020

zánik funkce: 14. 10. 2020

Sídlištní 3674/27, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. František Vladař

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 6. 4. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 12. 3. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2019

zánik funkce: 12. 3. 2020

Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Kratochvíl

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 3. 11. 2015

zánik funkce: 1. 2. 2019

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztahy firmy Green Horizon Renewables a.s.

BLUE SKY INVESTMENT a.s.

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

Vlastina 602/23, Plzeň, 323 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

BLUE SKY INVESTMENT a.s., IČ: 29161860

Vlastina 602/23, Česká republika, Plzeň, 323 00

do 3. 2. 2017 od 3. 11. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 11. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 11. 2015
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).