Hlavní navigace

Mladá fronta a.s.

Firma Mladá fronta a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1988, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 312 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49240315

Sídlo:

Mezi vodami 1952/9, Praha, 143 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 5. 1993

DIČ:

CZ49240315

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
58110 Vydávání knih
58190 Ostatní vydavatelské činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1988, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Mladá fronta a.s. od 17. 5. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 17. 5. 1993

adresa

Mezi Vodami 1952/9
Praha 4- Modřany 14300 od 1. 4. 2004

adresa

Radlická 61
Praha 5 do 1. 4. 2004 od 17. 5. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 6. 2010

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorskýké činnosti do 29. 6. 2010 od 16. 1. 2006

ekonomické a organizační poradenství do 29. 6. 2010 od 27. 4. 2005

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 29. 6. 2010 od 23. 12. 2003

specializovaný maloobchod do 29. 6. 2010 od 23. 12. 2003

nakladatelská činnost do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

služby novinářského a dokumentačního charakteru do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

vydavatelská činnost do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

reklamní činnost do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

agenturní činnost v oblasti tisku do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

inzertní činnost do 29. 6. 2010 od 17. 5. 1993

Ostatní skutečnosti

Dne 14.4.2016 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4- Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300, IČO: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, spisová značka B 1988 (dále jen Mladá fronta a.s.), a kupujícím, Serafico investment s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04229967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spi sová značka C 24449 (dále jen Serafico investment s.r.o.), smlouva o prodeji částí závodu, na jejímž základě byly převedeny části závodu z Mladá fronta a.s. na Serafico Investment s.r.o. od 18. 4. 2016

Společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. jako jediný akcionář společnosti Mladá fronta a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 28.6.2013 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti Mladá fronta a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen a tato skutečnosti byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1.7.2013, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejich ž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých) na jeho novou výši 312.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad čás tku, o níž se základní kapitál zvyšuje. Dále se určuje počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Upisuje se 31 (slovy: třicet jedna kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. kmenové, všechny ve formě na jméno a v podobě listinné. Žádná z nově upisovaný ch akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC. se sídlem 8407 N.E. Fremont Street 229, Portland, Oregon 97220, Spojené státy americké, r eg. číslo společnosti 032021-99, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 310.000.000,- Kč (slovy: tři sta deset miliónů korun českých). Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti Mladá fronta a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností Mladá front a a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, INC., tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti Mladá fronta a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s., vyplývajícího z uznání závazku ze dne 26.6.2013, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti Mladá fronta a.s. uhradit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 326.574.566,23 Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých 23/100) s příslušenstvím, na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Existence této pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností Mladá fronta a.s., je rovněž potvrzena zprávou auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zprac ovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost AUDISA SERVICE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Želivecká 1419/5, PSČ 106 00, IČ 282 19 716, licence č. 486, a pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10, auditor KAČR, č. os v. 0062. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Mladá fronta a.s. proti pohledávce společnosti Mladá fronta a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií s plácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost Mladá fronta a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí n astat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovan ých akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti Mladá fronta a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsanýc h akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. do 23. 7. 2013 od 11. 7. 2013

Společnost Mladá fronta a.s. se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění přešla v souladu s Projektem rozdělení ze dne 15.5.2013 na nástupnickou společnost MF MEDICAL & DI GITAL MEDIA s.r.o. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 1, Zátkovo nábř. 448/7, PSČ 370 01, IČ 018 47 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 21929, a to k rozhodnému dni 1.10.2012. od 1. 7. 2013

Část podniku zaměřená na provoz Knihkupectví U Jednorožce byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27. června 2011 s účinností ke dni 1. července 2011 prodána společnosti LAPIS PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 160/13, identifikační číslo 256 0 7 731 od 7. 12. 2011

Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápisem ze dne 17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993. od 10. 1. 2011

Část podniku zaměřená na vydávání periodického tisku MLADÁ FRONTA 7 SEDMIČKA byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 6.12.2010 s účinností ke dni 1.1.2011 prodána společnosti MF 7 a.s., IČ 247 72 429, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00. od 10. 1. 2011

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 23. srpna 2004 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá fronta a.s. o částku ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) a dne 16. p rosince 2004 o částku 49.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), a to upsáním akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 289.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 129.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) se nepřipouští. Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: a) 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie b) 9 (slovy: devět) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem. Jediný akcionář upíše 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) znějících na jméno a 9 (slovy: devět) kusů akcií o jmenovité hodno tě 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Emisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 4 - Modřanech, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 16. 3. 2005 od 8. 2. 2005

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo notářským zápisem dne 22.10.2003 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti Mladá fronta a.s.. takto: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti ve výši 139 373 000,-Kč (slovy: jednosto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 139 373 000,-Kč (slovy:jedno sto třicet devět milionů tři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) o částku ve výši 20 627 000,-Kč (slovy: dvacet milionů šestset dvace t sedm tisíc korun českých) tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 160 000 000,-Kč (slovy: jednostošedesát milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, t.j. nad částku 20 627 000,-Kč (slovy: dvacetmilionů šestsetdvacetsedmtisíc korun českých) se nepřipouští. Určuje se počet, jemnovitá honodta, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: a) 2 (slovy: dva) kusy akcií Jemnovitá hodnota: 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. b) 6 (slovy: šest) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. c) 2 (slovy: dva) kusy akcií Jmenovitá hodnota: 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. d) 7 (slovy: sedm) kusů akcií Jmenovitá hodnota: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc kroun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem a to společností EUROPEAN TRUST SERVICES, INC., čímž je využito přednostní právo stávajícího akcionáře na upisování nových akcií. Jediný akcionář upíše 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hod notě 10 000 000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) znějící na jméno, 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě: 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (slovy: d esetisíc kroun českých) znějící na jméno a 7 (slovy: sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 5, Radlická 61, v kanceláři společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst.5 Obchodníh o zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti patnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Určuje se účet u banky a lhůta v níže je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u bankovního ústavu Raiffeisen Bank, a.s. č.účtu 1031017002/5500 a  to ve lhůtě pěti dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií. do 29. 12. 2003 od 23. 12. 2003

Zakládací listinou bylo jmenováno představenstvo společnosti a dozorčí rada. Zakladatel současně schválil i stanovy společnosti. od 17. 5. 1993

Akciová společnost Mladá fronta a.s. vznikla po výmazu podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace rozhodnutím Ministerstva hospodářství České republiky. od 17. 5. 1993

Akciová společnost byla založena jednorázově jako právní nástupce Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství, bez likvidace, a to formou zakládací listiny sepsané notářským zápisem ze dne 17.12.1992 a jeho dodatku ze dne 13.5.1993. do 10. 1. 2011 od 17. 5. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 312 000 000 Kč

od 23. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 7. 2013 od 1. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 289 000 000 Kč

do 1. 7. 2013 od 16. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 160 000 000 Kč

do 16. 3. 2005 od 29. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 139 373 000 Kč

do 29. 12. 2003 od 17. 5. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 31 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 31 do 19. 12. 2016 od 23. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 19. 12. 2016 od 1. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 28 do 1. 7. 2013 od 16. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 1. 7. 2013 od 16. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 16 do 16. 3. 2005 od 1. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 15 do 1. 4. 2004 od 29. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 1. 4. 2004 od 29. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 1. 4. 2004 od 29. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 do 1. 4. 2004 od 29. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 1. 4. 2004 od 29. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 13 do 29. 12. 2003 od 9. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 29. 12. 2003 od 9. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 do 29. 12. 2003 od 9. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 do 29. 12. 2003 od 9. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 do 29. 12. 2003 od 9. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 139 373 000 Kč, počet: 1 do 9. 7. 2003 od 17. 5. 1993

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jozef Ulbricht

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

Bazová 16791/16, Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Historické vztahy

Markéta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2019 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 12. 6. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2019

zánik funkce: 12. 6. 2020

Bechyňova 2744/8, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Karel Polcar

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 1. 6. 2018

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 30. 4. 2019

K lesu 345/8, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 26. 6. 2016

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2016

V Lánech 1131, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2016

V Lánech 1131, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2016

V Lánech 1131, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Karel Polcar

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2018

K lesu 345/8, Praha, 142 00, Česká republika

Karel Polcar

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2018

K lesu 345/8, Praha, 142 00, Česká republika

Tomáš Skřivánek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

zánik členství: 25. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2016

Vřesová 2294/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Tomáš Skřivánek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

zánik členství: 25. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2016

Vřesová 2294/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

V Lánech 1131, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 31. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

V Lánech 1131, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Karel Polcar

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 1. 6. 2014

K Lesu 345/8, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Michael Dědeček

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2012

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 31. 3. 2011

Prunarova 2388, Hostivice, 253 01, Česká republika

Karel Polcar

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 1. 6. 2010

K Lesu 345/8, Praha 4, 142 00, Česká republika

PhDr. Jiří Kolečko

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 1. 6. 2010

Kaňkovského 1238/8, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. David Hurta

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 25. 6. 2012

Na Kobylce 106, Všenory, 252 31, Česká republika

Markéta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 11. 8. 2008

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 11. 8. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2012

Sládkova 481, Rudná, 252 19, Česká republika

Ing. Michael Dědeček

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 2. 8. 2005

zánik členství: 2. 11. 2009

vznik funkce: 2. 8. 2005

zánik funkce: 2. 11. 2009

Prunarova 2388, Hostivice, 253 01, Česká republika

Markéta Nováková

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 10. 5. 2004

zánik členství: 11. 8. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 11. 8. 2008

Sládkova 481, Rudná, 252 19, Česká republika

Ing. Daniel Ebermann

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 1. 8. 2005

zánik funkce: 1. 8. 2005

Klíčanská 16, Praha 8, 182 00, Česká republika

PhDr. Jiří Kolečko

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 20. 8. 2004

zánik členství: 20. 11. 2008

Kaňkovského 1238/8, Praha 8, 182 00, Česká republika

Markéta Nováková

člen

První vztah: 28. 5. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik členství: 10. 5. 2004

Sládkova 481, Rudná, 252 19, Česká republika

Jaromír Dojáček

člen

První vztah: 23. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 30. 9. 2004

Pravonín 107, 257 09, Česká republika

Mgr. Lukáš Polák

předseda

První vztah: 23. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 5. 2004

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 10. 5. 2004

vznik funkce: 3. 9. 2003

zánik funkce: 10. 5. 2004

Dr.Beneše 311, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Václav Špindler

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 11. 2004

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 22. 8. 2001

Zahradníčkova 1122, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Pecka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 23. 12. 2003

zánik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 22. 8. 2001

Anežky Malé 770/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Jiří Rýdl

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 23. 12. 2003

zánik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 22. 8. 2001

Družstevní ochoz 430/13, Praha 4, 140 00, Česká republika

PHDr. Jiří Vaško

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 5. 12. 2000

zánik funkce: 22. 8. 2001

Fantova 1758, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Zbořil

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik členství: 18. 9. 2000

zánik funkce: 22. 8. 2001

Hviezdoslavova 510, Praha 4, 149 00, Česká republika

Josef Morávek

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 15. 9. 1999

zánik funkce: 22. 8. 2001

Hrusická 2526/10, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Karel Kříž

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 15. 9. 1999

zánik funkce: 22. 8. 2001

Davídkova 2103/95, Praha 8, 182 00, Česká republika

PaedDr. Josef Láznička

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 15. 9. 1999

zánik funkce: 22. 8. 2001

Ve vilách 21, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Aleš Musil

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2002

vznik funkce: 15. 9. 1999

zánik funkce: 18. 9. 2000

Michnova 1626/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Hana Brajanoski

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2002

zánik členství: 18. 9. 2000

vznik funkce: 13. 1. 2000

Sokolovská 33, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jan Macháček

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Na bateriích 57, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Malý

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

5. května 66, Praha 4, Česká republika

ing. Miroslav Jelínek

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Zelenečská 520, Praha 9, Česká republika

ing. Vlado Ríša

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Bubenská 27, Praha 7, Česká republika

RNDr. Vladimír Pistorius

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Skalecká 17, Praha 7, Česká republika

ing. Bohumil Čihák

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Táborská 3, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Porák

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Blatenská 2183, Praha 4, Česká republika

ing. Marcela Sadilová

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Tismická 3, Praha 10, Česká republika

Za společnost jedná navenek člen představenstva samostatně.

od 8. 7. 2020

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.

do 8. 7. 2020 od 13. 8. 2012

Jménem společnosti ve všech věcech jedná a společnost zavazuje samostatně předseda představenstva. Každý člen představenstva jedná a společnost zavazuje samostatně s výjimkou: a) zcizování a nákupu nemovitostí, akcií a podílů v obchodních společnostech, b ) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, c) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, d) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, e) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, v těchto případech jedná buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 13. 8. 2012 od 16. 7. 2010

Společnost zavazuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 16. 7. 2010 od 14. 12. 2005

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost zavazuje každý člen představenstva samostatně s tím, že se za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 12. 2005 od 23. 12. 2003

Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje ve všech věcech bez ohledu na jejich hodnotu a povahu buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření od předsedy představenstva. Při jednání za společnost tak každý člen představenstva činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojují svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 23. 12. 2003 od 9. 7. 2003

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně, nebo člen představenstva, který k byl představenstvem pověřen, popřípadě jiná osoba představenstvem výslovně zmocněná. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu připojí samostatně svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně, popřípadě osoba k tomuto aktu představenstvem výslovně zmocněná. Generální ředitel podepisuje za společnost v rozsahu vymezeném organizačním řádem společnosti.

do 9. 7. 2003 od 17. 5. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Markéta Nováková

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2018 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Bechyňova 2744/8, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Markéta Nováková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2016

Sládkova 481/9, Rudná, 252 19, Česká republika

Vojtěch Jirků

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2019

Národní obrany 714/14, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Hurta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 1. 8. 2016

K Třešňovce 402, Karlík, 252 29, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. David Hurta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 1. 8. 2016

K Třešňovce 402, Karlík, 252 29, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Vojtěch Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

Národní obrany 714/14, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vojtěch Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

Národní obrany 714/14, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vojtěch Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 2. 8. 2012

Zelená 1570/14a, Praha 6, 160 00, Česká republika

Markéta Nováková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 1. 8. 2016

Sládkova 481, Rudná, 252 19, Česká republika

Vojtěch Jirků

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2013

vznik členství: 2. 8. 2012

Zelená 1570/14a, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Hurta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 2. 8. 2012

vznik funkce: 2. 8. 2012

Na Kobylce 106, Všenory, 252 31, Česká republika

Ing. David Hurta

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 2. 8. 2012

vznik funkce: 2. 8. 2012

Na Kobylce 106, Všenory, 252 31, Česká republika

Markéta Nováková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2012

zánik funkce: 1. 8. 2016

Sládkova 481, Rudná, 252 19, Česká republika

Jiřina Hanzlová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 20. 11. 2012

zánik funkce: 20. 11. 2012

Benediktská 690/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 18. 5. 2010

zánik členství: 25. 6. 2012

Masarykova 1197, Český Brod, 282 01, Česká republika

Jiřina Hanzlová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 20. 11. 2012

zánik funkce: 20. 11. 2012

Benediktská 690/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jacob Johan Stolker

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 9. 2008

zánik funkce: 12. 9. 2012

4758 BC Noordhoek, Sint Jozefsraat 7, Holland, Nizozemské království

Jacob Johan Stolker

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 12. 9. 2008

zánik funkce: 12. 9. 2012

4758 BC Noordhoek, Sint Jozefsraat 7, Holland, Nizozemské království

Eva Součková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 20. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 23. 8. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2008

Martího 376/6, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jiřina Hanzlová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 20. 8. 2004

zánik členství: 20. 11. 2008

Benediktská 7/690, Praha 1, 110 00, Česká republika

Alena Votýpková

člen

První vztah: 23. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 29. 10. 2003

zánik členství: 29. 1. 2008

Radlická 110/86, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martina Boledovičová

předseda

První vztah: 23. 12. 2003 - Poslední vztah: 2. 11. 2004

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 20. 4. 2004

vznik funkce: 15. 9. 2003

zánik funkce: 20. 4. 2004

Lišov 596, 373 72, Česká republika

Lenka Michálková

člen

První vztah: 23. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 1. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 6. 10. 2003

Terronská 656/45, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miluška Žáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 23. 12. 2003

zánik členství: 1. 4. 2002

vznik funkce: 22. 8. 2001

Brtnická 772/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Krupička

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 11. 2004

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 22. 8. 2001

Holčovická 2924, Praha 4, 140 00, Česká republika

Bohuslav Procházka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2003 - Poslední vztah: 23. 12. 2003

zánik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 22. 8. 2001

Petrohradská 921/31, Praha 10, 100 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Prokeš

člen

První vztah: 23. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik členství: 5. 12. 2000

zánik funkce: 22. 8. 2001

Pod Pekařkou 1090/35, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Vaněk

člen

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 22. 8. 2001

Čiklova 624/7, Praha 2, 128 00, Česká republika

David Kostřiba

předseda

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2003

vznik funkce: 15. 9. 1999

zánik funkce: 22. 8. 2001

Na pastvisku 7, Opava 5, 747 05, Česká republika

Mgr. Jan Matoušek

člen

První vztah: 13. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2002

zánik členství: 18. 9. 2000

vznik funkce: 15. 9. 1999

Havlenova 73/20, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Milan Haluška

člen

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Mariánská 260, Příbram, Česká republika

PhDr. Miroslav Chmelík

člen

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Nekvasilova 3, Praha 8, Česká republika

Petr Trojan

člen

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2001

Augustinova 2058, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Marek

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Novorosijská 6, Praha 10, Česká republika

ing. Ivan Pilip

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Zeyerova alej 5, Praha 6, Česká republika

MUDr. Romana Lodinová

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Plzeňská 34, Praha 5, Česká republika

Pavla Pánková

První vztah: 17. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Na Pernikářce 14, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy Mladá fronta a.s.

2 fyzické osoby

Pavel Boušek

První vztah: 3. 7. 2020

Hřbitovní 793, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, Česká republika

Mgr. Ing. Petra Hýsková

První vztah: 18. 2. 2020

Tyršova 1835/13, Praha, 120 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Ing. Petra Hýsková

První vztah: 12. 2. 2020 - Poslední vztah: 18. 2. 2020

Tyršova 1835/13, Praha, 120 00, Česká republika

Akcionáři

PAVEL BOUŠEK

Hřbitovní 793, Česká republika, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

od 3. 7. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 5. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 5. 1993

Insolvenční rejstřík

Mladá Fronta, a.s.

spisová značka: INS 27546/2019

stav řízení:

poslední záznam: 2021-01-15 15:52:21.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).