Hlavní navigace

SNEO, a.s.

Firma SNEO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9085, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 249 011 400 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27114112

Sídlo:

Nad alejí 1876/2, Praha, 162 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2004

DIČ:

CZ27114112

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9085, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SNEO, a.s. od 1. 1. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2004

adresa

Nad alejí 1876/2
Praha 16200 od 13. 4. 2015

adresa

Na Dračkách 405/49
Praha 6 do 13. 4. 2015 od 1. 1. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 4. 2011

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 13. 4. 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 8. 2008

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW od 19. 6. 2006

hostinská činnost od 19. 6. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

realitní činnost do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

ubytovací služby do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

správa a údržba nemovitostí do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

činnost technických poradců v oblasti energetiky do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

provozování tělovýchovných zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 13. 4. 2011 od 1. 1. 2004

Předmět činnosti

- činnost účetních poradců a vedení účetnictví do 13. 4. 2011 od 27. 4. 2004

Ostatní skutečnosti

Společnost může udělovat plnou moc ke svému zastoupení při dodržení pravidel stanovených právními předpisy a stanovami. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy člen představenstva. Zaměstnanci společnosti pověření určitou pracovní činností jsou zmocněni ke všem úkonům nezbytným ke splnění uložených pracovních úkolů, a to v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, příp. podpisové směrnice, v návaznosti na zákonné ustano vení. od 5. 2. 2020

V důsledku procesu rozdělení společnosti SNEO, a.s., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 271 14 112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9085, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěp ení sloučením, přešla na společnost Areál Dračky, s.r.o., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 067 15 460, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 287707, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti SNEO, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 9.4.2018. od 21. 5. 2018

Počet členů statutárního orgánu : 3 do 5. 2. 2020 od 13. 9. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 12. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu : 2 do 13. 9. 2017 od 12. 5. 2014

Počet členů kontrolního orgánu : 9 do 5. 2. 2020 od 12. 5. 2014

Městská část Praha 6, IČ : 00063703, se sídlem Čs.armády 23, 160 00 Praha 6, zastoupená starostkou Městské části Praha 6 paní Ing.Marií Kousalíkovou, jako jediný akcionář společnosti SNEO,a.s., IČ : 27114112, se sídlem Na Dračkách 405/49, Praha 6, při vý konu působnosti valné hromady této společnosti ve smyslu ust.§ 190 odst.1 zák.č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku v platném znění, dne 6.10.2011 rozhodla na základě Usnesení Rady městké části Praha 6 č. 815/11 o zvýšení základního kapitálu takto : a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z částky 246.908.000,-Kč ( slovy : dvěstěčtyřicetšest milionů děvětsetosm tisíc korun českých) o částku 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých) na celkovou částku ve výši 249.011 .400,-Kč ( slovy : dvěstěčtyřicetdevět milionů jedenáct tisíc čtyři sta korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. b) Upsán bude 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých). Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti SNEO,a.s., a to Městská část Praha 6, IČ : 0 0063703, se sídlem Čs.armády 23, Praha 6-Bubeneč, PSČ 160 52. c) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost SNEO,a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté,co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením dohody o upsání kacií s tím,že její účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedin ého akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku, s tím,že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. e) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností SNEO,a.s.dojde v kanceláři starostky MČ Praha 6 na adrese Čs.armády 23, Praha 6-Bubeneč. f) Nová akcie bude splacena nepeněžitým vkladem ve lhůtě pět (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následujícími nemovitostmi : pozemek par.č. 560/18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/39 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25m2 pozemek par.č. 560/40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/43 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/44 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/46 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/47 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/48 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/72 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/77 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 670m2 pozemek par.č. 560/83 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/84 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/85 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m2 pozemek par.č. 560/96 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 2207/29 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 pozemek par.č. 2207/30 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 pozemek par.č. 2207/38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101m2 pozemek par.č. 2207/40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7m2 pozemek par.č. 2207/42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 2212/1 - zahrada o výměře 170m2 vše v k.ú. Střešovice Hornota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem ze dne 7.3.2011 znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav,s.r.o. jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti pod. č.j.: 391/93-OOD, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.1.2011 č.j. 2 Nc4608/2011-7, které nabylo právní moci dne 16.2.2011 a činí 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých) . Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Veřejný úpis se nepřipouští. do 6. 4. 2012 od 4. 11. 2011

Na společnost SNEO, a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti FIMOS a.s., IČ: 610 58 343 se sídlem Praha 6, Střešovická 405/49, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3919. od 31. 10. 2009

Městská část Praha 6, IČ 00063703, se sídlem Čs. armády 23, 160 00 Praha 6, zastoupená starostou Městské části Praha 6 panem Mgr. Tomášem Chalupou jako jediný akcionář společnosti SNEO, a.s., IČ: 27114112, se sídlem Na Dračkách 405/49 Praha 6, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, dne 10. prosince 2004 rozhodla na základě Usnesení Rady městské části Praha 6 č. 2023/04 ze dne 8.12.2004 o zvýšení základn ího kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilióny korun českých) na celkovou částku ve výši 124.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetčtyřimilióny korun českých) s tím, že upsání akcí nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. b) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 122.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetdvamilióny korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. c) Veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše jediný akcionář společnosti - Městská část Praha 6, IČ 00063703, se sídlem Čs. armády 23, 160 00 Praha 6 - na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst 3) zák. č. 513/1 991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Jediný akcionář se výslovně vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. d) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost SNEO, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí,a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnos ti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž budeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jeidnému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upásní akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu b ude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu zavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností SNEO, a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Parha 6 na adrese Čs. armády 23, 160 00 P raha 6. e) Nová akcie bude splacena nepeněžitým vkladem ve lhůtě pět (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie, a to následujícími nemovitostmi: - budova č.p. 1876 postavená na pozemku parc. č. 3477/259 a pozemky parc. č. 3477/259 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3477/260 - ostatní plocha a parc. č. 3477/261 - ostatní plocha, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrá lní pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2156 pro katastrální území Břevnov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, - budova č.p. 405 postavená na pozemku parc. č. 608/7 a pozemky parc. č. 608/3 - ostatní plocha, parc. č. 608/4 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/5 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/6 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/7 - zastav ěná plocha a nádvoří a parc. č. 608/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 417 pro katastrální území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, - budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/17, budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/21, budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/22 a pozemky parc. č. 2057/4 - ostatní plocha, parc.č. 2057/17 - zastavěná plocha a nádvo ří, parc. č. 2057/21 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2057/22 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro halvní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnicví č. 1156 pro katastrální území Střešovice, obec P raha, okres Hlavní město Praha Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o., jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti pod č.j.: 391/93-OOD, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městs kého soudu v Praze ze dne 06.12.2004 č.j. Nc 4734/2004-10, a to znaleckým posudkem č. 1696/2004 ze dne 07.12.2004 a činí 122.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmiliony korun českých). f) Nepeněžit vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s ust. § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti SNEO, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí. do 9. 11. 2007 od 10. 1. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 249 011 400 Kč

od 6. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 246 908 000 Kč

do 6. 4. 2012 od 16. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 246 189 000 Kč

do 16. 6. 2010 od 19. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 246 189 000 Kč

do 19. 2. 2010 od 5. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 235 482 000 Kč

do 5. 12. 2009 od 15. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 235 482 000 Kč

do 15. 11. 2008 od 28. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 223 482 000 Kč

do 28. 2. 2008 od 9. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 223 482 000 Kč

do 9. 11. 2007 od 3. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 124 000 000 Kč

do 3. 10. 2007 od 6. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 124 000 000 Kč

do 6. 3. 2007 od 6. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 124 000 000 Kč

do 6. 2. 2007 od 17. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 6. 2005 od 1. 1. 2004
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 103 400 Kč, počet: 1 od 6. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 719 000 Kč, počet: 1 od 16. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 707 000 Kč, počet: 1 od 5. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 000 000 Kč, počet: 1 od 28. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 99 482 000 Kč, počet: 1 od 3. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 17. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 122 000 000 Kč, počet: 1 od 17. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 17. 6. 2005 od 1. 1. 2004

Statutární orgán

5 fyzických osob

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 2. 7. 2020

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Tomáš Jílek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Nobelova 812/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Jílek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Nobelova 812/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Ing. Jan Sedláček Ph.D. MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2019 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 19. 9. 2019

zánik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2019

zánik funkce: 1. 7. 2020

Nad vinicí 1954/11, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jan Kuchařík

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Na výspě 1823/60, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dagmar Halenka MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2019 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 30. 6. 2019

Křížová 571, Unhošť, 273 51, Česká republika

Lukáš Fiedler

Předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 11. 2019

vznik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2019

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Ing. Jan Kuchařík

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 11. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2019

Na výspě 1823/60, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Dagmar Halenka MBA

Předsedkyně představenstva

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2019

zánik funkce: 29. 5. 2019

Křížová 571, Unhošť, 273 51, Česká republika

Mgr. Ing. Jan Kuchařík

Člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2019

Na výspě 1823/60, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Macháček

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2019

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2018 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 1. 9. 2018

zánik funkce: 29. 5. 2019

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Komenského 98, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 9. 6. 2015

Vrážská 2100, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 9. 6. 2015

Vrážská 2100, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 9. 6. 2015

Vrážská 2100, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 9. 6. 2015

Vrážská 2100, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Tomáš Jílek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Nobelova 812/2, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš Jílek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Nobelova 812/2, Praha, 160 00, Česká republika

René Poruba

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

náměstí Interbrigády 655/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

René Poruba

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

náměstí Interbrigády 655/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

René Poruba

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

náměstí Interbrigády 655/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Bosák

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 12. 2014

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jan Bosák

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 12. 2014

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jan Bosák

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 12. 2014

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Bohumil Mach

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 9. 10. 2013

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jan Bosák

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Jan Bosák

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Jan Bosák

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

Nebušická 128, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Bohumil Mach

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 9. 10. 2013

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Bohumil Mach

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 9. 10. 2013

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Olga Volková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

Kladenská 38/91, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Olga Volková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

Kladenská 38/91, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Olga Volková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 16. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

Kladenská 38/91, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 10. 2. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2013

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 10. 2. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2013

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 10. 2. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2013

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Radek Pergl

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 31. 8. 2012

Volavkova 1741/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Radek Pergl

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 31. 8. 2012

Volavkova 1741/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Radek Pergl

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 31. 8. 2012

Volavkova 1741/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Václav Pátek

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Alois Novák

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 27. 1. 2011

Terronská 695, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Alois Novák

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 27. 1. 2011

Terronská 695, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Alois Novák

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 27. 1. 2011

Terronská 695, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hubáček

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Sekaninova 26, Praha 2, Česká republika

Ing. Vladimír Hubáček

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Sekaninova 26, Praha 2, Česká republika

Ing. Alois Novák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Luční 4593, Zlín, Česká republika

Ing. Alois Novák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Luční 4593, Zlín, Česká republika

Ing. Vladimír Hubáček

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 10. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Sekaninova 26, Praha 2, Česká republika

Ing. Alois Novák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Luční 4593, Zlín, Česká republika

Ing. Simona Šimáňová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 5. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

Terronská 74, Praha 6, Česká republika

Ing. Simona Šimáňová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 5. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

Terronská 74, Praha 6, Česká republika

Ing. Simona Šimáňová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 5. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

Terronská 74, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Novotný

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

U Krbu 30/592, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Novotný

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

U Krbu 30/592, Praha 10, Česká republika

Mgr. Petra Jandová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2009

Železničářů 17, Praha 7, Česká republika

Mgr. Petra Jandová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2009

Železničářů 17, Praha 7, Česká republika

Mgr. Petra Jandová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2009

Železničářů 17, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Novotný

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

U Krbu 30/592, Praha 10, Česká republika

Za společnost navenek jedná jediný člen představenstva.

od 5. 2. 2020

Za společnost podepisují, jednají či ji zastupují vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně 2 členové představenstva, není-li dále uvedeno jinak. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva. V případě, že se jedná o převod nemovitého majetku nad 7,5 mil.Kč, musí příslušné dokumenty podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva.

do 5. 2. 2020 od 13. 4. 2015

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí podpis vždy alespoň dva členové představenstva.

do 13. 4. 2015 od 1. 1. 2004

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Jan Lacina

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2020

N. A. Někrasova 641/9, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Baxa

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 22. 1. 2020

Na bateriích 505/57, Praha, 162 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Půlkruhová 729/26, Praha, 160 00, Česká republika

Petr Píša

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Zelená 1717/36, Praha, 160 00, Česká republika

Vladimír Šraier

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Hořánek

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2020 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 22. 1. 2020

zánik funkce: 30. 6. 2020

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Marek Baxa

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 16. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 22. 1. 2020

Na bateriích 505/57, Praha, 162 00, Česká republika

Zdeněk Hořánek

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 16. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 22. 1. 2020

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Marek Baxa

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Na bateriích 505/57, Praha, 162 00, Česká republika

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavlína Civínová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Nad Kajetánkou 1401/5, Praha, 169 00, Česká republika

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 17. 9. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Matej Šandor Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 17. 9. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

U plynárny 1129/12, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Jan Sedláček Ph.D., MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2019 - Poslední vztah: 23. 11. 2019

vznik členství: 3. 6. 2019

zánik členství: 17. 9. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 17. 9. 2019

Nad vinicí 1954/11, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Lucie Weitzová

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavlína Civínová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2019 - Poslední vztah: 24. 11. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Nad Kajetánkou 1401/5B, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Petr Macháček MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 26. 3. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

Konopáskova 1124/23, Praha, 161 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2019 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 3. 6. 2019

N. A. Někrasova 641/9, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Lucie Weitzová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 14. 1. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2019

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 14. 1. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Nad tratí 144/11, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavlína Civínová

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Nad Kajetánkou 1401/5B, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik funkce: 13. 1. 2019

Nad tratí 144/11, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Šraier MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 9. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

U Petřin 1235/10, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Jiří Lála

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

Vostrovská 627/22, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Lucie Weitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 13. 4. 2018

zánik funkce: 13. 1. 2019

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 16. 5. 2018

Zikova 701/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2018

zánik funkce: 18. 12. 2018

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Jaroslav Holý MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 18. 12. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2018

zánik funkce: 18. 12. 2018

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Mgr. Libor Bezděk

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Buzulucká 678/6, Praha, 160 00, Česká republika

PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 16. 5. 2018

Zikova 701/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 1. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jiří Benda

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Potoční 125/6, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Buzulucká 589/1, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 6. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaroslav Holý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2016

vznik funkce: 6. 10. 2016

V rokli 18/7, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 5. 10. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 5. 10. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 5. 10. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 5. 10. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 5. 10. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 5. 10. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 24. 2. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Ing. Vadim Hamřík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Josefa Suka 1846, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Jiří Benda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Potoční 125/6, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Šraier MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šraier MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Jiří Benda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Potoční 125/6, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Benda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Potoční 125/6, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Šraier MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Vadim Hamřík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Josefa Suka 1846, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Zikova 701/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šraier MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 24. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Mgr. Libor Bezděk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Buzulucká 678/6, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Vadim Hamřík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Josefa Suka 1846, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Vadim Hamřík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2017

Josefa Suka 1846, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Mgr. Libor Bezděk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Buzulucká 678/6, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

JUDr. Martin Šenkýř

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Na pískách 1412/93, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ADWIN s.r.o.

  Záběhlická 26/123, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Ing. Mgr. Libor Bezděk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Buzulucká 678/6, Praha, 160 00, Česká republika

Zdeněk Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Vítězné náměstí 577/2, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Zikova 701/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

Zikova 701/15, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Pozdeňská 2464/1, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 12. 2014

Pozdeňská 2126/7, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 12. 2014

Pozdeňská 2126/7, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Patricie Pražáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 12. 2014

Pozdeňská 2126/7, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šraier MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šraier MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šraier MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Na okraji 335/42, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. arch. Martin Polách

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Paťanka 2687/1c, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. arch. Martin Polách

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Paťanka 2687/1c, Praha, 160 00, Česká republika

Evžen Králik

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Nad Panenskou 592/10, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. arch. Martin Polách

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Paťanka 2687/1c, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Lucie Weitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lucie Weitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Anastázova 22/3, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lucie Weitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2018

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Moravanů 2175/59, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr., Ing. Oldřich Kužílek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Radčina 518/6, Praha, 161 00, Česká republika

Mgr., Ing. Oldřich Kužílek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Radčina 518/6, Praha, 161 00, Česká republika

Mgr., Ing. Oldřich Kužílek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Radčina 518/6, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vaculík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Jugoslávských partyzánů 150/48, Praha, 160 00, Česká republika

Evžen Králik

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Nad Panenskou 592/10, Praha, 169 00, Česká republika

Evžen Králik

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Nad Panenskou 592/10, Praha, 169 00, Česká republika

Doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Běžecká 2407/2, Praha, 169 00, Česká republika

Doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Běžecká 2407/2, Praha, 169 00, Česká republika

Doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Běžecká 2407/2, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Anastázova 22/3, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ondřej Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 4. 12. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Anastázova 22/3, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Půlkruhová 729/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Půlkruhová 729/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Půlkruhová 729/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2014

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaroslava Trnková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Pod Klamovkou, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Štěpán Stupčuk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Pod Klamovkou, Praha 5, 150 00, Česká republika

Zdeněk Hlinský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2013

Pod Klamovkou, Praha 5, 150 00, Česká republika

Marie Kubíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Kladenská 545/52, Praha 6, 160 00, Česká republika

Marie Kubíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Kladenská 545/52, Praha 6, 160 00, Česká republika

Marie Kubíková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Kladenská 545/52, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaroslava Trnková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaroslava Trnková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 23. 2. 2013

zánik členství: 3. 12. 2014

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing.Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 29. 8. 2012

zánik členství: 3. 12. 2014

Nad tratí 144/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing.Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 29. 8. 2012

zánik členství: 3. 12. 2014

Nad tratí 144/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing.Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 29. 8. 2012

zánik členství: 3. 12. 2014

Nad tratí 144/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Doc Ing. Miroslav Ševčík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2014

Dřevná 382/2, Praha 2, 128 00, Česká republika

Doc Ing. Miroslav Ševčík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2014

Dřevná 382/2, Praha 2, 128 00, Česká republika

Doc Ing. Miroslav Ševčík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2014

Dřevná 382/2, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 6. 2012

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 13. 6. 2012

Maříkova 188/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bc. Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Bc. Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Roman Štěpař

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 6. 4. 2011

Malobřevnovská 174/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 6. 2012

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 13. 6. 2012

Maříkova 188/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2012

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 13. 6. 2012

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 13. 6. 2012

Maříkova 188/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Roman Štěpař

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 6. 4. 2011

Malobřevnovská 174/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Roman Štěpař

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 6. 4. 2011

Malobřevnovská 174/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Bc. Hana Podubecká

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Pavlovská 588/7, Praha 6, 162 00, Česká republika

Anna Řehořová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Evropská 676/152, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. Štěpán Stupčuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

vznik funkce: 16. 2. 2011

zánik funkce: 23. 2. 2013

Jednořadá 451/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jarmila Vohradská

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Evžen Swider

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Krohova 2354/50, Praha 6, 160 00, Česká republika

Anna Řehořová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Evropská 676/152, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Trnková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Trnková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Anna Řehořová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Evropská 676/152, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Trnková CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2011

zánik členství: 23. 2. 2013

Na Kodymce 1437/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Čihadle 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Čihadle 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Čihadle 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Dolínek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Kocínce 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Dolínek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Kocínce 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Dolínek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2011

Na Kocínce 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kateřina Chalupová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 29. 11. 2010

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kateřina Chalupová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 29. 11. 2010

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kateřina Chalupová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 29. 11. 2010

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kateřina Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 11. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Kateřina Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 11. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Šafr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2009

Ve Střešovičkách 623/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Jan Šafr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2009

Ve Střešovičkách 623/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Jan Šafr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2009

Ve Střešovičkách 623/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Pollert

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2011

Špálova 468/3, Praha 6, 162 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Pollert

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2011

Špálova 468/3, Praha 6, 162 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Pollert

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2011

Špálova 468/3, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Kateřina Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 11. 2007

vznik členství: 7. 2. 2007

U II. Baterie 786/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Studentská 539/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

U Petřin 1235/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

U Petřin 1235/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Prof. Ing. Jiří Fárek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Farní 1010/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Prof. Ing. Jiří Fárek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Farní 1010/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Prof. Ing. Jiří Fárek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Farní 1010/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Studentská 539/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 22. 2. 2007

zánik funkce: 6. 2. 2011

Studentská 539/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Hrdina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2013

Velvarská 1653/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Hrdina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2013

Velvarská 1653/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Hrdina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 7. 2013

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 2. 2013

Velvarská 1653/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marie Kousalíková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

U Petřin 1235/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Barková Hešíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 22. 2. 2007

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslava Barková Hešíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 22. 2. 2007

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslava Barková Hešíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 22. 2. 2007

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2005

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2005

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2005

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Studentská 539/9, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2005

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2004

Na Čihadle 4, Praha 6, Česká republika

Ing. Oldřich Kužílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Radčina 518/6, Praha 6, Česká republika

Ing. Oldřich Kužílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Radčina 518/6, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Pátek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Oldřich Kužílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Radčina 518/6, Praha 6, Česká republika

Pavel Bauman

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2009

Šantrochova 1777/12, Praha 6, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2011

Maříkova 8, Praha 6, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2011

Maříkova 8, Praha 6, Česká republika

Ing. Jana Blažíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2011

Maříkova 8, Praha 6, Česká republika

Pavel Bauman

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2009

Šantrochova 1777/12, Praha 6, Česká republika

Pavel Bauman

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2009

Šantrochova 1777/12, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Truneček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Rovni 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 7. 2. 2007

U Petřin 1235/10, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Truneček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Rovni 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Truneček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 6. 2. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2007

Na Rovni 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Pátek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Pátek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

Havlíčkova 4, Praha 1, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Fárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 22. 2. 2007

Farní 1010/19, Praha 6, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Fárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 22. 2. 2007

Farní 1010/19, Praha 6, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Fárek CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 22. 2. 2007

Farní 1010/19, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 7. 2. 2007

U Petřin 1235/10, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Kousalíková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2007

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 7. 2. 2007

U Petřin 1235/10, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy SNEO, a.s.

Akcionáři

Městská část Praha 6

Čs. armády, Česká republika, Praha 6

od 1. 1. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2004

Živnosti

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 10. 2020
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 6. 2020
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 6. 2020
Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 5. 2020
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 2. 2016
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 8. 2015
Přerušeno od 21. 10. 2020
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 7. 2008
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 5. 2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 2. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).