Hlavní navigace

STROJEXPORT a.s.

Firma STROJEXPORT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 47 750 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000990

Sídlo:

Václavské náměstí 802/56, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1990

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25, Městský soud v Praze

Obchodní firma

STROJEXPORT a.s. od 10. 11. 1995

Obchodní firma

STROJEXPORT a.s. od 2. 8. 2015

Obchodní firma

STROJEXPORT a.s. do 2. 8. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

STROJEXPORT a.s. do 17. 6. 2015 od 27. 2. 2015

Obchodní firma

STROJEXPORT akciová společnost do 27. 2. 2015 od 24. 11. 1989

Právní forma

Akciová společnost od 24. 11. 1989

adresa

Václavské náměstí 802/56
Praha 1 11000 od 30. 8. 2003

adresa

Václavské náměstí 802/56
Praha 1 11326 do 30. 8. 2003 od 3. 4. 2002

adresa

Václavské nám. 56
Praha 1 do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 15. 11. 2019 od 25. 2. 2009

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 2. 2009 od 14. 9. 1994

Zprostředkovatelské činnosti při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje do 25. 2. 2009 od 14. 9. 1994

vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v příloze k rozhodnutí FMZO č. 1747/90 ze dne 6.4.1990 u kterých není společnost uvedena zvláště: do 14. 9. 1994 od 12. 6. 1991

a) vývoz a dovoz stavebních a silničních strojů, traťových strojů, nosných ocelových konstrukcí, vah, nástrojů zeměvrtných, osobních a nákladních vagonů, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, přepravních prostředků, zařízení pro skladové hospodářství, zařízení pro ústřední vytápění, vzduchotechnických zařízení, zařízení pro výrobu betonových prefabrikátů a dílců, strojů a zařízení pro těžbu a úpravu rud, uhlí a rašeliny, strojů a zařízení pro geologický průzkum, zařízení pro úpravu vody a pro likvidaci a skladování ekologicky závadných odpadů; do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

b) poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou provádění geologického průzkumu, projekčních, stavebních a montážních prací, demolic a technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání; do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

c) vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavby vybraných integračních akcí pro plynárenský průmysl v SSSR včetně vývozu věcí nezbytných pro zabezpečení pracovních a sociálních podmínek čs. pracovníků; do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

d) vývoz a dovoz závodů a technologických souborů strojírenského a zpracovatelského průmyslu v rozsahu předmětu podnikání; do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

e) vývoz a dovoz dílů, komponentů, částí zařízení, stavebních částí dodávek a projektů pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcí v rozsahu předmětu podnikání; do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

f) poskytování a přijímání služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Ostatní skutečnosti

Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku". 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Ho ldings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvě stěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých), ve výši 2.458,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistapadesátosm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2.500 Kč (slovy: dvatisíce pětset korun českých). - Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1235-111/2008 ze dne 20.11.2008, vypracovaným INFO 7 ? znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, IČ: 44266154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti dne 18.9.1966 (zn. 159/96-OOD) a zapsaný podle ustanovení § 21 odst. 3 zák. č. 36/67, o znalcích a tlumočnících, a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č.37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaný ch pro znaleckou činnost v oborech ekonomika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví a kybernetika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, cena a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, posuzování bankov ních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů atd. (dále jen ?znalecký posudek? a ?znalec?), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je p řiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, v souladu s § 183m zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám takto: a) v případě listinných akcií znějících na jméno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží/odevzdají do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavn ího akcionáře. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů: 1. osobně v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, a to v pracovní dny od 09.00 do 14.00 hodin 2. zasláním na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu Praha 1, Václavské náměstí 802/56 Při osobním předložení/odevzdání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávn ění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podp is, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Při zaslání akcií je třeba připojit k zaslaným akciím písemnou žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění. Podpis oprávněné osoby/akcionáře musí být na žádosti úředně ověřen. Oprávnění fyzické osoby podepisovat v této věci za danou právnickou osobu musí vyp lývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150 (dále jen ?Banka?) bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí p rotiplnění. Protiplnění bude vypláceno dle volby oprávněné osoby bezhotovostním převodem na účet nebo peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. b) v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem c enných papírů. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Banka bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění, zejm. výpis z registru emitenta. Protiplnění bude vypláceno dle volby opráv něné osoby peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta nebo bezhotovostním převodem na účet, pokud oprávněná osoba doručí žádost o tento způsob výplaty. Žádost lze doručit poštou nebo osobně na adresu Československá obchodní banka, a. s., útvar Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Žádost, ve které bude uvedeno bankovní spojení, musí být v písemné podobě a podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Při osobním předání žádosti op rávněnou osobou nemusí být její podpis úředně ověřen, pokud oprávněná osoba umožní přejímajícímu pověřenému zaměstnanci Banky zkontrolovat její totožnost dle platného občanského průkazu, případně cestovního pasu. V případě právnické osoby musí oprávnění f yzické osoby podepisovat za danou právnickou osobu vyplývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba (fyzická i právnická) zastoupena na základě plné moci, musí být její c) podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Banka vyplatí protiplnění, a to jak v případě listinných akcií znějících na jméno, tak zaknihovaných akcií znějících na majitele, tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno z astavení akcií, pak Banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil Společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Banky, o tom, že předal Bance přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů (SCP) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnost i, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Bance za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám jejím prostřednictvím. 6. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hroma dy a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. Pro : 1 864 969 hlasů, t.j. 97,642% všech hlasů účastnických cenných papírů. Proti : nikdo Zdržel se : nikdo O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady byl pořízen notářský zápis N 43/2009, NZ 40/2009 ze dne 28. ledna 2009. do 28. 4. 2009 od 25. 2. 2009

1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty. 3) Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč . 4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihovan é podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovi té hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitel e v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede zm ěnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 5) Lhůta k předložení listinných akcií Lhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výz vu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje přednesený návrh na snížení základního kapitálu a zároveň ukládá představenstvu společnosti předložit návrh na zápis snížení základního kapitálu STROJEXPORT a.s. příslušnému rejstříkovému soudu v době co nejkratší. Při hlasování bylo přítomno 1.862.001 hlasů, což představuje 97,487 procent základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. Dle § 186 odst. 2 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu rozhoduj e valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala ne bo místo nich byly vydány zatímní listy. Akciová společnost STROJEXPORT a.s. vydala pouze kmenová akcie. Pro přijetí předmětného rozhodnutí valné hromady neupravují stanovy společnosti většinu jinou. Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. Pro hlasovala 1.859.769 hlasů, což představuje 99,880 procent z přítomných hlasů. Proti hlasovalo 500 hlasů, což představuje 0,027 procent z přítomných hlasů. Zdrželo se 1.732 hlasů, což představuje 0,093 procent z přítomných hlasů. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis N 496/2008, NZ 451/2008 ze dne 23. června 2008. do 14. 8. 2008 od 18. 7. 2008

Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých). Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu umožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvoří podmínky pro její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování nových akcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valná hromada společnosti dne 31.5.2002. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude započtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící část peněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností ESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 ve výši 2.359.423.270,52 Kč (slovy: dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstě sedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINO HOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002 společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků a posílení ekonomické stability společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bez zbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) každá, v listinné podobě znějících na jméno. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ažia. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti a vydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akcií dosavadních jakkoli změněna. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORT a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo zájemci o upsání společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností STROJEXPORT a.s. a ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno předat upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti STROJEXPORT a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, jako předem určený upisovatel upíše akcie doručením akceptované amlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti STROJEXPORT a.s., 113 26 Praha 1, Václavské nám. 802/56 a to nejpozději do 15 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem STROJEXPORT a.s. Představensvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Nabytím právní moci tohoto usnesení nabude účinnosti smlouva o započtení peněžitých pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči pohledávce společnosti STROJEXPORT a.s. na splacení emisního kurzu. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dní od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen. do 27. 11. 2002 od 11. 9. 2002

Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9 do 15. 9. 1994 od 12. 6. 1991

Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11 do 12. 6. 1991 od 15. 10. 1990

Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720 do 12. 6. 1991 od 15. 10. 1990

náměstci generálního ředitele: do 15. 9. 1994 od 15. 10. 1990

Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5 do 16. 9. 1994 od 15. 10. 1990

Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206 do 16. 9. 1994 od 15. 10. 1990

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení, uděleném FMZO ze dne 22.11.1989 č.j. 7199/62/89 a na stanovách schválených tímto ministerstvem a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 23.11.1989 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 NZ 290/89, 1 N 347/89 ze dne 23.11.1989. od 24. 11. 1989

Den vzniku je 24.11.1989. od 24. 11. 1989

Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63 do 16. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Název společnosti: do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

anglicky: STROJEXPORT Company limited do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

francouzsky: STROJEXPORT société anonyme do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima do 3. 4. 2002 od 24. 11. 1989

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 750 000 Kč

od 14. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 1 910 000 000 Kč

do 14. 8. 2008 od 27. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 27. 11. 2002 od 9. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 9. 7. 2002 od 24. 11. 1989
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 Kč, počet: 630 od 14. 8. 2008
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 25 Kč, počet: 37 000 od 14. 8. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 181 od 14. 8. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 181 do 14. 8. 2008 od 27. 11. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 630 do 14. 8. 2008 od 14. 9. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 37 000 do 14. 8. 2008 od 14. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 14. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Václav Vízelka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

Mošnova 2653/31, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Josef Buzek

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2007

Podbělohorská 3129/24b, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ján Bulla

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

náměstí Bořislavka 2028/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ján Bulla

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2007

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Václav Vízelka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2007

Mošnova 31/2653, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Ján Bulla

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 22. 6. 2007

nám. Bořislavka 2025/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ján Bulla

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2007

nám. Bořislavka 2025/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Eduard Kleček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 5. 6. 2006

V Hodkovičkách 7, Praha 4, 147 00, Česká republika

Eduard Kleček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 5. 6. 2006

V Hodkovičkách 7, Praha 4, 147 00, Česká republika

Václav Vízelka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2002

Mošnova 31/2653, Praha 5, Česká republika

Ing. Ján Bulla

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2002

nám. Bořislavka 3, Praha 6, Česká republika

Ing. Lubomír Vorel

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

vznik funkce: 24. 6. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2002

Jarní 1313, Hostivice, Česká republika

Ing. František Pelc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

vznik funkce: 24. 6. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2002

Šimůnkova 1606/15, Praha 8, Česká republika

Eduard Kleček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 18. 11. 2005

zánik členství: 5. 6. 2001

vznik funkce: 19. 12. 1997

V Hodkovičkách 7, Praha 4, Česká republika

Jiří Schlossbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Přibyslavská 7, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

Vinohradská 83, Praha 2, Česká republika

Doc.Ing. Walter Adámek CSc

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

Hromůvka 1518, Hranice, Česká republika

Doc.Ing. Walter Adámek CSc

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Hromůvka 1518, Hranice, Česká republika

Ing. Pavel Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Pod vyhlídkou 6, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Opletalova 425, Chrudim II, Česká republika

ing. Lubor Salíni

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Břečtanova l7, Bratislava, Česká republika

Eduard Kleček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

V Hodkovičkách 7, Praha 4, Česká republika

Eva Pavlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Kvasnicova 1484, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Hrdinů 863, Uničov, Česká republika

Jiří Schlossbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Přibyslavská 7, Praha 3, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

Rektorská 234/40, Praha, 108 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Miloslav Vorlíček

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2007

Boloňská 305, Praha 10, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

Rektorská 40, Praha 10, 108 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 22. 6. 2007

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2006

vznik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2006

Rektorská 40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2014

Předboj 200, 250 72, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2006

vznik funkce: 24. 5. 2006

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2006

Rektorská 40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 31. 5. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2006

Rektorská 40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2005

V kapslovně 10/2761, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Daniel Hrdina

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2003 - Poslední vztah: 18. 11. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

Heřmanova 14, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Miloslav Vorlíček

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2002

Boloňská 305, Praha 10, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2002 - Poslední vztah: 18. 11. 2005

zánik členství: 24. 5. 2001

vznik funkce: 28. 3. 1996

zánik funkce: 24. 5. 2001

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 18. 11. 2005

vznik funkce: 16. 6. 1999

zánik funkce: 16. 9. 2004

V kapslovně 10/2761, Praha 3, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 14. 8. 2002

vznik funkce: 28. 3. 1996

Nad Výšinkou 8, Praha 5, Česká republika

Dr. Josef Buzek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

Podbělohorská 3129/24B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1999 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

V kapslovně 10/2761, Praha 3, Česká republika

Ing. František Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 2003

vznik funkce: 25. 6. 1997

zánik funkce: 28. 11. 2002

Nad kapličkou 2334, Praha 10, Česká republika

Mgr. Jan Klanica

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

vznik funkce: 25. 6. 1997

zánik funkce: 31. 5. 2002

Šumberova 34/362, Praha 6, Česká republika

Dr. Josef Buzek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 1997 - Poslední vztah: 30. 11. 2001

Nad Výšinkou 8, Praha 5, Česká republika

ing. Josef Regner

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Mánesova 63, Praha 2, Česká republika

Ivan Koreš

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Obůrka 44, Blansko, Česká republika

Dr. Josef Buzek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Nad Výšinkou 8, Praha 5, Česká republika

Josef Majerik

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 11. 11. 1999

Batelovská 3/1206, Praha 4, Česká republika

ing. Luděk Vinš

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 2005

zánik členství: 24. 5. 2001

vznik funkce: 28. 3. 1996

zánik funkce: 24. 5. 2001

Rektorská 40, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Regner

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Mánesova 63, Praha 2, Česká republika

Zdeněk Krýsl

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Choceradská 3120, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Junek

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Nad pískovnou 1466/37, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Kopecký

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Opletalova 425, Chrudim II, Česká republika

Ing. Josef Regner

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

Mánesova 63, Praha 2, Česká republika

Ing. Karel Šmíra

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Šeříková 19/61, Ostrava/Vyškovice, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Čimelická 960, Praha 4, Česká republika

Ing. František Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Nad Kapličkou 2324, Praha 10, Česká republika

Jan Klanica

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Šumberova 34, Praha 6, Česká republika

Ing. Mikuláš Végh

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Strážinská 401, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

Litvínovská 36, Praha 9, Česká republika

Ing. Roman Hauptfleisch

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

E. Famíry 1651, Ostrava - Poruba, Česká republika

Pavel Dostál

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

U Studánky 31, Praha 7, Česká republika

Ing. Václav Kopecký

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

Opletalova 425, Chrudim II, Česká republika

Ing. Josef Regner

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Mánesova 63, Praha 2, Česká republika

Ing. Jan Schwarz

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Hvězdecká 335, Police nad Metují, Česká republika

ing. Vladimír Kvaček

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Kosatcová 24, Praha 10, Česká republika

Jiří Schlossbauer

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Pod krčským lesem 1383, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Grégr

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Na vinici 400, Klecany, Česká republika

Josef Majerik

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Batelovská 1206/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Bartoloměj Kepl

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 10. 1990

Weberova 2/1528, Děčín VI, Česká republika

Ing. Miloslav Tatíček

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Slezská 789, Chrudim IV, Česká republika

Ing. Miroslav Varaus

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

V Luhu 18, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Mošovský

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Fanfulíkova 1137/6, Praha 8, Česká republika

ing. Vladimír Kubálek

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Dělnická 6, Praha 7, Česká republika

Ing. Antonín Bobek

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Dukelská 67, Chrudim, Česká republika

Ing. Jiří Horák

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Vinohradská 83, Praha 2, Česká republika

Ing. Miloslav Jansa

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Vajdova 8/1040, Praha 10, Česká republika

Ing. Ivan Kašpar

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

Vaníčkova 17, Opava, Česká republika

Ing. Vladimír Fukan

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

v Hlinkách 15, Olomouc, Česká republika

Ing. Milan Masák

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 14. 9. 1994

Rabyňské 746/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Štefan Tužinský

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

Košická 2451, Poprad, Česká republika

JUDr. Josef Dobeš

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

samostatný prokurista do 1. 7. 1996 od 24. 11. 1989

Jihozápadní V 10, Praha 4, Česká republika

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno. 3. Jednat jménem společnosti jsou oprávněny rovněž osoby, jimž byla představenstvem udělena prokura (prokuristé), a to za podmínek stanovených v § 14 obch.zák.

od 9. 7. 2002

Jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně. Právo předsedy představenstva a místopředsedy představenstva podepisovat za společnost spolu s dalším členem představenstva není tímto ustanovením dotčeno.

do 9. 7. 2002 od 19. 12. 1997

Zastupování a podepisování: K jednání jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda

do 19. 12. 1997 od 16. 9. 1994

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

do 16. 9. 1994 od 15. 10. 1990

Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

do 15. 10. 1990 od 24. 11. 1989

Další vztahy firmy STROJEXPORT a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Miloslav Vorlíček

První vztah: 9. 7. 2002

samostatný prokurista den vzniku prokury: 13.01.2001 od 9. 7. 2002

Boloňská 305, Praha 10, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Maxa

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2011

Podolské nábřeží 817/30, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999 do 8. 10. 2014 od 14. 6. 2006

Předboj 200, 250 72, Česká republika

Ing. František Hrdlička

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

samostatný prokurista den vzniku prokury: 24.11.1989 do 11. 9. 2002 od 9. 7. 2002

Nad Kapličkou 24, Praha 10, Česká republika

Mgr. Jan Klanica

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

samostatný prokurista den vzniku prokury:01.07.1996 do 14. 6. 2006 od 9. 7. 2002

Šumberova 34, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

samostatný prokurista den vzniku prokury: 05.10.1999 do 14. 6. 2006 od 9. 7. 2002

V Kapslovně 2761/10, Praha 3, Česká republika

Mgr. Miloslav Vorlíček

První vztah: 13. 1. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

samostatný prokurista do 9. 7. 2002 od 13. 1. 2000

Boloňská 305, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

První vztah: 13. 1. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

samostatný prokurista do 9. 7. 2002 od 13. 1. 2000

V Kapslovně 2761/10, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

První vztah: 5. 10. 1999 - Poslední vztah: 13. 1. 2000

samostatný prokurista do 13. 1. 2000 od 5. 10. 1999

Šrobárova 17, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jan Klanica

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

samostatný prokurista do 9. 7. 2002 od 1. 7. 1996

Šumberova 34, Praha 6, Česká republika

Zdeněk Krýsl

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Choceradská 3120, Praha 4, Česká republika

Josef Majerik

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 13. 1. 2000

Batelovská 3/l2O6, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Regner

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 19. 12. 1997

Mánesova 63, Praha 2, Česká republika

ing. Stanislav Vrabec

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Rosečská 5, Praha 4, Česká republika

ing. František Palic

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Zborovská 3, Praha 5, Česká republika

Ing. Miroslav Jansa

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

samostatný prokurista do 9. 9. 1994 od 12. 6. 1991

Vajdova 8/1040, Praha 10, Česká republika

Ing. František Kos

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

samostatný prokurista do 10. 11. 1995 od 12. 6. 1991

Tř. 5. května 11-/1111, Praha 4, Česká republika

Ing. Luděk Šenfelder

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 12. 6. 1991

Jablonecká 715, Praha 9, Česká republika

Ing. Milan Michalička

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 12. 6. 1991

V Štíhlách 1311, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Brácha

První vztah: 12. 6. 1991 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 12. 6. 1991

Slezská 11, Praha 2, Česká republika

Ing. Lubomír Kryške

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

samostatný prokurista do 12. 6. 1991 od 15. 10. 1990

Bubenečská 43, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloslav Jansa

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 15. 10. 1990

Vajdova 8/1040, Praha 10, Česká republika

Ing. František Forgács

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

samostatný prokurista do 12. 6. 1991 od 15. 10. 1990

Štichova 29/578, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Kotval

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

samostatný prokurista do 12. 6. 1991 od 15. 10. 1990

Cukrovarnická 46, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Veselý

První vztah: 15. 10. 1990 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

samostatný prokurista do 10. 11. 1995 od 15. 10. 1990

Křenova 8/251, Praha 6, Česká republika

Ing. František Forgácz

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 10. 1990

samostatný prokurista do 15. 10. 1990 od 24. 11. 1989

Štichova 29/578, Praha 4, Česká republika

Josef Majerik

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 10. 1990

samostatný prokurista do 15. 10. 1990 od 24. 11. 1989

Batelovská 1206/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

samostatný prokurista do 12. 6. 1991 od 24. 11. 1989

Litvínovská 36, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Prokop

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 12. 6. 1991

samostatný prokurista do 12. 6. 1991 od 24. 11. 1989

Sedláčkova 937, Roztoky u Prahy, Česká republika

JUDr. Josef Buzek

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Nad Výšinkou 2646, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Hanuš

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Nad Palatou 2656/10, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Málek

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Karlova 25, Praha 1, Česká republika

Bohumír Buňka

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

samostatný prokurista do 15. 9. 1994 od 24. 11. 1989

Na dílcích 1776/39, Praha 8, Česká republika

Ing. František Hrdlička

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

samostatný prokurista do 9. 7. 2002 od 24. 11. 1989

Nad Kapličkou 24, Praha 10, Česká republika

Ing. František Brejcha

První vztah: 24. 11. 1989 - Poslední vztah: 15. 10. 1990

samostatný prokurista do 15. 10. 1990 od 24. 11. 1989

U Karlova stánku 736, Praha 5, Česká republika

Akcionáři

Bold Eagle Holdings Ins.

Silverside Road suite 105, Spojené státy americké, Wilmigton, 198 10

od 28. 4. 2009

Insolvenční rejstřík

STROJEXPORT a.s.

spisová značka: INS 9639/2011

stav řízení: pravomocně skončená věc

poslední záznam: 2019-12-19 14:03:49.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).