Hlavní navigace

Taiko, a.s.

Firma Taiko, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9486, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 210 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27170608

Sídlo:

Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 7. 2004

DIČ:

CZ27170608

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4725 Maloobchod s nápoji
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
801 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9486, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Taiko, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Taiko, a.s. do 17. 6. 2015 od 30. 7. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 30. 7. 2004

adresa

Strakonická 2860/4
Praha 5 15000 od 30. 7. 2004

Předmět podnikání

ostraha majetku a osob od 30. 3. 2015

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 30. 3. 2015

hostinská činnost od 21. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 10. 2009

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 30. 3. 2015 od 21. 10. 2009

výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů do 21. 10. 2009 od 27. 7. 2006

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 21. 10. 2009 od 27. 7. 2006

Předmět činnosti

velkoobchod do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

maloobchod se smíšeným zbožím do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

specializovaný maloobchod do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

maloobchod tabákovými výrobky do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

správa a údržba nemovitostí do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

reklamní činnost a marketing do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

pořádání kulturních produkcí, zábav, a provozování zařízení sloužících k zábavě do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

organizování sportovních soutěží do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

činnost informačních a zpravodajských kanceláří do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

hostinská činnost do 21. 10. 2009 od 30. 7. 2004

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Taiko, a.s., se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále též jen "společnost Taiko, a.s. ") přijala dne 12.6.2 017 (dvanáctého června roku dva tisíce sedmnáct) toto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti Taiko, a.s., se usnáší na následujícím rozhodnutí: Hlavní akcionář: Hlavním akcionářem společnosti Taiko, a.s., se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále jen "Společnost"), je Libor Votruba, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4 (dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 9.190 (devět tisíc sto devadesát) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 9.190.000 Kč (devět milionů sto devadesát tisíc korun českých), což představuje po zaokrouhlení na setiny procenta podíl 90,01 % (devadesát a jedna desetina procenta) na základním kapi tálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře: Řádná valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. 1.020 (jeden tisíc dvacet) kusů, přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na tohoto Hlavního akcionáře, tj. na pana Libora Votrubu, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních kor poracích, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na Hlavního akcionáře vznikne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 ods t. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jme novité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Taiko, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doložena znaleckým posudkem č. 96-2933/2017 ze dne 15.5.2017, vypracovaným znaleckým ústavem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisal s s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, PSČ: 110 00; znalecký ústav je zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a složek je ho aktiv, cenných papírů, nemovitostí a nehmotného majetku a majetkových práv, přičemž zápis znaleckého ústavu do seznamu byl proveden na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 16.12.2009 pod č.j. 194/2009-OD-ZN (dále jen "Znalec"). Znalec při s tanovení výše protiplnění použil výnosovou metodu, a sice metodu kapitalizovaných čistých výnosů s ohledem na závěry finanční analýzy, v níž byl doložen předpoklad going concern, zakládající výnosový přístup k ocenění, a rovněž s ohledem na závěry strateg ické analýzy, v níž nebyla zjištěna žádná rizika či negativní trendy, které by měly ohrozit trvání Společnosti v budoucnu, a stanovil přiměřené protiplnění ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovo u listinnou akcii. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, a to od Data přechodu akcií. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním ú častnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů od Data přechodu akcií, a to v sídle Společnosti, na adrese Praha 5, Strakonická 2860/4 , PSČ 15000, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod., případně v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který Společnosti sdělí nejpozději při předložení účastnických cenných papírů, ledaže je prokázán vznik zástavn ího práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 277 58 419, zapsáno u Krajského soudu v Brn ě, sp.zn. B5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jako "Pověřený obchodník"). Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listiny: Valná hromada informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 hod." od 12. 6. 2017

Valná hromada společnosti TAIKO,a.s., IČ : 271 70 608, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00 konaná dne 25.5.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (pět mil ionů korun českých). t.j. z částky 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 7.000.000,-Kč (sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 5.000 (pěti tisíc) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem bez emisní ho ážia. Veškeré nové akcie budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva,neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust.§ 204a odst.7 zákona č. 513/1991 Sb., (dále jen "obchodní zákoník"). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby : - NATLAND Investment Group N.V., reg,č, : 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, který upíše 500 (pět set) kusů kmenových listinných akcií,znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "NATLAND Investment Group N.V.") - Libor Votruba,nar. 2.8.1972, bytem Praha 3, Biskupcova 382/14, PSČ 130 00, který upíše 4.500 ( čtyři tisíce pět set) kusů kmenových listinných akcií, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako p ředem určený zájemce (dále též jen "Libor Votruba") (NATLAND Investment Group N.V., Libor Votruba dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce"). Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 5.000.000,-Kč (pět milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu Společnosti na výši základního kapitálu Společnosti,která je zapisovaná do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo Společnosti - Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00, v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku,který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust anovení § 205 odst.3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního re jstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust.§ 204 ods t.5 obchodního zákoníku s tím,že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 1960711349/0800, vedený u České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. do 15. 5. 2012 od 16. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 210 000 Kč

od 18. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 10 210 000 Kč

do 18. 10. 2018 od 30. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 30. 6. 2016 od 13. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 13. 2. 2013 od 15. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 5. 2012 od 30. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 210 od 30. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 000 do 30. 6. 2016 od 14. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 000 do 14. 10. 2013 od 15. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 15. 5. 2012 od 30. 7. 2004

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Bc. Petr Hozák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

Špindlerův Mlýn 74, 543 51, Česká republika

Mgr. Karel Žrout

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 17. 7. 2009

Nušlova 2273/11, Praha 5, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Karel Žrout

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2019 - Poslední vztah: 22. 10. 2020

vznik členství: 19. 6. 2019

zánik členství: 1. 10. 2020

Nušlova 2273/11, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2019

Trojmezní 2461/2, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 2. 3. 2015

vznik funkce: 2. 3. 2015

Trojmezní 2461/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Karel Žrout

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 19. 6. 2019

Nušlova 2273/11, Praha, 158 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 2. 3. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2011

zánik funkce: 2. 3. 2015

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 5. 10. 2011

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Bc. Petr Hozák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 2. 3. 2015

Špindlerův Mlýn 74, 543 51, Česká republika

Ing. Libor Matura

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 4. 10. 2010

zánik funkce: 5. 10. 2011

Přetlucká 2154/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 25. 5. 2011

Lípová 2664, Žatec, 438 01, Česká republika

JUDr. Helena Grout

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 4. 10. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 4. 10. 2010

Půlkruhová 813, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Radoň

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 4. 10. 2010

Moravanů 2246/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Karel Žrout

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 17. 7. 2009

Nušlova 2273/11, Praha 5, 158 00, Česká republika

JUDr. Helena Grout

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 17. 7. 2009

Půlkruhová 813, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Radoň

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

Moravanů 2246/26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Simona Steiningerová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

U Kublova 295/10, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Hana Kollertová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

Jeřmanická 479/11, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Libor Votruba

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

Doudova 545/9, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 17. 7. 2009

zánik funkce: 19. 6. 2019

Doudova 545/9, Praha, 147 00, Česká republika

Bc. Petr Hozák

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

Špindlerův Mlýn 74, 543 51, Česká republika

Ing. Miloš Hrubý

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Václavské náměstí 821/39, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2009

U strže 1005/10, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • DKE s.r.o.

  Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2009

U strže 1005/10, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • DKE s.r.o.

  Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

Milan Heidler

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 2. 3. 2015

vznik funkce: 5. 3. 2012

zánik funkce: 2. 3. 2015

Žatecká 17/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Blažek

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

Kodymova 2535/16, Praha 5, 158 00, Česká republika

Milan Heidler

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 5. 3. 2012

Žatecká 17/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Blažek

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

Lípová 2664, Žatec, 438 01, Česká republika

Bc. Petr Hozák

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 25. 5. 2011

Špindlerův Mlýn 74, 543 51, Česká republika

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2009

Biskupcova 382/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 24. 2. 2010

zánik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 5. 10. 2011

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Matěj Dunka

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 5. 1. 2011

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 12. 8. 2010

Špindlerův Mlýn 159, 543 51, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Petr Hozák

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 24. 2. 2010

Špindlerův Mlýn 74, 543 51, Česká republika

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

Biskupcova 382/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Benáčan

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

Strašnická 870/16, Praha 10, 100 00, Česká republika

Libor Votruba

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 18. 10. 2007

vznik členství: 30. 7. 2004

vznik funkce: 30. 7. 2004

Křížkovského 148/10, Liberec 13, 460 13, Česká republika

Václav Petr

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 30. 7. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 17. 7. 2009

Staroměstské náměstí 26, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Benáčan

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2004 - Poslední vztah: 18. 10. 2007

vznik členství: 30. 7. 2004

vznik funkce: 30. 7. 2004

Staroújezdská 7, Praha 9, 190 16, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech představenstvo Společnosti, a to vždy člen představenstva samostatně.

od 23. 6. 2019

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva samostatně.

do 23. 6. 2019 od 30. 3. 2015

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva.

do 30. 3. 2015 od 14. 7. 2011

Jménem společnosti jedná v plném rozsahu představenstvo, a to společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí příslušný člen představenst va svůj podpis s uvedením funkce.

do 14. 7. 2011 od 14. 4. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě sp olečnosti připojí příslušný člen představenstva svůj podpis s uvedením funkce.

do 14. 4. 2010 od 30. 7. 2004

Další vztahy firmy Taiko, a.s.

Historické vztahy

Libor Votruba

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2010

Biskupcova 382/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Akcionáři

Libor Votruba

Biskupcova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 14. 4. 2010 od 21. 10. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 7. 2004

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 11. 2013
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 1. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 7. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 7. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).