Hlavní navigace

Rondinella SE

Firma Rondinella SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 2083, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

06793436

Sídlo:

Chvalova 1091/7, Praha, 130 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

23. 1. 2018

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 2083, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Rondinella SE od 23. 1. 2018

Právní forma

Evropská společnost od 23. 1. 2018

adresa

Chvalova 1091/7
Praha 13000 od 23. 1. 2018

Předmět podnikání

Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 1. 2018

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 1. 2018

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 10.03.2022 následující rozhodnutí: 1.Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 120 000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), o pevnou částku .....745 000,-- EUR (slovy: sedm set čtyřicet pět tisíc euro), na částku.. 865 000,- EUR (slovy: osm set šedesát pět tisíc euro). Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno sedm (7) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a tři (3) kusy kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro). Akcie nejsou kótovaná. 3.Jediný akcionář Společnosti pan Mgr. Viktor Pavlík prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitým vkladem. 4.Upsání nových akcií tj. sedm (7) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a tři (3) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EU R (slovy: patnáct tisíc euro) bude nabídnuto předem určeným zájemcům: panu Milanovi Hejdukovi, narozenému 14.02.1976, s pobytem Ústí nad Labem, Severní Terasa, Na Kopečku 3542/21 (dále též jen Milan Hejduk), bude nabídnuto čtyři (4) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a dva (2) kus kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro), paní Ing. Zlatuši Hejdukové, narozené 13.04.1976, s pobytem Ústí nad Labem, Severní Terasa, Na Kopečku 3542/21 (dále též jen Ing. Zlatuše Hejduková), bude nabídnuto tři (3) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 00 0,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a jeden (1) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro). Nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) budou vydán y jako kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, za emisní kurs 100 000,- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) za jeden kus upsané akcie a nové akcie o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro) bude vydána jako kmenová akcie v listi nné podobě znějící na jméno, za emisní kurs 15 000,- EUR (slovy: patnáct tisíc euro) za jeden kus upsané akcie. 5.Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existuje: pohledávka pana Milana Hejduka a Ing. Zlatuše Hejdukové v celkové výši 16 000 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) za Společností, pohledávka pana Milana Hejduka v celkové výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) za Společností, a to z titulu kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené v písemné formě dne 17.12.2021 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet j edna), mezi panem Milanem Hejdukem a paní Ing. Zlatuší Hejdukovou, jako prodávajícími, a společností Rondinella SE, jako kupující, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 4617/27 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 4617/41 (zastavěná plocha a ná dvoří), jehož součástí budova č.p. 3542, v části obce Severní Terasa, pozemku parc. č. 4618/1 (ostatní plocha) a pozemku parc. č. 4626/14 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, zapsáno na listech vlastnictví číslo 12612 a 14709, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec a katastrální území Ústí nad Labem, za ujednanou kupní cenu ve výši 19 000 000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých), která nebyla prodávajícím dosud uhrazena (dále jen Kupní smlouva) a která je plně způsobilá k řádnému započtení. Existence pohledávek pana Milana Hejduka a paní Ing. Zlatuše Hejdukové za Společností byla ověřena a potvrzena zprávou nezávislého auditora společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. osvědčení KA ČR číslo 457, ze dne 10.03.2022. Připouští započtení části pohledávek upisovatelů: pana Milana Hejduka, za společností Rondinella SE v celkové výši 118 273,21 EUR (slovy: jedno sto osmnáct tisíc dvě stě sedmdesát tři euro a dvacet jedna centů), (tj. dle středového kurzu České národní ban ky ke dni 09.03.2022 (slovy: devátého března roku dva tisíce dvacet dva) částka výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), z titulu Kupní smlouvy proti pohledávce společnosti Rondinella SE, na splacení emisního jednoho (1) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a jednoho (1) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro); pana Milana Hejduka a pa ní Ing. Zlatuše Hejdukové, za společností Rondinella SE v celkové výši 630 790,45 EUR (slovy: šest set třicet tisíc sedm set devadesát euro a čtyřicet pět centů), (tj. dle středového kurzu České národní banky ke dni 09.03.2022 (slovy: devátého března roku dva tisíce dvacet dva) částka výši 16 000 000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), z titulu Kupní smlouvy proti pohledávce společnosti Rondinella SE, na splacení emisního šesti (6) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenov ité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a dvou (2) kusů kmenových akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro). 6.Stanoví pravidla postupu o uzavření smlouvy o započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu takto: a)smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b)smlouva o zap očtení musí být podepsána nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c)dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. 7.Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Milana Hejduka a paní Ing. Zlatuše Hejdukové za Společností z titulu Kupní smlouvy proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu šesti (6) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a dvou (2) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro), ve výši 630 000,- EUR (slovy: šest set třicet tisíc e uro) (příloha tohoto notářského zápisu). 8.Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky pana Milana Hejduka za Společností z titulu Kupní smlouvy proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu jednoho (1) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) a jednoho (1) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 15 000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc euro), ve výši 115 000,- EUR (slovy: jedno sto patnáct tisíc euro) (příloha tohoto notářs kého zápisu). 9.Akcie budou upsány ve smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny v sídle společnosti Rondinella SE mezi předem určenými zájemci, panem Milanem Hejdukem a paní Ing. Zlatuší Hejdukovou, a společností Rondinella SE. 10.Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen na adresu jeho pobytu nebo sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. 11.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. od 29. 3. 2022

Kapitál

Základní kapitál

od 29. 3. 2022

Základní kapitál

do 29. 3. 2022 od 23. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 od 29. 3. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 Kč, počet: 3 od 29. 3. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 12 od 23. 1. 2018

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Milan Hejduk

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 27. 5. 2022

Na Kopečku 3542/21, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jan Švejkovský

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 26. 5. 2022

vznik členství: 23. 1. 2018

zánik členství: 26. 5. 2022

vznik funkce: 23. 1. 2018

zánik funkce: 26. 5. 2022

Františka Kadlece 1259/8, Praha, 180 00, Česká republika

Jediný člen představenstva jedná za společnost samostatně.

od 23. 1. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Zlatuše Hejduková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2022

vznik členství: 27. 5. 2022

vznik funkce: 27. 5. 2022

Na Kopečku 3542/21, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  INVERNO, SE

  Chvalova 1091/7, Praha, 130 00

 • jednatel B

  HP Next s.r.o.

  Havlíčkova 58, Miletín, 507 71

Historické vztahy

Martina Konečná

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 26. 5. 2022

vznik členství: 23. 1. 2018

zánik členství: 26. 5. 2022

vznik funkce: 23. 1. 2018

zánik funkce: 26. 5. 2022

Chvalova 1091/7, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztahy firmy Rondinella SE

Akcionáři

FANY INVEST CONSULTING, S.A.

Via Israel, Edificio Terrasol, Torre 2000, Apartamento 22A San Francisco, Panamská republika, Ciudad de Panama

od 26. 5. 2022

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 1. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 1. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).