Hlavní navigace

Hippo - Agro a.s.

Firma Hippo - Agro a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5424, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 11 120 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25676318

Sídlo:

Karlštejnská 9, Jinočany, 252 25

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 6. 1998

DIČ:

CZ25676318

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01420 Chov jiného skotu
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5424, Městský soud v Praze

Obchodní firma

I.B.C. Medica, a.s. od 24. 6. 1998

Obchodní firma

Hippo - Agro a.s. od 18. 8. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 24. 6. 1998

adresa

Karlštejnská 9
Jinočany 25225 od 29. 3. 2019

adresa

Karlštejnská 9
Jinočany do 14. 12. 2001 od 24. 6. 1998

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 18. 8. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 8. 2009

velkoobchod do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

specializovaný maloobchod do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

zprostředkování obchodu do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

realitní činnost do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

reklamní činnost a marketing do 18. 8. 2009 od 9. 2. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 2. 2002 od 24. 6. 1998

ekonomické a organizační poradenství do 9. 2. 2002 od 24. 6. 1998

zprostředkovatelská činnost do 9. 2. 2002 od 24. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu dle § 477 zákona o obchodních korporacích, které je zároveň spojeno se zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku: Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady přijímá následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými a nepeněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 9.120.000,- Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých) na jeho novou výši 11.120.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), zároveň určuje, že se nepřip ouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 912 (slovy: devět set dvanáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude zaknihovaným cenným papírem ani cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu, celková jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií činí 9.120.000,- Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), označení emise nově upisovaných akcií bude B 0001 až B 0912, (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK) vzhledem k tomu, že se jediný akcion ář Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdal; prohlášení o vzdání se tohoto práva ve smyslu § 490 odst. 2 ZOK je připojeno jako příloha číslo tři tohoto notářského zápisu, d) Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 1. panu Ing. Františku Koníčkovi, nar. 17.5.1953, bydliště Lidická 228, 252 25 Jinočany, podnikající jako osoba samostatně výdělečně činná nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v živnostenském rejstříku České republiky pod obchodní firmou Ing. Františe k Koníček, identifikační číslo 414 38 329, bude nabídnuto 400 (slovy: čtyři sta) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milión korun českých) označených B 0001 až B 0400 (dále též jen Předem určený zájemce 1), 2. společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s. se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, okres Praha-západ, PSČ 25225, identifikační číslo 256 72 924 (zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 16308), bude nabídnuto 512 (slovy: pět s et dvanáct) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 5.120.000,- Kč (slovy: pět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých) označených B 0401 až B 0912 (dále též jen Předem určený zájemce 2), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem 1 a Předem určeným zájemcem 2, budou upsány ve smlouvách o upsání akcií dle § 479 ZOK, které bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem 1, resp. Předem určeným zájemcem 2 a Společ ností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude oběma předem určeným zájemcům jakožto upisovatelům doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, upisovací lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem 1 a Předem určeným zájemcem 2 počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci 1 a Předem určenému zájemci 2 po zápisu usnesení valné hr omady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím 30 (slovy: třicátého) dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud by byly splněny podmínky pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku již při podání návrhu na zápis usnesení valné hromady, mohou být oba návrhy spojeny; f) emisní kurs Nově upisovaných akcií je navržen takto: emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se neupisuje, g) určuje, že místem pro vnesení nepeněžitého vkladu, kterým se upisuje část Nově upisovaných akcií, je sídlo Společnosti, kde bude Předem určeným zájemcem Společnosti předáno prohlášení o jeho vnesení s úředně ověřeným podpisem, přičemž se stanovuje, že s ohledem na výhradní využití možnosti započtení pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám na splacení části emisního kursu Nově upisovaných akcií nebude uváděn účet u banky, na který upisovatel splatí emisní kurs, h) schvaluje nepeněžitý vklad, kterým Předem určený zájemce 2 splatí emisní kurs nově upisovaných akcií s označením B 0401 až B 0912, které mu budou za tento nepeněžitý vklad vydány; tímto nepeněžitým vkladem jsou nemovité věci celek pozemku parc. č. 477 /53 o výměře 7020 m2 a celek pozemku parc. č. 477/54 o výměře 4033 m2 v katastrálním území Jinočany, zapsaných (mimo jiné) na listu vlastnictví č. 385 pro katastrální území a obec Jinočany u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, ve prospěch Předem určeného zájemce 2 (dále též jen Nepeněžitý vklad), i) schvaluje částku ocenění Nepeněžitého vkladu stanovenou jako jeho reálnou hodnotu určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne starším šesti měsíců před vnesením vkladu; ocenění bylo provede no se souhlasem členky správní rady a statutární ředitelky Společnosti panem Ing. arch. Ladislavem Olivou, se sídlem 7. května 214/53, 14900 Praha 4-Chodov, znalce z oboru stavebnictví stavební odvětví různá, ekonomika, ceny a oceňování nemovitostí, znal eckým posudkem č. 5112-003/2019, vyhotoveným dne 18.2.2019 na částku ve výši 5.120.000,- Kč (slovy: pět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), která se v plné výši započítává na splacení emisního kursu akcií s označením B 0401 až B 0912, j) emisní kurs nově upisovaných akcií s označením B 0001 až B 0400, Předem určený zájemce 1 splatí peněžitým vkladem, za který mu budou akcie s označením B 0001 až B 0400 vydány, k) oba předem určení zájemci jsou povinni splatit celý emisní kurs všech Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny Nepeněžitým vkladem nebo formou započtení, na valné hromadě Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis nebo žádosti o zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, l) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku, 2. připouští možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce 1 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých), vzniklé na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.9.2008 ve spojení s postoupením pohledávek ze dne 7.1.2013 a 25.7.2014 a na základě Smlouvy o zápůjčce peněz ze dne 14.3.2019, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci 1 ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na splacení emisního kursu akcií čísel B 0001 až B 0400, na základě s mlouvy o úpisu akcií; připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce 1 vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci 1 na splacení emisního kurzu těchto nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněži tým vkladem; tímto započtením bude emisní kurz části Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Předem určeným zájemcem 1, zcela splacen; písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě třiceti (30) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem 1, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci 1, dohoda o započtení musí být uzavřena do třiceti (30) dnů od ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí na stat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nevyužije-li Předem určený zájemce 1 připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu té části Nově upisovaných akc ií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce 1 povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí správní ředitel. od 29. 3. 2019

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27. června 2002 o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1) Základní kapitál podle tohoto usnesení má být zvýšen o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na 5.000.000,- Kč. 2) Upisování nad částku 3.000.000,- Kč se nepřipouští. 3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 300 kusů nových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,- Kč. 4) Všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého práva na přednostní úpis akcií. Nově vydávané akcie nabídnuty jedinému určitému zájemci, kterým je obchodní společnost Equity Brokers, a.s., IČ: 60193573, se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, okres Praha - západ, PSČ: 252 25. 5) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a tato smlouva bude obsahovat alespoň náležitosti obsažené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost je povinna zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému určitému zájemci ve lhůtě 15 (slovy: patnáct) dnů poté, co jí bylo doručeno usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti. 6) Emisní kurs je stanoven ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)jedné akcie. 7) Upisovatel (jediný určitý zájemce) je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 25005-1130311004/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s. do 7. 3. 2003 od 21. 8. 2002

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 12. června 2001 o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 1.000.000,- Kč (tj. z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč). 2.Upisování akcií nad částku 1.000.000,- Kč se nepřipouští. 3.Bude upsáno 100 kusů nových akcií, a to kmenových, v listinné podobě, na majitele,každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( deset tisíc korun). 4.Emisní kurs akcie je totožný s nominální hodnotou. 5.Akcie budou upsány bez využití přednostního práva. 6.Akcie budou nabídnuty jedinému určitému zájemci, kterým je dosavadní akcionář ing. František Koníček,r.č. 530517/012, bytem Jinočany, Lidická 228. 7.Tento jediný určitý zájemce upíše akcie dvacátý osmý den po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku, a to v sídle společnosti. 8.Upisovatel splatí emisní kurs nových akcií do 10 dnů od upsání na zvláštní účet č. 25005-1130311004/0400, který za tímto účelem otevřela společnost u Živnostenské banky, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 20. 9.Začátek lhůty upisování akcií oznámí jedinému určitému zájemci osobním předáním oznámení o počátku této lhůty proti jeho podpisu. do 6. 3. 2002 od 14. 12. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 11 120 000 Kč

od 29. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 3. 2019 od 6. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 6. 3. 2002 od 24. 6. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 29. 3. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 912 od 29. 3. 2019
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 29. 3. 2019 od 6. 3. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 6. 3. 2002 od 24. 6. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Alena Koníčková

člen správní rady

První vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MCom. Klára Koníčková

statutární ředitel

První vztah: 13. 1. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Klára Koníčková

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 10. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

zánik funkce: 27. 6. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Klára Koníčková

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 10. 7. 2009

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2003

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

Klára Koníčková

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

ing. Jiří Švancara

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

zánik členství: 10. 7. 2009

zánik funkce: 10. 7. 2009

Nad jezem 929, Dobřichovice, Česká republika

Martin Koníček

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2003

zánik funkce: 31. 10. 2002

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 13. 1. 2015

Způsob jednání za společnost: Má-li představenstvo pouze jednoho člena, jedná tento člen jménem společnosti samostatně ve všech věcech.

do 13. 1. 2015 od 18. 8. 2009

Jménem společnosti jednají předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí podepisující své jméno a funkci. Má-li představenstvo pouze jednoho člena - předsedu, jedná tento člen jménem společnosti samostatně ve všech věcech.

do 18. 8. 2009 od 5. 11. 2003

Jménem společnosti jednají předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí podepisující své jméno a funkci.

do 5. 11. 2003 od 14. 12. 2001

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí podepisující své jméno a funkci.

do 14. 12. 2001 od 24. 6. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Alena Koníčková

předseda

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 10. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 10. 7. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

ing. Jiří Švancara

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 10. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

zánik funkce: 27. 6. 2014

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Koníček MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 10. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

zánik funkce: 27. 6. 2014

Běžecká 2407/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

předseda

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 10. 7. 2009

vznik funkce: 10. 7. 2009

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

ing. Jiří Švancara

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 10. 7. 2009

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Simona Koníčková

člen

První vztah: 1. 8. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 10. 7. 2009

Sečská 5, Praha 10, Česká republika

Simona Kocianová

člen

První vztah: 5. 11. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2009

vznik členství: 30. 6. 2003

Sečská 5, Praha 10, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

předseda

První vztah: 5. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 10. 7. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2003

zánik funkce: 10. 7. 2009

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

MUDr. Karel Linhart

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

zánik členství: 10. 7. 2009

Na Poustce 41, Jinočany, Česká republika

Ing. František Koníček

předseda

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2003

zánik členství: 4. 11. 2002

zánik funkce: 4. 11. 2002

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

Klára Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2003

zánik funkce: 31. 10. 2002

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

Ing. Taťjana Reichlová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Pavlišovská 2283, Praha 9, Česká republika

Ing. Alena Koníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

JUDr. Ing. Radovan Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Dr. Beneše 51, Unhošť, Česká republika

Další vztahy firmy Hippo - Agro a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Alena Koníčková

člen správní rady

První vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2014

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Klára Koníčková

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Klára Koníčková

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Ing. Štěpán Bogdanič

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 3. 2003

Na záhonech 73, Praha 4, Česká republika

Akcionáři

KLÁRA KONÍČKOVÁ

Lidická 228, Česká republika, Jinočany, 252 25

do 29. 3. 2019 od 15. 8. 2013

Klára Koníčková

Lidická, Česká republika, Jinočany, 252 25

do 15. 8. 2013 od 18. 8. 2009

JMMETRICS LIMITED

Kyperská republika

do 18. 8. 2009 od 5. 11. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 6. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 6. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).