Hlavní navigace

THESSA REAL a.s.

Firma THESSA REAL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17044, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 21 520 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24825620

Sídlo:

Bucharova 1314/8, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 3. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17044, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CREWEL a.s. od 23. 3. 2011

Obchodní firma

THESSA REAL a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

THESSA REAL a.s. do 9. 7. 2015 od 4. 4. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 23. 3. 2011

adresa

Bucharova 1314/8
Praha 15800 od 4. 4. 2013

adresa

Bucharova 1314/8
Praha 13 15800 do 4. 4. 2013 od 3. 8. 2012

adresa

Bucharova 1314/8
Praha 5 15800 do 3. 8. 2012 od 30. 7. 2012

adresa

Radlická 663/28
Praha 5 15000 do 30. 7. 2012 od 23. 3. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 3. 2011

Ostatní skutečnosti

Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem bez veřejné nabídky. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CREWEL a.s., se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 248 25 620, z částky 2.000.000,-Kč (tj. dva miliony korun českých) na částku 21.520.000,-Kč (tj. dvacet jedna m ilionů pět set dvacet tisíc korun českých) tedy o částku 19.520.000,-Kč (tj. devatenáct milionů pět set dvacet tisíc korun českých), upsáním nových akcií a splacením emisního kursu nových akcií nepeněžitým vkladem, na základě prohlášení vkladatele za použ ití ustanovení §60 odst. (1) a (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. V rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 19 520 ks (tj. devatenáct tisíc pět set dvacet kusů) akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun českých) s pořadovými čísly 2 001 - 21 520 a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (dále též jen „Akcie“). S nově emitovanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota stávajících akcií Společnosti se neměn í. Akcie budou nabídnuty k úpisu ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, předem určeným zájemcům, a to: panu Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13. února 1977, s bydli štěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 a jeho manželce paní Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14. srpna 1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 (dále jen „Předem určení zájemci“). Akcie budou upsány Předem určenými zájemci dle ustanovení §204 odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm. e) Obchodního zákoníku, se stanovuje, že upisování Akcií proběhne v sídle Společnosti, ve lhůtě 15 (tj. patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude Předem urč eným zájemcům oznámen současně s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií, a to buď osobním předáním proti písemnému potvrzení o převzetí zásilky, nebo doporučeným dopisem, a to teprve po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku; Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé nově upisované Akcie činí 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných Akcií bude splacen nepeněžitým vkladem Předem určenými zájemci, a to: a) Nemovitostmi ve společném jmění manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29: • Budova č.p. 1413 (způsob využití: rod. dům) na parcele 3731 v obci Černošice, část obce Černošice • Budova č.e. 793 (způsob využití: rod. rekr.) na parcele 3727 v obci Černošice, část obce Černošice • Pozemková parcela č. 3727, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 71 m2 • Pozemková parcela č. 3728, druh pozemku: zahrada, o výměře 378 m2 • Pozemková parcela č. 3731, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 • Pozemková parcela č. 3732, druh pozemku: zahrada, o výměře 1080 m2 vše v katastrálním území Černošice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 524 pro obec a katastrální území Černošice. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem č. 2170-22/2013 ze dne 31.01.2013, vypracovaným obecně uznávaným nezávislým odborníkem podle ustanovení §59a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpi sů, znaleckým ústavem - obchodní společností Grant Thornton Valutions, a.s., znalecký ústav, se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, IČ: 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 3223, oddíl B, na částku 15.290.000,-Kč (tj. patnáct milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých) a na tento předmětný nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů -Předem určených zájemců - se započítává částkou 15.290.000,-Kč (tj. patnáct milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých). b) Nemovitostmi v podílovém spoluvlastnictví manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich: • Pozemková parcela č. 1799/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 161 m2 • Pozemková parcela č. 1812/13, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 2593 m2 vše v katastrálním území Zadní Třebaň, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Beroun, na listu vlastnictví číslo 1125 pro obec a katastrální území Zadní Třebaň. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem č. 2169-21/2013 ze dne 31.01.2013, vypracovaným obecně uznávaným nezávislým odborníkem podle ustanovení §59a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpi sů, znaleckým ústavem - obchodní společností Grant Thornton Valutions, a.s., znalecký ústav, se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, IČ: 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 3223, oddíl B, na částku 4.230.0 00,-Kč (tj. čtyři miliony dvě stě třicet tisíc korun českých) a na tento předmětný nepeněžitý vklad v podílovém spoluvlastnictví manželů -Předem určených zájemců - a to v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich, se započítává částkou 2.115.000,-Kč ( tj. dva miliony jedno sto patnáct tisíc korun českých) na vklad pana Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 a částkou 2.115.000,-Kč (tj. dva miliony jedno sto patnáct tisíc korun českých) na vklad paní Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29. Já, obchodní společnost THESSA a.s., se sídlem Praha 13-Stodůlky, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 275 74 351, jako jediný akcionář obchodní společnosti CREWEL a.s., se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 2 48 25 620, schvaluji předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou: a) Nemovitosti ve společném jmění manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29: • Budova č.p. 1413 (způsob využití: rod. dům) na parcele 3731 v obci Černošice, část obce Černošice • Budova č.e. 793 (způsob využití: rod. rekr.) na parcele 3727 v obci Černošice, část obce Černošice • Pozemková parcela č. 3727, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 71 m2 • Pozemková parcela č. 3728, druh pozemku: zahrada, o výměře 378 m2 • Pozemková parcela č. 3731, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 • Pozemková parcela č. 3732, druh pozemku: zahrada, o výměře 1080 m2 vše v katastrálním území Černošice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 524 pro obec a katastrální území Černošice; b) Nemovitosti v podílovém spoluvlastnictvím manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich: • Pozemková parcela č. 1799/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 161 m2 • Pozemková parcela č. 1812/13, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 2593 m2 vše v katastrálním území Zadní Třebaň, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Beroun, na listu vlastnictví číslo 1125 pro obec a katastrální území Zadní Třebaň; (dále jen „Nepeněžitý vklad“). Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných Akcií ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům s tím, že lhůta neuběhne dříve, než uplyne poslednímu z nich, přičemž ke splacení nejsou Předem určení zájemci oprávněni dříve, než dojde ke zveřejnění oznámení Společnosti podle ustanovení §59c odst. (1) Obchodního zákoníku, v sídle Společnosti, a to způsobem dle ustanovení §204 odst. (3) ve spojení s ustanovením §60 odst. ( 1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Za Nepeněžitý vklad bude vydáno Předem určeným zájemcům (novým akcionářům Společnosti) 19 520 ks (tj. devatenáct tisíc pět set dvacet kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun če ských), a to takto: a) 15 290 kusů akcií s pořadovými čísly 2 001 - 17 290 manželům Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, do jejich společného jmění manželů; b) 2 115 kusů akcií s pořadovými čísly 17 291 - 19 405 panu Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13.02.1977, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29; c) 2 115 kusů akcií s pořadovými čísly 19 406 - 21 520 paní Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14.08.1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož předmět Nepeněžitého vkladu může Společnost využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Nemovitosti jsou z obchodního hlediska obecně hospodářsky velmi dobře využitelným majetkem a lze předpokládat, že předmět Nepeněžitého vkladu je z dlouhodobého hlediska hodnota stabilní, s ohledem na předmět činnosti Společnosti pro Společnost, kterým je „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“ m á předpokládané hospodářské využití nemovitostí Společností přímou souvislost s předmětem činnosti Společnosti. Podle znalostí představenstva Společnosti ohledně tržních cen a tržního nájemného u nemovitostí obdobných vlastností a lokace lze předpokládat pravidelný roční výnos z nájemného a na základě nabytí tohoto Nepeněžitého vkladu dojde k posílení vlastního kapitálu Společnosti. Společnost bude mít větší finanční stabilitu, čímž dojde k posílení hospodářského výsledku Společnosti a tím i hodnoty akcií , což je i důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti. do 25. 4. 2013 od 4. 4. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 520 000 Kč

od 25. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 4. 2013 od 23. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 520 od 2. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 520 do 2. 1. 2015 od 25. 4. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 25. 4. 2013 od 23. 3. 2011

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Pavel Michal

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2020

vznik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2017

Školní 1150, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Zuzana Michalová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 27. 11. 2017

Slunečná 1413, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Michal

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2018 - Poslední vztah: 27. 9. 2020

vznik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 27. 11. 2017

Kořenského 753/12, Praha, 150 00, Česká republika

Zuzana Michalová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

Slunečná 1413, Černošice, 252 28, Česká republika

Zuzana Michalová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

Slunečná 1413, Černošice, 252 28, Česká republika

Zuzana Michalová

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 5. 3. 2013

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Pavel Michal

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 7. 3. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2017

Kořenského 753/12, Praha, 150 00, Česká republika

Pavel Michal

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 7. 3. 2013

zánik funkce: 27. 11. 2017

Kořenského 753/12, Praha, 150 00, Česká republika

Zuzana Michalová

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 5. 3. 2013

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

David Michal

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Mgr.Bc. David Michal

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 5. 3. 2013

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně.

od 2. 1. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně každý člen představenstva.

do 2. 1. 2015 od 4. 4. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně člen představenstva.

do 4. 4. 2013 od 23. 3. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Michal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 27. 11. 2017

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Michal

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 7. 3. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2014

Kořenského 753/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petra Míková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

Šimonova 1100/12, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Míková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2018

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 27. 11. 2017

Šimonova 1100/12, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ferdinand Überall

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Vítězná 125/3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Michal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 5. 3. 2013

Kořenského 753/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Marek Stubley

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 18. 6. 2012

zánik funkce: 5. 3. 2013

Karlštejnská 519, Lety, 252 29, Česká republika

Blanka Kahánková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2013

Strmá 348, Broumov, 550 01, Česká republika

Mgr. Karolína Babáková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2013

Hvězdářská 514/10, Praha 5, 159 00, Česká republika

Jana Šádková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2012

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 18. 6. 2012

Pickova 1488/8, Praha 5, 156 00, Česká republika

Mgr. Karolína Babáková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2012

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 18. 6. 2012

Hvězdářská 514/10, Praha 5, 159 00, Česká republika

Mgr. Marek Stubley

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2012

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 18. 6. 2012

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2012

Karlštejnská 519, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztahy firmy THESSA REAL a.s.

THESSA a.s.

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

Bucharova 1314/8, Praha, 158 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Michal

  člen představenstva

  Školní 1150, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Mgr. Ferdinand Überall

  člen dozorčí rady

  Podvinný mlýn 2119/19, Praha, 190 00, Česká republika

CHILLI PEPPER a.s.

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

Bucharova 1314/8, Praha, 158 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Mgr. Bc. David Michal

  předseda správní rady

  Slunečná 1413, Černošice, 252 28, Česká republika

Akcionáři

THESSA a.s., IČ: 27574351

Bucharova 1314/8, Česká republika, Praha 13, 158 00

do 25. 7. 2013 od 4. 4. 2013

JURISTA, a.s., IČ: 26170477

Radlická 663/28, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 4. 4. 2013 od 23. 3. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).