Hlavní navigace

pietro filipi holding, a.s.

Firma pietro filipi holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6680, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 55 786 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26193426

Sídlo:

Karolinská 654/2, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 8. 2000

DIČ:

CZ26193426

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6680, Městský soud v Praze

Obchodní firma

pietro filipi holding, a.s. od 14. 8. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 14. 8. 2000

adresa

Karolinská 654/2
Praha 18600 od 7. 9. 2019

adresa

Na Maninách 315/4
Praha 17000 do 7. 9. 2019 od 13. 6. 2016

adresa

Na Maninách 315/4
Praha 7 do 13. 6. 2016 od 14. 8. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 10. 2014

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

činnost ekonomických a organizačních poradců do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

vedení účetnictví do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

realitní činnost do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

poradenství v oblasti desingu do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

reklamní činnost do 13. 10. 2014 od 14. 8. 2000

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada konaná dne 26. června 2013 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu: do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

a) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti - zrušení vlastních akcií v majetku společnosti. do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

b) Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 114.756.000,- Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů sedm set padesát šest tisíc korun českých) o částku 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 55.78 6.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set osmdesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

c) Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti v majetku společnosti. Při snížení základního kapitálu bude zrueno 7 ks (slovy: sedm kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé je dné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 589 ks (slovy: pět set osmdesát devět kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tyto vlastní akcie spole čnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“, jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun český ch). do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

d) Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 58.970.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých), nemůže být a nebu de vyplacena akcionářům společnosti, s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. O celou částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen stav účtu základního kapitálu. Rozdíl mezi pořizovací cenou Zrušovaných akcií, tj. částka v celkové výši 10.580.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set osmdesát tisíc korun českých), bude vypořádá na tak, že o část ve výši 472.500,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bude snížení emisní ážio, o část ve výši 7.148.223,- Kč (slovy: sedm milionů sto čtyřicet osm tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) bude snížen nerozděle ný zisk z minulých let a ve výši zbývající části - 2.959.277,- Kč (slovy: mínus dva miliony devět set padesát devět tisíc dvě sta sedmdesát sedm korun českých) bude vytvořen statutární fond. Záporný zůstatek na statutárním fondu bude uhrazen z hospodářské ho výsledku roku 2013 (dvatisícetřináct). do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

e) Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu o vlastní akcie v majetku společnosti. do 17. 12. 2013 od 18. 7. 2013

Jediný akcionář rozhodl dne 29. dubna 2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech. Zvyšuje se základní kapitál společnosti pietro filipi holding, a.s. (dále jen "společnost") a to následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 14 000 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) o částku 100 756 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedm set padesát šest tisíc korun českých) na částku 114 756 000,- Kč (slovy: jedno sto čtrnáct mil ionů sedm set padesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., o bchodní zákoník, v platném znění s tím, že budou nabídnuty určitým zájemcům. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 1007 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,-. 1. upisovatel - společnost Hendrych, v.o.s., IČ 47114819, se sídlem Praha 7, Na Maninách 315/4, PSČ 170 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7490, upíše 447 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks akc ií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Společnost Hendrych, v.o.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Sm louva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, neboť upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zamítá. Závazek splatit emisní kurz akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před roz hodnutím rejstříkového soudu emisní kurz akcií splatit. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem upsání akcií je sídlo společnosti pietro filipi holding, a.s. Doba upsání akcií je v prac ovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 44 756 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony sedmset pades át šest tisíc korun českých), a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele. Jediný akcionář připouští započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 44 756 000,- Kč (celková výše pohledávky činí 50 783 000,- Kč) vzniklé a existující z nároku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky za společností pietro filipi, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2003 uzavřené mezi obchodní společností Hendrych, v.o.s. jako postupitelem a obchodní společností pietro filipi holding, a.s. jako postupníkem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a  to v rozsahu v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli společnosti Hendrych, v.o.s. bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlou vu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vk lad vydá společnost 447 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 6 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné pod obě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 2. upisovatel - společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, upíše 560 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Společnost GPL Limited upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl adního kapitálu, neboť upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstř íku zamítá. Závazek splatit emisní kurz akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurz akcií splatit. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. M ístem upsání akcií je sídlo společnosti pietro filipi holding, a.s. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splace n peněžitým vkladem v celkové výši 56 000 000,- Kč. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 560 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Společnost GPL Limited je povinna splatit nejpozději do 30 dnů po úpisu akci í část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 30% jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 51-1596270267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Zbylá část emisního kursu nově upsaných akcií ve v ýši 70% bude splacena do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 27. 8. 2004 od 4. 8. 2004

Valná hromada konaná dne 09.10.2001 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 13.000.000,--Kč (slovy: třináct milionů korun českých) na částku 14.000.000,--Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle § 203 obchodního zákoníku.Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Upsáno bude 130 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč. Konstatuje se, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.Určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to panu Ing.Petru Hendrychovi, r.č.640907/1009, bytem Praha 10,Uzbecká 1409/8.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností.Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit určenému zájemci bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 dnů.Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu uzavřením smlouvy o započtení akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm. j)obchodního zákoníku podle shora uvedených pravidel postupu pro uzavření smlouvy.Dohoda o započtení bude uzavřena mezi Ing. Petrem Hendrychem a společností pietro filipi holding, a.s., neboť Ing.Petr Hendrych má za společností pietro filipi holding, a.s. peněžitou pohledávku v celkové výši 20.899.075,62 Kč splatnou k 31.12.2011,vzniklou na základě smlouvy o postoupení pohledávky.Část této peněžité pohledávky ve výši 13.000.000,--Kč vůči společnosti bude započtena proti pohledávce na splácení emisního kursu. do 25. 11. 2002 od 16. 8. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 786 000 Kč

od 17. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 114 756 000 Kč

do 17. 12. 2013 od 23. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 114 756 000 Kč

do 23. 11. 2005 od 17. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 114 756 000 Kč

do 17. 8. 2005 od 27. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 14 000 000 Kč

do 27. 8. 2004 od 25. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 25. 11. 2002 od 14. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 98 od 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 548 od 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 od 30. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 do 17. 12. 2013 od 30. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 137 do 17. 12. 2013 od 30. 7. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 do 30. 7. 2013 od 28. 2. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 137 do 30. 7. 2013 od 28. 2. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 do 30. 7. 2013 od 28. 2. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 do 28. 2. 2005 od 27. 8. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 137 do 28. 2. 2005 od 27. 8. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 do 28. 2. 2005 od 27. 8. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 130 do 27. 8. 2004 od 25. 11. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 27. 8. 2004 od 14. 8. 2000

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Michal Mička

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2019

vznik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

Milevská 2094/3, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michal Mička

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2018 - Poslední vztah: 13. 7. 2019

vznik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

U Golfu 650, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Mička

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2018 - Poslední vztah: 26. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

U Golfu 650, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Foret

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2018

Ortenovo náměstí 1321/29, Praha, 170 00, Česká republika

Jan Foret

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2018

Ortenovo náměstí 1321/29, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Hendrych

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 28. 11. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2018

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hendrych

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 28. 11. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2018

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Mička

Předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

vznik funkce: 28. 11. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2018

U Golfu 650, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Mička

Předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

vznik funkce: 28. 11. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2018

U Golfu 650, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 28. 11. 2017

vznik funkce: 20. 5. 2016

zánik funkce: 28. 11. 2017

Za Sídlištěm 2092/34, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 28. 11. 2017

vznik funkce: 20. 5. 2016

zánik funkce: 28. 11. 2017

Za Sídlištěm 2092/34, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

U Dubu 103, Kunice, 251 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  4FOUR s.r.o.

  Za sídlištěm 2092/34, Praha, 143 00

Tomáš Vacek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

U Dubu 103, Kunice, 251 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  4FOUR s.r.o.

  Za sídlištěm 2092/34, Praha, 143 00

Petr Hendrych

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 28. 11. 2017

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Petr Hendrych

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 28. 11. 2017

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Aleš Pitro

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 13. 6. 2016

vznik členství: 24. 1. 2013

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 20. 5. 2016

Hrdlořezská 210/12, Praha, 190 00, Česká republika

Radim Jasek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 28. 11. 2017

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Radim Jasek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 28. 11. 2017

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Kateřina Fialová

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 2. 5. 2013

zánik členství: 16. 7. 2013

Průhonek 1230/9, Praha 5, 155 00, Česká republika

Aleš Pitro

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 24. 1. 2013

vznik funkce: 12. 3. 2013

zánik funkce: 17. 7. 2013

Hrdlořezská 210/12, Praha 9, 190 00, Česká republika

Pavel Pačes

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 2. 5. 2013

zánik členství: 16. 7. 2013

Budějovická 351/16, Praha 4, 140 00, Česká republika

Klára Žďárská

Předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 12. 12. 2012

zánik členství: 2. 5. 2013

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 12. 3. 2013

Bohušovická 544/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Markéta Kozderová

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 12. 12. 2012

zánik členství: 2. 5. 2013

vznik funkce: 12. 12. 2012

zánik funkce: 2. 5. 2013

Chotěšovská 678/4, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Flieger

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 14. 8. 2004

zánik členství: 12. 12. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2004

zánik funkce: 12. 12. 2012

Ostružinová 2935/5, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Aleš Pitro

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 12. 12. 2012

Huť 142, 468 26, Česká republika

Alena Loudinová

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 24. 1. 2013

Ostružinová 2935/5, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Petr Hendrych

předseda

První vztah: 26. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 14. 8. 2000

zánik členství: 29. 4. 2004

vznik funkce: 14. 8. 2000

Tusarova 877/56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Flieger

člen

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

Ostružinová 2935/5, Praha 10, Česká republika

Iveta Hendrychová

člen

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 14. 8. 2000

zánik členství: 29. 4. 2004

Uzbecká 1409/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Hendrych

předseda

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

Uzbecká 1409/8, Praha 10, Česká republika

Předseda představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 23. 11. 2018

Předseda představenstva a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 23. 11. 2018 od 13. 10. 2014

Společnost jedná představenstvem. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jednají jménem společnosti samostatně. Člen představenstva jedná jménem společnosti společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 13. 10. 2014 od 30. 7. 2013

Způsob jednání jménem společnosti : Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 30. 7. 2013 od 14. 8. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Podola

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2018

vznik členství: 21. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

Pod Šmukýřkou 1319/21, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Podola

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2018 - Poslední vztah: 26. 11. 2018

vznik funkce: 21. 11. 2018

Pod Šmukýřkou 1319/21, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Rostislav Plíva Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

zánik členství: 28. 4. 2018

Dvořákova 1187/12, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Rostislav Plíva Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 28. 11. 2017

zánik členství: 28. 4. 2018

Dvořákova 1187/12, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Lahovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

Dobrovského 1219, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Lahovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 18. 12. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 28. 11. 2017

Dobrovského 1219, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michaela Hendrychová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kateřina Fialová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 19. 5. 2017

Průhonek 1230/9, Praha, 155 00, Česká republika

Kateřina Fialová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 19. 5. 2017

Průhonek 1230/9, Praha, 155 00, Česká republika

Michaela Hendrychová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

Tusarova 877/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Jasková

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Jana Jasková

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 19. 5. 2017

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Radim Jasek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 16. 7. 2013

vznik funkce: 6. 12. 2011

zánik funkce: 16. 7. 2013

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Marek Hoščálek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 2. 12. 2011

zánik členství: 26. 6. 2013

Finská 582/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Radim Jasek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 16. 7. 2013

zánik funkce: 16. 7. 2013

Nymburská 1706, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hendrych

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 16. 7. 2013

Tusarova 877/56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Tauber

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 2. 12. 2011

vznik funkce: 29. 4. 2004

zánik funkce: 2. 12. 2011

Řepčická 1315/25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Juřica

člen

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 14. 8. 2000

zánik členství: 29. 4. 2004

Pražská 631, Sadská, Česká republika

Ing. Michal Kozdera

předseda

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 14. 8. 2000

zánik členství: 29. 4. 2004

vznik funkce: 14. 8. 2000

Bohušovická 489, Praha 9, Česká republika

Ing. Bohumil Štaffen

člen

První vztah: 14. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 14. 8. 2000

zánik členství: 29. 4. 2004

Kubelíkova 703/66, Praha 3, Česká republika

Další vztahy firmy pietro filipi holding, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 8. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 8. 2000

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).