Hlavní navigace

J&T FINANCE GROUP SE

Firma J&T FINANCE GROUP SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 1317, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 780 308 188 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27592502

Sídlo:

Pobřežní 297/14, Praha, 186 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

24. 8. 2006

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 1317, Městský soud v Praze

Obchodní firma

J&T FINANCE GROUP SE od 1. 4. 2015

Obchodní firma

J&T FINANCE GROUP SE od 20. 4. 2015

Obchodní firma

J&T FINANCE, a.s. do 20. 4. 2015 od 24. 8. 2006

Obchodní firma

J&T FINANCE GROUP SE do 1. 4. 2015 od 18. 2. 2015

Obchodní firma

J&T FINANCE GROUP SE do 18. 2. 2015 od 16. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 24. 8. 2006

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 od 24. 8. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 5. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 20. 5. 2009 od 24. 8. 2006

Předmět činnosti

nabývání a držení podílů na právnických osobách od 13. 11. 2006

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 15. 11. 2019 došlo ke sloučení, při němž na společnost J&T FINANCE GROUP SE, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti PBI, a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO : 036 33 527. od 1. 1. 2020

Usnesení valné hromady společnosti J&T FINANCE GROUP SE o snížení základního kapitálu dle ust. § 516 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích):- 1) Základní kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE (dále také jen Společnost) ve výši 17.740.750.488,-- Kč (slovy: sedmnáct miliard sedm set čtyřicet milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých) se snižuje o pevnou částku ve výši 1.960.442.300,-- Kč (slovy: jedna miliarda devět set šedesát milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc tři sta korun českých) na částku ve výši 15.780.308.188,-- Kč (slovy: patnáct miliard sedm set osmdesát milionů tři sta osm tisíc jedno sto osmdesát osm kor un českých), a to úplatným vzetím akcií z oběhu podle § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích. 2) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je návrh všech akcionářů Společnosti na snížení finanční angažovanosti akcionářů Ing. Jozefa Tkáče a Ing. Ivana Jakaboviče na kapitálové struktuře Společnosti a s tím spojená optimalizace poměrů vkladů do základního kapitálu jednotlivých akcionářů Společnosti v souladu s jejich dohodou, a to za účelem budoucího posílení finanční angažovanosti některých akcionářů a také dalšího ekonomického růstu Společnosti. 3) S ohledem na skutečnost, že akcionáři CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd., společnost založená a existující podle právního řádu Čínské lidové republiky, IČO: 460300000024346, se sídlem Building 7, Phase 1 Yangpu Free Trade Port, Čínská lidová republika a CEFC Shanghai International Group Limited, společnost založená a existující podle právního řádu Čínské lidové republiky, IČO: 310226000407697, se sídlem 2/F, 13 Building, 27 New Jinqiao Road, Pilot Free Trade Zone, Šanghaj, Čínská lidová repub lika, se vzdali práva účastnit se vzetí akcií z oběhu, a to zejména v tom smyslu, že nebudou požadovat doručení návrhu smlouvy na koupi akcií, na jejímž základě dojde ke vzetí akcií z oběhu, když prohlášení o vzdání se uvedeného práva bylo učiněno na valn é hromadě před přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a souhlasí s tím, že procesu vzetí akcií z oběhu se budou účastnit pouze akcionář Ing. Jozef Tkáč, nar. 16. 6. 1950, bydliště: Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, PSČ 831 01, Slovensk á republika a akcionář Ing. Ivan Jakabovič, nar. 8. 10. 1972, bydliště: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 MONACO-VILLE, Monacké knížectví (dále jen Původní akcionáři), a to každý rovným dílem. Postup při snížení základního kapitálu tedy bude takový, že z oběhu se vezmou níže uvedené akcie Původních akcionářů, tj.: (i) 980 221 150 (slovy: devět set osmdesát milionů dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto padesát) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), které jsou ve vlastnict ví akcionáře Ing. Jozefa Tkáče; (ii) 980 221 150 (slovy: devět set osmdesát milionů dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto padesát) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), které jsou ve vlastnic tví akcionáře Ing. Ivana Jakaboviče. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií Původních akcionářů nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návr hu smlouvy na koupi akcií Původních akcionářů jednat o návrh neveřejný. Návrh smlouvy na koupi akcií (návrh smlouvy o převodu akcií), na základě kterého dojde ke vzetí akcií z oběhu, tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a Původními akcionáři dojde ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti, na základě návrhu předlož eného Společností ve znění, jenž tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu. 4. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude vyplývat z posudku znalce, společnosti PRAGUE ACC OUNTING SERVICES s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 46569, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO: 250 94 921, číslo posudku A 140/2016, ze dne 29. 4. 2016 (dále jen Znalecký posudek). Kupní cena bude splatná do 3 (slovy: tří) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na účet každého z Původních akcionářů, který každý z Původních akcionářů Společnosti sdělí. Pohledávka každého z Původních akcioná řů na zaplacení kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči každému z Původních akcionářů. 5. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu shora uvedeným způsobem bude činit 3 (slovy: tři) dny od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a Původními akcionáři. Nabytí akcií na základě smlouvy o koupi akcií uzavřen é mezi Společností a Původními akcionáři se proúčtuje na účet vlastní akcie spolu se souvztažným zápisem závazky ke společníkům. Snížení základního kapitálu se proúčtuje jako snížení stavu vlastních akcií (D), souvztažně se zápisem na stranu MD účtu změny základního kapitálu. Ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se zaznamená samotné snížení základního kapitálu odúčtováním zůstatku účtu změny základního kapitálu. do 1. 12. 2016 od 10. 5. 2016

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, které bylo přijato dne 29. 9. 2015 1) Základní kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE ve výši 17.030.000.000,-- Kč (slovy: sedmnáct miliard třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 710.750.488,-- Kč (slovy: sedm set deset milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých) na částku ve výši 17.740.750.488,-- Kč (slovy: sedmnáct miliard sedm set čtyřicet milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: - 710.750.488 ks (slovy: sedm set deset milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká); všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a ni koliv jako zaknihované cenné papíry. 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali. 5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd., společností založenou a existující podle právního řádu Čínské lidové republiky, se sídlem Building 7, Phase 1 Yangpu Free Trade Port, Čí nská lidová republika, IČO: 460300000024346, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), ale bude činit 1.942.496.414,18/750.740.488,-- Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 710.750.488 ks (slovy: s edm set deset milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 710.750.488,-- Kč (slovy: sedm set deset milionů sedm set padesát tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 1.942.496.414,18 Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet dva milionů čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a osmnáct haléřů), přičemž částka ve výši 1.231.745.926,18 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě tři cet jedna milionů sedm set čtyřicet pět tisíc devět set dvacet šest korun českých a osmnáct haléřů), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. 7) Předem určený zájemce (také jen upisovatel) akcie upíše na základě smlouvy, kterou uzavře se společností J&T FINANCE GROUP SE podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií), a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) mě síce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určenému zájemci - upisovateli oznámen. 8) Předem určený zájemce emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 1.942.496.414,18 Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet dva milionů čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a osmnáct haléřů) splatí v penězích nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet společnosti J&T FINANCE GROUP SE, vedený u J&T BANKA, a.s., číslo účtu 0002171372/5800. do 11. 12. 2015 od 8. 10. 2015

Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na třetí osoby je možný jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti a jen při respektování podmínek předkupního práva podle příslušných ustanovení stanov spole čnosti. od 1. 4. 2015

Dne 23.2.2015 valná hromada společnosti J&T FINANCE GROUP SE rozhodla, že se základní kapitál společnosti ve výši 16.177.862.104,- Kč zvyšuje o částku ve výši 852.137.896,- Kč na částku ve výši 17.030.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: - 852.137.896 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč; všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cenné papíry. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se uplatní pouze částečně, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích částečně vzdali. S ohledem na shora uvedené stávající akcionáři své přednostní právo na upisování nových akcií využijí takto: a) akcionář Ing. Jozef Tkáč, nar. 16. 6. 1950, bytem Slovenská republika, 831 01 Bratislava Nové Mesto, Júlová 10941/32, z titulu svého přednostního práva, kterého se částečně vzdal, upíše pouze 318.948 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodn otě každé akcie 1,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 318.948,- Kč, když emisní kurs každé upisované akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč, a emisní kurs všech nově vydávaných akcií Ing. Jozefu Tkáčovi bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií Ing. Jozefem Tkáčem, tedy částce ve výši 318.948,- Kč; b) akcionář Ing. Ivan Jakabovič, nar. 8. 10. 1972, bytem Slovenská republika, 841 04 Bratislava Donnerova 717/15, z titulu svého přednostního práva, kterého se částečně vzdal, upíše pouze 318.948 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každ é akcie 1,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 318.948,- Kč, když emisní kurs každé upisované akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč, a emisní kurs všech nově vydávaných akcií Ing. Ivanu Jakabovičovi bude odpovídat jmenovité hod notě všech nově upisovaných akcií Ing. Ivanem Jakabovičem, tedy částce ve výši 318.948,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je 2 týdny a tato počíná dnem přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE GROUP SE. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti J&T FINANCE GROUP SE na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin. Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou každý akcionář (také jen upisovatel) uzavře se společností J&T FINANCE GROUP SE podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií). Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je možno upsat 1.704.275.792.000.000/16.177.862.104 akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je možno upsat 11.741.396.738.785.792.000/16.177.862.104 akcií, a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč je možno upsat 2.042.668.360.502.901.184/16.177.862.104 akcií. Akcie lze upisovat pouze celé. Upisovatel Ing. Jozef Tkáč emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 318.948,- Kč splatí v penězích nejpozději do 2 týdnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet společnosti J&T FINANCE GROUP S E, vedený u J&T BANKA, a.s., č. účtu 0002156164/5800. Upisovatel Ing. Ivan Jakabovič emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 318.948,- Kč splatí v penězích nejpozději do 2 týdnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet společnosti J&T FINANCE GRO UP SE, vedený u J&T BANKA, a.s., č. účtu 0002156164/5800. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, tj. kmenové akcie na jméno v počtu 851.500.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 851.500.000,- Kč upíše předem určený zájemce, tj. CEFC Sha nghai International Group Limited, společnost založená a existující podle právního řádu Čínské lidové republiky, se sídlem Room 213, 216 Linghe Road, Pudong New Area, Shanghai, Čínská lidová republika, IČO: 310226000407697. Emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 78 950 000/851 500 000 EUR, což bude dle přepočtu na měnu Kč směnným kurzem CZK/EUR u J&T Banka, a.s. ke dni 23. 2. 2015, t.j. směnným kurzem 27,505 CZK/EUR, 2 171 519 750/851 500 000 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 851.500.000 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě, ale bude se rovnat částce ve výši 78.950.000,00 EUR, což bude dle přepočtu na měnu Kč směnným kurzem CZK/EUR u J&T Banka, a.s. ke dni 23. 2. 2015, tj. směnným kurzem 27,505 CZK/EUR, částka 2.171.519.750,- Kč, přičemž částka ve výši 1.320.019.750,- Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Předem určený zájemce (také jen upisovatel) akcie upíše na základě smlouvy, kterou uzavře se společností J&T FINANCE GROUP SE podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií), a to ve lhůtě do 1 měsíce od doručení náv rhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určenému zájemci - upisovateli oznámen. Předem určený zájemce emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 78.950.000,00 EUR, což bude dle přepočtu na měnu Kč směnným kurzem CZK/EUR u J&T Banka, a.s. ke dni 23. 2. 2015, tj. směnným kurzem 27,505 CZK/EUR, částka 2.171.519.750,- Kč splatí v peně zích nejpozději do 2 týdnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet společnosti J&T FINANCE GROUP SE, vedený u J&T BANKA, a.s., číslo účtu 0002156164/5800. do 20. 4. 2015 od 1. 4. 2015

Dne 16.2.2015 přijala valná hromada společnosti J&T FINANCE GROUP SE rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu dle ust. § 475 a násl. zákona o obchodních korporacích: Základní kapitál společnosti J&T FINANCE GROUP SE ve výši 14.217.862.104,-- Kč (slovy: čtrnáct miliard dvě stě sedmnáct miliónů osm set šedesát dva tisíc jedno sto čtyři korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.960.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devět set šedesát milionů korun českých) na částku ve výši 16.177.862.104,-- Kč (slovy: šestnáct miliard jedno sto sedmdesát sedm milionů osm set šedesát dva tisíc jedno sto čtyři korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného z výšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: - 1.960.000.000 ks (slovy: jedna miliarda devět set šedesát milionů kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká); všechny tyto akcie budou vydány jako cenné papíry a nikoliv jako zaknihované cen né papíry; emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy roven částce 1.960.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devět set šedesát milionů korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo stávajících akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány dosavadními akcionáři, tj. akcionářem Ing. Jozefem Tkáčem, nar. 16. 6. 1950, bytem Slovenská republika, 831 01 Bratislava Nové Mesto, Júlová 10941/32, a akcionářem Ing. Ivanem Jakabovičem, nar. 8. 10. 1972, bytem Slovenská republika, 841 04 Bratislava Donnerova 717/15, dohodou akcionářů dle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta je 10 (slovy: deset) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs všech nově upsaných akcií akcionáři splatí v penězích nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření dohody akcionářů dle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích, a to převodem na účet společnosti J&T FINANCE GROUP SE, vedený u J&T BANKA, a.s., číslo účtu 0002155882/5800. do 18. 2. 2015 od 18. 2. 2015

Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením ze dne 7. 10. 2014 došlo k přeshraniční fúzi sloučením, při němž na společnost J&T FINANCE GROUP SE jakožto na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti KHASOMIA LIMITED, společnosti řídící se kyperským právem, registrační číslo HE 238546, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nikósie, PSČ 1061, Kypr. od 16. 2. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 31. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 11. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 16. 7. 2020 od 11. 4. 2014

Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením ze dne 23. 9. 2013 došlo ke změně právní formy a sloučení, při němž na společnost J&T FINANCE GROUP SE (původní obchodní firma: J&T FINANCE, a.s.) jakožto na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikajících společností J&T FINANCE GROUP, a.s., společnosti řídící se právem Slovenské republiky, IČO: 31 391 087, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 802/B a spole čnosti TECHNO PLUS, a.s., společnosti řídící se právem Slovenské republiky, IČO: 31 385 419, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4615/B. od 1. 1. 2014

Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábřežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sa, vložka: 802/B jako jediný akcionář J&T FINANCE, a. s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.1.2013 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář, společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s. ze současné výše 3 748 911 104,- Kč (tři miliardy sedm set čtyřicet osm milionů devět set jedenáct tisíc sto čtyři koruny české) o čá stku 10.468.951.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta šedesát osm milionů devět set padesát jedna tisíc korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 14.217.862.104,- Kč (slovy: čtrnáct miliard dvě stě sedmnáct milionů osm set šedesát dva t isíc jedno sto čtyři korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti J&T FINANCE, a.s. je zcela splacen. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 10.468.951 (slovy deset milionů čtyři sta šedesát osm tisíc devět set padesát jedna) kusů, b) jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: listinná, f) emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých). Jediný akcionář rozhoduje o tom, že všechny nové akcie společnosti J&T FINANCE, a.s. budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE GROUP, a.s. se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábřežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sa, vložka: 802/B, která využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti v souladu s § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. K u psání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti J&T FINANCE, a.s. jedinému akcionáři společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář tímto souhlasí s tím, aby byl emisní kurs upisovaných akcií splacen jediným akcionářem společností J&T FINANCE GROUP, a.s. započtením peněžité pohledávky společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. vůči společnosti J&T FINANCE, a.s. v celkové výši 10.468.951.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta šedesát osm milionů devět set padesát jedna tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka") (jak je tato pohledávka společnosti specifikována níže) proti pohledávce společnosti J&T FINANCE, a.s. na splacen í emisního kursu nově upsaných akcií společnosti J&T FINANCE, a.s ve výši 10.468.951.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta šedesát osm milionů devět set padesát jedna tisíc korun českých) vůči společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.. Pohledávka společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. vůči společnosti J&T FINANCE, a.s. v celkové výši 10.468.951.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta šedesát osm milionů devět set padesát jedna tisíc korun českých) vznikla z titulu: a) Smlouvy o úvěru ze dne 12.12.2011 ve znění všech jejích dodatků a změn uzavřené mezi společností J&T FINANCE GROUP, a.s. jako věřitelem a společností J&T FINANCE, a.s. jako dlužníkem; b) Smlouvy o úvěru ze dne 20.10.2011 ve znění všech jejích dodatků a změn uzavřené mezi společností J&T FINANCE GROUP, a.s. jako věřitelem a společností J&T FINANCE, a.s. jako dlužníkem. Upisovatel jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábřežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddí l: Sa, vložka: 802/B splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zároveň nejpozději ve lhůtě do 30ti dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. do 25. 4. 2013 od 18. 2. 2013

Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. ? společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 24. listopadu 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s. takto: Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. rozhoduje, že základní kapitál této společnosti se zvyšuje z částky 3 311 801 000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta jedenáct milionů osm set jeden tisíc korun českých) na částku 3 748 911 104,-Kč (slovy: tři miliardy sedm set čtyřicet osm miliónů devět set jedenáct tisíc sto čtyři korun českých), tj. o částku ve výši 437 110 104,- Kč (slovy: čtyři sta třicet sedm miliónů sto deset tisíc sto čtyři koruny české ). Ke zvýšení základního kapitálu společnosti dojde prostřednictvím upsání 437 110 104 kusů (slovy: čtyři sta třicet sedm miliónů sto deset tisíc sto čtyři kusů) akc ií, každé o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), které budou vydány v listinné podobě ve formě na jméno. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká ). Upisování nad částku 437 110 104,- Kč (slovy: čtyři sta tři cet sedm miliónů sto deset tisíc sto čtyři koruny české ) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. schvaluje zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navrhovaného emisního kursu a kcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. rozhoduje o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: a) 6 930 000 kusů kmenových akcií společnosti J&T Bank (ZAO), se sídlem: pereulok Trubnikovskij č.p. 13, blok (budova) 1, PSČ: 121069 Moskva, Ruská federace, hlavní státní registrační číslo: 1027739121651, vydaných v listinné podobě a ve formě na jméno a v nominální hodnotě 50 rublů (50 RUB), b) 70 000 kusů prioritních akcií společnosti J&T Bank (ZAO), se sídlem: pereulok Trubnikovskij č.p. 13, blok (budova) 1, PSČ: 121069 Moskva, Ruská federace, hlavní státní registrační číslo: 1027739121651, vydaných v listinné podobě a ve formě na jméno a v nominální hodnotě 50 rublů (50 RUB), veškeré tyto výše uvedené akcie představují 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti J&T Bank (ZAO), se sídlem: pereulok Trubnikovskij č.p. 13, blok (budova) 1, PSČ: 121069 Moskva, Ruská federace, hlavní státní registrační číslo: 1027739121651, jejichž hodnota ve výši 437 110 104,- Kč (slovy: čtyři sta třicet sedm miliónů sto deset tisíc sto čtyři korun českých ) byla určena v souladu s ustanovením § 59a odst. 3 obchodního zákoníku na základě reálné ceny vykázané v účetní závěrce za předcházející účetní období (k 31.12.2008) před valnou hromadou rozhodující o tomto zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s. Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost J&T FINANCE, a.s. všech 437 110 104 (slovy: čtyři sta třicet sedm miliónů sto deset tisíc sto čtyři) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. rozhoduje o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem: Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ: 841 04 , IČ: 31391087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I (Okresný súd Bratislava I), Oddíl Sa, vložka číslo 802/B. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 60 (šedesáti) dnů. Počátek této lhůty bude oznámen doručením návrhu sm louvy o úpisu uvedenému, předem určenému zájemci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti J&T FINANCE, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku. Upisování akcií bude vázáno v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s . do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. stanoví lhůtu pro splácení nepeněžitého vkladu, která uplyne 60. (šedesátý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T FINANCE, a.s. do obchodního re jstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu se určuje sídlo společnosti J&T FINANCE, a.s. Jediný akcionář společnosti J&T FINANCE, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhoduje, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfoli a účastí, což umožní společnosti J&T FINANCE, a.s. naplňovat plánované cíle. do 23. 12. 2009 od 8. 12. 2009

Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., jako jediný akcionář obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11058, rozhodl d ne 12.12.2006 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s., se zvyšuje o částku 3.309.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta devět milionů osm set jeden tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou ce lkovou výši 3.311.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta jedenáct milionů osm set jeden tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem ve výši 3.276.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě sedmdesát šest milionů osm set jeden tis íc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých). Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.309.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta devět milionů osm set jeden tisíc korun českých), se nepřipouští. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je rozvinutí předmětu činnosti obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. koncentrací společností finančního charakteru (podléhajících dozoru příslušného regulatorního orgánu) do obchodní společnosti J&T FINANCE, a .s. a posílení jejího finančního potenciálu, to vše ve vazbě na předmět její činnosti-nabývání a držení podílů na právnických osobách. 2. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 3.309.801 (slovy: tři miliony tři sta devět tisíc osm set jedna) kusů, (z čehož na nepeněžitý vklad připadá 3.276.801(slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc osm set jedna) kusů akcií, na peněžitý vklad 33.000 (slovy: třicet tři ti síc) kusů akcií), b) jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: listinná, f) akcie nebudou kótované. 3.Všechny nové akcie obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s., tj. 3.309.801 (slovy: tři miliony tři sta devět tisíc osm set jedna) kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 3.309.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta devět milionů osm set jeden ti síc korun českých) budou upsány jediným akcionářem ? obchodní společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, IČ 31 391 087, který využívá ohledně upsání akcií peněžitým vkladem svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií. 4. Pravidla postupu pro upsání akcií: 4.1. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku spolu s oznámením o podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, doručí představenstvo obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. jedinému akcionáři, obchodní společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis výše popsaného rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. 4.2. Lhůta k upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, obchodní společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. spolu s oznámením specifikovaným shora v bodu 4.1. 4.3. Obchodní společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. jako jediný akcionář upíše akcie doručením akceptované smlouvy o upsání opatřené úředně ověřeným podpisem ze strany jediného akcionáře do výše uvedeného sídla obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. 4.4. Upisování akcií smlouvou o upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs upisovaných akcií, tzn. všech nově vydávaných akcií, je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz každé akcie se tedy stanovuje na částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 6. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen takto: 6.1. Nepeněžitým vkladem ve výši 3.276.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě sedmdesát šest milionů osm set jeden tisíc korun českých), a to -100% akcií emitovaných obchodní společností J&T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 471 15 378, -100% akcií emitovaných obchodní společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, IČ: 476 72 684, -100% akcií emitovaných obchodní společností J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o.c.p., a.s. se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, IČO: 356 81 403, -100% akcií emitovaných společností IBI Bank AG, se sídlem Talacker 50, 12th floor 8001 Zürich, Švýcarská konfederace. Výše uvedený vklad je popsán a oceněn znaleckým posudkem ze dne 5.12.2006, číslo A 121/2006 zpracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES, s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 3, Žerotínova 35/1124 zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 8 .1.2004 pod čj. M-36/2004 do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Výše uvedený znalecký ústav byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22.11.2006 vydaným pod čj. Nc 4957/2006-9. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená výše citovaným znaleckým posudkem činí částku 3.276.801.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě sedmdesát šest milionů osm set jeden tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání a činnosti obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. Písemná zpráva zpracovaná ve smyslu § 204 odst.3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla předložena představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hr omady a jediný akcionář obchodní společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. tuto zprávu schválil. Specifikace akcií, jež budou vydány za výše specifikovaný nepeněžitý vklad, jak popsáno v notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře pod bodem 2 a 5, tj. počet - 3.276.801 (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc osm set jedna) kusů akcií, jmenovitá hodnota - 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá akcie, druh- kmenové akcie, forma- akcie na jméno, podoba akcií- listinná, akcie nebudou kótované. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií, jež budou vydány za předmětný nepeněžitý vklad, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií, místem splacení je výše uvedené sídlo obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s. 6.2. Peněžitým vkladem ve výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých). Specifikace akcií, jež budou vydány za výše specifikovaný peněžitý vklad, jak popsáno v notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře pod bodem 2 a 5, tj. počet - 33.000 (slovy: třicet tři tisíc) kusů akcií, jmenovitá hodnota - 1.000,- Kč (slovy: jed en tisíc korun českých) každá akcie, druh- kmenové akcie, forma- akcie na jméno, podoba akcií- listinná, akcie nebudou kótované. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií, jež budou vydány za předmětný peněžitý vklad tj. částku ve výši ve výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři miliony korun českých) na zvláštní účet obchodní společnosti J&T FINANCE, a.s.č. 0002081 019 / 5800 , IBAN: CZ25 5800 0000 0000 0208 1019 vedený u obchodní společnosti J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií. do 20. 12. 2006 od 15. 12. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 780 308 188 Kč

od 1. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 17 740 750 488 Kč

do 1. 12. 2016 od 11. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 17 030 000 000 Kč

do 11. 12. 2015 od 20. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 16 177 862 104 Kč

do 20. 4. 2015 od 18. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 14 217 862 104 Kč

do 18. 2. 2015 od 25. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 3 748 911 104 Kč

do 25. 4. 2013 od 23. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 3 311 801 000 Kč

do 23. 12. 2009 od 20. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 12. 2006 od 24. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 999 556 188 od 1. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 1. 12. 2016 od 11. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 11. 12. 2015 od 20. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč do 20. 4. 2015 od 18. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 778 752 od 25. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 437 110 104 do 18. 2. 2015 od 23. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 309 801 do 25. 4. 2013 od 20. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 25. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 25. 10. 2006 od 24. 8. 2006

Statutární orgán

6 fyzických osob

Štěpán Ašer MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Igor Kováč

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

Patrik Tkáč

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Dušan Palcr

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jozef Tkáč

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Gabriela Lachoutová

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 16. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

41 avenue HECTOR OTTO, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

41 avenue HECTOR OTTO, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

Gabriela Lachoutová

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Jozef Tkáč

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Dušan Palcr

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Patrik Tkáč

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Gabriela Lachoutová

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00

Gabriela Lachoutová

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Jozef Tkáč

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2011

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 29. 4. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 19. 9. 2011

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 19. 9. 2011

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Peter Korbačka

člen

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 29. 4. 2009

Tichá 28, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

od 16. 7. 2020

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být vždy předseda představenstva anebo místopředseda představenstva.

do 16. 7. 2020 od 1. 1. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 1. 1. 2014 od 24. 8. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Jana Šuterová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

Marta Tkáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Marta Tkáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Jana Šuterová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

Marta Tkáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

RNDr. Marta Tkáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 28. 8. 2012

vznik funkce: 28. 8. 2012

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 28. 8. 2012

Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing. Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 29. 4. 2009

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

člen

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 24. 8. 2007

zánik členství: 28. 8. 2012

Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

RNDr. Marta Tkáčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 24. 8. 2007

zánik členství: 28. 8. 2012

vznik funkce: 24. 8. 2007

zánik funkce: 28. 8. 2012

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Tatiana Korbačková

člen

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 24. 8. 2007

zánik členství: 29. 4. 2009

Palisády 35, Bratislava, 811 60, Slovenská republika

RNDr. Marta Tkáčová

předseda

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 24. 8. 2007

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 24. 8. 2007

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Tatiana Korbačková

člen

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 24. 8. 2007

Palisády 35, Bratislava, 811 60, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

člen

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 24. 8. 2007

Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Další vztahy firmy J&T FINANCE GROUP SE

Akcionáři

J&T FINANCE GROUP, a.s.

Dvořákovo nábrežie 8, Slovenská republika, Bratislava, 811 02

do 1. 1. 2014 od 10. 11. 2011

J&T FINANCE GROUP, a.s.

Lamačská cesta, Slovenská republika, Bratislava, 841 04

do 10. 11. 2011 od 24. 8. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 8. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 8. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).