Hlavní navigace

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců - Přílohy

Předpis č. 266/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2018

266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Příloha k zákonu č. 266/2006 Sb.

Seznam nemocí z povolání

Kapitola I

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoc z olova nebo jeho sloučeninK položkám č. 1. - 57.:

Nemoci vznikají při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen „při práci“),
při němž je prokázána taková expozice uvedeným
chemickým látkám, která je podle současných
lékařských poznatků příčinou nemoci z povolání
2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
4. Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
5. Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
12. Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13. Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14. Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17. Nemoc z oxidu uhelnatého
18. Nemoc z oxidů dusíku
19. Nemoc z oxidů síry
20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21. Nemoc z izokyanátů
22. Nemoc z fosgénu
23. Nemoc z boranů
24.Nemoc ze sirouhlíku
25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26. Nemoc z amoniaku
27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28.Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
29. Nemoc z alkoholů
30. Nemoc z glykolů
31. Nemoc z éterů a ketonů
32.Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34. Nemoc z alifatických nitroderivátů
35. Nemoc z benzenu
36. Nemoc z homologů benzenu
37.Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38.Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39.Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
40.Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41.Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů
42.Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
43.Nemoc ze syntetických pyretroidů
44.Nemoc z dipyridilů
45.Nemoc z karbamátů
46.Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47.Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48.Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49.Nemoc ze sloučenin cínu
50.Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51.Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52.Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53.Nemoc z anorganických kyselin
54.Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55.Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)
56.Nemoc z organických kyselin
57.Nemoc z louhů

Kapitola II

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
3.Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
4.Porucha sluchu způsobená hlukem.
U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.
U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku.
U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.
Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa (140 dB)
5.Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakemNemoc vzniká při práci v prostředí atmosférického přetlaku nebo v podtlakových komorách
6.Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Objektivně prokázané zběleni nejméně čtyř článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stádium nemoci
K položkám č. 6. - 8.:

Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
8.Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
9.Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
K položkám č. 9. - 10.:

Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžování nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
11.Nemoci tíhových váčků z tlakuNemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast
12.Poškození meniskuNemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu

Kapitola III

PoložkaNemoc z povolámPodmínky vzniku nemoci z povolání
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého:
silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení s

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO,

b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,

d) rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou s typickým rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C).
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO,

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí,

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice,

d) rakovina plic ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s1, t1, u1 dle klasifikace ILO nebo hyalinózou pleury
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
3.Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovůNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
4.Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILONemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitéhoNemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
6.Rakovina plic z radioaktivních látekNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plynyNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosníchNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
9.Exogenní alergická alveolitidaNemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem
10.Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacíchNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky
11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtinyNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu

Kapitola IV

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktoryNemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují
a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci

Kapitola V

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Nemoci přenosné a parazitárníK položkám č. 1. - 2.:
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečůNemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy
3.Tropické nemoci přenosné a parazitárníNemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech
s rizikem nákazy

Kapitola VI

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlasNemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).