Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 182/2006 Sb.

Insolvenční zákon - HLAVA II - DOHLED

Znění od 20190104

182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

HLAVA II

DOHLED

§ 418i

Dohled ministerstva

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad poskytováním služeb v oblasti oddlužení z hlediska souladu s tímto zákonem. Pro potřeby dohledu ministerstvo provede kontrolu akreditované osoby.

(2) Ministerstvo vyzve akreditovanou osobu, aby v přiměřené lhůtě odstranila zjištěné nedostatky.

§ 418j

Přestupky právnických osob

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost podle § 418g odst. 1,

b) prostory, ve kterých mají být akreditovanou osobou poskytovány služby v oblasti oddlužení, nejsou označeny řádně podle § 418g odst. 2,

c) požaduje za poskytnutí služby v oblasti oddlužení odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 4, nebo

d) v rozporu s § 418g odst. 4 neoznámí ministerstvu všechny skutečnosti, které mohou vést ke zrušení akreditace podle § 418f odst. 1.

(2) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že poskytuje služby v oblasti oddlužení bez akreditace.

(3) Za přestupek

a) podle odstavce 1 písm. a) a c) lze uložit pokutu do 200000 Kč nebo sankci zákazu činnosti poskytování služeb v oblasti oddlužení až na 5 let,

b) podle odstavce 1 písm. b) a d) lze uložit pokutu do 100000 Kč,

c) podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

§ 418k

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně poskytuje jinému služby v oblasti oddlužení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

§ 418l

Společná ustanovení

(1) Přestupky podle § 418j a 418k projednává ministerstvo.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz